30 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

30 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 Temmuz 19 « Tarihi roman tefrikamız: 115 BİZANSIN SON GÜNLERİ İSTANBUL'U Demir Yusuf, Safinaz'ı kucaklıyarak zindanın önüne nn onra... İskender , Fahreddin türdü ve Yazan: ganieiy! sevdiğini itiraf etti. Fakat, genç saraylı, Padişahın n daha ever sevdiğini Cafer ağa ile Safinaz, uzaktan gelen bir yl pon işiderek muhavereyi kesi adan ü 00 saniye bile geçmedi. Anadolu beylerinden Demir Yusufun, sarayın zemin katına doğru ilerlediği görüldü. Safinaz sordu: — Önü mı? — Başına ban mı arıyor: — Yusuf bey mutlaka İzmini' ye gidiyor... — Nereye giderse gitsin. — Ben yolunu kesip konuşa- cağım. Cafer ağa geri çekildi. ben gidiyorum. O halde .. bu belâlı yi katiyyen yüzyüze kadının yüzüne : bile — Ben de İzmini'yi seviyorum! Cevabile mukabele etmişti. dehlizlerin arasından koşarak ilerledi. Yusuf bey..! Yusuf bey..! Demir Yusuf, Safinazı görünce durdu. — Ne istiyorsun? — Sizi görmek istiyor! um. — Beni görmek için çok Ea e çok fena bir zaman intihap etmişsin! zmini'ye gidiyordum.. Tesa- l zmini'ye mi gidi un — Evet.. a mi buldunuz? — Hem de Ve bayık bei sordu: .— Padişahtan müsade aldın mı? — Sizin gibi... — Ben hünkârn müsadesile görüşiyorum. Ben de — O halde önce sen git — Hayır.. ben ne vakit olsa sizi Kari ek iste- ye ben dersini sizi - — il - ci bek, letiri — ni ile ne işin var? söyleyince... Me taalluk eder hiç Ml iş — Hürküârla İzmini arasında dair bir ik mi yoksa...? — Beni fazla sıkıştırıyorsunuz, size bir şey söyliyemem Niçin.. Benden e, gönderiyor — korkuyor musun : r.. Fakat, size hiç bir şey söylemem dedimya.. Üzerime varmayı Yusuf ri Safinaz'ı kucaklıya- rak, otuz ayak merdiveni üçer beşer atladı ve bir hamlede zin- danın önüne indi. Safi Yusuf'u avla- ıştı. iel çatlı- m inaz, acaba, di yerl fından İzmi! ye ne haber yatta, bütün kuvvetini kol- Müd in Yusuf be en, e okşayıp sevmeğe “a şla- 3 Safinaz söyle bana di- yordu - e İzmini halle ne düşi Safinaz, a Yusuf'u Bizans dilberinden ( uzaklaştırmak için bundan daha iyi bir fırsat bula- mazdı. endimiz bir iki güne ka- dar emini affedecek. Ded Demir Yusuf'un gözlerinin içi dü de, bir iki gün sonra evel seven bii var..! Demir Yusuf yumruklarını sal- yarak, haykırdı ir onu seven? ah. (Mabadi var) — Padi: ))1 Zi Sahife 9 ln tertip edilen Altın Piyangosuna iştirak etmek ne neşrettiğimiz e 40 si ile birikti: ve aşa baki a ifa sikik i zamdı Biriktirilen 40 kupon ilân edi ieleci ek zarfıhıda idarehanemize gö ap mukabilinde bir numara - Eksik kuponlar olursa beheri için beş kuruş verilir. > - MER gününde satıl mıktarı idaremize iade. siiri zeman da? gazetelerin üzerine iade tamgası vurulduğu gi idaremizden bazı yerl: kendi nemurlarımıza ücretsiz o verilenlere de idare damgası vurulur. Üzerle- rinde idare ve iade tamgaları bulunanlar muteber değildir, böyle tamgalı kuponları (o saklamayınız. alabilirler. - Kuponları a de veya taşradan göndere! rleri kendi adreslerine ln nış ve ör pulu ile pullanmış bir zarfla bevaber ri yollamalıdırlar. Eksikleri için ayrıca beşer kuruşluk posta polu ilâve etmelidirler. 5 - Posta ile elim kupon: ların arasına mektu; air fazla yazılar koymaya EEE © pullan- miş zarf göndermiyenlere numara günlerime ki takım kupon gönderenle r mahal okalma eksikleri için pul ilâve etmemişlerse numara gi erilmez. 0 keşidesinden sonra kazanan ai ilân edilir. Nu marasını getiren Altınları alır. arzu genleri in. resimleri de © gazeteye ilir, P.T.T.U.M. Levazım ... müdü ikin bişe 4 ve 3 mm iyisi m/m Boronz tel kapalı zarf u: 2 — Mevaddı kılınacağından in üçüncü maddesine şartname saat 14 te İstanbulda Yeni tları müracaa mezkürenin a Eyi 930 tarihinde m 3 ve — İdaremiz ihtiyacını temin için en edilecek olan 203,000 3 e 10,000 kilogr. via icra almak için şimdiden, şartnamenin göre ihzar edecekleri teklifname ve öanailerin. havi memhur sefi tevdi için de mezkür tarihe müsadi! postanede azar günü mübayaat «Hindenburg» kruvazörü Kiler tarafından nasıl yüzdürüldü Mr İngilizlere e için (Oskapada bat külün Hüyük harp gemilerinden “ Hindenburg,, safiharp Okru zörü şimdi İngilizler tarakla yüzdürülmüştür. Bu geminin yüzdür! ülmesi mes'- elesi adeta bir kumar şeklini al- Coks isminde bir İngiliz müessese. 350000 İngiliz Tiralık | bir işe mış ve sonradan yine batmış fa geçen haziranda yeni ve vasıtasi; > efr. at ünden iki gün EatİER çıkarılmıştır. Fakat gemi budefa da alabora olmak tehlikesini pir derhi iştir. r. Coks derhal faaliyete gelmiş ve geminin kıç tarafına onlu beton 00 tonluk bir a ilâve itirlşeke müvazeneyi | faaliyete ri. komsiyonuna | gp sıhhi saa iye e ai Dk kâin akırköyünde akli; 18551 in bedeli keşifli su lr a mi ve ter im edilen namesi veçhile ve verilen fiat haddi lâyık nim acak tak- dirde Ta/Ağanten/1950 Salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasay . Bu bap Perşembe günleri saat 15,30 ilâ 18,30 da ve on izahat almak Sad yenlerin mezkür müesseseye müraatları ilân olun emin etmiştir. Özadlı tulumbalar dakikada 50 ton su ihraç edecek surette Her akşam bir Hikâye i >> Niyaz nlatıyoı « Dinle; İİ Ee bir erkekte intikam a Beyoğlu'nda © pansiyonda rdum, İşim gücüm eylenmekti, Kadılı Sal bir eğlence arkadaşları grupum vardı. Fakat, bun- ların içind en neş'eli ER EN idi n meş'eli erkek de ressam Reşit. Bunlar aralarında eğimler Reşit aşkı yüzünden sanayii nefise akademi- Eiki derslerini ve kendine pek büyük bi. bırak- ir istiki IŞİ il r e, ressamı; nu felâket li Niha vi <kad galebe çal al 1 Reşit orti nr Eleni, Kk , kaçtı!» ek gülüyor ve meseleyi anlatıyor. Bg 5 ğını görerek i oyrum. Onu yahilar âlemlere meğe uğraşıyorum. sürütle. Bin dereden bin su getirdim. Reşit, ali zayıflıyor, kenleri suya indiriyordu. dığı t rey ümitsiz ve sir nazarlar ordu. Bütün çi Pa kullandim. Ele- ni'nin güzelliğini methettim Nihayet, sesini açaltarak. DE Başla- mütees- — Pek âlâ... n! -dedi.- Fakat, bir şartla: Bana ei z Ti vereci cekl OoOHer saat hürriyetimi di ii “a ben - isterse onun kontrolu altında - bu hürriyetimi resme sarfedeceğim! Bunu vadet- in.. Sözüne itimadım vardır. e döneri Bitiş ona an- latın. Diyin ki, resmi nahak yere kilde. Kadın başka şey, sanat başka şey... İkisi, birbirine rakip değildir. Zavallı adam! e kal muhakemeye de bak Elei kl bu teklifi, vahvahlar içinde (karşıladığını (o söylemeğe hacet yok! eni! Siz its gör- ond al , k nu oldurezeyim, yok1.. | Böyle söyiiyer gülüyor, gülüyordu Beyaz, muntazam di rerek payi atıyordu.) Yok, ok! Ondan eze kusuk bir intikam alaz: yün ©; rkak! sre meyi korkaklik erkek isun — Bia e? Ne intikamı alacaksın bakalım? - diye sordum. — Tuhaf bir intikam... Elbet ki Haydi vre sozukl siz ya dusunun bir tuhaf intikam. h, kaymeni.. Onda sok sabu ö söy- Evet, eri de Sale Ele- ni'nin nefsini kurtarmak için, EE il hafif intikam oyu- nuna ihtiyaç vardı. Fakat, aksi İdaremiz için muhtelif edilecektir. Taliplerin her gün mübayaat komisyonuna tevdi etm Gül suyu cins kâğıt gelip şartnat ve tekliflerini 18/8/930 pazartesi e saat ibi hiç de bir basit intikam (1) aklıma gelmiyordi arka- daşlar da fikir Mami İşi halleden gene Elen u. Gül mekten kırılır gibi ii “e — dedi ki: ben yapmış plan... Sok kobağ e intikam... Vre Niyazil Sen verezek senin odada bir ziyas f ne gelmiyezek ziyafette... lanazak perde arkasinda... Sikazak birdenbire ortada... Ona yapazak le si sunun salam bir tabanca rdı ve üzerine ateş etti; — a ardon, su etti diy tim... Zira, elindeki nie bir bremingii ani, tabanca şeklinde bir vapo- rizatördü. Hadi levantacı dükkâm- v yahut imei Tetiği ker çekmez ill ileri doğru su fışkırır. İnsiyaki bir hareketle Koluk nu yüzüne götürdügüm için, kolum | bir gül suyu kokusuna bulandı. Eleni: yliyerek, Eleni, manto- gr — Anladınız ? - dedi. - Siz bileği kendinde korunmuş, korkmuş... Ah, Reşit nasıl korkazak!... O, sok korkakl... Ben, onu bu su MM korkutazak... Vallahi sahici banza ( kullanmıyazak Gözünden yaşlar akıtarak gü- lüyordu. Öyle şirindi ki, biz de giyer rduk. Razı olduk. Herşey azırlandı. Reşid'in hakikaten korkarak fena ve komik mevkie düşmesini Pei Vak'a, benim evimde ereyan edecekti. Eleni'nin al see onu haberdar etmeği vafık buldum. Böylelikle, gir Eleni de tongaya ve olacaktı. olmıyacağını yeminin cezasıni felâket, Zi tut- başgösterdi. Şüp- e sözü ünde durmr- eri şeklim zira, dığım için Eleni d anlam: Re — Sözlerini al kırpmadan tabanc doğru ilerledi. Ve, mayii, ni gözlerinin içine yedi Zavallı yavmcak! İnildiyerek yere yığılı — Kör ol m! - diye haydırdı. Eleni, li belki ilk defa olarak in rtik si resim yapmaz... Sai 5 - Kezzapti ne ki attim tabanza itserdel Nâkili: (Hatice Süreyya) Kâğıt ve karton mübayaası Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: ve karton kapalı zarfla mübayaa me ve nümuneleri almaları 10,30 a kadar Galatada u suretle her st map tek- ne altı pus yükselmi Şimdi Hindenburg,, romürkörler Ki sitasiyle Rosyttı limanına götüri ri rada hurda haline gerine Ml nların batırdıkları büyük gemilerden yirmi dokuzu coks Ee msi ası tarafından çıkarıl- Finder urg bu gemilerin sonun- sudur. Almanların batırdıkları on beşi denizin ibin bunlar çok derinlerde olduğndan çıkarılmala- rna teşebbüs edilmiyecektir. Karadeniz ve imi havzasında nakliyat Tütün inhisar idaresi umumi müdürlüğünden: eniz ve Marmara havzasında yapılacak nakliyat Pazarlıkla ihale "edileceğinden taliplerin her gün gelüp şartn. ve ereiryi e im yedi buçuk teminatı muvakkateleri Galatada mübayaat iz sy” Cumartesi t 10,30 da olim re görmeleri e 98” :

Bu sayıdan diğer sayfalar: