30 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MÜBÜRLÜRAŞ İs. 9030 NUSHÂASI HERSYERDEŞ K. EELERETEEERNTDARE L TDROMAN DÖNT x80 Temmuz TO30ŞARŞAMBA NO İDAREHANE ;; NURUOSMANIYE-ŞEREF. SOKAĞI — FİRRA VERGİ A Son Posta Dün Niçin Geç Kaldı? Birinci Suüikast Efendiler, Rekabette Kavgamızı Meşru Yollarda | | | u Gayretli vziat memurlarımız — vazife *Son Postâ,, dün biraz geç | — Efendiler, dünyann. hör' ta- | gıktı. Çünkü garip birsui kasta-| rafında — gazeteler — arasinda Uğradı. Dün gece, esrarengiz | Takabet kavgaları olur. Fakat, bir. &, matbaamızın makine | bunu meşru sahada yapmak | dairesine girerek makinemizin | lâzımdır. Yumrukla, hileyle | kolayhkla — görünmiyen bazı | hiç bir muvaffakiyetin -önüne VC “larını çalmıştır. Sayfalar | durulmaz. , | “oaaya teslim edildikten son-| B PO_S;Ğ:;__-mmuv-Hı- | Ta “makinenin işlemediği gö- | Kiyet sırfı giz B ğ ğ Bu sırrı -sizerde - verebiliriz. 'nı'dn e tı!'k'k“._nehc"'"' ! Gazetemizin sıyrı muvıffıkl-; h-mıîîkîî,";iâığ;kîîğ.ı veren | yeti halkın. İstediğini verebil- | “Son Postaçnmn daha ilk | Mesindedir. Bunu siz de verebiliyorsa- günden — gördüğü —rağbet ve | .i7 bizimle rakabet edebilirdi: bazılarında — büyük | niz. Veremiyorsanız' gayri meş” kıskançlık — ve - endişe | ru yollara “sapmayınız. | Çünkü Uyandırdı. Meşru yollarda bi- | bu hileli: yolların tesiri >imu> Timle Yakabât “edemiyeceklerini | yakkattir, fakat — aksölâmeli anlayınca derhal gayri meşru | büyüktür. Oyllara — girdiler — ve odahat |— — Sizi meşed |Fakabef) sahası- Üçüncü - gün | bize, gazetemizi na davet ediyoruz. Geliniz, Vaktinde / kağilerimize — yetişti. / vrüsavi silâklarla çarpışalıih , Tememek , yaziyetini . ihdase — halk kimi >tutarsa- muvaffakis | Çalıştılar. yet onunndur. Haydar Rifat B. Süallerinin Son kısmına Devam Etmektedir REİSİCÜMHUR MEMUR MUDUR? Haydar Rifat B. davaşinın ortaya çıkardığı -en mühim başında Ta. veren RTIK | rafından Edirnemizin' Zararını Tesbit Edemiye- cek miyiz ? Edirde, 29 (H. M.) — Mük hakattan gelen habetler kasırga esnasında insanca zayıat olma- dığı hakkında vermiş olduğum -mıı:ı:.uıııı zararın den fazla olduğu —anlaşılmak- düğü zarar 100,000 lira tah- min edilmektedir . Garip bir olarak kasırganın çıktığı günün vaktile Edirnenin Yunanlılar ta- işgal — edildiği nün yıl dönümüne — tesai ettiği kaydedilmektedir. Anadolu Postası | Bu sabahki Anadolu şithen- difer — postası eç gelmiştir. Son zamanda in techhürler bir çare sind bakılmıyacak mı? — * Dün *Hayata Gözünü Kapadı KWİMEYTOY ÇUSNUO araryorker Va B meselelerden biri de Reisicümhur Hz. nin memur olup olmadığı | meşelesidir. Temyiz mahkemesinin bu husustaki kararını henüiz bilmiyo- Tuz. Fakat en büyük hukükü cdasiye meselelerinden - birine temas eden bu hadise hakkında memleketin tanınmış hukuk ve ceza mütehassıslarının fikrini bilmek faydalı olacaktır. Gazetemiz, —maruf hukuk ve cezacıları arasında bu Mesele etrafında bir anket yapmıştır. Aldığımız -cevapları Sırasile, yarından itibaren neşre başlıyoruz. Haydar — Rifat Vekili Alıyhğn.dıki ördüncüsü şudur: “ Adiiye Vekili Mahmut Esat ey o m ü hülfuzunu istimal etmiştir., Haydar Rifat.Bey bu ithamını tu vak'alara istinat — ettirdiğini töylemektedir. 1 — Moşhur dava; öncetdlerinin DARİŞE Yaa ae elesi, , Eskişehirdeki İz ümümünin işaretik AM ldacz | umümlsi Kenan Bey / tebliğ- gt- | Beyin — Adliye | ithamlarının Adliye Vekili, Türk mahkeme- leri için bir hakareti tazammun eden bu hareketin müsebbiplerini araştınp — cezalandırmadı. — Mes- ülleri bulmak - istemedi. Halbuki müddelumumünün mahkemeyi di şüphe görmesi bir cürümdü. ) BZ P—'..'a;...ıe.ı.ı... dolayı haksız sürette — tevkif — edilenler arasında Basat'ın tahliyesi emrini tevkifaneye — İstanbul yatağında | o mızda arayırız ) STA Halkın gözü, STA Halkın kulağı STA Halkın dilidi ARTIRILAMAZ Buünu - Hükümet Reisi — Temin Ediyor. İç Sayıs fada Okuyunuz. ; Hüküâmetine Bugân Biı; Nota 'Vererek Şark Ha- diseleri Münasebeti İle: Vaziyetin Tesbitini İstiyeceğiz BU İKİ YÜZLÜLÜK YETİŞİR İran Dahilindeki Fesat Ocakları İran Tarafıfıdan Söndürülmeli, Aksi Halde Ordumuzun İran Toprağına Girmesine itiraz Edilmemelidir Ankârd, 29 ( Müstacel ) — İkivyüzlü. siyaset Ankara; 29 (Telefonj)—Şark vilâyetlerimizde vaziyet şu su- retle hülâsa edilebilir.. Hudut gerek İran ve gerek İrak tara- fından çok- sıki “bir surette e) | nezaret 'altına alınmıştır. Her iki tarafa karşı da son derece | kuvvetli — birer ordu ( varzdır, ! toprağımız dahilinde: bulunan j haydutlar işe çenber içine alın- | mışlardır, tamamen imha edil- | meleri bir gün meselesidir. Fakat bu, derdin bugüne | ait olan kısmıdır, onun bir de atiye âit olan kısmı vardı ki |oda bu gibi hadiselerin bir | daha tekerrür etmesinin önüne | geçilmesidir. | — Notada son hâdiseler sayı- larak hudutlarımız - dahilinde ifsadata müsaadatta bulunan harici tesirlerin, devamı halinde bunların meşru müdafaa vesa- itimizle izalesi zarureti bilhassa kaydolunmaktadır. İranın asile- rin silâh ve mühimmat ihtiyaç- lariına bir transit ve tevzi mer- kezi öolmakta devamı, notanın sebepleri meyanındadır. Haydutlar bizim — toprağı- mıza İrandan gelirler, silâhla- —'*_ rını oradan alırlar ve sıkışınca gene oraya” kaçarlar. Binaen- F (Devamı 3 üncı sayıfada | kullânan İrâna verilecek nota Gazi hazretlerinin tasdikine ürtedilmiştir;tasdikin gelmesini-müteakıp | verilecektir. İçtimama Gidiyor | | | | | | Olduğu An g *şğ— muallimler Ankaraya gitmiye | Te | Muallimler Lisan Vak'adan Kim Mes'ul? Arnavut İbrahim'in Haksız laşılmaktadır celemen hâdiseyi yazdık. Bugün anlaşılıyor ki .iki — tarafta da kababat vardır. Bir defa, köpek | peşinden koşarak — İbrahim'in bahçesine giren gençler, ihti- —e —— . .—a Harbin Doğurduğu Diktatörler | (Yazısnı lötfen —üçünecü sayıfa- | Kak x . ee BAA _,_._ Müddei- | || miştir. Bunu ispat için göster- | nakledildi. B'ı'ı dlal İşte (Devamı 8 inci sayıfada j Stalin -— Pilsudeki IıııılıAlekıııh4 D EUREb | Bomonti bahçesi civarında | üç kişinin yaralanması ile neti- | | yatsızlık ve biraz da haksızlık yapmışlardır. Bostan sahibi İbrahim ve öğ- klına gelince: Bunların - özrü kabahatlerinden büyüktür. Çün- kü pek ileri gitmişlerdir. İh- rahim — mevkuftur , İstintak ! edilmektedir. KüPANA ) . “SON POSTA, NIN “1000,, LİR. IK KUR'ASI

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler