1 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEPON: MÜRÜNLÜRE İsXDO3 NUSHASI FERYERDAŞ KI KöeelTA? sRRSDARDER — u DEREDEDİM DÜŞ 1 Ağustos TO30ÖSPERSŞEMBE -NU CG İDAREHANE: NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAĞI Halkın gözüdür Halkın ku Halkın İRANLILARIN CEVABINI BEKLİYORUZ Reisicümhur Memur Mudur? 2 Darülfünun Müderrisi | CevatB.in Cevat B. İstanbul — sabik — İstinaf fakgi li reisi ve Hukuk ültesi müderrislerinden Ce- va Bey diyor ki: eisicümhur hiç bir mem- e memur addolunmamış- bi Her yerde reisicümhur singölemleketin — re'si idare- vde bulunan hükümetin fev- kinde bir şabsiyettir ki onda | d.evl_“ tecessüm eder, — ha- niyeti — milliye — temessül ve reisicümhur hükümet denilen şahsiyeti maneviyenin fimsali olarak kuvai selâsenin MAD ve mihrak noktasıdır. ©8'uliyeti siyasiye daima ya gtemian — heyeti — vekileye, hhf" ayrı ayrı olarak vekillere Taci olur, Reisicümhur bükü- imza eylediği muamelâ- Sigara Kâğıdı. FikriNedir? ua hiç birinden mes'ul olmaz. Memur olsa idi mes'ul olması lâzım gelirdi. Hükümetin mua- melâtından dolayı ve mucebince demesi sebebile reisicümhur- ların da mes'ul olması lâzım gelse idi bu mes'uliyet muka- bilinde mukarreratı hükümetin herhangi birini dilediği zaman reddetmek hakkı olmak - icap ederdi. Halbuki bü hak mut- lak surette verilmiş - değildir. Mes'ul olmyan memur - ise tasavvur olunamaz. Bu takdirde reisicümhurla- rın mevkileri kuvvei ve adliye ve teşrüyenin binaenaleyh her nevi memu- riyetlerin — fevkindedir. — Ve onlar — hükümetlerini — temsil eden birer şahsiyeti âliyedirler. Biz de Teşkilâtı Esasiye ka- nununun 31 ve 28 inci mad- deleri mucebince Riyaseticüm- | hur sıfatı devam ettikçe meb'- usluk sıfatı da devam edeceği- ne've memuriyetle meb'usluğun kabiliyeti içtimaiyesi olamıya- cağına göre evleviyetle Reisi- cümhurumuza memurdur diye- meyiz. Memurin kanununun birinci maddesinden reisicümhurun me- mur olduğu, istidlâl olunamaz. Çünkü reisicümhurların bütçe- | den tahsisat almaları memur | olduklarına hükmetmeğe kâfi gelmez. Kırallar dahi büt- çelerinde muharrer maaşı al- dıklarından memur - idadına giremezler. ve Nasıl -Alınır ? Münakasa Yapmak » Mecburiyeti Yok mu.. İnhisar Müdürü Anlatıyor l 'ütün İnhisar idaresinin satın Kidtün sigara kâğıtları hakkında aha şey söylendi. ve yaz İdı, fakat yazılan ve söylenen #eyler ile hakikat tamamile .ll]ılşıjmı. olmadı. inhisar idaresi müdürü Beh- $et beyi görerek sorduk,dediki: “—Biz en iyi sigara kâğıdı mak mecburiyetindeyiz. e unun için ötedenberi Mo- “Yano adını taşıyan bir fab- rika ile iş yaparız. Bu fabri- kanm bize verdiği fiat, İtab Ya da dahil olduğu halde di- S8er hükümetlere verdiği Fiat- tan çok noksandır. Bununla da iktifa etmiyerek kı_mdın bir ay evvel tecrübe in her fabrikaya sigara kâ- idi siparişi verdim, Bunları *yeci fenniyemiz tecrübe etti. ei 'odiyano fabrikasının kâğıt- n çe diğer fabrikalar kâğıtla- Arasında $ 8 . & 10 fark Behçet B. bulundu. O sırada - şiddetli !ihtiyacımu yoktu. fakat fab- rika işsizdi, en iyi mal ve- receği için kendisini koru- | mak menfaatimiz iktizasından- icraiye | ŞikrüB. Maliye Vekili Bu | Sabah Gitti gelerek ş:lq:vıyı Mali- ye vekili Saracı dün geç vakit şehrimize dön- müştür. Şükrü Bey bu sabah saat “10,, da hareket eden Loyt Triyestinonun bir vapuru ile İtalyaya gitmiştir. HaydarR.B | Başvekile Açık ;Mektup Gönderdi Hapisanede bulunan Haydar Rifat Bey, — Başvekil İsmet Paşaya hitaben bir açık mek- tup göndermiştir. Haydar Ri- fat Bey, bu mektubunda ; geçende ilk perdeyi kaldırdık. , Şimdiye- kadar” geçen -mu- hakeme safhalarında kendince ördüğü — yolsuzlukları birer, irer ve delillerle tekrarladık- tan sonra ezcümle diyor ki: “Şimdi ikinci perdeyi açalım: Mukabil taraftaki kılişe Hari- ciyeden Adliyeye gelen bir tez- kere üzerine Adliye Vekilinin bunu mahkemeye tebliğ ettir- mesini gösterir, Sovyet sefiri İstanbul'da filân mahkentede ticaret mümessilliğimiz aleybine bir dava var. Bu nevi davâlarda — Türk mahkemelerinin hakkı kazasi yoktur, mahkemenin — nazarı dikkatini — celbediniz, — diyor. Bu bir notadır. Böyle bir notayi senelerdenberi hiçbir elçi ver- mek — cesaretinde bulunama- mıştır. o Mahkemeye celbolunan tica- |Devamı 3 üncü şayifadâ) di, binaenaley ilk 150 bin bobini Modiyano fabrikasına sipariş ettik. Diğer 150 bin için münakasa açtık. a kırgın bir fiat elde” etmek istiyorduk. — Birinci 150 bin için mü- bahis değil müdi? j — Biz — muhasebeiumumiye kanununa tabi değiliz. - İstodi- gimiz şekilde alabiliriz! — | Behçet Beyin verdiği hattan anlaşılan şudur : İdarenin 300 bin bobin kâ- gada ihtiyacı vardır. Bunu fayni nefasette —olmak - şartile| en ucuz kâğıt verenden almak hec- buriyetindedir. — Fakat idare ayni zamanda da kendisi ile muvafık şartlar ile öteden beri iş yapan bir fabrikayı ko- rul zaruretini hissetmiştir, çünkü bu fabrika kapandığı takdirde —diğer — fabrikaların fatları birdenbire — artırarak bir —konsorsiyom — yapmaları ihtimalinden korkmaktadır, bi naenaleyh münakasa açmağa lüzum görmeden ihtiyacı olan kâğıdın —nısfını vermiştir. - Hattıhareket belki doğrudur, fakat iltizam edilen fabrikanm rakipleri tarafından dedükodu. — yapılmaınızı ” önüme ıııçı;bil:cek mahiyette değil. u Şükrü B, | “Mahmut Esat- Haydar Ri- |. fat davasının ledüniyatına dair | nakasa ve rakabet mevruu- | İhsan Ziya Beyin Ölümü — | İzmir, 29 (Hususi) — Epeyce Ze mandanberi efkârında akisler yapan Urla hâkimi İhsan Ziya Beyin katli meselesi, yıkmL yeni bir saf- haya girmek üzeredir. Fotoğrafını gönderdiğim kim- seler, Zeynelzade — Hüseyin, Dhgî:menci Mehmet, — Bekçi Muharrem, Boşnak Arif namın- daki şahıslardır ki bunlar şim- diki halde ağırceza mahkeme- sinde muhakeme ediliyor... Bu, birinci safha.. ir de, yine bu hadiseyle alâkadar bir safha var ki, Yak'anın kahramanı olduklari iddia edilen —eşhas, başta kaymakam Talât B. leri olduğu için fikirleri bul, YAPILABİLİR Mİ?. ! — Devlet Bankası... 2 — Şimendifer ... 3 — Fabrika... Biçare hâkimi öldürtmekle maznun olanlar İzmir, İstanbul | olduğu | halde Urla'nın en ileri gelen- | dırıyor. ve herkesi derin bir meraka sürüklüyor. Bu zevat, kaymakam Talât, fırka mutemedi Hüseyin Avni, belediye reisi Atıf, eczacı Hil- mi, jandarma kumandanı Ha- lit Beylerle berber Selim, Ak Mehmet ve diğer bir Mehmet mamındaki ur. Bunların kâffesi bugün lüzu- |mu muhakeme kararı ile ağır | ceza mahkemesine verilmişler- dir. Haklarındaki iddiaya na- zaran bu zevat, maznun san- dalyesinde — oturanlardan ve memleketin ileri gelenlerinden geçinen Zeynel zade Hüseyin Bey lehine şehadette bulun- ması için bir şahide (1000) | (Devamı 3 üncü sayıfada| — | Memleketin bugün en mü- | him üç mali meselesi. Bu üç mesele hakkında hükümet tarafından mali vaziyetimizi tetkik etmek Üüzere davet edilen Alman Maliye müte- hassıs — “MÜLLER,, ismin- deki zatın verdiği raporu elde ettik. Raporun bu üç meseleye temas eden kısımlarını ya- rından itibaren neşre başlı- yoruz. Bu rapor şimdiye kadar neşredilmemiştir. Gazetemi - zin raporu — elde etmesi bu fabrikâya | muvaffakiyetlerinden biri ola- rak - sayılabilir.. dirne'de Elektri , Edirne, 30 (Hususi) — Şeh- rin elektrik tesisati (3-4) aya kadar ikmal edilecektir. KUPON:6 * SON POSTA ,, NIN “1 LİRALIK KUR'ASI wîı. Halk bununla alk bununla Halk bununla ğıd. Notamıza Mutemet, Kaymakam İrandan Müsbet Mahkemeye Verildi. Cevap Bekliyoruz -Yeni Hadi- se Y_oktur Ankara, 31 (HM) — Tah: rana gönderilen notamız mesai zamanı haricinde vardığı için İran hariciye nezaretine ancak bugün öğleden sonra tevdi edilebilecektir. Tahran, hükümetinin cevabına sabırsızlıkla intizar edilmekte- dir. Bu cevapta ise pek haklı taleplerimizin kabul edilmeme- sine ihtimal verilemez. İsyan Sahasında Sükün Var Ankara, 31 (H. M) — İsyan | sahasında yeni bir hadise ol- | mamı amıştır. Urfa, 31 (H. M) — Hudu- dumuzu cenup kısmından - geç- meğe teşebbüs eden haydutlar takip edilmektedir, bir iki gün içinde bunların tamamile imha edildikleri haberini alacaksınız. A&îğin Lira Kazanabilirsiniz Lütfen gazetemizin ilk gü- nünden itibaren dağıtmağa başladığı kuponları ehemmi- yetle sal:layınız ! Bu Sizin İçin Bir ali Tecrübesidi BOŞ LİMAN KARŞISINDA Liman memuru arkadaşına — Koş, müdür Boye “haber ver, | kimana bir yelkenli geldi.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler