1 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

1 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ae Ü TI AT a A S SF ae ee Ze —O SÖON Liman Vaziyetinden Memnun Musunuz ? Limanın vaziyeti epey za- | mandır tetkik mevzuu. Fakat | şimdiye kadar söylenen şeyler | daha ziyade resmi ağızlardan | çiktı. Bu işle yakin alâkası olanların fikirleri pek anlaşıl- madı. Bir muharririmiz, dün, alâkadarlarla bu mevzu etra- fında görüşmüştür. Aldığı ce- | vaplar şunlardır : Raygıp Bey (komisyoncu) “— Liman eskisi gibi ser- best olsa daha iyi değil mi? Bakın Şimdi; imtiyazlı şirket olunca, ; meüiır lâğep, teşkilât | lâzım; dahâ bir sürü masraflar. Devletegeçse ayni mahzurlar, | nişbeten daha az olsa bile yine baki. Bu mastaflar yük çıkart- ma ve yükleme” masarifini | çoğaltacaktı. En muvafığı liman, serbest | olmali. Buna itiraz edenler: Vapurların yükleme ve- boşal- tılması için müracaat edilecek yer bulunamıyacaklır. diyorlar. Halbuki mavnacı esnafı eskisi gibi —aralarındı, pek — alâ, bir cemiyet yapabilirler. O zaman birçok — külfetler ve masraflar kalkacak.., Sait Arif ve Sait Ömer Müessesesi. “ — İnhisardan ve imtiyaz- h şirketlerden memleket za- | rar görmekte olduğu için biz liman işlerinin tamamile ser- best bırakılması taraftarıyız. Ka- botaj Türklere ait olduğu için gayenin mızda fahakk limanlarır nden korkuü- lamaz.., Mehmet Faik, Ahmet Remzi ve şeriki “mi “— Pa: miz, mümkün hktır. Gerek ve gerek ( şekline tar 'İdıkları pasa da yaptıkları işe - isbetle 'al Si Başmaciyan (tüccar) “— Ticarette serbesti lâ- zamdır. İnhisar şekilleri doğru değildir. yicirette serbesli refah ge- Ürir, » im Bey (Komisyoncu) “— Ben bilmem, muameleyi arkadaşlar yapar. Onlar gelsin. de görüşelim.., Yusufyan — Kasapyan - tica- retanesi: * —Biz onların hesablarını bilmeyiz ki bir efkâr beyan edelim. Hangisi hayırlı ise © olsun. İstinye Yolunda Aksaklık Varmış Bir müddet evel Maslak'tan bir yol yapılmıştı. Fakat inşaat biter bitmez de ortaya şöyle bir iddia atılmıştır : Şebrin'bu yeni yokünda dö- nemeç nöktâlarına çekilen du- yarlar; yoldan — çıkan * eki, h yeni hesaba — geçi- üzerine — mülettişler tahkikat, müsbet veya menfi bir netice vermeden unutulmuş, gitmiştir. Bu iddiayı ortaya atanlar şunu da ilâve ediyorlar: Alâkadar amir ve müfet- | tişler, eski taşların Şehrema- neti fen heyeti müdürünün emrile kullanıldığını söyliyerek işi savsaklamak istiyorlar. Ay- rıca bu işin tahkiki esnasında zabıtlar da noksan tutulmuştur. Şimdi biz de söyüyelim : Bir iddia doğru veya yanlış olabilir. Ancak, bunu talıkik safhasından şeçîr-ızk ve kat'i bir neticeye b 'smak kanunt bir - borçtur. z ki bu iş bir an c iskeleye ya- iskele ile hafif bir müsademe olmuş. Sarsıntıdan adeniz vapurunun berberi rahim denize EF. kurtarıl- efendi | müştür. İbrahim | mıştır. L Tapu İşleri | — Elde bulunmıyan senetleri ar Tapt dairesinde güön- aranıyor, bazan da bu- mamıyordu. Şimdi yapılan bir | fihrist ile bu iş çok kolay- | laştırılmıştır. Berberler Mektebi | Berberler cemiyeti tarafın |'dan'Yeni postane civarında bir mektep açılmak üzeredir. | İhlâstan Kurtuluyor Dilibuzzade Ahmet ticaret- hanesi âciz hale gelmişti. Yaz- dık. Şimdi öğreniyoruz ki bu ticarethane iflâs kararının kal- dırılmasını istemiştir. Buna da | her Türk gibi memnun olduk. İstinye'ye kadar giden yeni | başlamışlar; fakat | DOğTu Mu?i Fena Yapılan /| Elektrik Tesisatı | 1 Kızıltoprağın Kuyubaşı kıs- | mındaki elektrik tesisatı iyi | yapılmamıştır. Bu, semtte sık sik hasıl olan cereyan keşil- mdatülön anlaplıyor. “Ülk bir rüzgâr ve hafif bir yağmur çok defa bu gibi arızalar ğguruyor. Şirket, bu taraftaki abonelerini de memnun etme- |lidir. do- “ Ağabeyciğim ,, Neler Yapmış ? Ağabeyciğim namile | daki Anadolu oteline gitmiş, kendisine yer gösterilmemesine kızmış; hizmetçi Mari ile Arak- si'yi iyice dövmüştür. Bu sırada tabanca da çek- tiğinden tutulmuştur. | Askeri Müzede i Atış Yeri | — Askeri müze Müdürlüğü Top | meydanında bir nişan alma ve | atış yeri yapacaktır. Buradan, | fişek parasını veren herkes muhtelif nişan gençlere hedeflere göre — nasıl unacağını öğretmektir. t rlanması ikmal rinin ar edeceği arladığı proğram aşlıyacaktır. Yüzme Yarışları İstanbul — denizcilik heye- tinden: | — | Ağustosta ya- | pılacağı ilân edilen yüzme müsabakaları Kalamış'ta yapı |lacaktır. 2 — Yüzücüler- saat | 15 te Kalamış iskelesi üzerinde | müsabak: hazır bulunmalıdır. 3 — Yarışlar beynelmilele tev- | fikan “100,, metre serbest, P“100,, M. sırt üstü, “400,, ve | “800,, mctre serbest olarak edilecektir. mayoları koyu renkte olmalıdır. en icra Son Postanın Resimli Hikâyesi: — N _fşğ S 2 — Hasan Bey, çok zamandır “pazar ola,, demiyorsun, bir kere söyleyiver. maruf | sabıkalı Süleyman Haydarpaşa- | 4 — Deniz | xxğ SA POSTA Döğurtma İşleri Ve Yeni Kanun Millet Meclisinin son - içti- malarında çıkan yeni hıfzıssıhha kanuğu, çocuk düşürmiye ya- rıyan ve çocuk yaprmya mani olan âletlerin memleketimizde satılmasını yasak etmektedir. Bunlar şimdiki halde harıl harıl satılmaktadır. Kanunun - tatbikinden sonra reçete bu aletler ancak ile kullanılabilecektir. Avrupa Talebe İmtihahnları Banka, , mühendislik enin bugün da- aka imtihan- mtihana yedi Bunlardan kişi talip olmuştur. üç tanesi gönderilecektir. Liman Şirketi Memurları Liman meclisi dün toplan- mış, şirketin son vaziyeti hak- | kında mürzakere yapmıştır. aaşlarından yüzde karar - verilen l hazırlık ilk temaslarına Maarif .Emini Muzaffer B. bugün Ankara'dan İstanbul'a gelecektir. | Adliye'de Müuhal Yok Adliye'de münhal gından İstanbul hukuk fakü- tesinden çıkan bazı vazife verilememiştir. Maarif emini gençlere Postane Sa—hlmış Değil Postanenin Ziraat kası | tarafından satım alındığı haberi verildi. Sorduk, asılsız. olduğu eÜ W olmadı | ge yinibu. şayanı dikkat ' maka- | DAHİLİ HABERLER | Bir Katil Yedi Seneye Mahküm Oldu | — Yenicami'de Meto isminde birini öldüren Rasim on beş se- neye mahküm edilmiş, fakat | hafifletici sebepler görülerek | ceza “7, sene altı aya indi- rilmiştir. | | 2Yalancı Seyyahlar ! Geçenlerde iki genç matba- amıza geldi:Bir devri âlem ;seya- İrhati- - yapacaklarıni.! söylediler, | Muvafık teşvik O gün, bugün kararla- Fikirlerini anlattılar. | göründü. Kendilerini | ettil rını yerine getirmedikten baş- bastırıp harıl harıl koyulmuşlar. | Pu gibi haller, temiz gençlere ka kart toplamıy: para — toplamıya yakışır mı? Bir Kısım Tramvaylar Gece Durdu Tramvay şirketinin taşıyan bir vagonu yüzünden geceleyin Karaköy'de tramvay seferleri yarım saat kadar yapılamamıştır. Buna, kömür vağonunun uzun süren manav- rası sebep olmuş, tramvay ve otomobiller arada yığılıp kal- liyatının gece yarı- sonra yapılması muvafık banka | Varidatı klerinde bü y alınan gümrül i yekünu (1,6) milyon küsur lirayı geç- | mektedir. Bu ay zarfında ithalât vari- 50- 100,, bin lira | ynamıştır. Türkspor Gülen Adam Türkspor'un bugün çıkan 44 Eşref — Şefik Derisinden üncü — sayısında | lesile At Sporcu bir Koşucu Besim'in hususi hayatı, Dünya Kupası maçtarı, Tenis, | Futbul ve Deniz müsabakaları Koca Yusufun Bahrimuhitte ; serlâvhalı okuyumuz. beraber yarışları, nasıl insandır? | nasii buğul yenlen büha kömür | hdâ ithalât eşyasından | Ağustos 1 Günün Tarihi Gazi Hazretlerinden Hörmetle Bahsediyorlar Bulgar gazeteleri Reisicüm- | hur hazretlerinin Türk - Bulgar | münasebeti hakkında vaki olan beyanatını minnettarlıkla kay- dediyorlar. 4 Beynelmilel Turing | kulüp — Geçende şehrimiz- | de aktettiği konferans mü- nasebetile — yazdığı — tebliğte Gazi Hz. nin dehasile vücut bulan yeni Türkiyeden takdirle bahsetmiştir. X4 Millet meclisi Reisi — Kâzım “Paşa dün Yalovaya | gitmiştir. * Birinci Müfettişlik — | İbrahim Tali Bey çekildiği takdirde yerine Ankara valisi | Nevzat've Dahiliye müsteşari Hilmi Beyler ile İzmir valisi Kâzım veya ordu müfettişi Naci Paşalardan birinin tayin edileceği söylenmektedir. X4 20 Milgyonluk Malze- me — Tedariki için Alman gürüpu ile yapılan mukavele düu imzalanmıştır. 4 Berlin Sefirimiz — Bugün — Almanya'ya hareket edecektir. * Abdülğak Hamit Bey — Senelerden beri birlikte yaşa- dığı Losyen hanimle evlenmeğe karar vermiştir. * Senelik Resim Sergisi — | Cumartesi günü Galatasaray- | da açılacaktır. * Üsküdar Kadıköy tram- vaylarında — Yolun müte- baki kısmını yapmak için mü- |nakasaya girecek —40 - talip vardır. * Yeni Posta Pulları - İçin verilen nümuneler üzerinde tetkikat yapılmaktadır, * Türk - Yunan Mu.*e- desi Mucibince — İstanbul Rumlarına etabli vesikalarının | tevzi için komisyon polis mü- | diriyetinden yardım istemşitir. X Katil Rasim — İki bu - | çuk sene hapse mahküm edi- | miştir. X4Şeyh Sait oğlu — Dava- | sına Ankarada bugün devam | edilecektir. D X Efganistan — İsyanı — Hakkında gelen haberler mü- | tenakıztır. Böyle bir isyan | olmadığı bile söylenmektedir. | O6 Ege adı nereden geli- | yor? — Seyrisefain yeni aldı- | ğ vapura bu ismi, milâttan üç | bin yıl evel Adalardenizinde | yaşıyan Türk arkından — bir İ milletin adı olduğu için ver- vermiştir. Hasan Bey De Şaşırdı. VaIi rum, Bir “pazar ola,, deyivir, belki işler Avecımı (2 4 — Hasan Bey — Hangi birinize: “pa- zar ola,, diyeyim? Doğ ben de . ee liyeyim? Doğrusu şaşır-

Bu sayıdan diğer sayfalar: