16 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Mebus intihabı kanununda mühim tadilât yapılacak Fethi bey İstanbul teşkilâtını yapmak için dünden itibaren çalışmağa başladı
 Eğe vapuru Yeni vapur bu sabah Çanakkaleye geldi Seyrisefainin satın aldığı Eğe vapuru bu sabah saat yedide Çanakkaleye...
 İlk cevap İsmet paşa Sıvasta, şimendifer siyasetini tenkit edenlere cevap verecek Yalöva, 14 — Başvekil İsmet paşa Hz....
 Tütün inhisarı işleri İnhisar idaresi hariçte fabrikalar açıyor İdare İstanbulda bir nikotin fabrikası açmak için muzakerede
 Slavya takımı geliyor mu? Futbol mevsimini güzel bir iki müsaba Sıcaklar dolayısile, her tarafta olduğu gibi, bizde de futbol
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üçüncü Büyük Altın Piyangosu Kupon No: 33 Altın Piyangosu ku- ponlarınıtakip edenler altın kazanırlar. "> Sene 12 — No: 4255 Mebus intihabı kanununda mühim tadilât yapılacak Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 CUMARTESİ — 16 Ağustos 1930 Fethi bey İstanbul teşkilâtını yapmak için dünden itibaren çalışmağa başladı i bey akşama ar Büyükdereye etmiş ve yapılacak teşkilât ile > meşgul olmuştur. Fethi bey bu aralık gazetecileri de kabul ede- rek sorulan suallere cevap ver- İstanbul imi; cağı cabı yuklığ büyük salonlu bir Taa k olm lâzımdır. İstanbul cihetinde ayle bir konak aranacaktır. Fırka Ankara ve İzmizde d zamanda teşkilât yapacak ve Ee da birer sonra'diğer vilâyetlere vilâ- Bundan mümessiller. gönderilecek: , ye teşkilât yaptıktan 'sonra zalarda şubeler açılacaktır. u © teşkilâtın ai için zaman lâzımdır. Bu sebeple yeni firka ancak ek sene esaslı elec: bir faaliyet çöktöreeeli ve ilk iş olarak intihap mücadelesine atıla- caktır. O zamana kadar fırka meclis- teki mebusları vasıtasile tenki- ır. Bu mebuslar » Nuri (Kütah- ya), Reşit Gi alip ayd) Tahsin (Erzurum), Talât (Ank: Haydar a beyler. a beyin — rede o mebus ne muhtemeldir . mebusu İbrahim ve Deil ve sair lerle ayi için labia kia İstifa ini üşünüyordu. Bu istifa mim a ine Fethi bey Bile- cik namzetliğini Bilecik a ar, Yei fırkaya diger bir kaç mebusun daha esi muhtemel- Mamafih bazılarının. tahmin ettiği gibi birçok mebusun kütle ti m ğ NN Pe Fethi beyin gag ikametgâhı i bey söylemiştir. kanunu nisbi temsil esasına göre değiştirilecek Önümüzdeki e devresinde sına geçmesine ihtimal m: i, Yeni fırkaya girdiği riv: si len İstanbul mebusu Hüçore oğlu Di bey bu hab tekzip” tir. Çanakkale mebusu Samih | ii Rifat ve de yeni fırkaya girmek iş yapılacağı ve bunun için için omürdcaâte bulunmadığını | - & (Devamı ikinci sahifede) ği Mil İlk cevap İsmet paşa Sıvasta, lens siyasetini tenkit edenlere cevap verecek Yalova, 14 — Başvekil İsmet paşa Hz. vi stosun yirmi sekizinde Sıvas hattını açmak için İstanbul- dan hareket edecek, orada çi mühim bir n Bu nutukta tenkit edenlere cevap verecektir. Oradan da Malatyaya gidecek- ir. Sıvasta yapılacak Bikini in bazırlıklar ikmal edilmi Sıv. u büyük hadiseyi, iyi iblduğü şekilde tesit edecektir. elin fedakâr. göze alın- mıştı İsmet Ppaşi tren dü- dükleri üm o gün Sıvasta yükselecek sesini lemek için kütlesi Sıvasta birikecektir. Eğe vapuru Yeni vapur bu sabah Çanakkaleye geldi Beyinin. ai. satın aldığı Eğe sabah saat OE Çayakkley gelmişti ir. puru bu akşam limanı- ve seyi milerinin ren, be boyanacaktır. Bundan başk e de bazı * tadilât Ul yapılacaktır. 2 yangın başlangıcı iri Dolapderede bayi isil ini 2 yangın ol- 1 Deizeliieie Macit beyin evin- de ma: yıkanırken o tahta kaplamalar ateş alarak yangın çıkmış, derhal söndürülmüştür. Diğer yangın İstiklâl caddesin- İdara telofomu : İstanbul — 144 Fiatı 5 kuruş Tütün inhisarı işleri İnhisar idaresi hariçte fabrikalar açıyor İdare İstanbulda bir nikotin fabrikası açmak için müzakerede balımtıyor Bk 12 — Tütün inhisar ida- müdürü Behcet bey daki Anafarta vapuru ile şehri- erik yeni teşebbüsle- a izne hariçt: nun muamelesi de imza edilmek (Devamı “ikinici” iakifede') inhisarı Behcet bey Slavya takımı geliyor mu? Futbol mevsimini güzel bir iki müsaba- ka ile açmak i o. bir Ai var selamı her ta o gibi, e fa 2 liyeti tatil Kli. akat eylül e beraber yavaş yavaş futbol hareketleri balrarakte Mahi takımlar şimdiden rtibat almağa, tünAlllezi başlamışlardır. Futbol mevsimini ki iyi takım arda şehrimize bir kaç ecnebi akim gelmişti. Fakat bunlar dö rdün. beşinci dere- cede, o yani bisi müsavi, belki daha geri takımlardı. Bunların oyunlarından öğrenecek bir şey yi oyunların seyri de cazip değildi e getirti Slayya veya o ayarda bir dır. Türk sp: tirtilmek a takım: etmiş, fut Ya Spoı emin er) Civar köyler ahalisi davet edil- miştir. tahta kaplamalar yanmıştır. Tam bir belediyeci!. için çok faydalı olacaktır. Slavyanın Pariste yaptığı son maçtan bir enstantane Futbolu iy gelince uz: müddetti güzel bir maç sınıf bi ku larını tm. rsatu kaçırmıyacağı şüphesizdir Slavya ile bir iti asıl olursa oyun zamanında diğer bir talinini da getirilmesi düşü- nülmektedir. — Ev işlerile uğraşmakta bü- yük meharetim vardır Amca Bey.. .. Bir kadın gibi ortalık süpürür... | e Çamaşır yıkar... .. İnci gibi dikiş dikerim! der ne belediyeye A.B.— Am duruyorsun, cemiyeti aza ol da sayende rahat edelim!..

Bu sayıdan diğer sayfalar: