16 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e TELEFON: MÜBÜRLÜK & İs. 20ğ NUSHASİ “HER. YERDE & İ 16 Ağustos 1930 CORLARI'NSİ 21 TETEAT M YAK KS C T EE MAD ŞAK SST IDARE: İSTANBUL NURTOSMÜRİYEŞERBESOKAĞI FIRKA O îırka Arasında Muhtelif_ Kanaatler_ Etrafında apılacak Münakaşalar Kavga İle Neticelenemez... « i Ü- Ce w Gazi Gibi Büyüğümüz Vardır,, Memleket Hesabına Sevinçle Karşılanacak Ve Mucibi Şükran Olacak Nokta Budur ... M Rile -: | "Gazinin Başımızda Bulunuşu, Fırka Mücadelelerinin Kavga eclisin Açılma- | ,, ... Foti B.in”Sözlerini Teyit Eden Bir Resim Bi Bekleyiniz e ee lı'.âN“Df —ÜZERİNDE CAKAŞALAH ORADA ÖRECEKSİNİZ .. v .. .. S. C. fırkası lideri İkam, Beyle Büyükderedeki K n;_'gzâhlannd. görüştük. , Sinden hükümete karşı " Olan tenkitterinin madde ei * tavzih edilmesini rica h Ve efkârı umumiyenin G_.i"fhıh sabırsızlıkla bekle- t <“ Söyledik. Fethi bey bize Sevabı verdi: MECLİS AÇILINCA ı_;mîen tenkitlerimin ana Birip v söyledim. Teferruata İamay, iYasI münakaşalara baş- lij , Btemiyorum. Millet Mec- Açıldığı zaman millet kür- noktaları — izah Maddeler zikredeceğim. t Zâzete sütunlarında mü- üüdi“" başlamak — davamızı S Yetten uzaklaştırabilir. Ordük : h'i,x VI;Fkiucrini:iı istinat et- Bi 5 ..İlr hakkında efkârı "'4.,."'““ tenvirine ihtiyaç h::"_"% €n mühim dertlerine Onları Sifiğiniz kanaatindedir. Millet meclişinin açıla- | * âmı ikinci sayıfada | ati GÜL C ”£ Füre —B:ıveldl İsmet Paşa ayın yirmi ber aldığ Bğe EDAN Yalar İstanbula gelecek sekizinci günü Yalova'dan hareket ederek wada bulunarak Sivas hattının resmi küşadını yapacaktır- z î;qu(il?n bu seyahati büyük bir sabırsızlıkla lenmiye değer. Filhakika İsmet paşa resmi esnasında mübim bir nutuk söyliyerek siyaseti hakkında yapılan tenkitlere ce- vap verecek ve bu cevabında bilhassa şimendifer meselesi üze- rinde duracaktır Ğ D Fethi B. tenkitlerinde şimendifere ihtiyaç olmıd:îın;m memiştir ve meselâ son hadiseler esnasmda muhteli S - lgııı gördüğü hizmet nazarı dikkate alınırsa böyle bir iddim Ş » | dermeyan edilemez de. Z ça Nm.'lıı ;—ı;.hkhn eanıi k'. | Fakat Fethi B. yapılan masrafın yalnız bir nesle tıhmılııı_- Rüya gte bir çeşme ki | doğru olmadığı kanaatini izhar etmiş, masraftan gelecek nesil- Fık. SÜ için yapılmıştır. | lere de hisse ayrılmalıdır, demektedir. İşte ekte Paşanın Ç F 5 a | vereceği cevapta bilhassa bu itiraza ait olan kısımdır ki merakla 8? Oj Seşme süs olur | l necektir. İsmet Paşanın bu sahada hariçten para bulunamaması veya bulunan paranın alınmasındaki mahrurları saymasını beklemek lâzımdır, zannederiz. ' söi r İsmet Pş. Yapılan Ten-, a kitlere Cevap Verecek Üçüncü Fırka ve buradan Ankara tarikile Sivasa gidecek ve Zafer bayramın- . Fethi Bey eşekkür Ediyo Bu sabah Serbest Cümhuriye fırkası llderi Fethi Beyden bir telgraf aldık. Verildiği merkerin isminden ve tarb hindes anlaşıldığına göre bu telgraf Fethi Beyin Yalovadan hareketinden evvel — yazılmış, fakat — telgrafaneye verilmesi gecikmiştir. Telgraf şudurı Kaplıca, 14 Ağustos — Atide- ki satırların gazetenizde neşrini rica ederim — efendim: Serbest cümhuriyet fırkasının teşekkülü haberinin ilânile beraber bir çok taraflardan halkımızın — muhtelif sunıflarına mensup yüzlerce va- tandaştan siyasi preasiplerimizin kabul ve hüsnü telâkki edildiğine dair tebrik telgraf ve mektupları Posta RDU DEĞİLDİR | almaktayım. Fırkamızın teşekkül İ| maksadının — şahsiyattan külliyen âri ve sırf vatan ihtiyacı ve men- faati uğruna makul mücadelede bulunacağına kanaatle bize em- niyet ve - teveccüh ederek fikir birliği gösteren zevatın kâffesine ayrı ayrı teşekkürler olunur. Bu teşekkürümü — meşguliyetimizin eo&ııund.ın ve bazı zevatın Mdreslerinin — malüm bulunma- Masından şimdilik münferit ce- vaplarla takdim edemediğimden mizur yörülmekliğimi rica ede- rim, Bu arkadaşların bize asıl müzaheret — vazifelerini — kanuni mersimi hulülünde reylerile yös- Kaza Cibali'de “Kazmik,, un fab- rikasında Rizeli Şuayp Ef. makineleri temizlerken kazaen elini " kaptırmıştır. Cerrahpaşa bastanesine kaldırılmıştır. Hayat Hikâyeleri İTİBAREN İNTİŞAR AYRINDAN GAZETEMİZDE EDECEK Karilerimiz bize başlarından || | geçen en mühim vak'aları yü- uP gönderiyorlar. Biz, doğru- doğruya —hakiki hayattan alinan bu Mmevzularda — yazıları bikâyeleri — yarından — itibaren neşredeceğiz. Olmıyacak Yalova, 15 (Hususi ) — Ü- çöncü bir fırka teşkili mevzu- bahis değildir. Biri halkçı, di- ğeri hürriyetçi olan iki fırka | daha uzun müddet için gerek myukk" Millet meclisinde ve hariçte siyasi hayat myetlerini lııııi:y cdeceld’ir. Fethi Beyin fırkasının kuv- veti ve mesai şekli zaman — ile belli ola, ti caktır. DA se T a a SD KUPON:21 . *“SON POSTA ,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI | bu muamelede ısrar yola tutarsa daha çok iş yapmaz mı? SON POSTA Halkım SON POSTA Halkın MEMLEKETİN - HER SEMTİNDE ŞUBE AÇMIYA, TEŞKİLÂT YAPMIYA LÜZUM YOKTÜR. FIRKA HER ŞEYDEN EVVEL. BİR TOPLANIŞIDIR. FİKİR. TOPLANIŞININ, SEMERESİ İSE REY SANDIĞI BAŞINDA KENDİSİNİ GÖSTERİR.. Bugünün Meselelerinden Emlâk Bankası Halka Kolaylık Yerine Güç- lük Mü Gösteriyor?.. Memleketimizin harap şehirlerinde bina yapılmasını kolay- laştırmak için vücuda getirilen Emlâk ve Eytam bankası, bilâkis bina yapılmasına müşkülât çıkaran vaziyet almıştır. Bu bankanm teşkili gayelerinden biri de Ankara'nın İmarına yardım edebilmesidir. Halbuki bankanın tuttuğu hattı hareket bu gayenin tahakkukuna mani olmaktadır. Size bunu, misalleri ve vak'alarile ispat edebiliriz. Emlâk Bankası halen faizi indirmesine rağmen beş seneye kadar vadeli ikrazattan aldığı faiz * on üçü bulur. Bunun dokuzu faiz, dördü de komisyondur. Ön sene vadeli ikrazatta faiz miktarı ** on dörde baliğ olur. Halbuki civar memleketlerde faiz yekünu yüzde 3-7 dir. Kanunu medeni de faiz miktarını yüzde beş olark kabul eder. Mecliste verilen bir takrirde faiz miktarının azami dokuzu geç- memesi teklif edilmiştir. Yani komisyonun tayyı teklif edilmişti. Bankanın iskonto da yaptığı, bu muamele ile belki bu haddin kaldırılabileceği düşünülse de o zaman hatıra gelen şu olur: Vergi karşılığı çıkiııı:;:ı emlâk yüzde on iki getiriyor mu ki , Sonra, Bu banka, halka kolaylık olmak üzere tesis edilmiş- tir. Halbuki birinci taksit verilmezse borç muacceliyet kesbe- diyor. Bu böyle olunca, ipotekli bina bir ay içinde paraya çev- rilir. Banka da verdiği parayı kasasına koyar. Banka, rehin malı satarken alanlara yardım da yapar, Me- selâ emlâkin umüm? bedelinin yarısı için vade kabul eder. Bu kolaylığı alana yapar da evi satılan biçareye küçük bir yardım yıpmı!;rîuııkü nizamnamesi müsait değildir! Sonra satışlarda da insafşızlık oluyor. On bin liraya merhun (80) bin Hiralık bir binanın(10) bin liraya satılması gibi. Hatta daha aşağı... Bin liraya, on on beş bin hralık binalar, insafsızca, müşteri çıkmadığından satılmıştır. Sırf. sakat bir nizamnamenin esiri olan emlâk bankası, halka daha kolay gelebilecek bir ticaret İki Cami Arasında... — Hanagi yolu tutsam, işlerim yoluna girer? A ÜÇÜNCÜ NOTA VERİLMEDİ İç Sayfamı- za -Bakınız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: