26 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

26 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26 Ağustos 1930 Akşam © Seyahat mektupları: a e e TREE Bir zavallı Şam, ağustos a | sünüz değil mi, efen- mi sü Vâlâ mı?... BL. oh, maşallah... Vâlâl Ne hoş lili isemınâ olun, âlâ ilam vali olun inşallah !... C Fakat, of... Dertlerimi lke 3 demiri hatırlattınız... Abdi hakir, Devleti zama- nında memur Kay m- ae hattâ Kelam k görü- yafet yok... url kaldım. Aslen Arap EEE dan Tür kiye'de hizmete kabul edilmedim... Burada da bendenizi Türkleşmiş addediyorlar... yazi âli eli izan “izl lar; olbapta emrü ferman hazreti men lehülemrindir. Diye bitiri- . İçinde ne seci'ler, ne se- ciler, Hattâ, sec'i murassa'lar. Seci" Ri gençlikte ezberle- miştim. Hat âzım m ln izi e zaman, “ m dediğin in olmalı! Takialarm hiçbirini iki cümle olarak yazmıyor; altı sahife bile olsa gene ük liler. Oldu- gundan, bulunduğundan, olmağla ey gidi eski deviri te esi o kişizideler... Kime bilirler, insa Kadrinden anlarlardı... ec şimdi ?... Berut mektupçusu İna- yetullah Efendi merhum da rık” yazısına bayılırdı. Bu divit, onun yadigârıdır... Hâlâ belimde sakla- rım... kalemler de PR açtı idi... Olduğu gibi durur... Lütfet e tenin kenarını da cenabına iki ii kelimecik hatıra yaz Maruzu e diye yazıla- cak... Amma peye bir bes- mele ii | unalmamal.. ŞEHİR HABERLERİ | Balıkçılık İstanbul balıkçılar cemiyeti anonim şirket halini alıyor İstan bul ai balıkçılar arsında son ünlerde bir mıştır. Hive ei bleşireneli mükemmel teçhizat tedarik ede- ceklerdir. , Balıkçı lar, hisse senetleri muka- bu şirkete terkedilecek ve sonra umumi hasılattan malik olacak- e e ii mukabilinde sifade cekler diğer cihetten, bazı iiuemğ bir olmak istediklerinden böyle Ge kârlık yapmak istemiyorlar. una a m gl bu günkü tarzını husu- sunda bütün li # nüttefietir. Balıkçılar cemiyetini , söylediğimiz esbaptan dolayı, ai t çevirmek mümkün cemiyeti DE im xi mek mevzubah: n- cak bu takdi Eğ e il Bilen lığı mükemmel bir şekil alabile- cektir. Şikâyet Sanayi sergisinde yerli olmayan mallar mı teşhir ediliyormuş? in sergisi hakkında Se dasına şikâyetler vaki Şikâyet etlerden biri yda ti sergisine iştirak eden bazı sanayi pa vi yi kendi- mal mediği (malları A Sanayi erbabı diyor ki: — Yerli mallar ser; gisinin ga- yesi memleketimizdeki fabrikalar ve ele tarafından Da malları teşhir etmek, İk rağbet pavyonda hararetli satışlar olmuştur. Maal'esef bazı pavyon sahipleri bu rağbet kar- şısında işi madrabazlığa akin, Pavyonlarına yerli olmıyan eşya bile koydular. Ticaret odası bu şikâyetleri ğer ve rini başlamıştır. i Hava nakliyatı Bir alman şirketi Almanya ile İstanbul: arasında nakliyat yapacak Doyçe Lüfthans isminde bir memleketimizde nakliyatı KAPILARIN Şirket ee edilmiştir ti içime davet Şel hremanetinden: Cemiyeti Um miyei "Belediye 28 Ağustos 930 tarihine müsadif Perşembe in saat İdte içtima edeceği âzayı ik teşçitleri rica olunu Üçüncü, Büyük Altın Piyangosuna Nasıl <igiirei edilir z tarafından tertip edilen öğüneü Süğar Altın Piyangosuna işti yi EE için neşrettiğimiz kupon! tanesini sıra ile 40 TR alak — e aki şart lari ifa etmek lâzım. iktirilen 1. a Ağusto- 23 in Cumartesi gününden idarehanemize e vr alınır. lar olursa beheri için beş kuruş verilir. 3 - Üzerlerinde idare ve tamgaları bulunanlar bi e dir. Kolleksiyon yapanlar yine gaze- telerini alabilirler. 4 - Kuponları İstanbul veya taşradan gönderenler e kendi. adreslerine e ve posta pulu ile pullanmış bir zarfla beraber yola e için ayrıca ku beşer posta polu ilâve etmelidirler. 5 - Posta — gönderilen kupon ların arasına mektup 5 air fazla yazılar koyı EYE ii e 6 - Üzerleri Mi ve pul mış zarf göndermiyenlere numara Bn - İki tal kupon gönderenler a ak | kalmamak için Ke) zari - Eksi kupon nderenlere eksikleri iin pul a etmemişlerse numara gönderilm. . - - yang ei sonra Tütün murakıpları Baş murakıplığa Hüsnü B. tayin edildi Tütün hill Ri nl yeni kıplar tayin e bahsetmiştik. İdarenin baş mura- kıplığına sabık iğ ikilemi mü- di B. tayin edilmiştir. Bundan Mei murâkaba heyeti- a Ruşen beyler tayin ari Murakı plar dünden itibaren Murakıpların Süie leri idarenin bütün muamelâtını tetkik etmektedir. Yeni bir hastane açılacak Hastane ihtiyacı bil- hassa kışın daha ziyade kendini gösteriyor. Emanet, bu ihtiyaç karşında şehirde büyük bir hastaane aç- mak için düşünmektedir. u hastanenin ne suratle açı- lacağı yakında tesbit edilecektir. Bunun için tetkikat yapılmaktadır. Cinayet değil! Garsonun kendi kendini öldürdüğü anlaşıldı! Galatada bir meyhanede gar- bi mış, Sen Jorj hastanesinye yatı - rılmıştı. Mehmet Alinin karnına ıçak bağırsağını 2 yerin- den delmiştir. Yaralı hastahaneye girdikten 12 saat sonra ölmüştür. Mei muavini Ragıp v tabibi Adli Enver beyler Jorj asinkanill gitmişler, ölü- münün bıçak yarasından olduğunu tesbit etmişlerdir. Evvela garson Mehmet Alinin bir başla eri vurulduğu zannedilm tahkikat bunun aksini emin ni Garson Mehmet Ali; vaka ge- cesi fena halde içmiş, sarhoş olmuş.. Sonra bıçağını çekerek kendini karnının sağ tarafından Tipler değişti Yeni fırka siyaset hayatımızda arsa yeni fırka lily ieryaiiiadi bir er yaptı. y evvel yazılan günlük rl okuyun, ii mi her halde bir Nası hoc hikâyesi, bir İncili çavuş macerası, bir Borazan Tevfik tuhaflığı ni | Meselâ şöyle bir “Şeremaneti gelecek seneye kapıya da; reden başın uzatarak adamcağıza Sile hi hoca in endi ev HE alk Koyunlar Büküp iplik yapacağım.. İplikten çorap öreceğim.. Hoca satacak.. İlh a çeşitten şehir. işlerini veya t © ili ça değilse Borazan misal alınır, bir hikâye zikredilir, bir fıkra anlatılırdı. Evkaf dairesi atıl mı? Bundan bahsedilirken Nasraddin Pair uykuya tenbelliğe dair olan hur fıkrası misal olarak gösterilirdi. Şehirde hangi si alkı kendi: para verirse o semtin Yeni” beş kuruş da kaç müessese de kazanan numaralar ilân edilir. vurmuştur. Nası in hoca, uş, lütuf bi rsan fena olmaz... anayı sergisinde asagi marasını cet Altınları alır. arzu Garsonun senelerce çektiği bir | Borazan Tevfiğin fıkraları yerine Eyvallah 1... Bâlâ, vâlâ, vali ol | hakkında ticaret sena resimleri de O gazeteye hastalık yüzünden intihar ettiği | Klemansonun, Foşun, Dantonun inşallah ! tarzda bir İLE khz. in ogi ai tahkikat bitmiş | fıkraları moda oldu. (Vâ-Nü) mişlerdir. ve defnettirilmişti Hikmet Feridun Tefrika numarası:15 ad — Gelmedi... Bu vefasızlığı | Fatma eği Çapkınlık liste- Ufuklardan ortaya doğru uza- .. .. e ondan ümit etmezdim. nizin başınd bu isim bulunaca! nan kızıl ışık, yavaş yavaş vapura Gönül Ferman Dinlemez.. | Kimi celi geşimeğe çk | Geden e a pen | Selâmi İzzet — yim sahiden benim kar- deşim Şefkat bir an düşündü, sonra omuz silkti: — Bu mi . Celal benim Şefkat ahlâksız bir hisle bu hakikati sakladı. Bugüne kadar bu sırrı bilenler sırf Şevket Bal e için, sırf Seher müteessir olmasın diye saklamışlardı. Şef- Haydi uyuyalım. Sarıl bana... | Seher sarıldı , fakat içindeki şüphe silinmemişti.. Vapur son veda düdüğünü çaldı. S Rıhtamdari beş on mendil sallandı. Gülcemal Akdenizin durgun | sularını ml ilerliyordu. ili başını demirlerden ş bir genç düşünü- yor ve oldi küçülen, kitle- leşen yavaş Arm sislenen, silinen İzmire bakıyordu.. Rıhtımda kalan aa bir genç ie ya kaybolmağa başlıyan arkasından (o mahzun, bakakalm Genç gr içini çekti. B © memişti. Ancak ettikten ğe ayaktan seyrine baktı. yegâne dostundan ar ayrılmıştı... Celâl Akdenizin sert rüzgâr ını ciğerlerine sindirdi.. . Düşündükçe item vapur hareket eceden sonra Celâl bir aha lâcivert gözlü kadıni gör- şti. hleyin (o erkenden kalkmış ve mektebe kalma: mak için evden fırlamıştı. Kadın: — Beni hatırlıyacak olursanız Fatma diye hatırlayın . Asıl ismim yar gece ükemmel tatmıştı Birden Kl bi sözünü hatırla: “Senin üzerinde ilk temasın ne tesir yapacağını anlamak is- terim. İlk temas! Bu ilk temasla titriyen, ölen arap olan bütün gençler, ne zık ki onun zevkini pek çabuk tacaktı. vermişti: “ Şafakla beraber ölen,, emişti. Celâl dolaşmağa d ii başladı... Gece etrafa b gerdi. Celâl para e © kimsesiz İs- tanbula avdet ediyordu. Galata bina, ie e Aşina bir çehre gör: nu sabra” bek 1 hislerle yaz- una çevap ta vermemişti. Bu yarım hemşire, onunla işte bee sasen hemşiresi d. değildi... Seher'in kardeşi olma- ğına tamamile kani olmamakla eraber, er'in Şevket beyin bi Ss kızı olmadığını ona kir e - (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: