26 Ağustos 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

26 Ağustos 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1S NES yal » sayı 4537 Salı 26 Biri ay Ağustos | 1930 Başvekil Yalovadan geldi İsmet Pş.Hz. ne refakat eden dahi. | liye vekili ve Nafia vekili Beyler Ankaraya döndüler  e. Başvekil Ismet Paşa Hz. dün refakatlerinde Hari ili pa 3 ci Tevfik Rüştü, Dahiliye vekili Şükrü kaya, Viyana Sabir ei B.ler bulunduğu halde Ertuğrul yatı ile şehrimize gelmişlerdir. aş e 13,5 te seyrisefain rıbtımına yanaşmış ve Başvekil Hellerile ar “asr M. M. Reisi Kâzım Paşa Hz. ile Vali muavini i; il ü a kli ain umum müdürü Sadullah B.le tarafından istikbal Bundan sonra İsmet Paşa Hz. ve T. inden sm evfik Ri B. dişlerin! tedavisi için Sami Gönzberg B.e gitmişlerdir. Şaka Kol va emer otelinde bir müddet istirahat ettikten sonra dde; ve akşamki ekspresle Nafia vekili R ME w ecep Beyle beraber Tevfik Rüştü B. de bu akşam Ankaraya hareket edecektir. 0 0EAA44 4008 0 008040 S. C.F. teşkilat yapıyor Trakya ve Kastamonüda Yeni fırkaya giren Nudiye Hüseyin hanımla mülâkat Açık söz garetesi sahibi B, Rim €ski B MN kâtiplerinden Esat B.de Sa- matya ve Maltepe teşkilâtına memur edilmiştir. “ Dünkü gazetelerden birisi eş- ki Hareket gazetesi sahibi Fah- TAH tarafı 4 üncü sayfada) Kupon müsabakası Gazetemizin başındaki hediye ku- ponlarının son numaralarını takdim ediyoruz Biriktirmeğe devam ediniz. Okuyucularımızın aşuğıdaki izahata dikkat etmelerini rica ederiz: sile Kuponlar 45 gün devam ede. 2 — S numaralı kupon yoktur. Yerine, ala numaralı kupondan iki tane ko- nacaktır. 3 — Abonelerde kuponlarını kesip biriktirmelidirler. p | 4 — Kuponlar biriktikten sorira bi. riktirenler isim ve adreslerini Vakıt müsabaka memurlüğune bildirevekler fakat kuponların kendi yanlarında saklıyacaklardır. $ — Kur'a günleri ve sastleri aynca ilân olunacaktır. 6 — İlân olunan günlerde ve saat- lerde kupon biriktirenler. kuponlarını Nudiye Hüseyin H. Karşı fırka âzaları dün de | yeni müracaat edenlerin kaydile meşgul olmuşlardır. | Teşkilât ümata göre ye ni ya mabellelerde | teşkilât yapmağa memur zevatın İİ “Vakır, idaresine getirecek, bizzar bir kısmını tesbit etmiştir. BU ||) kuba çekip çıkan hediyeyi alabilecei meyanda mütekait fırka kuman- İten İ danlarından Tosun B. Trakyada, nm 4 m VAK.LT © ın Hediye kuponu Mısır sefiri geldi m Mısır - hükümeti tarafından Kürt isyanı nasıl tertip olunmu amaaa 2 ese Hoybon'un beyanname şehrimize muvasalat etmiş ve şerimizdeki ( gefaret erkânı ile Mısır konsolöshanesi memurları tarafından “ istikbal edilmiştir. Abdül Melek Hamza bey, ğına inmiştir, Terfi histesi Yüksek tasdike arzediliyor Ankara; 25 (Telefon) — As eri terfi İistesi bugünlerde Reisicümhur hazretlerinin taşdik- İ yeni köydeki sefaretbane kona- lerine arzolunmâk üzre Yalova- | ya gönderilecektir. ME in Muallim kadroları hazırlandı hn Ankara; 25: (Telefon) — Orta mektep ei arasındaki tebeddülât yakında” tebliğ edi- lecektir. İlk mektep wuallimleri arasın- daki değişiklik histeleri benüz tetkik ' olunmaktadır. Romanyalılar şehrimizde a LI . .. . . Heyet arasında Âyân meclisi ikinci reisi, meb'uslar, valiler vardır Misafirlerimiz dün müzeleri gezdiler, şereflerine bir gardenparti verildi Romanyalı meb'us , ve âyaâ atalarından mürekkep 210 kişilik bir heyet dün şehrimize gelmiştir. Recele Karol vapurile gelen müsafirleri rıhtımda | Romanya sefiri M. Karp, Vali B., Emanet namına iktisat müdürü Kemal Ömer B., Kolordu namına Şükrü Naili Paşanın yaveri B., Turing kulüp namına Uşaki zade Münci ve Ekrem Reşit Beyler istikbal etmişlerdir. Gelen seyyahların relsi Ro- manya âyan mecisi ikinci reisi Klinkudur. Seyyahlar arasmda Romanya meclisi meb'usanından bulunan yegâne Türk meb'us Ömer Veh- bi B., Pazarcıkta Cihan Roman- ya gazetesi başmuharriri Şevket Cevdet, Silistrede intişar eden Açık söz gazetesi sahibi avukat a elediği an Bu fesat ocağı neşrettiği beyann, mede Ağrı dağındaki isyanın ne s retle patlak verdiğini anlatıyor “Bütün “ihtilâl teşkilâtı Kürttür, içinde z bir tek ecnebi yoktur,, kilde devam edilmektedir: “)925 senesinde vuku b umumi Kürt isyanından * Kahirede intişar (oetmekte olan El Ehram gazetesi (Höybon) cemiyeti: merkezi oumumısinin gönderdiği bir beyannameyi neş- retmektedir | Kürtler namına. neşrolunan bu vesika son derece mühim olduğundan ve birçok hakikatleri de tenvire hizmet ettiğinden o- Bun haklediyoruz. Beyannamede bir müddetten- beri gazetelerinin Kürt isyanı hakkında yalan yalnış haberler intişar etmesine mebni bunların tashihine lüzum görüldüğü söy- lenilmekte ondan sonra şu şe- Süreyya Bedir Han om Cemiyeti sümessillerinden el reyya Bedir Has Kürler namına Ar ve Amerikada propagindadı balari bir çök neşriyat yapar Kürtlerin relslerinden bir ç: ötede beride dağilmışlar, dan isyana iştirak edehle etimiyenlerde sırf kürt oldi 2 ve Süriyede bnlunan Kürt lâleileri arasinda vahdet hü Türk işçisini! hakkı Yazan: Hakkı Tarık (4 önel sayıfamı gün seyyahlar i Kemal Hamdi B., üç mühim | TATE tarafı 5 inel sayfada) © Deniz lisesinde güzel bir i , Slm y Heybeli deniz lisesinde misafirler IYazısı 5 inci sayıfadadır)

Bu sayıdan diğer sayfalar: