26 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

26 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26 Ağustos 1930 Holivat m m Meşhur yıldızlardan güzel Norma Şireri filim çevirirken bir ziyaret Bir tarafta caz, diğer tarafta düdükler, konfetiler balonlar... Bu sırada lm e li pr Holivut 5 ağustos | Hususi | — Dün mi stüdyosunu geni Ma; yola Şierin diği filimde bulun- Na ma Sirer ufak tefek, e ane gayet nazik, şahsan çok güzel bir yıldızdır, Yalnı nız endamı pek gü- zel değildir. Omuzları fazlaca kemikli ve çıkık baçakları ise kalıncadır. Yaşı hakkında bir ey söyliyet e Sa ü çehresinin mı çok güçtür. Norma irmi yaşında kadar tahmin edilebilir, ond. ilerisini ancak dünya filim için dökü sttidyöda “bir ban ee Barın masalarında eş erkek pe çok fiküran oturmuştu. Her- s sahne vazu ile iel kel- mesini bekliyordu. Bir az bekledikten sonra sahne vazı “Bob Leonard,, maiyeti ile beraber geldi. VİN zaptetmeğe mahsus cihazlar yerlerine ko- nuldu. Fiküranlardan bazılar da dans etmek üzere çift yi ayağa va Idırıldı. Bir tar a , diğer tarafta düdükler, Hönteliler balonlar.. En son dakikada Norma e sair (aktörlerle beraber e Yaldız sair artistler ile beraber sadayı rez iyi yl » akın bir masanın şına zel siyah diken ye gece "tuvaleti m du ttuğu aynaya son det olark bir daha çlaklık. tan sonra bazır oldu filim çevrilmeğe bi la Norma Şirerde dahil olmak üzer artislerin her biri nöbet nöbet bir kaç lâkırdı aynı sahne bir çok edildi. ittikti söylediler, ve defalar tekrar Sahnelerin tekrarlanması orma Şirerin abara sahnelerini de yrıca Ne ilme aldılar. Bu sırada akşam yaklaşdığın- dan çelimmeği bıraktılar. Maamafih figüranların bir çokları ertesi günü sair stüdyo İdi çalışmak için davet edildiklerinde bu filmin eksik kalan kısmını © için ekstraları o akşa bien iii ' yoda Bu sure retle artist- ede pe ei göndüzlü makla val sil rdiler, Bu yarım gece e elşisaya aükabil el ikiz aların her biri on b dolar ücret aldılar. . çevri rilen sahne patırtılı e sahne (o olduğu içi sükü etme: zum (yoktu, herke arzu ettiği gibi konuşuyor, gülüyo; ve söylüyordu. ii ki bir iki kişi arasında en sahnelerde stüdyode e bir patırdı ol- ması filmin bozulmasile neticelenir. B. 0, Holivutun meşhır lid re Pake | yeni bir filim çevirmeğe başlamıştır. Bu filim beraber üç köpek te mühim rol yapıyor. Resmimiz Anitayı köpeklerle beraber çay sofrasında gösteriyor. AT a m e bir hayvan yoktur. ge bir sessizlik!, , Korkunç © 5 Bu, jandarmanın süngüsüdür. Erzurumdan tutunda ta hududuna kadar bir silsile halinde evam eden bu dağların sahipleri yalnız kartallarla jandarmalardır. Yollarda dağların, tepelerin etek- lerine sığınmış bazı köyler vardır. “Burada İM sefilâne bir hayat yaşarlar. İran hududuna yaklaş- tıkça bu sti daha ziyade ken- dini gösterir. Artık burada halk büsbütün iptidaidir. Meselâ bir köye girip ad ii tavuk almak Gel mu olamazsınız. Çünki bütün “bir köy halkı bir araya gelse sizin vereceğiniz bir lirayı bozacak para bulamazlar... Şarkın bazı taraflarında atla © çıkmak ve bazı köyler- de konaklamak mecburiyetinde e Ancak mübadele usulü ile iş görebilirsiniz. Meselâ bir okka gaz verin size on tavuk versinler. Fakat beş lira çıkartıp urta alamazsınız!, da tahmin! ee halbuki 75 yaşındadır! —B kaça satıyorsun; dedim. sie hayretle baktı. — Bir şişe gazın varsa al git, dedi. — Benim gazım, şekerim yok, sana pa vereyim. a parayı neyleyim. San gaz e — Bi de yıldızla enim sana vereceğim para ile bir şişe değil 20 şişe gaz alabilirsin. — Ne gm — Çarş | Çoban wi pe koyverdi!.. arşı nerde Gel gs yoksa Beyazıta ğa mı gideceğim? Evlât a dağdır, Sahife 7 Şark vilâyetlerinde Akşam Parayı bilmiyen hâlâ mü badele devri yaşıyanlar. Yol üstündeki çoban cevap verdi: “Bir şişe gaz ver, koyunu al!, Beyazıt şehrinin manzarası . ovadır, kuş uçmaz kervan geçme; E em paranın hesabını m Bien ki bana yağ veriyor Ver bir al gi snr ok genç görünüyorsun ie Şi var mısın? — 40 yaşında dört tane oğlun varl — Kaç yaşındasın ? — 13. — 30 yaşında bir adam gib nasıl böyle genç görünebiliyorsun! — Allabm verdiği kuvvet sa yesinde ! — Ne yer ne içersin? avuk yerim, koyun yerim su yerine de inek sütü içerim. — Dört tane! ıların da senin imi gen mi Ka — Son ölen ikisinin yerini dıklarım de genç. Biri 2 yaşında öbürü zi diğer iki: ibtiyarladılar artık! — Küçük çocukların var mı? — Yeni karımdan 6 küçü' çocuğum oldu. Hepsi çoban. Ka rımın birisi de yeniden gebedi Yakında doğuracak. — 73 yaşında adam hiç çocu. yapar mı? Sen bu yaşında onlara nas bakacaksın? — Onlara ben değil Allak ba b kar. Ben, babam doksan yaşın dayken doğmuşum, bana kir bakmış? — Nerede yaşarsınız, evini nerede? — Nah işte şu dağı: eteğinde si kulübede! — Çocukların ve kılar mısınız ? — Çoban namazı meyleyece ekl — Bu üzerinizdeki şeyleri nereden bul — Na senin gibi işte böyle yolda gelip geçenlerden davar veri; alırız!..,, sen nama İşte bu çoban şarkta yaşıy. ütün bini bütün köylüleri: canlı bir timsali Bu ne is öbürleri de gri göl bile görmiyen yüzde doksa» bulur. Üzerlerinde giyecekleri yoktu konuşmasını bilmezler, yaşamanı manasını öğrenmemişlerdir, çıj laktırlar, açtırlar fakat hepsini muhakkak dört tane karı vardır!., Esat Mahmut

Bu sayıdan diğer sayfalar: