31 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

31 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Sıvasın büyük bayramı — Sıvaslılar başvekili sabırsızlıkla bekliyorlar Şimendiferi görmek, lokomotifin düdüğünü işitmek için
 30 Ağustos başkumandan muharebesi Biz bu endişe ıçınde iken meğer Murat dağına süvarilerimiz çoktan tutmuş... giden yolu Biz
 Bugünkü hava Anadoluda havalar soğumağa başladı Yeşilköy rasat — merkezinden verilen malümata göre bugün hava kıisinen -...
 Şarkta hareket başlıyor Hazırlıklar bitti, asker ve milisler emir bekliyorlar Beyazıt şehrinden bir manzara (-4- işaretli...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Demir yolları devletin kan damarlarıdır... AM yaşar mı? .. Bu damar- lardan mahrum olan millet 4270 Tâhrir telefonu; İstanbul — 1686 Sene 12 — No: PAZAR — 31 Ağustos 1930 30 Ağıstos 338 sabahı cihanın gözlerini kamaştıran: Zafer güneşi! 30 Ağnstos başlilmnnelaği muharebesi Biz bu endişe içinde iken meğer Murat dağına giden yolu yürüyoruz -ve düşman kâ- Üç günden beri : doğru dürüst il arka çantaları altında yemek yemiyen, hiç Ezme et- zanı armış ensesinden “miyen, uyku uyumayan ve fakat ii Ez “lakmeiziller asla dur- | “asla si ii Biz Kya mak istemiyorlar. askerlerimizi: ıyorm, Genç kıta bilem canını Zaferin Me yaratığı karel sini ni danlara ise bir mu: hayran- oluy. harebe yerinde on iliki life mal olan “Döküntüden, eser ağustosta En muha- bile yok... Halbuki önümüzden sekel rle: tekmil: mevziinden püs- çekilen düşman tamamen döküntü | kürtülen düşman dört gün zarfında halini alıyor. bir yerde tutunmıya niyet ede- e daha nar mevzlinin sağ ceni süvarilerimjz çoktan tutmuş... doğrusu -ona bu fırsat erdirilmedi. yay e e Li ada bir otomobil kolu veya bir hayli maktul vi hedef- ve garbe kaçı . Nihayı a ap aka in a bii müdafaa mevzii olan Ez pe da vasıl olduk ve tarken Dumlu pr- :enahının isti- etm. elen (o Toklu ya ikinci sahifede) nat Şarkta hareket başlıyor Hazırlıklar bitti, asker ve milisler emir bekliyorlar Beyazıt şehrinden bir manzara 1- li kolordu bi paşa Kk ivetlenie beraber paşa karargâhına muvasalat etmiş- nasıdır. dağı | Salih Erzi 29 Ağrı Gedik” vi yal di da başlana- caktır . Bütün hazırlıklar ikmal | ler ve 25 ağustosta Diyarıbekire edilmiştir. avdet etmişlerdir. 24 ağustosta Beyazıta gelen; Türk-İran tahdidi hudut komis- birinci umumi müfettiş İbrahim | yonu iki gün sonra Ağdırda top- ( aci Tali B. ve askeri müşaviri Kadri | ci sahifede ) Bugünkü hava Anadoluda havalar soğu- mağa | aşladı şilköy inat an ai malümata göre bugi hava kısinen bulutlu alel Rüzgâr şimal istikametinden mu- tedil larak esecektir. Sıcaklıkta tı Rüzgâr her tarafta şimalden ese- ktir, EM 4-üncü sahifamızda Ema Kadın var, kadıncık var! İsimli (Vâ - Nü) Beyin nak- lettiği roman bugün başlıyor.— Kocasına i ve servet temin etmek için onu nüfuzlu za altan bir ği bahse ie < m < İdare telefonu : Sıvaslılar sabırsızlıkla Sıvas 30 (Hususi) — Sıvas hattının açılma resmi bugün öğle- den sonra saat üç bnçukta yapı- iyor. yor. Şehir baştan başa donanmış, halk geceyi uykusuz geçirerek şafakla beraber sokaklara dökül- lerden de binlerce Halk eliniz Sıvasın nüfusu bir misli artmıştır. Bugün gelecek olan üç trenden şimendifer memurlarını hâmil olan öğle vakti, davetlile leri götüren ikide, İsmet paşa Hz. ni hâmil tren de İstanbul — 143: Sıvasın büyük bayramı 4 Fiatı 5 kuruş başvekili bekliyorlar Şimendiferi görmek, lokomotifin düdüğünü işitmek için civar vilâyet- lerden de Sıvasa binlerce halk geldi üçte Sıvasa vasıl olacak ve hemen küşat resmi yapılacaktır. “Başvekil z. istasyon önünde resminden sonra istas- yondaki ir geçilecek ve ği e gidilecektir. Bele- iye esi iile İsmet (paşa iliği tevcih Hz. em hemşehriliği te edilecek başvekil heyetleri kabul edecektir. Akşam saat sekizde 300 kişilik bir ziyafet verilecek, iye ie p trenler hareket dee (Dez ikinci sahifede ) Asırlardanberi metrük ve mühmel Anadolu'- n tam ortasında medeniyetin ilk sesi: Düüüüüüüt!. — Muhaliflerin kulakları çınlasın: Dördüncü Altın Piyang su kuponları Yakında başlıyor ln 7 A |

Bu sayıdan diğer sayfalar: