31 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

31 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

31 Ağustos 1930 Akşam Sahife 9 Tarihi roman tefrikamız: 147 Kieopatra, an paşayı ayatta me ini aDyie elile bir başkasının BİZANSIN SON GÜNLERİ İSTANBUL'UN az tamamile ll ettiğindi Fethinden sonra... zan: İskender Fahreddin srev paşa, dildadesini pili kucağına atabilecek mi Kleopatra, Hüsrev paşa ile başb enini ber İzmini yi meşgul olan al şaya: amadık... baska kullarınız arasın! Piya rdi. Bir taraftan yeniçeriler, diğer taraftan da Toğan, uyku yüzü görmeden, sabahlara kadar İzmi- Biraz da Murat'la birlikte kaçtığını haber aldıkları halde, Hüsrev paşaya bundan bahsedemiyorlardı. yı istemiyorlardı. üsrev paşanın bu firar hâdi- sesinden haberi yoktu İzmini'nin kaşlı a üç , bir gece, Haliçte ai ii evine gitmişti Kleopatra, İzmini için halkı bu derece tazyik etmenin sız olduğu anlattıktan sonra dedi ki: — Paşam, bir kadın için bin- lerce lesini | sıkı ız! Tebaanıza bahşettiğiniz hukuka riayet etmediğinizi göriyorum. Bu söz Hüsrev paşanın canını eopetra! -dedi- biz, İstan- yağlı direklerde asarak, onların karşı- sında şarap Neronlar'ın üşü ee babacdebilirmisin Kleopatra endişesini gizlemeğe lüzum görmedi: ni çok sevdiğinizi biliyo- rum, rep dei, fakat, bana karşı hiç bir fedakârlığınızı hatırlıyamıyo- rum. Ne olur, bana bir eyilik av mısınız n benden ne istedinde ben Tl Kleopatra? —F kat, şimdi istiyeceğim şey benim saadetime taaluk eder... — Tereddüt etme.. söylel Emin ol ki, seni kendimden ziyade mesut görmek isterim! — Beni çok sevdiğinizi göri- yorum, paşam! Fakat anlı- yorum ki, bu sevgi, bizim birleş- memize kâfi gelmiye cek.. — Ne demek istiyorsun? — Kaşlarınızı çattınız. cesare- timi kırmayınız! — Seni hiç bir suretle rencide etmiyeceğimden emin olabilirsin, ye > a ile giymem il sözüne, çim etti; — Bana, bir ia evlen- em için “lâle t ediniz, paşam — Bir a evlenmek mi? ei yapayı yım? vet. bir Ben genç kle, İstanbul'un iibinder ARE divası eri fikirlerim tamamile deği: — Yal İniz izdivaç hakkındaki Gikirlerin mi değişti? — Be re değişen başka fikir al m de vardır. Fakat, Gi teekiilime dair ir kanaatlerim tamamile değişmiştir. Meselâ, eskiden her hangi bir rum genci ile evlenmekte saadet tasavvur ederken, Si — türk genci ile evlenmeyi düşünüyorum. Hüsrev paşa ride bir tavırla başını salladı: ie Kleopatra! Sen be die bıktın... Ve gözüne birini kestirdim; Söyle bakayım, kiminle evlenmek istiyorsun? (Mabadi var) Karilerimizin mektupları — Av köpekleri zorla alınır mı? Beyazıt civarındaki mahallâttan lira kıymetinde olan mahalledeki bütün av köpeklerini alıp götür- mek erer Sahipleri tara- fından muhalefet edilmesi üzerine arit ve iel bir takım mi melelere kalkışmışlar ve daha ileriye gidere: “Kapılarınızı kıra- rak içeri girerk, köpekleri alıp götürürüz,, demişlerdir. Nihayet polis efendilerin müdahalesi üze- rine “bu t ş Z geçmişlerdir. doğru bir şey ül Bilhassa —— sokaklarında ürü ile dolaşan seri köpekler im böyle bilâ- sebep kikat yapılmadan, sini toplamak ei arlık değil de nedir? > Epi ki cebir ve tazyik ile evleri ılarına dayanıp ta köpekleri leepir demenin halk üzerinde nasıl bir tesir bırakaca- ğını Semi dak yetme Bu hu: şehremanetinin nazarı dikatini cebetmenizi rica ederiz. ENVER PAŞA iLK MEKTEBİ Maarif ei âleti resmi ni ye programına tevfikan icra ödilir, RAMİZ ya çok ehemmiyt ve; Cumartesi, pazartesi, rd günleri Yi muamelesi: Kız ve erkek taleb Telefon : Kız ve erkek - Leyli ve sisli Pisrin ÂL LİSESİ ütün ri mevcutti dahilinde gesi edilmektedir. TALEBE KAYDINA BAŞLANDI tarifname gönde Me a merkezi ae İstanbul 2534 ur. sımlarda ve ayrı teşkilât Her akşai bir hikâye Otuz yedi yaşlarındaki Adnan, Yalo- e isminde çok ca dının barda pataklı- hmet, Adnan'a sempatik görü: Adnan, ilkönce, Ahmed'in enin- den boyundan ürkmüştü. Onu Salli Galibe'nin yaşını slip lamağa kalkışmıştı. Ahmet, su içinde on dokuz vr © Galibe de... F: naha yere ME bir yili bırak- mıştı. Tarihlerin ne hükmü ola- ilirdi? Galibe'nin kendisinden lar içinde en ii edici kadındı. Yalnız onunla evle gres arzusunu duymuştu. Şimdi yordu “ hayatta, en siz İyi mu savver değildi Bir gün öğleden sonra, bunu, alibe'nin evinde ona söyledi. met, kimya Hes bu sırada meşgul bulunuyordu. Ka- dın, onu in Her sefer, Me oğlu eur âdeti ğu gibi, gülere! kei Bilâkis dikkede ciddi ve “titriye Nihayet: sef kabil de er vi - Bil verdi. - yaşca sizden daha m | Adnan'ın itiraza (o kalkışması üzerine | Oooo, biliyorum, bu- vücuduna, boksör adalelerine rağ- Yüksek Mektebi Boğaziçinde Büyükdere - Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç senedir. Leyii meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi ikmal edenler “ Orman Mühendisi ,, diplomasını alırlar. Orman Mühendisi Olmak için Taliplerin 1 / Teşrinievvel / 1930 müdürlüklerine müracaat ede tarihine kadar mektep 1 — Taliplerin Türkiye Cumhuriyeti tabaasından Mim 2 beyan eden ve mahal 5— olmaları lâzımdır. alipler yüksek orman mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya en son mektep şaha- mazbat: üklerine müracaat e M k ebe dahil olmak için amli şartlarına tevfikan noterlikten taksdikli kefalet senedi vermek ndir aşradan mektebe gelecek talebenin yol masrafı kabul olunduktan sonra bee tesviye detnamesini, sıhhat raptederek bizzat 7— edilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. 9 — Fazla tafsilât istiyenler Büyükdere 70 numaraya telefon edebilirler ukarı olm to ri bile bulunduğu maarif vekâletince hiç bir güna cezayı müstelzim ef'al ve harekâtta bulunmadığını ili zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar hey'eti mazbatasına ve. er türlü hastalıktan salim ve bilhassa kuvvei sem'iye, basariye ve lisaniyesi tam ve diğer noksanlardan beri ve gezip yürümeğe, suvariliğe mütehammil olduğunu müş'ir tabip raporuna malik hüsnühal rektörlüğüne, yahut vilâyet orman rek evrakını ibrazla muamelerini ikmal ettirmeli lâzımdır. Yüksek Orman mektebinin kayıt ve kabul şartları atasını, (o hüviyet a - 5 EE Gi | Bir centilmen boksör j men, ruhan bir çocuk, hattâbir bebek hâlinde kalmıştır. baht “inik elimde dimi fedaya ama d değil... Ken- se uz? - Adnan, hem ümitsiz hem a mesut, sordu. Kadın, ona elini uza! — Evet, sizi özen amma, ne yapıyım? zoe İçeriy, > li müsaade çk döndü. metresi olma- sını a edemiyordu. Edemezdi. in reddedileceğini bili- Demek... ei Hizmetçi odaya ve, e t Azmi isminde > genç Beyin e görmek istediğini söyledi yi, salona mn Eu Hızla kapıyı kapattı; vi — Mese ek e, var... Evet: Siz iki ballerinedi li, fakat ben tai k al meselenin farkında değilim sanı- yor... Nazarında minimini bir beğim. m imdğ Evet, onu ne zaman düş aklıma hep, “ zavallı ,, e eliyor, Ne ei "eli ne 7 ne aklı ne güzel kadın. onun ağabeysiyim... hoşlanıyor; ve bu Bilmecburiye ona ediyorum... uki, S iğne tabii... farakelik el bir iki sene evel almak istedile, Ami im? Şu serseri Kenanl, İşe n siz helel Küstahlığın derecesine bakın! Annemi bittabi, vdiği (Omevdiği hak ge Parasına göz dikmişti.. Annem de onu sevmiyor. Ancak zavallı- ığın canı sıkılıyordu. Ben de, ona, l li bayi yp Gla ri bahitiyağ olmasıdır. O sizi seviyor, onu seviyorsunuz.. Siz ho- şuma diyorsunuz, centilmen bir adam: Adnan Amedi in ellerine sarıldı: kadar hoşuma ne e bir Nakili (Hatice Süreyya) mma umuma AN “Doktor İlafız Gemal Aa her gün öğle- ra çi 16)de Divan yolunda 118 rUsusi abisine baktalarilı kabul eder. İstanbul : p Tel <598 "En Ki |

Bu sayıdan diğer sayfalar: