31 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

31 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*31 Ağustos 1930 Alışan — Sahife : ŞEHİR HABERLERİ) Seyahat mektupları: Trablus ne vaziyette? Trablusuşam, ağustos Suriye'ye gelirken, indiğim vapur, o Trablusuşam'ın önünde durmuştu. Fakat, sahil sığ olduğu li gene milyoner firlerden omürek Kez safiri o meyanındayı Yani, vanda falâkası Bilen bir ben. Ezzeddin ailesinden Vasıf Beyin Mısırdan e emiyorum. şehnişinleri, nargileleri, u evin herşeyi manasile bir münevver olduğu için, “asrileşmiş arabesk, | Hesen saat kulesi,hükümet vut kaldırımları, en- tarili ger ve. ahalisinin iki yana salına salına yürüyüşile tam bir şark Zi Maddeten de, manen de... eği şirin yer! rada da, atlı. Sokak- İni ale en Otomo- bil gürültüsü nadir işitiliyor. Gece, rahat rahat, kurbağa viyaklaması ve su şıkırtısı pa uyuna- biliniyor. Suriye'de , on senedir , göze Suriye'nin diğer; şehirlerini ani yanlar , buraların, bizden ayrıl- dıktan sonra,) m değil bilâkis geri gittiğini söyliyorlar. — Ra- kamlardan düm beliğ ne vardır? Rakam zikredeyim: Suriye'de , ia ayrıldıktan sonra 45 mil- altın lira va iy Şimdi ise , Mi paranın ancak beş milyonu aç eği anlatmak için kâfi değil (Vâ-Nü) Vaziyet Hazirandanberi maaş alamamak- tadırlar. Bu memurlar hakkındaki kara- rın bildirilmesi için vekâletlere müracaat edilmiştir. Kadastro Bu sene Bostancı cihetinde işe başlanacak İstanbulda kadastro faaliyeti devam ediyor. Şimdiye kadar İs- Eşle ii yerlerinin ve Bü- yükadanı 2 astro suretile iddi alıni herkese kat ii lie htilaflar halle- dilmişi Hal 5 aldığımıza göre Bostancı ( cihetinde ameliyatına başlanma yor. Bu havalide arsa ve hudutları yüzünden çok lar vardır. Kadastro muamelesi esna- sında bu ihtilâflar kaledeki Bostancı havalisinde kadasi işine bu sene içinde adi muhtemeldir. Samsunda 3 milyon kilo tütün elde Nİ Samsun, Bafra taraflarında raklık olduğ El ahsen Gelen haberlere tütün mahsulü kuraklıktan "müteessir olmuştur. verilen malümati mahsul mıktarını salim ır. şimdi “Bp Buna rağm mahsul ns itibarile gereği ep nazaran iyidir. Bu sene Samsı Tavlisie 3 milyon kilo tütün elde edilecektir. 3 5 Yankesiciler.. Ada vapurlarında devamlı bir faaliyete başladılar! Ada vapurlarında yankesicilik hatırı sayılır bir hale gelmiştir. Yolcuların paketlerine, şapkala- rına, mendillerine, saatlerine ve paralarına musallat olan yanke- siciler bilhassa cuma ve pazar günleri daha fazladır. Haftanın bu iki günü adalara akın eden halkı açıkgöz hırsızlar celbetmeden iş görmektedir. Vakalar; vapurların iskelelere çıkarken el çantası açılmış, için- den 30 > alınmıştır. Dün r gazetecinin şapkası çalınmıştır. kn Idan vapurlara bindiği ve maruf sabıkalılardan olduğu anlaşılan bu yankesiciler hakkında takibat yapılmaktadır. Darülfünunda Eminlik için namzetlik- lerinden bahsedilenler arülfünun eminliği intihaba- tına eizrelde başlanacaktır. Alâkadar (o mahafilde (Oemanete kimin ini” edileceği hakkında muhtelif Bu uat nin zet olarak ilân gi yi elle niy: or. Darüfünun emini Neşet Ömer bu hafta içinde Avrupaya gidecektir. 1 ayda yda 360 vaka Vakaların mühim bir kısmını hırsızlık teşkil etmektedir n bir ay zarfında şehrimiz- deki kabi vakalarının ri 360 a balığ olmuştur. Bun meyanında fazl ren cerh ve kazalardır. Diğer vakalar geçen aya naza- an hissedilir derecede a; Yankesicilik, ai tarcılık, dolan dırıcılık kısmi dahil olmak üzere bir ei 230 u bulmuştur. Hırsızların yüz doksanı yakalan- mıştır. Shhiyelerin harcırahı geldi! imizdeki sıhhiye memur- larının Ankaraya nakledilecek- lerini yazmıştık. Memurların wi cırahları odün elmiştir. başında Ankaraya aliyi. AKŞAM Yevmi, Siyast gazete İDAREHANE — Acımusluk mi : Ala Telefon: "M4 idare işleri e Gönderilen yazılar sahibine iade edilmez ABONE ÜCRETLERİ Türkiye > ee 1700. altı aylığı 900, üç aylı kuruş. Ecnebi için: e liği 3000; altı Mepa aylığı 1600; üç aylığı 900 kuruştur. Gazetemiz ilânlardan mes'uliyet kabul etmez. Rebiülahır 5 —Ruzuhızır: 117 Şeker düşüyor Dünya piyasasın- a fiatler üçte bir ucuzladı Şeker meg ea devam ediyor. ork terdam şeker barlardan yese haberlerden rn in daha ziyade düşeceği anlaşılı dier kii istihsalâtı pek fazladır. Bundan başka Hamburğ, Tiryeste gibi transit yerlerinde geçen seneden kalma şeker vardır. eçen sene bu vakit manın 3 kuruşa teslim edilen Gül ie de şekerleri şimdi 8 ii ler yalan da beynel- m evam ederse şeker 7 kuruşa bile düşecektir. Acaba “0 seki er bolloğundan “e ne istifade edeceğiz? Daha iZ şeker tacirine cevabı almıştır. Bugünkü piyasa üzerine seki kilosunu 8 kuruştan yoruz. tu 9 e rafları Bu sai sebebile bizde, seker atan ek düşmesi bekleneme; Polis teşkilâtı linci, düncü, Sinci şubelerde değişiklikler yapılacak Polis omüdiriyeti o şubelerinde mühim değişiklikler yapılacaktır. hususta hazırlıklara lale mıştır. Tahkikatımıza göre deği- şiklik bilhassa Ti üncü ve Sinci şubelerde olac: amirleri li da eger ektedir. üdiriyeti bu üstel tetiğlğlidı bitirmiştir. Polis 3 üncü şube muavinliği! Polis şube bedir Ga muavinliğine tayin 7 ie ve mek- an Salli bey; buğün Zi vazifesine başlıyacaktır. şube müdür muaviliğine veli let eden üncü müdürü muavini Celâl bey; vekâlet vazife- sini temamen Şinasi beye devret- miştir. “6Gıkl,, Politika. hb Politika... Tramvayda politika,vapurda politika şimendöferde politika, lokantada politika, Taksim bahçesinde iri tike “Topıkapdala çardaklı kah- vede politika, Eyipte kebapcıda politika, Mısır tarlasında kadınlar arasında bile politika... İllallah canım Bil .“Gık!,,dedik vallahi. Faraza acele bir işiniz var, otomobile min azıha- neniz caddenin sağında.. Şoföre : k yalaşladıniz değil mi ?... Hemen etrafta bir fısıltı: satir u sende mi sağa mey- ledi Sözün altından politika çıkacağını hissediyorsunuz ve he- men bahsi ii er aldırımlar a şöyle ağla Efendim Şehremanetinin narına yandık işte.. Muhatabınızda cevap hazırdır: sermayesi lâzım, istikraz aktet- memiz lâzım... Sözü gene Ea gn :ersiniz: ir vatmanla bir şoförün avga etiğini ir Yanınızda biri mırıldanı — Muhakkak Cemiyeti akvama girmeliyiz... Vallahi elime bir roman okumağa (o korkuyorum.. çün onda da şu kabilden cümlelere rnaleğim diye korkuyorum: “ Yeni fırkanın proğramı kadar vaitkâr ball Ağaoğlu Ah- met beyin sözleri kadar ateşli dudakları vardı. İntihabat hazır- lıkları kadar hararetle elimi sıktı ve m İllâllah canım.. artık “Gıkl, Hi ikmet #lrilin Üçüncü Altın Piyango- su kuponlarının tebdili için 8 inci sahifemiz- deki tafsilâtı mutlaka okuyunuz. Tetrika numarası:20 Gönül in e Selâmi İzzet Bu sefer bizi davet ne gitmedik. O da bir hafta Müfidey alıkoydu... Beni kıskandırmak için.. — Sen de... — Kıskanmadım .. bile olmadı. Bu sözlerden sonra gözlerini Celâlden çevirdi,kardeşinin yüzüne rhal sözü çevirdi. Umurumda ühim bir ricam el bir oda döşe- rif bir köşem Bundan sonra beni yalnız ma. 4 — imei Seni neden yalnız bırakayım? — Bir çatı altında oturuyor, ayni sofrada yemek yiyoruz. Am- ma bu kâfi değil, Seninle başbaşa olmak istiyorum. Bu odaya, dekor değil, ancak senin güzel gülüşün neşe verebilir. Gülmeni duymıyacak olursam, bu odada oturmam ki.. — İstersen sabahtan akşama kadar güleyim 'ağabeyciğim.. Seni burada bab: bırakıp başka bir yere gitmek miyelnile değilim. az orum Seher.. İçimde ir endişe var. — ii neden? — mektebe gitmiyecek - sin. Eğirecey dalacaksın, beni unutacaksın... Ben im. Eğlenirsem eyhude bir endişel... artık ri ahat edeceği: evimde eğleneceğim. u eğlencende El de dahil miyim . — Elbette. — Sahi mi? Benim nem oldu- ğumu tasavvur edemezsin. — Nasıl edemem: Kardeşinim. 25 a ek iftihar li Sen kadar vahşisin ki, bir şepik GE birine ısınama- dın; hiç biri 'kadaş olmadın. Hattâ mektepte de, sınıf arka- daşlarından da dost kğ — Ne yapayım Seher, onların hepsi çocul Hepsi oObenden küçük; on re nasıl dost olabi- lirim. Onlar beni anlıyamazlar. — Esrarengiz misin sen? Gülme Seher, ben ağlana- cak ile im. Bunu öyle mahzun bir söyledi, öyle hazin hazin Seher kardeşine sahiden acıdı. — Vah yavrum vah! Seher ri Celâl biraz uzak durdu. On erşeye, herkese, Seher'e bile hıncı vardı... Kadın: ların yegâne teselli vermeleri acınmalarıdır. Halbuki Celâl'in merhamete kuvvetli muhabbete, i ihtiyacı j vardı. one miydi? Seher çi ez Bu nüvaziş hoşuna gitti, biraz yu- muşadı, biraz ole lu: an mektepte kimse- Şimdi de şefkatsiz bir Ta istibdadını çekiyo- istediğini | bili a avırla ba ktı ki, haşin e çok Koc evde rum. Babam davranıyor... bak ne hale geldi? Burada eri- a İşte ilkbahar V Senenin güzel günlerini yaşıyoruz... ta rde, Hymen sonra çıkıp gezerdik. Tenis, futbol oynardık. Bir gün gelip, o günleri araya- cağımı hiç tasavvur etmezdim. Seher iki göz ucu ile odayı süzdü, küçük bir masanın üstünde zarif Me oan bir resmi aldı, yav — Nak rl dedi: Celâl de resmi eline aldı: (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: