12 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

12 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 12 Eylül 1930 ahife amme iğ şk ği mz ii m TEREKKİ TICARETHANESİ Mevsim Sonu Satışlarına Başlamıştır. Bu fevkalâde satışlar ancak ( 25 ) gün devam edeceğinden Bu müstesna fırsatı kaçırmayıp mübayaatınızı bir an evvel yapınız. raçhane Başında Horhor Caddesinde Münir Paşa konağında Leyli ve. HAYRIYE Liseleri “xX Ana, ilk, orta ve lise kısımlari vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlardadır. Bütün sınıf- Talim heyeti en maruf müderris ve muailimlerden mürekkeptir. Fransızca NiŞANTAŞINDA şişli T iz RAKKi usesi lefon: Beyoğlu a LEYLİ Takimi tevsi ederek “ Li Ri —ve-“İLK,, sınifları ile “KIZ LEYLİ,, e gi ittisalindeki (eski 15 inci - — binasına nakletmi vi ERKEK -ilk-orta es sela daneli Her an er dan ei kadar ekayık e ela lil Rifat konağında) rlüğe mürde a SALAMANDRA Gece gündüz yanar. 24 satte bir “> doldurulur.. Paris tıp ülkesini tarafından tayin edilmişti Tehlikeli taklitlerden sergi Odun yakan sobalar günde üç defa doldurulur. Salamandralara mahsus mon antrasit evlerine aynı vesaltle gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. Yüksek Mühendis -mektebi kaydü kabul muamelesi 15Asustos 930 tarihinden itiba - ren başlanılan Yüksek Mühendis mektebi kaydü kabul muamele- sine Dolmabahçe civarında Gü- müşsuyundaki mektep binası dahilinde her gün sabah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 18 Eylül 930 akşamına ka- dar devam edilecektir. Arzu Vi » edenler bu husustaki şeraiti biz- memmun ei an zat mektepten alabilecekleri Maarit vekâleti hesabina; gibi posta ilede isteyebilirler. > ve erir, Fizik-| vaya ya muallimlikleri için mamak Tara ma ener de «e E Küçük sıhhiye memmru olmak istiyen orta mektep mezunlarına | alebe Eğ gönderilecektir. Tedris önül Mi için gidecekler yalnız | Ankara Gazi Muallin mektebi terbiye şubesi mezunları ile ilk | ok dö | | Baytar tabipleri maiyetinde istihdam edilecek Küçük sıhhiyei bayvaniye memurları mektebi leyli | ve Kan 5 a — wv - 5 x 2 5 5 5 : g » a ; © 3 z — © <3: zi > » 9 g 9 z 5 s Z B o a 3 o p N » 3 — g x x > < 6 uer) EE makineleri e en » müke me sta yakınında Nazli hal köşesinde No. 20, Tel. Beyoğlu 3085 YERLİ MALI ALPULLU ŞEKER FABRİKASININ rg çıkardığı şeker vi ecnebi şekerlerinin en beyazı, ram ve en ucuzu em mahalli: Dördüncü Vakıf Han RAE numero 30/40 Telefon İst. 171 Dördüncu kat vi mekteplrinden en ört ne evel çıkmış olup iki sene ilk ği hocalığı etmiş olanlardan musa- baka ile ile aa ardır. Nafia vekâleteti hesabına: Su, yol ve köprü mühendisliği için lise mezunlarından 6 talebe. — Tedris müddeti bir senedir. İktisat vekâleti hesabına: : — Dre 15181850 tarihinde başlanacaktır. Zıraat, kimya, Bahri inşaat, maden yayan baytarlık Mektebe kabul şartları ve e için lise memurlarından 7 talebe. 4 — Orta mektep mezunu olmak, yaşı on sekizden aşağı, ve yirmi beşten yukarı olmamak, ve askerlikle şi vekâleti hesabına: alâkası selime ahlâkı mazbut ve ahvali sıhhiyesi tam olmak Hukuk tahsili için Ankara ve İstanbul hukuk fakülteleri 5 — Talipler datidnlne aşağıda yazılı yn m İstanbul Selimiyede yüksek baytar mektebi mezunlarından 2 talebe. gi rektörlüğüne, Vilâyetlerde baytar müdüriyetlerine 15 e 30 tarihine kadar müracaat etmelidirler. A — Türkiye Cumhuriyeti tabaasından ilam ii hüviyet cüzdanı B — Hâd ve müzmin ber türlü hastalıktan salim olduğunu natık ne tabip raporu ve aşı ga 5 — Orta mektep şehadetnamesi, Harita umum müdürlüğü e in tahsili için lise mezunlarından (2), Lito- makine ustalığı içinde orta mektep, san — ipin ve liseler birinci devre mezunlarından (2) tal a za İı Müsabakalar 18-20-22 Eylül arta rinde meni ei Dört adet vesika fotoğrafı. ile Lise ve Orta mektep müdürlüklerinde yapılac Polisten musaddak hüznü hal ve Gi 5 ag Talip akm evelemirde namzet göst m ferre me — Terki tahsil ettiği veya mektepten ihr aç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonra hükümetin gös- oldukları mektep idarelerine müracaatları, müsabakaya irk tereceği yerde iki sene hizmetten iğtikdferiği takdirde hükümetçe yapılan masarifi maa faizi nizami için icap eden muameleleri b olanlar da yukarıda yazılı iadeye mecbur olduğu erd velileri ve velileri olmıyanların kendileri tarafından tanzim ve Notere müsabaka günlerinde saat sekiz buçukta Maarif Eminliklerine tastik ettirilmiş taahhüt veya ğa Orta mekteplerde hazır bulunmaları lüzumu ye — Kabul şeraitini bi blender taşradan talip olanların yol masrafı hükümet tarafından tesviye ilân olun | olunur. | | “KURTULU Su gu dördüncü sulh ( hukuk Yardim Sandığı Gözt Biçki ve dikiş dersanesi maarif | “ kaan aNe € € öztepe ie Rk ielidlirei e Kasımpaşa caddesinde 187 Erkek Mm, PAPAZYAN haftan dür | numaralı hanede sakin iken vefat e a Emlâk ve mücevherat siğkln , Ja g9) a karacı hacı Yanko; Amerikan koleji | sövsi see iç car | anin) RA VERİ ji 4 el me iarihi; illndan itibaren oslabi rbatlip z yi me Han bey e > 5 i vi apı Selâmet - ; ar, olam, Eyi nci İİ anlak damlar eri. Fark) 2 sar a nc Sa İstanbul 4262 se | ünü der: ka paliyacaktış ır. Mek ilen iaşe her gün İ2ye $| köy Tepeüstü Papazyan apartı: | hukuk mahkemesine müracaatları lü Şakiçik müracaat bul o manı No. 116 mu ilân olu Mes'ulmüdür : Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: