12 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

12 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 #n€ yal » sayı 4554 V-A-K-I-T ın İkinci tertip Hediye kuponu : O. Başvekilimiz Ankaraya vâsıl oldular Ne mantık, ne muhakeme, ne ınsaf : | Hergün akıllarına ve ağızlarına geleni söyieyip yazmıyorlar mı? O halde “daha ileriye git- mek,,ne demektir? Daha ileri olarak gidi. lecek neresi kalmıştır? 3.4 gün evvel, gazeteler, başvekil fiil karşısında, hatta bu ha reketi hükü:! Paşa Hz.nin adliye ve dahiliye vekâlet. met lehinde zannetseler bile, tereddüt- lerine yazdıkları bir muhtıradan haber|süz kanun hükmü tatbik edilmeliği; verdiler; “asayişi mahil ve türlü mak-| derse çok dürüst, ve vaziyeti daha sa. satla kanuna muhalif neşriyat, tahri'lâhiyetli bir görüş ve kavrayış neticesi, kât ve harekât yapanlar hakkında ka-|çok lüzumlu bir vazife yapmış olmaz nunun emrettiği takibat bilâtereddüt|mı? iera olunmalıdır, fikir münakaşalarınır Bundan kimler, niçin kocunur? mastniyeli ancak zabıta ve adliyenin) © Hatyuki,.., bakınız, evvelki gün bir memleketin nizam ve asayişini mahfuz vaeslektaş, bu tebliğe ima ederek ne ya tutmasile mümkündür, dediğini bildir- zıyor: i diler. Bu tebliği açık, basit bir tebliğ bul- “Eğer neşriyatımız dahi, türlü mak. #satlara atfedilmek istenenler arasında muyor musunuz? Bir hükümet reisi 2- bulunuyorsa, lüzumunda daha ileri lâkadar vekillere, kanuna uymıyan biri LAN tarafı 8 inci sayıfada) Gi a Dahiliye müsteşarı geldi Fırkalar kanun dairesinde istedikleri gibi propaganda yapabilirler Müdahale mevzubahis değildir lan teşkilâtı tetkik edeceğim. ay Hilmi B. Dahiliye vekâleti (müsteşarı Hilmi ve İstanbul (belediyesi memurin müdürü Samih beyler dünkü (konvansiyonel (| trenile Ankaradan şebrimize (o gelmiş- lerdir, Müsteşar Obey (Haydarpaşa istasyonunda vali muavini Fazlı iye reis muavini o Hâmit, Dahiliye vekâleti mahalli işler umum müdürü Nazif Beyler ve bazı dostları tarafından karşı Hilmi Br mubarririmize şun- ları söylemiştir: — İstanbula birkaç gün kal- mak üzere geldim. Cumartesi günü vilâyet ma- kamına giderek belediye ile vi- lâyetin tevhidi dolayısile yapı- Yeni belediye kanunu mem- leketin her tarafında tatibk o lunmağa başlamış, yeni teşkilât her tarafta ikmal edilmiştir. Bu kanunun faidelari zamanla anlaşılacaktır. Tatbikat © esnasında mahzur ve noksanlar görülecek olursa tabii lâzım gelen tedbirler alı- nacak ve halkın müşkülât çek. mesine meydan verilmiyecektir, Dahiliye © vekâleti müfettişleri vasıtasile yeni belediye (O kanu- nunun sureti tatbikini ve (bu kanuna göre yapılan teşkilâtı memleketin her tarafında teftiş ettirmektedir. Tevhit dolayısile © şikâyetler vaki olâcak olursa bittabi e hemmiyetle nazarı itibara alı- nacak, her halde memleketin intizamını kaybetmesine ve iş- lerimizin geciktirilmesine mey- dan varilmiyecektir. Yakında yapılacak belediye intibabatımda bittabi hükümet uhdesine düşen murakabe vazi- fesini lâyık olduğu ehemmiyetle ifa edecek, şikâyete ve yolsuz luğa meydan verilmiyecektir. Bu hususta vukubulan şikâ- yetler derhal tahkik olunacaktır, Fırkalar intihabatta kanun ha- ricine çıkmamak © şartile her törlü propagandayı yapabilirler, Kanun dairesinde tamamile şer- besttirler, Hiçbir müdahale mevzubahis- solamaz. Valiler aramda bu sene biç Gazi Hz. Dün akşam Boğazda bir gezinti yaptılar. Reisicümhur Gazi Hz. dün öğ- leye kadar mesai dairelerinde | meşgul olmuşlar, akşama doğru Sakarya motörü ile Boğazda ve Kalamış sahillerinde bir gezinti yapmışlardır. Gazimizin gezinti- | leri geceye kadar devam etmiş- tir, | i Müsabakamız B mr ün de müsa- bıklarımızdan iki- sini tanıtacağız Mdsabakamıza erecek olan gençler. sen Polhrı ve Fikretin 8. ler Senelik yüzme müsabakamız ayın 14 üncü önümüzdeki pazar sabahı yapılıyor. Matbaamızda İstanbul (o mıntakası denizcilik bey'eti reisi Vamık Beyin riyase- tinde toplanan tertip komitesinin tesbit ettiği nihai mukarreratı dünkü sayımızda yazmıştık. (Alt tarafı 8 inci sayıfada) ——— Bütün Anhara İsmet Pş. Hz.ni coşkun tezahüratla karşıladı “ Cephede, burada, her yerde ve her zaman seninle beraberiz! ,, Ankara, 11 (Telefon) — Baş- vekil Hz. ni taşıyan tren on yedi buçukta buraya vâsıl oldu, istas- yonu dolduran on binlerce hal- kın: “Yaşa; var ol!,, temenni- leri ile karşılandı. Ismet Pş. Hz. çok mütebessim ve beşuştu . Trenden inince halk | etrafını sevinç heyecanile sardı. Ihtiyar, genç, herkes Paşaın elini yor. Ve : MP Var ol büyük paşam. Sen bizimsin, biz seniniz! diye se- vinçle haykırıyordu. Bir harp malülü : “ Paşam, cephede, burada veher yerde her zaman seninle beraberiz. ,, hitabında bulundu. Bu sözler halka çok tesir etti, ve “ Yaşasın yavuzumuz |,, ava- zesi biran etrafı çınlattı. Ak sakallı bir ihtiyar ağlıya- rak Paşanın ellerine sarıldı. Pa- şanm gözleri dolmuştu. Paşa Hz. ayni tezahürat arasında istanyon methalire çıktı ve oto- mobiline Dahilive vekilimizi ala- rak, yolları kaplıyan halkın alkış. ları arasında köşklerine azimet büyurdular , Serbest fırka reisi Dün Balıkesire müuva- Balıkesir, 11 (Vakıt) — Fethi B. buyün İzmir- den buraya gel- di. İstasyonda kendisini mah- dut Okimseler- den mürekkep bir heyet kar- şıladı. Bunlar Serbest fırkanın Balıkesir idare heyeti mensup- larmdan Derviş Ibrahim Şuuri, Derviş Hasan Hafız Apturra- him © beylerle arkadaşları, ak- raba ve yakın- ları sidi. Ekse- riyetle oçocuk- lardan ibare bir tebeddülât yapılmıyacaktır. |! Istanbuldaki Serbest cümhuriyetçilere hediye getirdiğinin resmidir, salat etti Fethi B. İzmirde nutkunu irat ederken ! mahdut bir kalabalıkta merak saikasile istasyon haricinde bek- iyordu. Fethi B. trenden inin- > ye yeni fırkaya meye ittihaz edilen idare heyeti çer sından Hacı Mustafa efendinin dükkânı östündeki odaya gitti, Burada kısa bir müddet otur duktan sonra belediyeyi, hükü- meti ve kolorduyu ziyaret etti, Fethi B. Derviş Ibrahim Şuwri Beyin evine misafir edildi. (alt tarafı 6 ıncı sayfada) BUGÜN

Bu sayıdan diğer sayfalar: