18 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

18 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ahife 4 17 T.Eyen ves 1930 Tefrika No.19 —— Kadın var, kadıncık var ei Ahmet Behlül — Tehdit?.. Peki kuvvetli bir tabir değil mi? — Hayır, tam yerinde miyon rum. Ben ocam işin far- karşı da.. Tavru hareketniz gayrı: kabili izahtır. "Bir kadına öyle cebredilmemelidir. Ahmet rc RE — Ms okadar Leylâ — ey gelmemin rahat iklimi düşerek mğlr ne ümit ede- bilirsiniz? Ahmet Behlül — Herşey. meyanındaki muvaffakıyetiniz ti- caret ve siyaset âleminde! muvaff: İZ dar dillere Ahmet Behlül — Benimle alay .. Bu derece mi sinirinize :1 — Sizin sp bir kadın, kadınların en Beni bir kere 7 ded. öy G > ! a” a sizi sevdiğimi düpedüz söylemekti. (Va Nü | Umumiyetle e ve gayrı sa” mimi olan Ahmet Behlül, mutadı kalma: dığı e nevi sakalı ii edir. keser. ER p8 — Gitmeliyim, Kimi Behlül — Ooo .. Hemen i2. SA sizi ne zaman göre- “iza — Bilm. & Behlül — Size telefon uzum. Ahmet B. Mazur görün. Muhakkak telefon edeceğim. â kadar mı israr ediyorsunuz? Ahmet Behlül — Göründüğüm- en fi; Peki, öbür gün bana delal edin öyleyse... Öyleden i Bakr 2 kadının elini sisle hili — şe ve si 7 Ah, buradan değ şu za ln zanna Süme ihtimalini düşündü! 6 “büyük bir ticaret irenin çıkanın hesabı yok. Burada bir de kadın terzisi vardır. İşte, Lemi Fa Rıza e Leylâ, asi da e, izi çer Lem'i ye mükenm e apartımi in iş edil. bir dair. önle” Ya Nari dikkati celbetmemek için bundan daha ilâ bir muhit mü- atsavver midir? Mavi döşenmiş bir salon: Bir divan, alçak, rahat ve modern mobilyeler. aa —i üze- rinde, kahval yemişler h. dır. Perdeler işle. Mavi be jurlu elektrik yanmakta. (Aakası yarın) Akşam » İstanbul devairi teftiş edili- yor — Mülkiye müfettişleri İstan- bul devairini e surette teftiş etmektedir. rimizde bulunan mülkiye ey eti teftişiye reisi erim Sabri B. nezaret etmektedir. ester kruvazörü — Ame- rika'nın Çester kruvazörü kuman- Teftişata şeh- danı M. Fayir Fild dün sabah saat 9,30da erika sefiri M Gro'yı ziyaret etmi Gemi vali beyi, kolordu kumandanını ziyaret eylemiştir. Öğleden sonra vali ve kolordu umandanı, Me giderek iadei Peta bulunmuşlardır. Bugün 2,39da 2 ile matbuat ii bir EM verilecektir. Amerikalılar cuma günü saat İlde Taksim 'abidesine çelenk koyacaklardır. Kruvazör pazartesi günü limanımızdan Pireye hare- ket edecektir. x» Baytar heyeti gitti — Bay- tar umum müdürü, Ali Rıza Be- altında hükümet e ızlık| aygır, avuk ve merinos koyunlarının mübayaası için beş kişilik bir heyet dün Macar a mütevec- cihen hareket etmiştir. * üsnü Bey vekâletten rılda — Ankara 16 — Maarif vekili Cemal Hüsnü beyin Bern sefirliğine (tayini kararmamesi , iktiran etmiştir. Cemal Hüsnü iii bugün vekâlete giderek me: ii veda ve icdinizedan 18 Eylül 1920 El a itibaren , ALKAZ nemasında İstanbul” z ilk e olarak &EKAPLAN TARZAN Nam muazzam film ilâveten: YAVUZ Dritnotumuzun Son sür'at ve top tecrübelerini hi havi e yarn film a a örmeyenler için son fırsi Bu akşam: ELHAMRA SINEMASINDA (CHARLES Mi ilk işi ŞARKILI ; KARTAL YAVRULARI e KE e 1 temsil edilmiş: siki l DAVİ FR Ati di ŞARKILI ve ape Sketch FOX NEWS JURNAL: Halihazır sesli dünya hava- disleri. “Costes ve Bellontes,, in Nevyorka nasi leri ve yal parlak istikbal merasimi inti ii Akşam seansı tam saat 9,1/2 ta bağli: e Paramount filmidir. ŞAR A SA MELEK SİNEMASINDA İki yüksek ve şık artist ADO MENJU ve CLAUDETTE lt ra MUANMA tamamen Fransızca sözlü AİN filminde taktim edecektir. Bu film her Me aba takdir ve büyük alâka ile takip edilecektir. İlâveten: FOX NEWS JÜRNAL halihazır sesli iy havadisleri. “COSTES BELLO) , in Yorka muvasalatları ve yapılan parlak istikbal merasimi Hee Par t filmidir. İstanbul tramvay şirketi | tramvay şirketi, 1918 senesinde ihraç edilmiş olan yüzde MVAY,, tahvilâtma ait 25 numaralı ve İ teşrinievvel Osmanlı e mezkür banka v. tediye edileceğini mezkür tahvilât hamillerine ilân ile kespi şeref eyler. dolayı kendilerine teşekkür eyle- miştir. “ * Adliye (Omeslek mektebi mezunları Adliye vekilini protesto ediyorlar — Dün Adliye meslek mektebi mezunları Türk Ocağında bir içtima aktedeceklerdi. Fakat ekseriyet hasıl olmadığından OPERA “SİNEMASINDA defa olarak SOKAK KIZI Ayrıca: Pel sözlü aliya il leri. TAVİL ZADE VAPURLARI Muntazam Ayvalık ,postası e her Pier) 17 de Sirkeciden hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Altın oluk, Edrem Burhaniye ve Ayvalığa azimet ve avdet edecektir. Dikkat : Cuma akşamı Edremit a trene yetiştirilir. Yolcu bileti vapurda da verilir. m Yemişte Tavilzade bira- Köprü başında. Beyoğlu 2362. Acentası : Sirkeci'de hani altında. 7. e. kalkarak İzmir'e uğrayarak İstanbula gelecektir. İskenderiye'den aktarma Port için de eşya kabul olunur. Trabzon ikinci postası amsun Sinop İneboluya uğ- rayarak gelecektir. günleri (o Köprü'den lağv edilmiştir. Türk Anonim Elektrik Şirketi K iLÂ Türk Anonim Elektrik Şirketi, 1919 senesinde ihraç edilmiş olar yüzde beş faizli “ELEKTRİK, tahvilâtına ait 23 numaralı ve 1 e enayi ri tarihinde münkazi kupon bedelinin, ia i Osmanlı Bankası Galata Merkezi Gişelerinde mi ik Bel yaam mezkür tabvilât hamillerine e ile Mi şeref eyler. e p m a ezunları sem e veki- İstanbul MR Bir ile Galata “ Tahtelârz inden o şi . etmektedirler . Yolu Tü rk Anonim Şir Vekil B. vaktile bu mektebin a mezunl; stantiklik bi ca ima yüz Ri devi İstanbul Mülhakatından Beyoğlu ile Galata beyninde Tahtelârı vadetmiş ise de bu sözünü tut ai Yolu Türk 2 Şirketi, 1917 senesinde ilmiş Simidi ler anak Te yüzde beş faizi ,, tahvilâtına ait 26 numaralı ve 1 - e lğ 1930 ma münkazi kupon bedelinin işbu tarıhten Mimi 5 per itibaren Osmanlı Bankası Galata Merkezi Gişelerinde mezkür Banka ie lecek EE akı " | vasıtasile deliye edileceğini mezkür tabvilât hamillerine ilân ile kespi İc edi! iğ VE şeref eyler. ir hey. Şimdiye “kadar mektepten 5000 işi mezun olmuş ve ekserisi tayin edilmemiştir * Halit Fah in davası — Şair Halit Fahri bey tarafından “Darülbedayi,, mecmuası aleyhine açılan hakareti mutazammın neş- riyat davası hakkında altıncı müs- tantiklikçe karar yazılmıştır. Müs- tantik Süreyya B. “Zobo oğlu, imzalı yazıyı Ertuğrul Muhsin B. yin yazmadığı noktasından ken- disinin muhakemeden men'ine, o yazıyı e Karer Vasfi Rıza B.le uyanın (mes'ul mada Neyine . ın ai? erine kar, vermişti Dava, me iki inci ceza irmik gönderilmiştir. Darülfünun eminlik intihabı— Avrupada er olan Darül-”) fünun emini Neşi mer B. bu ayın sonunda KL avdet GAM, Neşet Ömer beyin eminlik (müddeti teşrinievvelin 13 ünde hitam bulmaktadır. Yeni eminlik intihabı 3 teşrinievvelde Sucular cemiyeti Kadıköyde sucular tarafından sucular iks namile bir cemiyet .teşkil edilmi dilmektedir. ASR henüz kat'i bir şey yokt Daktilo aranıyor Istanbul Ticaret ve Sanayi odasından: 75 lira maaşla ve bilimtihan aya bir hanım acaktır. Şeraiti ötiyeyi haiz ei imtihanları icra edilmek üzere 20 Eylül 30 Cumartesi günü saat 10 da Oda Büro şefliğine omüracaatları 2 — Fransızca ve türkçe lisanlarına bihakkın vakıf olmak. 3 — Her iki lisanı da makinada seri ve hatasız yazmak müsavi şeraiti ii olanlar için era veya Almanca lisanlarından birine malik olmak sebebi tercih olacaktır. Müessif bir irti Sadrı esbak âyan reisi merhum Sait paşa haremi Dr Gm ii e ten beri duçar olduğu hastalıktan mo ara n efat etmiştir. Cenazesi Ti 4 Büyü 2 Nişantaşındaki komük ei ihtifalâti lâzime ile dırılarak ikindi namazı: Eyüp caminde sultan civarındaki makbe- reda defini hâki rahmet kılına validelerini sp eden a iştirak ziyet eği eda ve Eyüpsi o “FOREIGN DOLLAR LOANS” 1930 Edition Kıymetli teessürlerine ederiz. Lokantacılar cemiyeti > e Lokantacılar Beyli Ticaret müdüriyeti n yapıl: THE NATIONAL CITY COMPANY moeşomme Ağiz gf he National City Bank of N. bütçeyi dan ve iade et- 34 ame miştir. Bütçenin a ticaret İmesrposanea asık reel la. mü b verilm: sebep al umumi kât ple dülieem yüksek bini ” edilmesidir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: