21 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

21 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*elTe 12 BAKERDE YÜK SATIŞLAR Şayanı Hayret Tenzilât | Ancak 10 Gün Kaldı Büyük satışlarımız esnasında takdim ettiğimiz şayanı hayret ve emsalsiz tenzilâtlı fiatlarımız binlerce di tarafından rağbet ve takdir olunmuştur. Bunlar meyani ke — kuruşa Tweed uk pi ve beyaz arda milet fiatından dada imdi geren 25 kuruşa, 295 kuruştan başlayan erkek şapkaları. Erkek ve kadın sezi yünlü iç çama- şırlarının fiatları hep tenzil olunmuştur. Mağazamızda bulunan diğer « Gelini kâffesinin fiatlarında da gayet büyük tenzilat vardır. Vakıt geçirmeden gelip en eyi eşyaları intihap Kaldı istiklâl caddesi istanbul Yalnız 10 Gün BAKE ! Devlet Demiryolları ilânatı i Muhtelif lâstik malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuştı Münakasa 3/11/930 pazartesi zn saat 15,30 da va Devlet demiry: anmak idaresinde yapılacak asaya iştirak ei teklif o mektuplarını ve muvakkat rem . yüne saat 15 e kadar münakasa komisyonu kâtip ie vezirler Talipler münakasa ii rini (beş) lira mukabilinde Ankara'da ve Haydarpaşada idare ni tedarik edebilirler. w tane lokomotif, tender ve vagon handan kapalı zarfla akasası 3 İkinci teşrin 930 Pazartesi günü saat 16da Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak el teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni rarsire 5,30 kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzu; al münakasa ilan ni beş lira rene Ankarada ve Haydarpaşada idare al tedarik edebilirler. Umumi idare binasile memurin haneleri arasındaki parke yolun tarafeyninde liemp siz â kapalı a münakasaya konmuştur. Münakasa 6 biri —i gisi saat 15,30 da Anka- rada devlet öm rel alm masası ERA iştirak edeceklerin teklif m. ekti tuplarını ve muvakkat saat 15 e kadar Ein kâtipliğine ver- alipler a şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada idare a tedarik edebilirler. * 19 kalem yerli ip ve iel kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 6/10/930 pazartesi im saat 15te Ankarada devlet demiryolları idaresi yapıla: Münakasaya iştira! derileri; "teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Tali pler münal elerini ve beş lira aşan Ankara ve Haydarpaşa EE Herieleyndin tedarik edebilirler. ayet daimi encümeninden ini ye > 10 Kireçburnu mektebi 398,00 e dökmeci sani medresesi 366,00 küdar 28inci mbktep Yukarıda isim ve bedeli keşifleri yazılı binaların tamiratı ayrı ayrı 1 teşrinievel 930 adar çarşamba günü saat on bire münakasaya nie Taliplerin encümene müracaatları, - * Düyupu umumiye civarında Rüstem paşa medrese bınasının icar üzayeğe müddeti 17 eylül 930 çarsamba günü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin encüümene müracaatları, Beşiktaşta Kılınç . eli caddesinde 1 No otomobil garajı : Unkapanında Süle su başı m işi ebi binası icare verilmek e | teşrinievvel 930 İK günü saat on bire kadar müna- e konulmuştur taliplerin encümene merek x önü il mektebi talebesi için numunesi veçhile mübayaa oluna- cak ii yüz elli çift fanila 1 teşrinievvel 930 çarşamba günü saat on ar münakasaya konulmuştur taliplerin tl dal | i | Akşam AŞOT Ticarethanesi istanbul Taksim Cumhuriyet Meydanı No. 12 Telgraf adresi “* Achod,, İstanbul Telefon Beyoğlu 1010 Amerikan “ROVWLAND,, maruf fabrikanın Kromlu çeliğinden mamul meşhur otomobil MAKASLARI ŞEVROLE FORD ve Umum kamyon kamyonetlere mahsus Umum Amerikan Otmobillerin yedek aksamı Piston Supap Segman Yataklar Radiatör Umum kablolar Debreyaj pi Vantilatör kayışları Dingil Pin ve burçları Ayna - ruti dişle: Dir e distrübütör yedek aksamı TÜDOR ,, Fena akümiaöler tomobil ve Radyo Killi Yedek e Akümlatör kabloları, v. 8. Toptan ve Perakende Rekabet kabul etmez bir fiatla satmaktayız TRIUMPH İngiliz Bisiklet ve Motosikletleri e timiz için en sağlam, en ee en elverişlisi olduğu, es çi ala ek r mi devair tarafından uzun müddet rübelerinde anlaşılmış ve takdir olunmuştur. Se modeli motosikletlerimizin inler irası . Lirası 1,74 h.p. Model “X, Elektrik Gelde 425 271 h. p. NE şi 590) 615 MO o çiriş NS. 1D. 1085 © 750 4,98 c.c 750 > z 825 Motosikletlere ait umum yedek aksamı ticarethanemizde daima mevcuttur. Arzu edenlere Türkçe kataloglarımız gönderilir. Türkiye umum acentesi 21 Eylül 1930 TAKSİTLE GRAMOFON ve FOTOGRAF MAKİNELERİ. Köprübaşı gr sem han 4lüncü kat No. 10 Anadolu si- parişleri sür” a Madi KINIZ BöEMELERİNZİ, kas eker kolayon hokesia tutan Diersiniz. Yay bir paşavra üzerine bir am vi seviniz ve Aişe saniyede ya Mam yn yeni Tİ ole ve hiç e teke kalı çini e ve basamakları, Sirinler. solra ve e e larını ve yer muşamıbaları Yaş bir paçavra Öze diz Lü ya her dürlü yak yakla ya temislik çim Vi kutl i a hane t paşa camii karşısında v ında 29 No. nenin müstakil iki dairesi de kiralıktır. Elektrik terkos yeni boyalıdır. Birinci kat iki oda utbah ve bahçe, ri kat dört oda mutbah ve ham, eylülün yirminci cumartesi Lİ 22 inci pazartesi ve yirmi dördüncü çar- a günleri Es ve ni günler At Kay sokak N e lu idim e —— e KİRALIK EV ARANIYOR Bahçesi ve mümkün mertebe denize nezareti olmak üzere içinde kalorifer, terkos suyu. hamam dairesi ve sair tesisatı lâzimeyi havi üç ay müddetle kirâlamak için mobilyalı bir ev aranıyor, (A.H.67) rumuzu ile İstanbul Postanesi 176 No. ie mektup ile mü- racaat edilmi Şişlide kiralık ev yasız kiralıktır. evvel Beyoğlu telefon edilmesi. Dr. BAHADDIN ŞEVKİ mütahassısı ki 35, Cumadan mada Yaran” sabahtan akpanişi kadar, Dr.A. KUTiEL Muayenehano ve tedavi ratuvarı, Karak Hergün öğleden 1287 numaraya elektriki labo- öy Top lâ caddesi, $4 | Mes'ulmüdür : Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: