21 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

21 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 20 0 Eyioi 093 Tefrika No. 22 e Kadın var, kadıncık var eli is (Va-Nü) y Dirayet — Demek, istikbaliniz salla Hak adli para almak istemiyorum. ( Edasını ii rk) Adenin Fakat, bir hayli dütten sonra kemi, ere teklifini kabul etti- ğim vakit; ona cidden nafi ola- bileceğimi) sanmıştım... Haftalar- danberi yn Günden güne kanaatim oi sesi bir . yaramadığı amg söyliyeyim k ig Hanmefen. di, bizzat b minism işleri hususunda ei edebileceğimi ummuştum... Lem'i Rıza Beyefendi de b a böylece söylemişti. Henüz fırsat zuhur etmedi. Fakat, bittabi Rami fırsat zuhur ikin ami daha muvafık mapa aziyetin benim azıcık ai r olduğ tahmin ziyetini nazarı Dirayet — Zevcim ailenizi çok sever. Ramiz, gençkadına baktı. Acaba ” bu son cünleği azıcık imalı, tel- mibli mi söylemişti? Fakat, hayır! Kemali safiyetle söylemişti! De- vam etti: sz kâtip diye yanına alma- sının yegâne sebebide, emin ie malak bir çok isti- Zevcim, anaatlarının areket iktidarında değil ildir. Hattâ iyilik maksadile bile olsa, değersiz in- sanlara muavenetten hoşlanmaz. lr yapmaz. Hususi haya- siyasi hayatında, va: açık, Ek bir Peri Dürüstür, Oosamimidir, yalansız, dolansızdır. Herhangibir hiyanet gelmez. aenaleyh, or. Dirayet — (Hafifçe kızarmıştır. Mine Ramiz'i lm etmiştir, an ka ona iti- — etmediği Mn “eğil kendine itimat etmediği için... iz'in i üzerinde e sem- pati'den korkmuştur Şim- diye kadar, hiçbir 2 senay karşı Dirayet — Canım, niçin sadaka olsun? "allak hi... Rimiz — Hay Anlıyorum . Bana sözde bir iş vermiş gibi . Merhameten me FSİ Yanınızdan Merin Kararım kat'idir. iğ — Gitmenizi istemiyo- Ramiz — Burada kalıp da sizi meğe tahammül edemiyo- arşı beslediğim hisleri hel âlâ ik , Dirayet — (Hem şaşırmış, hem kı hem de le bu tarzda Mim hakkınız 4 Susun! Ramiz — Hayır! Siz, her cihetçe diğer kadınlara faiksiniz... Sizi vk ederim; size hürmet ede- bütün zaafların fevkin- Fal neyliyeyim ki sizi .Dira; sö. — Susun! Çok rica Mer susun! Rami — Artık susıyım. Amma anl evel bunu size söyle- mem lâzımdı. Artık gidiyorum. Dirayet — Gitmiyin. Delirdi- niz mi? Delilik etmekte ne mana . Hakikaten, ilkönce, sizinle inin mak OE Meninin seviyoru! oş git- in ne ; düşüneceği için istemiyor değilim... Kalıyor z? Kalıyor mısınız?... il heyecanlıdır. Çabuk ko- yur. Umumiyetle kendine em olduğu hâlde, şimdi kekele (Arkası ari 2 21 Eylül 1930 AŞK Valsi VİLLY FRİTSCH ve LİLİAN HARVEY ledi cal KARİLERİMIZIN MEKTUPLARI En talihsiz semt dikpaşada, Saraç İshak Ben Ge mahallesinde oturuyorum. Eğer Sİ nbulun en talihsiz semti serdaidir Diye sorarsanız size derhal ertir veririm: ge Bi; izim Bir gün bir vaktinizde Sa- raç İshaktan geçecek olursanı; — — Sem mları, yer yer atik bir derya halini ilam gi ların görürsünüz. İstanbul şe lime ismini yeni- ledi, a oldu, bari bunları Nüfus ar er asker.. İki çocuğum var. £ Çocüklarmıdın biri viği aşik BK çocuğumun nüfus tı kartmak ii iz sie dairesine .gidip geliyoru, Her gün bir mani geri ve re va im al mkün olmı- Or. ,Halbuki a iki müddet ersini çıkarmak için ne yapmalıyım? Şİ KiRALIK DEPO ARIYORUZ “Akşam,, matbaası civarında kâğıt deposu ittihazına elve- rişli kiralık yeri olanların ga- zetemiz idaresine müracaatları. İGLAKS 101 ye em İtalya tayyareleri dün geldildr ikreş'te beynelmilel tayyare müsabaka ve şenliklerine iştirak ” 9 Yeşilköy'e gelmişlerdir. İtalyan Et za > ava müfrezesi tarafından karş lanmıştır. İt; alyan tayyareleri bük bul afakında ral, uçuşlar yapacaklardır. * Terzilik mektebine girebile- cekler — İstanbulda (bulunan terzilik mektebine, ecnebi tabiiye- tini haiz Türklerin de kaydüka- bulüne Maarif vekâletince mü- saade edilmiştir. imizde bir İngiliz tay- Uzun mesafe rekorunu n re ider n “Metüs,, isminde r İngiliz tayyarecisi, evvelki akşam Mn muhalefetinden dolayı şehrimize inmeğe zn olmuş ve dün sabah 9 da yoluna devam etmek üzere hareket etmiştir. ikmal etmiştir. Asil dür derdesti İ. ai muallim drosunda da henüz bir iki 2 o örmesi * İzmir Türk o sr kabul edilmedi — — — istifasını veren Türkocağı ela ve idaresi intihabatı ii kalâde toplanan dernek mz) di istifası kabul etmemiştir. * Belediye mezarlıklar şubesi — Yeni belediye kanununa göre teşekkül eden mezarlıklar şubesi müdiriyetine tayin edilen Süley- lu memuriyetlere tevhit arın ve şahirin medfun bulunduğu ka- birlerin elli başlanacaktır. * Selâmiçeşme-Bostancı asfalt yolu — Selâmiçeşme - Bostancı ni Caddebostanı'na kadar | olan kısmı ikmal edilmiş ve halk . Gru cenapları tarafın- dan lr verilen ziyafette bulunmuş; dün öğleden evvel Tokatlıyan'da sıra ile Macar sefiri M. Tahi, İsviçre sefiri M. Marten, eke ve zarı M. Kol kabul imi saat 16 da din'in ziyaretlerini Moskova'ya hareket edecektir. YEŞiL HAYAL emameı mümessili: Ko A DE Rejisör: Fransızca konuşan medi Fransez U JACÇOES FEYDER film m T . Dördüncü , | Altın Piyangomuzun ikramiyeleri Karilerimizin bir çoklarından aldığımız mektuplardan piyango- kazanmalarını temin etmiş dan kazanamıyanların da Il rimizin istedikleri gibi kazananların adedin etmiş görmek ir Altın ei dördüncüsünü de tertip kuponlarını neşrediyoruz. ettik ve on gündenberi angoda ime karilerimizin daha k liralık yarım yarım lira koyduk. Bu suretle kazanan karilerimiz bu defa daha büyük kıymette bir hediye almış olacak: ardır. Binaen- aleyh dördüncü piyangomuzun ikramiyeleri tur: beşibiryerde altın beşibiryerde altın Bane; 1 pi Kuponlarımızı sır kazanırsınız. Ml neşrediyoruz. kariimize birer liralık altın kariimize eme liralık altın ile saklayınız bir gün mutlaka altın iştirâk şeraitini için . Filhakika larak kari ilerimizin Bu defaki büyük kıymette hediye altınları kâmilen. kaldırarak 1 kariimize İ kariimize iç sahifelerimizde “KANSIZLIK va kanl ihya eden ba milla sarman ebibbm e tertip edelmistir. kemi ei SIROP DESCHIENS, PARI$ BÜYÜK TAYYARE, PİYANGOSU Hiç beklenilmediği i bir zamanda birdenbire mi sesi ER almakla kabildi: Tayyare Piyangosu biletini öl 9 UNCU TERTİP 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 Teşrinievvel 1930 dadır Keşideler: Vilâyet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve Tayyare Piyango bileti halk huzurunda yapılır. BUYUK iKRAMIYE 40,000 Liradır Her keşide de çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz Tayyare Mya 2 E Keşidesinde 08 Lira isabet eden İstanbulda, birer e Taşköprü, ve İzmirde satılmış ve beri tanesi satılmamış! 12030” Numaralı biletin 15,000 İstani adan satılamıyarak — edilmiş ve arçası ie Üre isab. 10,000 ça: dan satılamıyarak idade edilmiş ve üç parçası satılma- mıştır. . 51228” Numaralı biletin beştebirlik Onun biletin dört tanesi iki par zyanbul, Kayseri, a dört X* Taksim abidesinde — Bir kaç iy in bulu- nan Ami r kruvazö- rü zabitan ve eikonekiği dün Taksim'deki Cumhuriyet abidesine Türk ve Amerikan bayraklarile süslenmiş il güzel bir çelenk koymuşi - dır. Çelen; üzerinde / İngiliz'ce skala bahriyelileri Büyük Dâ- hi Mustafa Kemal hürmet- le selâmlar, ibaresi yazılıydı. Hz. ni Aleni teşekkür Mütekaidini bahriyeden ve tica- zevatı muhteremeye ayri ayrı te- şekkür ederiz efendim. i Mahdumu Senai evcesi o Kerimesi Şeminur Oo Şefika “ mükemmelen temin eden yegâne unsuru gıdaidir. g Süt emmekte olan mini mini yavruların tam gıdasını |

Bu sayıdan diğer sayfalar: