22 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Kabinede hangi ığekiller değişecek ? Nafıaya Zekâi, Maarife Vasıf, Adliyeye M. Şeref B.lerin gelmesi muhtemel Recep bey fırka
 Tevkifat İzmirde —bm_şkişî tevkif edildi İzmir, 20 — Mevkuf gazetecilerden Zeynel Besim ve Bedri B.ler hastaneye -...
 Poliste tebeddüller 4 üncü şube müdürü Sadettin beye işten el çektirildi! Son zamanlarda polis teşkilâtımız; mülkiye ve...
 Belediye intihabı Bursada Halk fırkası namzetleri kazanıyor Bursa, 20 — İntihabata bugün Çekirgede devam edildi. S. fırka...
 Bugünkü maçlar Acaba iki klübümüz nasıl netice alacak? Viyanalı futbolcular mı, yoksa macarlar mı daha kuvvetli? Bugün...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Dördüncü ALTIN Piyangosu Kupon No: 11 AKŞA PAZARTESİ — 22 Eylül 1930 100 kariimize yarımşer liralık altın Sene 13 — No: 4292 Tahrir teldenu | İstanbul — Idaro telefonu : İstanbul — 1484 Fiatı 5 kuruş Kabinede hangi | vekiller ekiller değişecek ! i Nafıaya Zekâi, Maarife Vasıf, Adliye- ye M. Şeref B.lerin gelmesi muhtemel Recep bey fırka umumi kâtibi oluyor, İsmet paşa Hz. nin nutkunu çarşamba günü söylemesi bekleniyor Bugünkü maçlar Acaba iki klübümüz nasıl netice alacak? Viyanalı futbolcular mı, yoksa macarlar mı daha kuvvetli? yakı bus gelmesine #dilmektedir Bu sayede meclisin da imleri ilmin edilmek- tedir. nede esaslı tadilât icra Glee: zi iyii musırren devai a diliyor.Bu kı l Nafıa vekili Recep B. Halk Siir Poliste tebeddüller 4 üncü şube müdürü Sadettin beye işten el Son zamanlarda polis teşkilâtı: galiy e e el e Bz işten el çekmi: tir. Gelen mi Sadettin bi vik el çektiril- mesinde muhtelif belir zikre- dilmektedir: 1 er cezayı naktile- inde ulan 6 bin liralık ihtilâsta km 2— - Hira vapurları- müs Sine sonra yunan kaptanlarınin firar hadisesi. 3 — Hacca gitmek için hudut çıkan eşhasa yapılan — muamele. Sidettin hdi e 4 üncü şubede serkomi Tevfik Türkiye ml gelip iler eşhasın kontroluna memur miser muavini Naci ko- beylere de MD irem en kuvvetli olan Vasıf B. (İzmir) istihlâf için yeri mebusu Yusuf Kemal ve Bordur mebusu Mus- tafa kağ B. lerin isimleri zik- redilmektedir. ustafa Şeref B.in İktisat o vekâletini de (deruhte etmesi çok muhtemeldir. Diğer bi ri ii göre İsmet ab e asla verecek ve yeniden çektirildi! işten el. ere Naci beyin; Terkiyeye girmemi takarrür © iş. bazı ören Sirkeci imi şebre sokulmasına göz yumduğu Tevfik beyin ise paper e idaresizliği iş- el çektirilm. ve sebep gös- ei özdek ir. Sadettin beyden in- hilal eden 4 üncü Gi müdürlüğü- ne vekâleten muavin Celâl bey ! tayin edilmiştir. | Sadettin komiserler | hakkında tanzim edilen tahkikat | evrakı devlet şurasından geçtik- ten sonra mahkemeye verilecektir. Tevkifat İzmirde beş kişi tevkif edildi 0. — Mevkuf gazeteci- lerden Zeynel Besim ve Bedri B.ler hastaneye nakledildiler. | Nümayiş yapanlardan Giritli Raşit, ahriyeli Kâmil, Kürt Sadık, İzmir, Hai | dillili Ziya bugün tevkifedilmiş- lerdir. Halkı hük eden) olunmuştur. ümeti banal eşvik Niyazi de tevkif Nafıa vekili olacağı söylenen Zekâi bey (Diyarıbekir) kâtibi mami e edecek| kabinenin teşkiline memur edile- ve nafiaya Diyarıbekir mebusu ie al Fakat ihtimal pek Zekâi B. getirilecektir. emal ü den inhilâl ei şi la yarınki içtimaı pek vekâletine Kemal Zaim ve Nafi | kısa olacak, Cemal Hüsnü B.in Atuf B. lerin isimleri silredilmekie istifasının bulile Gümüşhanede beraber eri kuvvetli namzet İzmir | Yeni intihabın icrası için emir mebusu — Vasıf -B.dir. Adliyeden | verilmek ve Osm Erin EvCU EE Ere e el eri maldiği ile bi o mübayaası Sy nul lâyiha asının bütçe encümenin: caktır. S. C.F. lideri Fethi bey mec- lisin çarşaba ii iştirak edeceği için bi Hz. ni erkânının tenkitlerine cevap ver- mesi ihtimal dahilindedir. Pek yakında kari'lerimize kiymetli hediyeler kazandıracak BİR MÜSABAKA tertip ediyoruz. Tafsilât ir kaç gün sonral BERELİ LAŞALA AŞA) Belediye intihabı Bursada Halk fırkası namizetleri kazanıyor 20 — İntihabata bugün Çekirge devam edildi. 5. fırka rey alabildi. Halk ba em Dikili (A. A)— Belediye inti- habatı bitmiş ii lal fırkası mamzetleri kazanmı Ankara nkar adr azar- | tesi günü belediye intikakehne me ve perşembe akşamına kadar dev edecektir. Cumhu- riyet H. Fu al ek pazar- tesi sabahı öz edilecek! atalca 20— Yapılan belediye m. Serbes C. Fırk kazanmıştır. Bugün stadyumda Ke futbul maçları yapılacal Bu maçlar şüphesiz cuma li Lidar ve belki'de on. .daha fazla alâka 'celbedici: bir mahiyattedir. gleden şonra . saat 14 de başlayacak bu ikinci kar şılaşmanın Ea rını ciddi sürette İieyecana -sevk- edecek bir m amilleri bulunduğu şüphesizdir. hi İç Galatasarayın al ve Feneri 4-2 yenen Wiener, Sport İla ve Finn “Galatasarayla e 3- galip gelen Il KE aile a şılaşmalrı bu maçlara ayrı bir de hususiyet vermektedi Bee bu göreli alınacak teticelerdir ki: bizlere bu iki eehebi takım hangisinin daha e hararetle mi nakaşa ie fikirlere şöyle bie kulak verdik ve şunu öğrendik. — Galatasaraylılar - kendilerinin öynadığı ve 3-1 maglüp oldukları e Ker - takı! amını, Fenerliler ise e kendilerini 4-2 mağlüp eden Wiener spor klübün daha kuvvetli olduğunu iddia (etmektedirler. Bundan başka bazı Fenerlilerin. HI Ker takımını ve bir çok (Devamı. ikinci sahifede) Bugün lil ker le karşılaşacak olan Fenerbahçe takımı İhtiyatkâr olalım!.. — Çok alde hemen git, çocuğun şükür, dün nikâhımız kıyıldı |. için Gi nüfus kâğıdı çıkart... li Bir sene sonra çocuk doğuncıya kadar ancak alırsın

Bu sayıdan diğer sayfalar: