September 22, 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

September 22, 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: ÜHRÜDÜRBÜK *Xİs. 203 NÜSRASI. HER YERDE 5 Ka 22 Eylül 1930 BAZARTESİ/ 30038 M IDARL İSTANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI Son Posta N POSTA Halkın gözüdür Ha b SÖON POSTA Halkın bölağldır Hinlk pununla görür | LSON POSTA Halkın dilidiz. Haik bumunla «5 e) İSMET PAŞA KABİNESİ DEGIŞIYOR Dün Gece AnkaradaReisicümhür Hz. Başvekıl İle Meclis Reisini ——— Vekilleri Ve Halk Fırkasının Nüfuzlu Azasini Kabul Büyurdular.. Bugünün Meselelerinden İçtima Gazi Hazretlerinin rinin Yüksek Riyasetleri İstanbullular, Defterler Altında Geç Vakte Kadar Devam Etti... Asıldı, İntihabat Başlı- GECE KABİNENİN GEÇİRECEĞİ İSTİHÂLE HAKKI? HAKKINDA MUHTELİF ŞEKİLLERDE RİVAYETLER DEVERAN EDİYORDU İsmet Paşa İstifa Edecek, Fakat İstifasının Akabinde Ekseriyet YOYT; Haiz Olduğu İçin, Yeni Bir Kabine Teşkiline Memur Edilecektir.. Ankara, 21 (H.M.) — Ankara, 21 (H. M.) — Gazi Hiz. ou bire çeyrek kılıtqrıf buyurdular ve başta Heyeti vekile reisi ile azası ve meb'uslar olmak üzere hemen bütün Ankara halkı tarafından kalpten doğan bir Sevgi ile karşılandılar, gelenlere iltifat buyurdular, sonra Başvekil ile birlikte Ismet Paşanın köşküne giderek öğle — yemeğini #©rada yediler. Sofrada Dahiliye ve Maliye vekilleri de vardı. Gazi Hazretleri yemeği müteakıp kendi köşklerine giderek bir saat kaldılar. Müteakiben de ikametgâhlarına tahsis edilmiş ©lan Maraş meb'usu Mitat — Beyin köşkünü teşrif buyurdular. İkindiye doğru Başvekil İsmet Pş. geldi. Otomobil ile bir tenezzühe çıktılar, Gazi Hz. akşam yemı sonra meclis reisi Kâzım ve eğinden Başvekil İsmet - Paşalar ile — Ankarada bulunan vekiller ve | Halk fırkasının İleri gelen azasından bazılarını kabul buyurdular. | İçtima, Reisicümhur Hazretlerinin yüksek riyasetleri altında geç vakte kadar devam etti ve günün meseleleri etrafında | mühim ve hayırlı kararlar verildi. Ankara, 21 (H. M) — Halk fırkası bugün toplanacaktı. - Fakta İsmet Paşanın meşguliyeti, raznamenin tamamen tanzim | |. dir, “edimmümiş olması dolayısile içtima edemedi. Yarın toplanması ihti-. mali vardır. Maamafih bu içtimaın bir İki gün daha teahhura Dikkat Ediniz... çıktı, ve — kulaktan — kulağa dolaştı. Bu şayiaya göre: Başvekil İsmet Paşa şu 2 — Bunun için haklarında birkaç gün içinde istifa ede- | deveran eden rivayetlerin, lehte cek, fakat mecliste ekseriyeti | | weya aleyhte, Fakat mutlaka çıkmak, mutlaka galip gelmek arzusundandır. haiz olduğu için bittabi yeni | kabineyi teşkile gene kendisi memur edilecektir. | Yeni kabine Adliye, İktısat | ve Maarif vekillerini istisma edecektir. Adliye vekâletine “Burdur ede.rıc:liı yine eski azası ile ! meb'usu Mustafa Şeref, )ılııın Sinop meb'usu Yusaf Kemal, | tavzihi icap eden unsurlardan kurtulması lâzımdır. 3—Fakat İsmet Pş, istemediği unsurları, çekilmek istemezlerse atmak salâhiyetini haiz değik | dir, şu ha en İyi çare bütün kabinenin istifasını ver- | mek, iktidar mevkiine pürüzsüz elmektir. bir halde gı İsmet Paşanın bu kararla' Uğraması da mümkündür. Üçüıî&î Bir Fırka Teşkil Edilecek Mi? Ankara, 21 (H. M.)— Millet Meclisinde üçüncü bir fırka teşkili ihtimalinden bahsedil-- tüektedir. Eğer, bu ihtimal tahakkuk ederse, fırkayı teşkil €decek olanlar arasında bir de ılııınnıı.i gazetecinin bulunması Mümkündür. Maamafih şayia- lara rağımen Reşit Galip B. in, feşkili tasavvur edilen fırka ile tlükası yoktur. Kendisini gör- düm; -— Şahsan müstekilim ve Büstakil kalacağım, dedi, Sivil tayyareci Vecihi olmaktadır. | bazı noksanları ikmal İZ “SON POSTA,, Meclisin Açılması Münasebetile Teşkilâtını Tevsi Etmiştir. Mevsuk Haberleri Vereceği Ümidindedir. M. Meeclisinde...'Bir Vatandaşımız Tayyare Yapti|Halk Firkasında Tecrübelerden Sonra.. Islahat Memleketimiz Dahilinde Uzun Bir Seyahat Yapıcak N 'ecihi B. gh ııtı'lg.ıdıkl kişilik lıır ııyyın: | yaptıştır. Vecihi B. bu tayyare için | de bir kereste depo:ımı üzerindeki salonda Tayyare Avrupadan getirttiğimiz tayyarelerden dal Vecihi Bey bugün akşama kadar tayyarenin dahilindeki edecektir. Tayyare F'ıkır tepesine çıkarılacak, orada harici bazı ilâveler yapılacaktır. (Devamı 2 inci sayfâda ) MİRDE NE OLUYOR? |İktısat vekâlötine Diyarıbekir | temin — ettiği mühim — bir meb'usu Zekâi, Maarif vekâ- fayda daha vardır ki, o da isti- letine Vâsıf beyler — gelecek- ; fasının, yeni kabineyi teşkile me- ç mür edilmesi suretile mecliste | kmt?..yıbnhııı Mı' kabhir bir ekseriyete malik ol- | sevkeden — başlıca — üç sebep | ül-ıııü::rmyoveıüe ver- olması: 3 vardır. Ankara Dünden itibaren beledıye intihabatına filen girmiş bulunu- yoruz. İstanbul belediye idarelerine intihap defterleri asıldı. Defterler Pır'embe mana kadar asılı duracak. Her vatam- daş gidip kendi ismini arıyacak ve ismi yanında bulunan nu- marayı kaydedip Teşrinlevvelin beşinci günü bu numara ile reyini verecektir. Defterde ismini bulamıyanlar, evvelâ belediyelerde bulunar. intihap encümenlerine, orada tatmin edilmediği takdirde sulh ıuhkeıııclerıııe gidip şikâyet edecek — ve hatayı düz!ttirecek- (Devamı 3 üncü sayfada) I Siyasi Dersler.. l Projeleri Dün De Tetkik Edildi Ankara; 21(H. M) — Halk sı umumi — kâtibi s.ffeı Nafia Vekili » Recep, meb'usu Celâl, Afyon meb 'üsu | Ali Beyler bugün toplanarak | fırka reis vekili İsmet paşadan telâkki ettikleri talimat dahi- linde fırkanın âtide daha faal bir surette çalışması” için lâzımgelen progamın tanzimi ile iştigal etmişlerdir. | ; Müzakereleri öğleden sonra | başlamış ve üç saat sürmüştür. | Bu münasebetle Halk fırkasın- | da tasfiye yapılacağı rivayet-.| leri, tekziplerine rağmen devam etmektedi, Hakikatte — yapılacak — şey, tasfiye değil, ıslahattır. Fakat bittabi kusurları Jüvlkı mu- temetler tebdil edileceklerdir. Bınıenıleyh isterseniz siz buna fıye ini de yere :lııııılıudı İkinci Piyanko on Posta'ya Mahsustu. pazartesi Sabahı- İsmet Pş. — Susl! Sen de sus! Senin cezan tevkif, senin ceun da uvlım SÖON POSTA'NIN. MÜ- HAKEMESİNE AİT İHA- BERLER İLE BİRLİKTE İÇ SAYFAMIZDADIR.

Bu sayıdan diğer sayfalar: