22 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

22 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON:< POSTA “Son Posta,, nın Tar_ihî Tefrikası: 2 L BORSA ]) Be HAREM DEHLİZLERİNDE s2am ETİMİ SATTILAR, YÜREĞİMİ SATMADILAR- ş»umumhaneden Bır,'_ PADİŞAHLIĞINA PADİŞAH FAKAT ÇİRKİNLER PADİŞAHI!. Kadin Aldım, Arükl 850 Ben beş senelik evliyim. Bu- HAKİKİ HAYAT HİKÂYELERİNDEN: 24 # ş Senelik Bir Belâ... ; 20 Koran — 1M— 3Avusturye gi Hü — DS0 S0,15 zaman içinde bana tahakküm n—ııuleyh imandı, kızlar- i — Biz bayram yapıyorus sen, somurtuyorsun. Yoksa :'"— çoyun — oynamadığına | Çözün ölen kambdurda midi?, p getirdi ve çirkin çehre- —M bir gurur yayıldı, İaz evrelki korku, dudakla- | Tadan ayrıldı sesine hâkim ve K bir eda geldi: h —Düş önüme-dedi-Akağalar » vüzeranın, “biat,, ini için giderken ne kafta- : değiştirmek, ne sarığır ek — hatırına gelmi- Yotdu, Elli sekiz yaşına girdikten Küra başına doğan saltanat gü- ©Onun için en müzeyyen :"dîfl'dın, €en muhteşem taç- beki daha kıymetli ve cari- & idi. O güneşin ziyasile bü- | kan, ,, Sözlerin kamaşacağına İ — vardı. elbise, kıymettar han- :'- Lâhuri - şal, Selimi destar %:"ll]ırı benziyen herşey, lin “ hiç ,, olarak yarattığı ları süsliyebilirdi. Bahtın tahta lâyık g'd'&ü kutsi — bir — vücut, le tekliflerden müstağni idi. Göar ea Ğ kâr arkada yürüyorlardı. ç_!mşîrlik »» “ Kafes ,, namı 'en şehzade dairesindeki iklar, odalık olmak nöbetini Hu&h"n körpe kızlar, - dt'. su alan kediler gibi- Nfîılı.lın bbcmdendhhkıllp sesini sezmişler ve 'endilerinin uzaklaşmasını eakip — biribirlerini — ku- arak — öpüşmiye, — hatta Açrayıp — oynamıya — başla- Bışlardı. İçlerinden yalnız bici, h"_"ll saçbı bir tanesi, bu :t'di cümbüşe iştirak etmiyor * çekildiği kşöede dalgın dal- b düşünüyordu. _.:Kldmefendi,. olmak imkâ- Gi -© anden itibaren - ken- ;,d" için açık gören kızlardan Ona sordu: ae Biz bayram / yapıyoruz, * Somürtüyorsun, Yoöksâ gö- ölen kamburda mı idi? ,_3; kibirli bir edâ ile cevap "NB_CUİII etimi sattılar, fakat bur imi satmadılar. Ne kam- K he şişko, gözümde değil, %ktndi aslanımı düşünü- Bütün kızlar el - çırptılar, hi Güre şeklinde kumral ha- .'u" etrafına — sıralandılar, Hıı—“u haykırmıya başla- .:Aumı Gülnihal, kerem et, bizede göster. Baka- :hî;an;eşı şeyl. Gülnital büzdü : S M kabul ağası önde, h Yarık dudaklı, düşük omuz- % uz var ya. Benimkini de yapacaksınız? s:'! bir kız atıldı : V; k *iy ay, l :ıdıuhınııılı alay ıg;*hy“eımiyoruıı. resinini | —— Tum. qhdiğîı e’kmık gözüne nsan, efendisinin res- t:ei': mi çizer. © efendi igün padişalı ta | ü);::dî!lh: amenna| Fakat .uğ."k ::::-ıhı Allah dzıi le, '"'ü' sarışm — kızın gös- tehevvür, umumileş- a. » Bağı kırılmış bir demet Stzin şiş karınlı, patlak göz-| ” 37,50 Rz yavaş yavaş sükün buldu, ko- lunun tersile gözlerini ve ağ- , ”n sildi, yorgun bir sesler — İşte - dedi - bize de azat borusu çalındı, kafesin kapısı açıldı, çünkü Efendimiz Hün- kâr oldu. Bundan sonra para tümen tümen, elmas tümen | tümen. Gün bizim, devran bi- zim, Yaşasın Efendimiz! Gülnibali, dövmek istiyen kız, atıldı: — Aman ağa yavaş gel, | içimizde yas tutan var. Bilme- mezlikle — zavallının — yarasına tuz ekmel... ;ı.'ğckdgi.bi odanın dört tara- | Haremağası gözleri — yaşara a dağılan bu muhtelif boy- 'or, mdan, sak- da, muhtelif renkte — kızlar, ;:İ:.-nış.m îykı g=yo'ı kasık- müttehit bir. cephe teşkil e- | larımı tuta tuta gülüyordu. derek kumral halayığa hücum Kızlar bu deli kahkahamın ediyorlardı : verilm ettirdiği siyah ihtilâçlar. — Nankör! dan ürkerek birbirlerine sokulu- v FM yorlardı. Herif birdenbire çıldır- — Hain! mış mi idi?. Bir dakika evvel, K kendilerini mart ayı sefası O, pervasız bşı tavırla ©- | yapmakla — itham — ederken ::'tdü:a:î”de Wy"k" ve kamçısile tehdide - savaşır- liınzyyiü tek :;' sözle l:e:ı çî SAA neciii ÖEtlyorüür viriyordu : Onlar, aa Jıır_duşl'uıce — Guguk 1... İçlerinden biri bu tannan ve müstelizi guguklardan büs- bütün sinirlendi; saçlarını yok mak, yüzünü tırmalamak - için Gülnihalin üzerine atıldı. Diğer kızların da bu hücuma iştirak etmesi pek muhtemel olduğu için ikumral güzelin vaziyeti fenalaşmak süzüre idi. Fakât elinde uzun bir kamçı, odaya giren bir haremağasının ince sesi, gürültüyü bastırd. — Soğuktan herkesin iliği do- v nuyor, siz hâlâ mart ayı sefası | mektebe müracaatları. yapıyorsunuz. Bu ne kepaze- lik. ÇArkası var) îk——sal';)?â;_fîertev- niyal erkek lisesi mü- .e v 06 dürlüğünden: Mektebe talebe kayıt ve kabu- İüne başlanmıştır. 6-10 uncu sınıf- Kör Çocuklaâr: Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ- leti sağır, dilsiz ve körlermüessesesi müdürlüğünden: Anadan — doğma, yahut küçük yaşta her hangi bir arıza yüzünden kör kalmış çocukların talim ve terbiyesi siçin küşat edilen — İzmir sağır, dilsiz ve körler mücssesesi kör talebe kaydü kabul - muamelesine başlanmıştır. Kabul şartları yaşları 8-12 olmak ve körlükten başka sari hastalıklardan salim bulunmak ve ileri derecede aptal Kızlar, yılan görmüş kurba- ğalar gibi, susmuşlardı. Harem ağası bir küme serçeden &n semizini seçmek istiyen kara bir kedi gibi, ağır ve kurum- hu bir tarassut yapıyordu, - bu tarassudun sonu, kızların tah- minine göre, ani bir hamle olacak, © haşin” kamçı, demin- ki velveleyi tedip için içlerin- den birinin ve belki de ikisi- nin narin omuzlarında çınlıya- caktı. Fakat beklenilen savlet, vu- kua gelmedi; kara kölenin pen- maktır. 4 p K e ö çesi bavaya . kalkmadı. Odada Adres: İzmir Karşıyaka Sağır, dilsiz ve körler müessesesi mecnun bir kahkaha çınladı. İ müdüriyeti. GT Leyli ve nehari - Kız ve erkek Anadolu Orta Mektebi” Talim heyeti gözide muallimlerden mürekkeptir. Ecnebi lisanı ilk sımflardan başlar. Kayıt müamelesine devam olunmaktadır. Taşradan gelen talebenin yol masarifi temin olunur. Adres; İstanbul Çarşıkapı. Telefon: İstanbul 4205 İstiyenlere tarifname gönderilir. BİHAKKIN KAZANILMIŞ İTİMAT Geçen senelerde olduğu gibi pek çok hanımlar Beyoğlunda İstiklâ! caddesinde Tokatliyan karşısında 223 numaralı LUVR MAĞAZALARINI İ d » , , bi p balar ir bilci iş Tüyeeçtle “Petlekmi Si Sre L Z LA ŞLCAN p İ Kuponlarda Kumaşlarda Hahları O/9 30 0/0 20 0/9 10 Ö/o 5 Ayni zamanda salon yemek odası ve eaire içis zengin ve müntahap mobilyelerde de tenzilât vardır. Six de Vakit kaybetmeden bu fırsattan istifadeye koşunuz olma- lara girmek - istiyenlerin hergün | na şunu da ilâve edeyim: Beş senölik te bedbaht. Niçin? Ben bu kadımı istemiyerek mi aldım? Hayır. İstedim, hatta sevdim, uzun uzadıya düşün- düm, taşındım ve evlendim. Kadını evlenmeden — evvel iyice tanımıştım, aylarca ahlâ- kını tetkik ettim ve onu kur- tarımya karar verdim. Çünkü bu kadın bir umumhane ser- mayeşidi. Evet, bir umumhane sermayesi: Bütün- vücudu * ve Bayatı * lekeli, izzeti nefsini kaybetmiş, insanlar - arasında kendisine gösterilecek hiçbir yer. kalmamış, mülevves bir Güzel midi? — Hayır; belli başlı bir meziyeti var midi? Hayır; merhametimi mi kazan- mıştı? Hayır... Niçin, nasıl ol- duğunu anlamadan bu kadına karşı kendimde bir alâka his- settim ve onunla evlendim. Bu hareketim bütün ailemi deli etil. Hepsi benimle alâ- kalarını kestiler. Arkadaşlarım da artık beni sık sık görmü- yorlar ve ekseriya bir selâm- dan sonra uzaklaşmayı tercih ediyorlardı. Ben ilk önceleri buna çok ehemmiyet vermedim. Kendisi için yaptığım fedakârlığı görür de karım bana daha çok bağ- lanır dedim. Umumhanede gayet mahzun boynu bükük, mütevazı olan bu kadın, benim karım olduk- tan sonra şirretleşti. Kısa bir ——— . Kız ve efkek- etmiye kalkıştı. Evin bütün işlerini eline aldıktan başka, benim mu- hittimle bütçeme, münasebetime, husust zevklerime ve işlerime de müdahale ediyordu. Senelerce serbesttim. Yeni kanun çıkıncıya kadar da onu boşamadım , Nihayet medeni kanun çık- tı ve beni bü mühlükla yaşa» mıya ebediyen mahküm etti, Vakıa bü! katdin Şidikten sonra en korktuğum şey başış ma gelmedi, * bü'kâdin tekrâr Fena yola sapmadı; zzaten bu- nun için diğer bütün fena huy- larına katlanıyor, zamanla ter- biye olur zannediyordum. Fa- kat ne gezer? Gün geçtikçe fenalaşıyordu, Artık bir tek dostum, ahbabim, kimsem kâl- madi. Nihayet bu kadın şirretliği o kadar ele aldı ki birgün ekmek — biçağını — kaparak üstüme yürüdü, bıçağı baca- ğıma sapladı, kendi de kohm- dan yaralandı. Bu vak'ayı gören yoktu. Mahkemelere düştük. Kadın benim kendisine hücum etti- ğimi iddia etmez mi? Ve davayı bal gibi kazanmaz mı? Nihayet bu karı gene benim çatımın altına geldi. Ben de evden kaçtım, bir tarafa gizlen- dim, hâlâ ona izimi belli etmi- yorum ve cehennem azabı içindeyim. Bu felâkte ne bu- yuruürsunuz? Leyli've aehari İstiklâl Lisesi İlk, Orta ve- Lise. kısımlarım muhtevidir Bütün smıfları mevcuttur Kiz ve erkek talebe sayrı kisımlarda ve ayrı teşkilât dahilinde idare edilmektedir TALEBE 'KAYDINA BAŞLANDI Talep — vükırunda Şehkzadebaşı Polis tarifname “gönderilir. merkezi - arkasında Telefon: İstanbul 2534 Kış Yaklaşiyör Acele ediniz ne vaktile ihtiyacınızı tedarik ediniz. Soba-Odun ve kömür VERESİYE Mekikçi Mağazasında İstanbul. Yeni postane karşısı, eski zapliye sokak No. 22 vi MÜJDE! MÜJDE! Uzun zamandanberi sabırsızlıkla beklenen ve dünya sergilerinde birinciliği " kazanmış olan: TİMSAH (keokodi) MARKA TIRAŞ BIÇAKLARI GELMİŞTİR En ton Amerikan makinelerile ve halis İsveç çeliği ile mülehas- satlar tarafımdan imal edilen Timsab marka tıraş biçakdarı terkibinde henüz sanayi alemince malüm olmuyan ve münhasıran -fabrâkamız kimyageri tarafından keşfedilen harikulüâde kimyavi bir maddenin ilüvesi sayesinde keskinliği zayi olmadan ayni bıçakla 15 defa tıraş olunması temin edilmiştir. Yüzünüzün taravetini idame ve zevkle tıraş olmak izterseniz başka bıçaklardan sarfınazarla yalnız ve yalnız: Timsah markalı tıraş bıçakları kullanınız Arsu edenlere meccanen nümüne İta edilir, Sahibi imliyaz ve yegâne deposuz Çiçek Pazarın'da Stratiyadi hanında No. 7-8

Bu sayıdan diğer sayfalar: