September 22, 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

September 22, 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ıL KADIKÖY SAYFASI Sınemanın HALK GEĞELERİ DEDİKDDULARI | ($ Geçen cuıııneı Süre yı sineması halk gecesinde best fırkanın heyeti merkezi- €e azasından terbiyeci İsmail ;Iıkkı Bey daha çok uzaktan nazanıı dikkati — celbedi, Mahpusun Şarkısı filim — oynuyordu.. — İşil nazaran İsmail Hakki * Bey : — Bu filmin ismini beyen- | medim. Bundan sönrâ oynâ- nacak filmin —ismi : * Mahpus- tan kurtulanların şarkısı,, ol- malıdir; demişler.. * Halk gecelerine arasında ihtilâf var: Bir kıstmı, filim kisa olsun antrakt üzun olsun? diyorlar, diğer kısım ise filmiâ uzunlu- ğuna,- antraktın kısalığına ta- raftar. Siz hangisine - taraftarsınız? gelenler Bir teklifim var: Halk geceleri antraktların- da dans edilse nasıl olur? Mu- siki var, meydan var, zaman var!. Ne duruyoruz? Kadıköylüler hangi filimleri seviyorlar ? diye dikkat ettim ve Bı:şlîdını ki h ğ angıcı heyecanlı, ortası hııın_ =u tatlıya bağlanan e, aşıkane filimler çok seviliyor.. Hele kadın ve erkek yıldız, dilruba olursa filmin süksesi muhakkaktır. Müşterek Dertler KADIKÖY BERBERLERİ Kusurumuzu itiraf edelim: Kadıköylü esnaflar arasında temizliğe en az riayet eden- lerden biri de berberlerdir.. Berber vatandaşlarımız sekiz müşteriyi, hiç bilemeksizin, de- zenfekte etmeksizin ayni us- tura ile traş ediyorlar, Sonra havlular. Ah o havlular... Bana öyle geliyor ki, bizim kadıköylü berber arkadaşların ekserisi, sabahtan akşama ka- dar bir hıvluyıı Kırk müşte- rinin bağlıyorlar. Aman berre"rıler, temizliğe ria- yet edelim. PAZARLIK MESELESİ Kadıköy'lü esnaflarımız, bi- hassa seyyar satıcılarımız, pa- zarlığı çok seviyorlar galiba? Geçen gün bizim kapının önünden kavuncu geçiyordu. Çağırdım, “ Kavunlar kaça? ,, dedim. (40) kuruş istedi. Gül- Vur aşağı, tut yukan, bir pazarlık,. bir pazarlık (15) kuruşa sulholduk. (40) kı nerede, (15 Imruş )ner.ân? İnsaf neîe ) mantık nerede? Bu pazarlık sevdasından vaz geçsek ne iyi olacak!.. ÇEŞMENİN SUYU KESİLDİ Bir debdebe, bir tantana, bir gürültü, bir patırdı, Kayış- dağı menba suyunun çeşmesi açıldı ve bir iki gün geçti geçmedi, sessiz sedasız, gürül- tüsüz, patırdısız çeşmenin suyu kesiliverdi... Fakat işin doğrusunu ister- seniz kıyameti şimdi kopar- mak lâzımgelir. Bu çeşmenin 'suyu — ikide birde böyle kesiliverecektise ne diye bu dadar masraf edil- di?... Bu ne biçim iştir.? Biz işleri yalnız küşat merasiminde nutuk söylemek için mi yaparız. Ka Moda 'ya Ingılız Mastemlekesı Nazarile Bakmak Mumkundur Yığınurlır Başlauı | Yağmurlar hbaşladı, Kad- l köylü dostlar! Artık Fener'"; de. J Kalamış'ta, Küçük Moda'da | deniz — banyolarına — elveda!, Mektep gezintileri, Balıkçı ga- | zinosu sefaları, Belvü perşem- be geceleri, pıkmkler miknik- ler, hepsi hepsi yağan yıımur— larla, suya düşmüş renkli re- ıımle.r ibi siliniverdi.. diköyün güneşi, ayı, lo- poyrazı, karı, rüzgârı, ne kadar şiddetli olsalar, ka- bili tahammüldür. İlle Kadıkö- yün — yağmuru dayanmak mümkün değildir... Sokaklar diz boyu çamur olur, evlerin damları akar ve belediye uyur. Kadıköy yağmurları başladı: Yağmur yağıyor, Seller akıyor, Kadıköy belediyesi, Damdan bakıyor... Kadıköyde — İngiliz, — Fran- sız ve Alman kolonileri vardır. Bunlınn içinde en göze batan İngilizlerdir. Bilhassa İngiliz- lerin göze batmaları iki sebep- terı dolayıdır. ngiliz “ Mis ,, y Muu » leri cidden mis gibi- dirler, enafisi ııud-ındırlnr «e2- İngılıı Mister ,, leri çok kendini beyenmiş, hadden efzun soğuk — kanlı kimse- lerdir.. Ve sokaklarda dolaşır- ken, Kadıköylülere Ööyle ” bir töyöden' bakmlâk - isteyişleri leri ve | HAFTADA BİR DEFA rlen arasında dolaşıyorlarmış 'arzediyorlar, Kadıköy'de — ecnebiler bir nevi kapalı tekke hayatı yaşı- yorlar. Türkiye'de tekkeler ka- atıldı, en dar kafalı dervişler Eıle kalabalığa karıştı, adama alıştılar. Fakat bunlar bir - türlü alı- şamıyorlar; kendi - aralarında yaşıyorlar. İstanbulun — başka |semtlerinde de Ingilizler vardır. | Fakat Modayı müstemleke ha- lme getiren lngılıılcn bir hüsusiyeti vardır. Bunlar Wit- vardırki, gülmekten katılmamak | hall ailesine mensupturlar. Bu kabil değildir. sapsarı, Misterler Londra'dan başka her yerde, kendilerini Hotanto vah- | soğuk — kanlı | yerleşmiş, elli senedenberi burada ngiltere ile olan tiçari münasebatı hemen de in- hişar altına almıştır. Bu suretle aile - Sonbahar Geldı, Deniz Artık Biraz Soğuktur. Buna Rağmen Fenerbahçede, Mödada Ve Ta Pefdiğe Kadar” Uzanâti, Sahillerde>El'an; / Denize “Girenleri * Gorursunnı.d* — — Üsküdar'da — Geçen akşamki - fırtınada Üsküdar İıkele meydanın- demir çerçevesi uçarak tramvay hattına düşerken havai teli kopardı, eski beylik ahırın da - damındaki luıı'ııııslııı uçtu. oğlu ile, damadı yeğeni ile, kızı ile bütün ıi]e Modada yerleşmiştir. Moda hemen de bunların müstemlekesi sayılabilir. Kendilerine mahsus kulüp- leri, kayıkları, yatları, eğlen- celeri vardır. Modanın en gü- | zel evleri onlarındır. Burada yaşıyan zengin ve mes'ut İngi- İizler yanında yerliler, bedbaht müstemleke halkı gibi kalırlar. Kendinize gelin, ey Modülılar. Biraz da siz eğlenin, siz gülün. Onlar gibi siz de birbirinize bağ- lanın, teşkilât yapın ve bu memle- ketin efendisi olduğunuzu gösterin Yeni Firka | ESKİ FİRİKANIN HALİ PEK FENA Kadıköyde son zamanlar" da Serbest fırkanın faaliyeti al- dı yürüdü. Mühürdar caddesin” de bir bina tutuldu. Akşam üstleri an kövanı gibi işliyor. Yalnız Caferağa mahallesin- de 90-95 kişi Serbest fırkaya girmiş. Bu mahallede bilhassa borsa komisyoncularından Halil Vedat Beyin faaliyeti göze çarpıyor.. Kadıköyün en şen, neşeli, meclisârâ şahsiyeti olan Vefik B. dostumuzun da yeni fırkaya girdiği söyleniyor.. Eğer doğruysa Serbestçiler çok mühim bir taraftar kazan- dılar demektir.. Halk fırkası şimdi pınekle- yip durüyor. Yeni fırkaya gi- renlerin ekserisi Halk fırkası azası. Bu hal Hakkı Şinasi'pa- şayı hayli düşündürüyor. .Hatta cuma günü paşam ev ev dola- şatak - eski ahpapları ziyaret etmiş, Halk fırkasından kaçma- malarını, belediye intihabında faaliyet göstermelerini rica et- miş. Fakat ziyaretine gittiği ahpapların çoîııılnu yeni fırkaya intisap etmiş bulunca şaşırmış kalmış. Belediye intihabatı için halk hayli hazırlanıyor. Kadıköylüler gözünüzü — açın. Belediyede asılan defterlede isminize bakın ve mutlaka reyinizi verin. . e. Kadıköy'de Aile Kahvelerine İhti- yacımız Vardır Birçok içtimai yeniliklerde, Kadıköy — önayak — olmuştur.. Meselâ: ilk Türk hamımının sahneye çıkışı Kadıköydedir ; kadınlarla erkekler ilk önce Kadıköy sinemalarında beraber yanyana oturabilmişlerdir. Aileler arasında kaç göç ilk defa Kadıköyde kalkmıya başlamıştır.. Velhasıl Kadıköy- lüler birçok sahalarda ilk önce hamle ve yenilik adımını at- mışlardır.. * Viyana'nın hususiyetlerinden biri de mahalle kahveleridir.. Bizde mahalle kahvesi denince, bir sürü ihtiyarın ve işsiz güç- süz delikanlının pis tahta pey” kelerde bağdaş kurup altmış altı oynadıkları, berbat bir kur lübe gözümüzün önüne - gelir.. Halbuki Viyanada mabhalle kahveleri, kadınlı erkekli bü- tün mahalle halkının bilbassa geceleri toplandıklari bir nevi aile kulübüdür.. Kadınlar oraya işlerile gelir” ler, erkekler, — siyasetten bahsederler. Günün işlerini konuşurlar kadınlı erkekli aile — oyunları oynanır. Velhasıl Viyananın mahalle kahveleri, bütün bir mahalle halkını kadınlı erkekli, genç” K ihtiyarlı bir araya toplr yan, onlara günün yorgum” luğundan sonra hoşça, temiz vakit geçirten müesseselerdir. * , , Bizde şehirlilerin Viyanada” ki “ aile - mahalle kahveleri, ©? benzer kahvelere — ihtiyaçlar! vardır. Kadıköylülerin bu işt* önayak olmaları icap ediyo: © *

Bu sayıdan diğer sayfalar: