22 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

22 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 SRC yal « sayı 4564İ azartesi 22 9 uncu 1 ay Eyl) Rİ. M. Meclisi buçün üçte Gazi Hz. nin ve Ankaralıların duyduğunu yazmıştık. Fotoğraf muhabirimli, Ismet Pş. Hz. Gazi Hz. yeni kabi Ismat Pş. ya t Bu istifaya sebep, i vuku bulan Mahmut Esat B. CHEF Kazanıyor inegölde belediye intihabatı imegöl, “1 (Vakıt) — Burada belediye intihabatı bitmiş, 1000 muhalif reye karşı 2500 reyle Cümhuriyet Halk Fırkası nam- zetlerinin kazandığı anlaşılmıştır. Sapanca intihabatında Adapazarı, 21 «Vakıt) — Sa- panca belediye intihabatında müt- tefikan C. H. F. namzetleri in. tihap edilmiştir. Ankara, 2 (A.A) — İnegöl Mihalıççık, Sabanca ve Rizenin Pazar nahiyesinde yapılan bele- diye intihabatında Halk fırkası namzetleri mışlardır. Kazanamıyacaklarını anlayınca... Bursa, 21 (Vakıt) — Belediye intibabatında balk reylerini at- mıya devam ediyor. S5. C.F. kâzan- Ankaraya muvasalatla şoktan beri özledikl Cümhuriyet | Halk ha vekili Recep e tır. Binaenale ihdas hemi im tebed. Bundan dolayı Ismet Pş bir kabine £ d eşkili bı larının t yususunda vi hararetli bir i *ri Büyük reise kavuşmaktan büyük bir sevinç zin gönde edir gönderdiği bu resim, Gazi Hz.ni istasyonda göstermektedir. ————— ma istifa ediyor nenin teşkilini gene evcih edecekler kabinede nakil ve istifa suretile tebeddüllerdir Hnuharririmizden) — Başvekil Isimet Pş. Hr. istifaya saik ulan sebep şudur; Cemal Hüsnü gpakli dolayısile Maarif vekâleti münbaldir. mut Esat B. vazifesinden çekilmiştir. Di ası teşkilâtmın takviye ve tanzimi için Na- > tipliği derubte etmesi mevzubabs- üller kabinenin yeniden teşkili vaziyetini umumi kâ stikbal merasimi yapıldığı Hz., yeni ahval ve şerait içinde yeni Reisicümhur (Hz. nin yüksek irade medar olmak üzere İstifa etmiye karar bu suretle iile ala eke birkere daha tesyyütedecek ve şekkülünü Gazi tenakusuna bir nevi delil sa Bİ. yeni teveccüh Serbest Fırkann te- nin İsmet Pa. ya' karşı olan teveccühlerinin yanların aldandıklarını gösterecektir. Mehmet Asım Adliye vekili istifa etti Yeni Ismet Ps. kabinesine kimler v burada ie Istifanamesini bu- mensupları inti yacaklarını anlama, Kalamam müdahale etmekte olduğu EM lunda asılsız bir iddiada balı. narak sahadan çekilmi ki sabah bir beyanname z nk rek mağlübiyetini örteseğe çalış md Bu beyannamede intike sahasından © çekildiklesi 7 BeP ettikten sonra halkı intiha; uzaklaştırmak ve vakit İmei mak için intihabın feshedileceği- - İnme Meb'us Semih Bey istanbula har, i. İntil devam edilmektedir itihabata dahil olacak? M— m den hareketi sırasında vermiştir. İzmet Paşanın yeni teşkil ede- i kabinede Tevfik Rüştü B. Hs iiyeyi, Şükrü Kaya B. Da- hiliye vekâletini, Apdülhalik B. Milli müdafaa vekâletini, Refik B. Sıhhat vekâletini muhafaza edecek, Saracoğlu Şükrü Bey de kabinede kalacaktır. Mustafa Şeref Beyin Adliye vekâletine, Nafi Atuf Beyin Ma- arif vekâletine, Zekâi Beyin Ik- tısat vekâletine gelmesi ve Sa- racoğlu Şükrü Beyin de Nafia veya Maliye vekâletlerinden bi- rini alması kuvvetli görülmekte- dir, Bununla beraber Yusuf Ke- mal Beyin de kabinede bir mevki alması mümkündür. (ant tarafı 5 inci sayıfada) V-A-K-I-T İkinci tertip Hediye kuponu: No. 23 açılıyor Fenerbahçe HI Ker takımını 3-2 yendi Fenerbahçe fevkalâde güzel bir oyun oynamıştır 3-1 yenildi —— G. S. Vıyanalılara Galatasaray programı dün de (4 bize iki heyecanlı maç daha : seyrettirdi. Cuma günkünün ak- sine bu defa Viner Sporla Gala- tasâray, İl Ker'lekrde Fenerbah oynadı. Galatasaray ma- çını yine 1-3 kaybetti. Fener ise bu defa 3-2 kazandı. » Galatasaray son seyahatinde Viyanada 1-6 yenildiği rakibinin karşısında dün beklendiği kadar iyi bir oyun oynayamadı. Hal buki Viyana takımının dünkü oyununa nazaran sarıkır mızılıların vE bu mağlübiyeti telâfi edecek bir © neticeye varmaları kabildi. Fa kat müdafaa hatları iyi işliyen takım rakibini bir çok sıkıştır- bayrak merasimi maya rağmen, hücum hattım lar biraz sonra buna mukabele anlaşamamasından, muhacimlerin ettiler. Birinci devre busuretle fırsatlardan bir türlü istifade | İ-İ bitti. ikinci devrede Galata- edememeleri ve üç dört sayılık | saray iyi oynuyor, bâcum ediyor vaziyeti göz göre göre heder ' ama sayı yok. Bu paslaşan to- Dünkü maçtan evel yapılan Fener, DI Ker müdafaasını sıkıştırirkön elıneleri yüzünden neticeyi mağ- | pu iyi vaziyetlere sokan beş mu- i irdi. hacimden başka onu içeriye vur- lubiyetle bitirdi. den b. Hakem Istanbul Sporlu Kemal mak için bir altıncı lâzım, Ga- Hali Beybi Epey zamandır ken- latasarayda bu yok. Halbuki Vi- disini sahada göremediğimiz Ke, | Yanalılar 21 nci dakikada sol dün temiz idaresile ba için kafa ile yaptığı ikinci, bir mal Bey dün dı dakika sonra yine aynı oyuncu- vazifenin ne kadar ma 7m nun sol köşeden soktuğu Üçüncü nu bir kerre daha gösterdi. Ga- | golleri kaydettiler. Galatasaray latasaray Nihadı merkez muavin | bu neticeyi bozmadan oyun bit- mevkiine alarak Rasihi de mer- | ti, kez muhacim mevkiine yerleşti- rerek şu tertiple oynadı: Avni * Dün Fenerbahçenin yeni bir galebesini | alkışladık. Istanbul şampiyonu, Ill Ker isimli Macar Vahi Burhan Mirat Nihat Suphi profesyonel takımını 2 ye karşı 3 Kemal Şefik Rebi Rasih Vedat Celâl o Mehmet Vakıt kütüpanesi Giıncı formayı yarın takdim ediyoruz Galatasaray maça ümit ve- rici bir başlangıçla girdi. Stad- yomu dolduran dört bin kişi ilk beş dakika heran sayı alkış» | lamak için hazırlanıyor. Ahlar, , lamak içim be ea Rebi || Demokrasi iki sayı kaçırdılar. Oyun bu gis nedir 7? dişle ilerlerken Rasih kornadan | gelen topu içeri attı. Viyanalıs |

Bu sayıdan diğer sayfalar: