22 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

22 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDINCI SENE N* 2 2 9 1 nrrlrl PAZARTESİ 22 EYLUL ABONE ŞERAtTf ««»|t*«»M«« NADt | ÎDAREHANEİİ: ; Ddyupnıtnuıniye karşısında dairei mahsnsı ! I Telgraf: tstanbul Cumhuriyet \ Posta kutusu: N° 246 '. 2366 • Tahrlr müdürO . 3236 9 müdUrü 2365, Kltap kısmı 472 1 MÜDDET: jîÜRKİYE İÇİN | HARİÇ İÇİN 750 Kr. 1450 Kr. 800 Kr. >I»IIII«IİIM*»««M»««I>«*»MIII I I Bli^P j Seneliği î 1400 Kr. I 2700 Kr. : 6 Ayhğı | 1 3 Aylığı « Niishası her yerde 5 Kuruştnr s MECLIS BUGUN AÇILIYOR Yal ınız Maarif, Adliye, Nafıa ve Iktisat Veilleri değişiyorFırka çrubu yarın toplanacak Fethi B. Ankara'ya gidiyor Fevkalâde içtima Bugüm mmtltt %%yaset edecek olan Meclis Reisi Kâztm Pasa Başmuharririmizden S. Fırka Reisi yann Ankara'da bulunacaktır Istnet Pş. bir kere daha kuvvetlenmiş, Serbest Fırka, tenkitlerine son tev Fethi Bey, «îsmet Pş. nın su Fethi B. mühim bir vesile kaybetti kifatı vesile ederek başlıyacak Ancâlc, İSTÎ'ırkaca mucibıtenkit] görülen memleket ahvali hakkın da münakasah izahatın, cumartesi] gününden itibaren başlıyabilece ğine intizar olunuyor. Meclisin celselerinde, muhalifl meb'uslardan bazılarının bir sual] takriri vererek bazı gazetecilerit tevkifi mes'elesini mevzuu bahse] decekleri ve bu suretle münaka sanın açılacağı tahmin edilmekteJ dir. Ankara 21 (Telefonla) Mec1 lisin fevkalâde içtimaı münasebeJ tile bugün de bir çok meb'uslarl Ankara'ya geldiler. Bu meyandaj S. F. Kâtibi Umumisi Nuri ve A' ğaoğlu Ahmet Beyler de bulun maktadıc* Yarın da elliden fazla meb'usunj geleceği ve Mecliste mutlaka ekl seriyet hasıl olacağı muhakkaktır.j Şimdiden burada toplanan' meb'uslar arasında, Meclis kori dorlarında hararetli münakasalar^ devam etmektedir. • • * Medîs bugün saat 14 te açılacaktır Fehti Bey gidiyor Elhamdülülâh! Adliye Vekili nihayet istifaya mecbur oldu İstifanamenin sureti nasıl? Ankara 21 (Telefonla) Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin İsmet Pş. kabinesinden çıkarılacağı ha • berleri nihayet tahakkuk etmiştir. Filhakika dün bir telgrafla vekâletten çekilmesi talep edilen Mahmut Esat Beyin, istifanamesi bu sabah Başvekâlete gelmiştir. Bu suretle inhilâl eden Adliye Vekâletine \ usuf Kemal veya Mustafa Şeref Beylerden birinin geleceği temin edilmektedir. Adliye Vekilinin kabineden çıkarılması burada iyi bir tesir yapmıştır. Bir meb'us bu hususta bana de Adliye Vekâletinden istifaya mecbur bırakılmas her tarafta denn bir miştir ki: memnuniyet tevllt eden • « Onun istifası, İsmet Pş. y. bir ( Mabadi 4 üncu sahifede Mahmut Esat B. Muhitten merkeze, merkezden muhiie! Ankara 21 (Telercmla) B. MT leclisi, yarın saat 14 te fevkala[de içtimamı aktedecektir. YoklaMeclisin fevkalâde içtimaı arefe • ıadan sonra evrakı varide okunarinde Ankara'da kaynatmakta olan fcak, bu meyanda Cemal Hüsnü hissiyat ve efkâr... syin Gümüşane meb'usluğundan Ankara 21 Eylul (Telefonla Başmu [istifasına resmen ıttıla hasıl edi harririmizden) Meclisin fevkalâde iç klecektir. timaına intizaren burada az çok asabl Evrakı varide meyanında buluolmakla beraber ne yaptığını ve ne yalan hükumetten verilen malî ka pacağmı bilenlere has bir kat'iyyetle azimkar hareket ve faaliyetler görülü [nun projesi tktisat, Maliye ve Bütyor. Meclisin fevkalâde içtimamı zaru:e Encümenlerine havale oluna rl kılmış olan tnali kanun lâyihası ile be caktır. raber memleketimiz için yepyeni bjr Useraya ve mecruhlara harpte mevzu olan Serbest Fırkanın tenkitleri dahl en hararetli mukâlemelere zemin kyapılacak muameleye dair olan teşkil etmekte olduğunu ben söylemesem »eynelmilel mukavelenin tasdikı bile siz zaten anlarsımz, ve hiç şüphesiı .lâyihası, sekiz idam mazbatau, şimdiden anlamaktasınızâır. Bu mes'ele fSeyrisefainin 1925 hesabı kat'isi, etrafmda Millet Meclisi kürsüsünden millet efkârı amumiyesi önünde yapıla Lecnebi kadınlarla evlenen memurcak mtinakaşelerin butün vaziyetleri ten lar hakkındaki ahkâmın müstah vir edeceğine muhakkak nazarile bak .demine şümulü olup olmıyacağına makta hata yoktur diyebillrim. 'dair tefsir tezkeresi ait oldukları kencümenlere havale edilecektir. Yeni fırkanın vücut bulmasına itlraz eden bir tek meb'usa dahi tesadüf etme 'Bundan sonra içtima persembeye diğimi temin ile söze başlıyayun bari. lik olunacaktır. Çfinkü ortadaki manzarada ilk gözt çarMeclisin persembe içtımaında, pan hakikat budur. Bunu teyiden yeni fırkanın vücut bulmasına karşı C. H. ;ncümende tetkikatı bitecek olan Fırkasmın ne kadar hayırhah ve teselli 'malî kanun lâyihası müzakere edikâr bir vaziyet almış olduğu ilerr sürü jlecektir. Persembe içtimamdan itilüyor. Hayırhahlığm derecesi edur ki adeta yeni fırkayı C. H. Fırkası Ibda et 'baren, Meclise S. F. Reisinin de ismiş ve ono ilk adımlarında ellerinden itirak etmesi muhtemeldir. allerine lâzım gelen cevapları yereceğiz» diyor Ekseriyet olacak S. C. Fırkası reisi Fethi B., bugünkü ekspresle Ankara'ya gide cektir. Fethi Bey, yeni f ırkaya temas e den bazı rivayet ve neşriyata te mas ederek şun • ları söylemiştir. « Yeni ftrhaya ne Hact girmiftir; ne de hoca. Sabık meb'us Nuhzade Mehmet Vasfi Beyin ye • ni f ırkaya intisabt Bey üzerine hafızlı ğına ima edildiğini töyliyormnuz. Suhzade, Halk Fırkası tarafından namzet gösterilmis ve Mecliste bulunmuş bir zattır. Kendisini bu noktadan tetkik etmek lâzımdır.» Fethi Bey, tzmir'de irat ettiği nutkun zaif bulunduğu noktasına ( Mabadi 4 üncu sahifede tsmet Pş. daha kuvvetlendi Nasıl istifa etti? tsmet Paşa, Meclisin ilk içtimalarında Şark ahvaline dair beyanatta bulunacaktır. tutarak adeta o yürütmüştür deniliyor. Bu hayırhahlık hiç olmazsa hüsnti niyetIe ve vatanperverane bir ciddiyetle mukabele fförmeliydi iddiası umumidir. S. C. Fırkası ilk hamlede kendisine mümkun olduğu kadar kalabalık taraftar tophyabilmek için avamfribane bir demagoji yolunu ihtiyar ederek bu suretle tezahür eden fürültüleri kendisine kuvvet medarı farzetmeğl bir nevi muvaffakiyet saymı; ve maatteessüf bir kere ^rildJkten sonra geri dönülmesi pek te kolay olmıyan bu yolda bu;ün de Ankara 21 (Başmuharririmizden daha müsmir medevam eyiemekte bulunmuştur. Recep Bey H. Fırkası Umumî Kâtibi oluyor sai ile yeni bir hayatiyete davet olunması ihtimal dahilinde görüliiyor. Eğer Nafıa Vekili Recep Beyin fırka işleri ile iştigali muvafık olacağınd ait tasavvurlarda tahakkuk C. H. F. umuml edecek olursa İs kâtipllğine geçeceği söylenen met Pş. hükumetinin dört vekâletin Nafıa Vekİli de tecdiden tebed Recep Bey ( Mdbadi 4 üncu sahifede IIIIIIMIIUUIilllll*»llimlllllllllll(l Fırka grupu saa ve çarşamba içtima edecek Ankara 21 (Telefonla) C. H. Fırkası grup hey'eti umumiyesi salı ve çarşamba günleri içtima ederek vaziyeti umumiye hakkmda hüku met reisinin vereceği izahatı dinli • yecek ve mühim görülen mes'eleleri müzakere ve mukarrerat ittihaz e decektir. Fırka umumî hey'eti ida resi bugün de toplanarak mesaisi ne devam etmiştir. Fırka hey'eti i daresi, dünkü dört saat devam eden içtimaından sonra Gazi Hz. tara fmdan kabul edilmiştir. Iktisat Vekili de çekilirse kabinede iki vekâlet daha inhilâl edecek telefonla) İsmet Pş. hükumetinde vuku bulacagından bahsolunan tebeddüllerin menşe'ini bir vekilin sefarete tayini ve diger bir vekilin kendi teşebbüsü ile istifa kararını izhar etmesi şekline irca etmek mümkündür. Bu vesilelerle C. H. Fırkasının hükumet vazifelerine gene C. H. Fırkasının değerli azastndan yeni arkadaşlann getirilmesine, çok faaliyet istiyen bu senelerin tabii bir icabı nazarile bakılmaktadır. Maarif ve Adliye Vekâletlerin den baska Iktisat Vekâletinin dahi Burada umumiyetle böyle bir manzara arzeden bu müşahedenin: Canım bu ne tahammülsüzlük, S. Fırka dün bir, bugün iki daha ilk günierinde iken onunflktezahürlerinin bu kadar şiddetli mukabeleler davet etmesi doğru mu? Suretinde bir telâkki ile karşılanması~na mahal yoktur. S. C. Fırkasına karşı bir şey yapıldığı yok. Yalnız onun hareketi tarzı ile tenkitlerinin mahiyeti üzerinde konuşuluyor ve bunlara sadece millet kürsüsünden verilecek cevaplar hanrlanılıyor, o kadar. Birincisini ne kadar hürriyet muktezası sayarsak ikineisini de ayni derecede hürriyet levazımmdan bilecefiz. S. Fırkanın sokaklarda yaptığı münakaşalar millet kürsü( Matadi 3 üncu sahifede Dünkü maçlar Fenerbahçe 23 Macar*ları yen'di. Galatasaray 13 mağ lup oldu. Taf silât 3 üncü sahifemizdedir. III ||*||MI«tlltlailllfMtl*tlMlllflll«lltfllll«ll İşte böyle!.. imilİIIIIMIIIIIIIIIIMlHIIIMiimitH»»""»1"»"1111111"1»1»"»'"»'»*'""""»»»»" ••••••••••II •••t*fl«t«fll«fl*tt • • • • • • • I t • • • § • • ! • • • • « § # • • • • • § • • Son haberlerde: İsmet Paşanın Gümşane'lilere telgrafı

Bu sayıdan diğer sayfalar: