22 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

22 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ 22 EYLÜL 1930 5 inci sene, No 1658 NUSHASI 5 KURUŞTUR Vasıf bey Röfik bey Şikrü Kaya bep o Abdülhalik Mustafa bey ismet Pş. Esşmuharriri: Siirt Mebus NEAHENEEE Ismet Paşa Tevfik Rüştü bey 49 BUGUN 2 nel sahitede İmtinap ile takip e det Muhtetli mübadele ko misyonu ç bir ictima 4 ünci mbula seyyah getiri. Ç 1— Felek lebilecek mi7 ? bu zevattan mürekkep olacaktır Şükrü bey Hikâye, 3— Mektepiller Yusuf Kemal beu Mustafa Şeref bey (Zekâl bey . perşembe gününe kadar yeni bir kabine teşkil ediyor | Adliye, Iktısat, Nafıa, Maarif Vekâletlerine yeni şahsiyetler gelecektir.. Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin istifa ettiği, gece Ankaradan gelen haberlerle teyit edilmektedir ANKARA, 21 (Telefonla) — Meclisin yarın küşadından sonra per edecek üç günlük tatilden istifade ederek Cüm- her gün muntazam içtimalar ekdedecektir. İsmet Paşa Hülcümetinin umumi politikasını, tatil dev- eni fırkanın teşekkülü ile meydan alan siyasi müna- İsmhat verecek ve fırka grapunu umumi bir İsmet Paşa bugünlerde istifa tembeye kadar devam buriyet Halk Fırkası Bu içtimalarda öndeki icrantımı ve Y. kaşa ve tenkidat üzerinde sevkedeceketir. müzakereye Israrla devam eden bir şaylaya göre 1 istifası yarmdan sonra Bayek Man Si dahil olacaktı. Bayvekilin istifasma s0 edecektir. gembe içtimama bep olarak belli 1 — Bugünkü başlı bir hükümetle Meclise — EE Meclisin toplanması to, Büyük Millet Meclisi bugün yPlâtiyor. Bu toplanma mecli- 2 İlk fevkalâde içtimandır. Bü- ee Meclisin toplanmasını icap tiren sebepler ma: İmdur: hü- Küme ihracat mevsiminin icap tirdiği bir zazuret karşısında- *r. millt. paramızı korumağa ipdaf bir tedbir mevzuu bahs ii hükümetin malik olduğu $a- Viyet bu tedbiri almağa kâfi *ğildir, onun için Meclise yeni p, teklifi kanuni arzetmiş bulu işer. Hakikatta ve esasta Mec İyi içtimama saik olan sebep) i, 3. Ancak bu içtimam başka hususiyeti daha var ki efkâri i, miyeyi şiddetle alâkadar © goes €ski Paris sefiri Fethi — tarafmdan teşkil (edilen t Cümhuriyet fırkasının “Yete geçmesi o memlekette tu ç siyasi mücadelelere yol a6- ümhuriyet Halk fırkası na- a iktidar mevkiinde bulunan | et Paşa hükümetinin siya" gi, yuarızları tarafından gid- ön £ tenkit ediliyor. Tenkitle- hududu geniştir, hükümetin Yor "İ politikası istihdaf edi- taş alâ şimdiye kadar gerek te, telerdeki beyanatlarile g€- İf, muhtelif nutuklarile yeni #y, Srkânı tarafından ortaya An bütün tariz ve iddiaların , delil ile, hakıkat ile mü- tleri derecesini henüz gör ifakat bütün bunlarm türyg arasında, muhitte, | türlü ğragie Sirlere, fena telâikkilere m, Uklarını her gün görüyo e yil hterem İsmet Paşa takip Bı,3i Politikanm ana hatları Poli a izah ederken, “Bizim Arin izm ana hatları türk > lin Seyri, bilhassa istiklâl elesinin safhaları ıstrapla İng, tiyacları göz önünde bu- demi ilmaksızın anlaşılmaz” olu > İzmir ile Sıvas Demir- halg, © birbirine bağlı olduğu - galiba mesafenin uzaklı- En İdiz olacak - bu ses İzmirde Mütiay li, anlasılmadı İzmir hatiy, dinliyenler muhterem Iş ok m Sıvas hitabesini dikkat- umadığna hükmettiler âa,i* Büyük Meclisin bu fevka 'Stima: hakikatların anlaşıl/ yeni grupa verecek ve iki ihtimalden © bahsediliyor: kabine (o azasından bazı zevatı hariçte bırakarak yeni çıkmak istemesi. TES Meclis reisi Kâzım Meclis içtima! İ ANKARA 21 (Telefonla) — İMeclis koridoru, bu sabah çok İerkenden geç vakte kadar dev- amlı toplanmalara ve münaka- şalara sahne teşkil etmiştir. İ* “Meclis yarn öğledensonra üçte fevkalâde içtimam birinci celsesini akdedecektir. Bu celse, dün de bildirdiğim veçhile çok kısa sürecektir. İkin ci içtimam Perşembe günü olma hakkaltır. * "Su içtimada Fethi B. de Gü- müşane meb'usu olarak hazır caktır. b emiş içtimalarında bulun- İmmak istiyen birçok meraklı, dün den itibaren dühuliye kartlarını almışlardır. Kâzım Pş. nin beyanatı Bugün, Meclis Reisi Kâzım Paşa Fiz. ini ziyaret ettim. Bana şu beyanatta bulündu: « — Meclisin Iâakal bir hafta devam edeceğini tahmin ediyo- Tum, Fevkalâde içtima hitamn da, meb'uslar Teşrinisaninin bi- rinci gününe kadar dairei intiha biyelerine gitmekte serbest kala caklardır. i Fethi B. in Çarşamba günü Meclise iltihak edeceğini umu- yorum. Mecliste görüşülecek şeyler hakkında şimdiden bir şey söY- Jehemez. Sarih olarak malüm 0- Je hükümetin fevki m olan mesafe an aniilerini ortadan kaldıra- caktır. Artik fikir ve hakikatler bir salonun mahdut havası için- de birbirlerile çarpışacak demek tir. Fikirlerin bu çarpışmasın- dan çıkacak hakikatlar umuyo- ruz ki memlekete gyilikler geti- recek, millet için umumun dile- diği refah yollarımı daha eyi ay- dınlatacaktır. : Siirt meb'usu MAHMUT ancak bir mücadelelere sahne olacaktır. tani bir olduğr ve Devlet reisine, hükümet reisliği için yeniden vetli “istihbaratıma kili meselesi Reisicümhur Hazretleri tarafından buyurulacaktır . her halde per- vafuk etmerine göre mamaktadır. müdafaa etm yerde ini bilecekti, B.M. M. Bugün fevkalâde içtimaını akdediyor.. Pş. Hz.nin gazetemize mühim beyanatı hafta sürecek ve şiddetli Gazl Hiz. nin Ankarayı teşriflerinden iki kıymetli intiba de içtima için İüzum gösterdi-|tesi günü müzakere edeceğimizi ği “Türk paramın & kiymetini | zannederim. koruma” lâyıhasıdır. Meb'usların çoğu gelmiştir. Bunu Perşembe veya cumar-| Yarm ekseriyet olacaktır.” Bursada hezimete uğradılar S. C.F, hezimetini, beyannamelerle tevile çalışıyorlar İ BURSA, 21) (Milliyet) — |bestçilerden Senih B. (Bursa) Merkezde intihap devam edi- İbu manzara karşısmda hemen iyor, İntihaba başlanmadan ev-|İstanbula hareket etmiştir, Ser- İvel halkçılar intihap sandığının |best fırka iflâş etmiş vaziyette üstündeki siyah tahtaya büyük |dir. Serbestçiler bu gece bir be- 2 — Sivas nutkunda da söylediği gibi iktidar mevkiinde milli ve va- yazifenin ifası için durduğunu millet vekillerinin arzusu lâhik zaman memnuniyetle çekileceğini, her halde Millet Meclisine t inhara vesile ve imkân vermek istemesi, Mevcut vaziyete ve göre İsmet Paşa istifa ettikten sonra, kabinenin teş- gene kendisine tevdi Millet Meclisi mahafilindeki fikir cereyanlarına ve vaziyete çok te» bu hususta başka bir ihtima! tasavvur bile olun- Hakikat şu kiz İsmet Paşa, her ne vaziyette bulunursa bu- lunsun bugüne kadar inanarak takip çitiği politikasını her zaman ve her ikir © ve arzularını çok kuv- Sıhhiye ve Milli ye Vekületine Yusuf Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin istifa ettiğini dün gece geç vekit Ankaradan gelen haberler teyit etmektedir. Meclis mahafilinde edindiğim malümata göre, İsmet Paşanın yeni kabinesini şu suretle teşkil etmesi muhtemeldir:Hariciye, Maliye, Dahiliye, Müdafaa Vekâletlerinde tebeddülât olmıyacaletır. Adii- Kemal Bey (Sinop), İktisat Vekâletine İktısat Em cümeni reisi Mustafa Şeref Bey (Burdur), Halk Fırkası kâtibi umumiliği. mi deruhte edeceği söylenen Nafın Vekili sat Vekili Şakir, veyahut Diyarbekir meb'usu Zekâi Beyler gelmektedir. Maarif Vekâletini İzmir meb'usu Vasıf Bey, bir ihtimale © göre de Nâfi Atuf Bey (Erzurum) deruhte edec: Tadilât C. H. FE alzamname- sinde tadilât yapılacak ANKARA 21 (Teleforla) — Cümhuriyet Halk #rkasının u- mumi heyeti idaresi içti nı muntazaman N Bu içtimalara grup idar nin ikinci reisleri Ceml ve B. ler iştirak ediyorlar. e heyeti- Ali | İsmet Paşa da buzan heyetin mesaisine iştirak emektedir. Heyet, fırkanın esas nizam- namesi üzerinde çalışmaktadır. Bazı maddelerinde tadilât yapıl ması muhtemeldir. Bu tadilât, bazı teşkilâtı ilga esasına değil bilâki$ daha ziyade takviye et- mek noktasma matuftur, Fethi Bey Halk Fırkası namına Fethi Beyin meb'us- luğu temin ediliyor İG:HLF.Reis vekili İsmet Pş. müntahibi sanilerin reylerini Fethi B. e ver- melerini rica etti 8. C. Fırkası lideri Fethi B. bugün Ankaraya haraket edecek tir. Liderin çarşamba günü Mec lise meb'us olarak iştirak edece ği muhakkak addedilmektedir. Fırkaya mensup “meb'uslar- da dün Ankaraya gitmişlerdir. Tahsin B. ne diyor? ye Recep Beyin yerine ya, İlet | gidiyor | Fethi B.in yeni bir resmi dün giderken bir muharririmize (Devamı 5 inci sayfada) harflerle: “Buraalılar reylerinizi tam serbesti ile yalnız kanaatle- rinizle veriniz. Hiç bir tesir ve müdahale yoktur, olamaz!” lâv- hasmı talik ettiler. Bu yazı hal- kı halkçılar lehine bir kat daha cezbetmiştir. Halkın hemen kâ milen Halkçılara rey verdiğini gören Serbestiçiler intihaba mü- dahale olunuyor iddiasile inti- hap sahasından çekildiler. Ser- yanname neşrederek intihap sa- hasmdan çekilmenin sebeplerini saymiş, bu sebepler mügalatalı şekilde zikredilmiş ve hulâsaten intihaba müdahale edildiği hal- ka ıhsas edilmek istenmişitr. İnegöl belediye intihabı bitmiş Serbestçilerin iştirakine rağmen halkçıların namzetleri 976 reye karşı 2,571 reyle kazanmişlar- | dir. Alğett'in Hi Kellere ilk — golü alıyor » m” de Fenerbahçe maçı kazandı Fenerbahçe: 3 -Ill Ker: 2 - Viner Spor: 3 - Galatasaray:1 ( Yazısı 5 Inci sahifemizda )

Bu sayıdan diğer sayfalar: