23 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

23 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

al İ amı m tahakkuk etmektedir. bir ithamda bulunulup Diğer taraftan Millet Ankara, 22 (VAKIT) — Saat üçte salonu meb'uslar doldurmuş. tu. Sefaretler locası, samiin locala- m hmcahınç kaplı idi. Mecli, fevkalâde günlere mahsus bir hal almıştı. Sabık Marif Vekili Cemal Hüsnü Bey samiler arasına çekil. mişti. Meb'usların hemen ekserisi r. Bir aralık sağdaki meb'uş- lar arasıdna lâtifekârane bir teza- hür Kriae it fırkadan Nuri (Kütahya Bey gelmişti. Nuri Beyi eski pala daşları -ağntam ancak gülüşerek » Bu tebessümleri Ağa oğlu tv (Kars) Beyin kapıdan girsi Nihayet tam on beşi on ü yük kapıdan mecliş reisi Küre o nın alkışlarla girdiği görüldü, Bir saniye i Paşa Hz. de kışlar arasında mevkileri; ler. Her şey hazırdı. Bey yoklama defterini seslendi: me geçti- Rüşen Eşref okudu. Reis ğa AAA a Fethi Bey A Mahmut Esa fasına n Serbest Cümhuriyet fırkası | terisi Fethi B. dün akşam sant yedide ekspresle Ankaraya git- miştir, Fethi bey ve refikası garda teşyie gelmiş olan fırkanın Istan- bul teşkilatına mens zevattan ve tren bekliyen banliyö yolcu- sonra Başvekil İsmet! coşkun ve sürekli al! in Büyük Millet Meclisi, dün saat üçü on Ankara, 22 ( Telefon ) — Mecliste, karşı fırka ile ilk bulunulmadığı etrafında Meclisinin bu fevkalâde cağı ve ondan sonra da İ teşrinisanide — Elsöziyüt verdiği e i yorum, alseyi açı: Bu sırada bütün meclis çıl ve candan alkışlarla doldu: “ lerdi. Afet ve Zeliha Hanımefendiler de yandaki locaya girmişlerdi. yaver Rüsühi, Riyaseti cümhur tibi umumisi Tevfik Beyler de meclisi davet tezkeresi okundu. ea İsmet Paşa Hz. sürekli rd arasında kürsüye geldi ve pe meclisimiz mali meseleleri imütalca v davet olunmuştur. Parayı sukuta mücadeleden sonra yi sukuta karşı m 0. dedir. Buna wukabil milli Para- nın eksilmesi fazla düviz arzil, karşılaşamamal mevkiindedir. R TAN tarafı 7 inci sayfada) > ni ana) araya Sıtti n t Beyin isti. e diyor larından mürekkep iki şi tarafından selâmet), Yie gelenler arasınd Molla, Ziya Molla, tanbul ocağı umumi kâtibi Or. | Üçyüz kt enmiştir. Teş- a Necmeddin Ke Is- ban Mitat lk i Muhiddin H. bulunuyordu. Eee LAR tarafı 2 inci sayıfamızda) asında ye Gazi Hz, localarma teşrif etmiş- F ? İkinci tertip Hediye kuponu: No. 24 ni kararlar verildi yy yg yy yg yy yg ts C. Halk fırkası Bu sabah toplanıyor Içtimada yeni kabine me: selesi görüşülecek Ankara, (Telefon) — Halk ırkasının yarın (bugün) onda başlıyacak olan içtimaında Ismet Pp. Hiz. vaziyet hakkında tafsi- Ser) lât verecek, umumi müzakere kâ- açılacalğr. Müzakerenii per be-| şem kal neticesidde raberdi. Evvelâ riyaseti cümhurun! net e kabinedeki boşluk- İs- lara alibacak arkadaşlar (vesile- sile"yeni bir kabine teşkilini ile- ri sürmesi beklenmektedir. İhti- malki perşembe çtimaında M. Medlisi Yedi Kabiieden fesmen haberdar pleni Vânf Beyin dile; ceğinden kabineye girmiyeceği anlaşılmıştır. Teşkilât nasıl tak- viye-edilecek? Ankara, 22 (Telefon)— Halk Fırkası divanındaki müzakerele- rin bir kaç bafta içinde fırka teşkilâtını takviye yolundaki ne” ticeleri beklenmektedir. Bazı rivayetlere güre fırkanın 9 kişilik umumi idare heyetine yardımcı azalar alınacaktır. ii Meb'uslardan ve e. - tahbsıs zevattan alına- cak be yardımcı aza ile umumi idare heyeti belki kırka kadar çıkacak ve bunlar altı faaliyet ve ihtisas şubesine £ ayrılacak- yi idare heyetinde ve- killer bulunmıyacaktır. Bugünkü 9 kişilik idare heyeti arasında bulunan Refik ve Şükrü Kaya Beyler vekil olduklarından he yetten ; ayrılacaklar, Vasıf Bey yeniden dahil olacaktır. Gazi Hz. Halkın hürmet te- zahüratı arasında Ankara, 22 (Telefon) — Meclisin içtimaımdan sonra Gazi Fiz. iki saat kadar Riyaseti cumhur dai- resinde kalarak meb'usların 2i- #lerili kabul ettiler ve ken- dilerine hasbehalde bulundular. Saatierdenberi dışarda intizarda bulunan halk, avdetlerinde Gazi Hazretlerine karşı emsalsiz se- vinç ve bürmet tezahüratında | bulundu. Başvekilimiz de geç vakte ka- dar meclisteki dairelerinde meş gul oldular, vkalâde içtimaının ilk celsesini geçe alkşılar arasında akdetti zn fırka reisi Fethi Beyin Millet Meclisine perşembe günü Gümüşhane , Fethi Bey tarafından * Cepleri doldurmak ,, yolunda başlayacağı ve bu sahada hararetli münakaşalar vuku bulacağı anlaşılmaktadır. sürmiyeceği, nihayet önümüzdeki pazartesi Me içtimaa hitam verileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. toplanılmak üzere VA Meclisi bugün saat 15 te fevkalâde; içtimainı aktetmiştir. Bütün samiin ve süfera locaları dolu idi. Reisicümhur Hz. kendilerine mahsus locadan müzakeratı dinli- yorlardı. Yoklamayı müteakip Baş-! vekil İsmet Paşa Hz. şu beyanatta! bulunmuştur: “Muhterem arkadaşlar, Türkiye! Büyük Millet Meclisinin sureti mah susada içtimamı istilzam eden se bep neşrolunmuştur ve şimdi de B. Meclise malümat verilmiştir. Bul sebep bir iki kelime ile tekrar edil| mek istenilirse B. M. Meclisi milli Pârânin kıymeti üzerinde yeni bir karap'ye tedbirleri mütalea etmek yet olunmuştur, denebilir. emi Wüziyet milli paranın kıymeti-. ais İarşı muhafaza etmek reva değildir. Sizi bir çok endi- se ve tedbirlere sevkeden bu vazi- yet sekiz âylık ciddi bir mücadele- den sonra tamamen maküs bir hale gelmiştir: Artık milli paranın su- kutakarği” muhafazası endişesin- den bugün azade bulunuyoruz, bu- meb'usu —— Ankara, 22 (A.A.) — Büyük M.ldayız. Yani ecnebi dövizlerinin faz sıfatile gireceği umumi (şekilde günü müzakerelerin la arzını Türk tedavül vasıtasile karşılıyamamak vaziyeti vardır. Bu mesele bizi milli paranın kıymetini nasıl muhafaza etmenin memleket ahvali iktısadiyesine muvafık ola ceği mevzuunu tetkkika sevketti, Bizim, bu husustaki kanaatimiz it- halât ve ihracat noktai nazarından milli paranın yükselmesine karşı meclisin bazı meseleler ve esaslar mütalea etmesi lâzım olduğu zemi- nindedir. Hükümetçe bu lâzım olan tedbirler artık hüküemtin salâhiye- ti fevkına çıktı. Bü noktai nazar- dan bu meselenin kabili teahhür ol maması yüzünden Büyük Millet Meclisi bir'ân evvel bu mübim mev zua temas etmek veziyetinde bülu- nuyor. Bu bapta düşündüğümüz kanun lâyihası Büyük Millet Mec lisine takdim. olunmuştur. Usulü veçhile encümenlerde tetkik olun- duktan sonra huzurunuzda müzake re edilecektir. Meselenin teferrua- tına şimdi temas etmek ve alına- ği cak tedbirleri sureti kat'iyede tak- rir ettirmek için bugün vakit mü- na mukabil milli paranm kıymeti ziyade yükselmek ihtimali karşısin ramazana serra ar onama sa emr naam sait değildir. Encümenler tetkik et- tikten sonra meseleye temas edi- Kayıkla gelen Lehliler Şanso Panso geldi! Donkişotla Robenson nehir sularına dayanamıyarak yarı yolda kaldı — sandalla ve der geldiklerisi dünkü sayımızda bildirdiğimiz Ufak bir tarikile şehrimize Lehistanda Vilno darülfünunu talebesinden M. Karabievç ve . * Lesvineski bugün Roman- | — Yapi Kİler dö- | neceklerdir. Sporcular şerefine Lehistan sefiri tarafından Yeniköydeki sefaret binasında dün akşam bir çay ziyafeti verilmiştir. Sporculardan OM. Karabieviç dün kendisile görüşen bir mu- harririmize seyabati hakkında aşağıdaki izahatı vermiştir: — Temmuzun altısında Vine dan hareket ettik ve Polonya bududunda Tvardoszyn'de Ora- TAN tarafı 9 uncu sayfamızda) BUGÜN 12 Sayıfa Vakıt kütüpanes 6 nci formayı tak- dim diyoruz Demokrasi nedir ?

Bu sayıdan diğer sayfalar: