24 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

24 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pr | 13 Sadi yal e sayı 4566 , Çarşamba i V-A-K-I-T İkinci tertip Hedive kuponu: No. 25 2 ay | Taa Eylai 1 1930 Ik ırkasının Dünkü içtima Aslı yok! Şakir B. istifa etmedim diyor. Adliye vekili Mahmut Esat Beyden sonra Iktısat vekili Şa- kir beyin de istifa ettiğini dün yazmıştık. Bu mesele hakkında Ankara muhabirimiz şu telgrafı çekerek bu haberi tekzip etmiştir. Ankara, 23 (VAKIT) — Iktı- sat Vekili Şakir beyin istifası *İ doğru değildir. Şimdi kendisini İ görerek sordum Tekzip etti. “ e vep:eri doidurulanlar tabiri ? Fena memurları 7 Ankara, 23 (VAKIT) — #ırkası bu sabah saat on b ER igers — Vergiler ağır değil tahsil şek ; ağır değil tahsil şe himaye etmemeli — Fazla masraf yapılmasın ! Halk)velâ Celâl Nuri : doğru Ali Bey (Afy ii m even fikirlerin iki tenkitten ibaret Sonra “vergilerin ağırlığı ka- toplandı. İl bime riyase- setti, Bunu müteaki iğ bah-| olduğunu söyliyerek cepleri doldür| zançların azlığındandır,, diyerek » Umumü NAR smet Paşa|kâp ve irtişa riva; si, hek B. irti-imak tabiri üzerine nazarı dikkati! “kazanç, musakkafat, çift hayva herhangi bir arkadaşın iü e eti, yetlerine - temas) celbetti. Badehu Mazhar Müfit B.natı vergilerinde hafif tenzilât dü- yan etmesi mütalea bel (İlyas Sami B. karşı * Fark vergilerin ağır . olmadığını, fakat ;önülmelidir., mütaleasında m İ Artüsünu çö - mann terdi. Ev-iprogramı olmâk üzere vergiglerin ağır olduğu mukaddi- iu. Fazla kısılması rm ortaya 'koy-İmesi ile başlıyarak hakikat halde) ç((44 taraf; imei sayfamızda) İ Sekiz ki MN tibayet ve tahsil usullerinden şik lam — işilik vt edilmek İn , diğ z kişilik kongre (Küreme Uydurulmuş bir haber iye Meslek mektebi meğiyleği si , reketlerini, | dü n Ocakta toplandılar İktisat vekili Şakir B. rene. memurların şahsi fikir ve kanaat —— leri üzerine yanlış işler yapıldığır. beyan etti, Gümrük kaçakçıları, tüsumat motörlerinin fazla mas » Ost Sebiüei fabrikasının Pireye nakli müessesenin aklından bile Bu arada Adliye vekili M | Y Galip 4 : ahmut Esa i p| msi iv tenkit ettiler t Beyi de Lai m hı | elin vazi- anma Etap : yetten, fırka vazifelerinden bahset ti “Besim Atalay B., Memurin * ka: :İnununum fena memurları : himaye in kayıtlarından şikâyette bu- Ü KE ug ' rimizden kaldırılması hiç düşünülmiyen Fort fabrikası Mi Sekiz Kişilik Kongre Dün Adliye Meslek mektebi | mışlardır. Bu mezunları Türk Ocağında top- | geçen haft hi a lanmışlar ve, kongrelerini yap- | gından Se Mi mışlardı, G DE z yine ekseriyet olmamı ça aftalık ilâvemiz bu defa sekiz efendiden ün mevcutla köngre aktedij Içtimadan maksat bu meki tahsil edenlerin bir çok Sm | rağmen memuriyete tayin edil memeleri dolayısile teessür iz. bar etmek ve vekâlet nezdind teşebbüste bulunmaya kara; 4 mekti, Dünki içtimada ie talar üzerinde uzun weeding: TAN tarafı 2 inci sayıfamızda) fakat ibaret lmiştir. Yarınki: aüsha dolgun mün- derecat ile nefis bir şekilde çıkacaktır, Ustat Hüseyin Rahminin bir makalesi zi İML w- w a. e İm Şeh Dün sabahki refiklerimizden birinde İstanbuldaki Fort otomo- bil montaj fabrikası direktörünün fabrikanın' Pireye nakli için Yu- nan hükümetine bazı teklifatta bulunduğunu bildiren bir Atina *grafı vardı. Dün bu baber etrafında tah: kikat yapan bir muharririmize Fort direktörlerinden bir zat sunlari söylemiştir: İlessesemiz ne böyle bir teşebbüste bulunmuş ne böyle bir şey düşünmüştür. Müessese Istanbulda fabrika tesis etmeden evvel uzun uzadı > ya tetkikatta bulunmuş; Balkan | | ve, ya kın şark memleketlerine otomobil sevkiyatı yapmak için | en münasip yerin İstanbul oldu- ğunu anlamıştır. Bu tetkikat neticesinde binler- ce dolar sarfile montaj fabrikası tesis edildi. Şimdi hiç bir sebep yokken fabrikanın Pireye sakli sarfolunan (o bu paranın olması demektir. Fabrikamız faaliyetine devan etmektedir. Bir sene sonra tesi- sat tevsi edilecek, bir günde daha çok miktarda otomobil çıkarılabilecektir. Romanyada yeni bir montaj fabrikası tesisi haberinin de aslı tur. İstanbula yakın bir memleket yeni bir fabrıka tesisi mevcut fabrikanm ehemmiyetini tenkis edeceğinden buna da im- İ kân yoktur. i MM gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: