24 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Mecliste mühim bir nutuk Şark hadisatı nasıl başladı, nasıl bitti? Afyon mebusu Ali beyin takririni Nuri bey de imzaladı...
 Kabine Ankara 22 ( Hususi) — İsmet İnasanın perşembe akçamı  istifa lettikten sonra tekrar yeni kabineyi İteşkile memur...
 Tabanca ile.. İki işçi ağır surette yaralandılar Dün gece Üsküdarda bir cerh vakası olmuş, 2 kişi ağır surette yaralanmıştır.
 Türkocakları Ocaklara ancak Halk fırkası mensupları ve bitaraflar girebilecek Ankara, 22 — Yasanın bir maddesine göre...
 Ankara 22 ( Hususi ) — Halk fırkası ğgrubu bugün saat onda fırka — merkezinde — toplanıyor. Bu içtima, dün de bildirdiğim...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Kupon No: 13 1 © Dördüncü ALTIN Piyangosu Küçük ilân muhaberesi| BL adres Eni göster- tın arın. Kli ak sık ilapekaelkizeii aldırmaları rica olunur. namlar gelen Sene 13-— No: 4294 Tahrir telefenu (İstanbul — 1684 ÇARŞAMBA — 24 Eylül 1930 İdare telefonu : İstanbul — 1454 Fiatı 5 kuruş Fırka grubu bugün in Büyük Millet meclisinin dünkü içtimaıdan bir manzara Halk fırkası daha ziyade | » takviye edilecek - - Kabine Re öy 22 (Hususi ( Hususi ) — İsmet aşanın perş: istifa onra tekrar yeni kabineyi or. yşambe akşamı sttiliten 5 n vekilleri değişmek- tedir. Miliyeye Yusuf Kemal, iktisada a Şeref, nafıaya Zekâi kr elik; taha olunuyor. Mamafih kabine e sını vermediğinden bu henüz bir teklif vaki il Maarif vekâletine' mirsegi gele- ceği henüz malüm değildir. Vasıf piri Halk fırkasında ali acağı e bu rene Nafi Atuf beyin eleceği söyleni tina t vekili "Şakir beyin istifa ettiği şayi olmuşsa da bu şayia henüz bakin etmemiştir. Yeni abine cumartesi günü meclisten itimat ği isteyecektir. Yen sabakamızın . esası nedir? ? Tevei adilecek kala neden ibarettir? Pek yakında Bu merakınızı tatmin edeceğiz! Tabanca ile.. İki işçi ağır surette yaralandılar Dün gece Ünal bir cerh vakası ei 2 kişi ağır surette yaralanmıştır. Hadise araba va- puru e Nazmi efendinin kahvesinde olmuştur. o Sebzeci Salih, bye müşterilerinden Hasan e iki ii den çıktıgı meçhuldür. İşcilerin yaraları ağırdır. ara 22 ( Hususi ) — Halk | ün saat onda erkezinde © toplanıyo: u içtima, dünde bildirdiğim gibi çok mühim olacak ve araetli (o müzakereler (o cereyan edecektir. İçtima Ali bey riyaset eyliyecektir. İptida İsmet paşa Hz. bir nutuk irat ederek vaziyet hakkında izahat verecektir. Bundan sonra yk ar söz ar e ve yarın dev cektir. Halk fırkasında tasfiye yapı- (Devamı ikinci sahifede) Üçüncü Altın Piyangomuzun birinci ikrmiyesi dün sahibine verildi b Üçüncü Altın Piyangomuzun birinci ikramiyesi olan Beş Beşi- biryerde Altın numaraya ike gönle i. Bu numara Beyoğlu Tepebaşı Tozkoparan No. 27 de ovsep açelya efendide bulun- dün endisine beş Böşibirşerde verilmiştir. Bu mü- kariimizin | g 0g e g w 5 N 5 5 S5 e emizin a lerini ve fotoğ m verenlerin ii resimlerini tir ii eğiz. Türkocakları Ocaklara ancak Halk fırkası mensupları ve bitaraflar girebilecek Ankara, 22 — Yasanın bir maddesine göre Türkocakları Cum- huriye halk fırkasının hars mü- esseseleridir. Türkocaklarının oObu 5 vaziyeti bazı mahallerde Sirri gi- bidir.Gerek ocaklar aplarında, gerek ocağın beke “ile münası batında bazı gayri tabiilikler, sui tefehhümler hasıl olduğu bu yaliyefi tavzih için mühim bir karar alınmak üzeredir. Bu karara göre Tür İoesLlin Halk fırkasının o hars ess. km müe Türkocaklarına ancak Cumhuri Halk fırkası âzalarile hiç bir. si si- mecburiyetinde kalacaklar tabiidir . Belediye rnek barem cetveli ab beldiyn m eryarlarına ait velinii heyeti Me vE haberi doğru değildir. İstanbul belediyesi me- murlarının baremden istifade etme- leri için yeniden müraçaat edile- çektir. Mecliste mühim bir nutuk Şark hadisatı nasıl başladı, nasıl bitti? Afyon mebusu Ali beyin takririni Nuri bey de imzaladı ük Millet meclisinin açılma- en edi çok aksa vatan Galikilezeğin Zannetikerdi Kezalik hudutlar oharicinden vuku ed © Tü ve ye'nin komşi ile münasebatı! vahim amil sevkedebleceğin tevehhüm etmişler. an başka nete bu sene için hazırladıkları taarruzları tehir etmemek için başlıca iki sebep olduğu da tevsik olunmuş- tur. Bu sebeplerden birisi ye difer şebekesinin henüz ilk kısmı tamamlanmadan evvel sikle rının neticesini almaktı. İkincisi, İsmet paşa Hz. dün nutukiarımı öylerken memleketin bir köşesinde bulunan Ağrıdağında senelerdenberi barın- makta olan fesat ocağının ortadar dan itibaren hudutlarda intizar edilen büyük adr ve kıyam- lar oldu. Hemen her huduttan yekdiğerini müteakiben memleke- timizin dahiline müsellâh çeteler (Devamı ikinci sahifede) — Aman birader, pek a: açılma, batarsın |.. — Merak etme, er çarşı değil

Bu sayıdan diğer sayfalar: