24 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

24 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1930 Galata köprüsünde bir buçuk saat Köprü altı yatakhanesine bir bakış, Sultananın dükkânında bir kaç dakika.. ei rüden bir kaç manzara, Madam Sultananın dükkâ Sinem: Parisin sembolü er köprünün açılıp olarak Ezel nin Nev Yo kun | kapandığını görmemişlerdir. sembolü olarak elini havaya doğ- Bu itibarla köprü İstanbullular ra dırmış Hürriyet heykelini, | için sevilen, fakat ii edilen Napolinin se, olarak d maşukay: bu Vezüv yanar dağını gösterirler. | vefasızlığı bıraktım. Ada en bir sinema “eğisörü olsam | vapurunu m.İöbür vapura İstanbulu tasvir eden bir filmin zl uçuk sa: Bu müddeti başlangıcında evvelâ bir minare, | mecbur al köprüye bayii sonra da Galata köprüsünü gös- Galata körüsü Bukalemun gibi terirdim.. her saat manzarasım değiştiren ş bu meyanda bir çok Ai uzun bir hayvana benzer. Müba- yollar, önleri ye erinden fırla reyin saati saatine uymaz.. kaldırımlar, o rüzgârla BetkMep Meselâ saat ee lek açıktır. bavalanan toz bulutl. sus Beyoğlu sr sabahlamış © olan rn kl iel sokaklar, 8a- | yüzü sü bal Sr la ar ka- tıcıları döğen memur- in a gösteril yaştoklda — a deriye sileilar; aşka dehşetli; *e p cazip “bii de mutlaka Galata köprüsüdi at altı ile altı buçuk arası.. , va BA koşanlar, tramvaylar, oto- i e Glam tahammülfersa bir hastalık haline — e a rağmen çoğumuz günde Gi dört beş kere üstünden geptiğiniz köprüyü adam akıllı yız”. gör üstünden geçe geçe “Gala ta köprüsü bizim için o kadar tabii bir yer haline ke i ik lüzum â lisanımıza gir- Eakdıri “Köprü altında yatacak derecelere düştü,, deriz, lâkin biri çıkıp da: öprü na yatan bir ey gördünüz mü? Deseler çoğumuz: Hayır!. Cevabını veririz. Hattâ yirmi dört saat on iki kere köprüden geçen bir çok ik 2 vE e ve kar ü yeni kapa: an- rülmeyen manzara idi e. ii ları.. Birbirleri ile yarış e arabaları.. Asıl yanı dikkat lan bu zamanl, Öbür A sizde benim ka- a rem -anbul da çok kimseler Namık du; uğunu. bilmezler... e tanayı Kii oturup da hiç değilse iki el kere madam rn dükkânı, tana, dokto, gibi, rasathane üdürü Fat hoca gibi, pa: la Hasan bey gibi halk arasına girmiş bir şöh- rettir. ada ız Kadıköy, Haydar a vapurlarını! yolcuları değil bütün İstanbul hal öte beri bırakır.. Meselâ Beyoğluna geçeceksiniz.. Elinizde büyük bir paket var.. Bu ei Gele Eal ar mağa ne lüz ar?.. Hemen a ER yereli liğin uğrayın, nı, vapurdan çıkanl adama brkalan arasında neler neler. Bir kenarda yığılma yeke renk paketler.. Bir köşede ayakları bağlı iki horos.. Bir Lodi bir tel dolap.. İçinde bir V Pençeleri ie mütemadiyen dolabı paketler u hay madam Bült Efendim markanızı verin.. Ooo.. Beş aydanberi bu paket burada. çayı versene.. DR m 4l4 numaralı boh- am Sultananın 1? Sola endi: kesin evi gözetlenir mi? Ya be urada gizli bir şey yapacaksam. Allah.. Âllah.. İnsanın evinde bile rahatı yok.. (o Hikmet Feridun an kedisi.. | Cihan iktisndiyaki Cihan buğday piyasası düşüyor - Rus buğdayları ingiltere piyasasını istilâ etti - Maden fiatleri de düşüyor mühim iktisadi | vapur yükü me iken diğer taraftan vela Vladivostok (| tarikile (o külliyetli mil ete buğday it- hal etmektedir. Çünkü Siberyada ile verildiğinden bü- tün ia hükümetin elinde toplanmıştır. Buğdayın maliyet kıymeti yok- tur. Çünkü çifçinin yarisından ziyadesi emini esasına göre pe ie çalıştıkların- dan yok gibidir. Hususi alel seri makdut araziden alınan mahsulün kısmı azamı vergi olarak yine hüküme- Sovyet buğdayları ucuz fiate satılabiliyor. Halbuki aşağı satılamıyor. Bunun için sy dei da ne yerli ne de , Kanada, m ne Ki En ları hükümete hemen bemen be- dava gelen Rus im re- kabet edemiyor. İşte komünizm buğday piyasasını altüst etmiş ve zaten bütün beşeriyeti şiddetle buh- tazyik etmekte olan iktisadi ramn ve müzayakanın vahametini bir kat daha artırmıştır. Karadeniz buğdayları Karadenizden Avrupa piyasa- larını istilâ eden rus buğdayları diyerek Rus buğdaylarının Rus, yaya iade edilmesini bile istiyen- ler vardır. Kanada elevatorlarında geçen seneden istok birinci sert buğday olarak 100, iş 000 buşel vardır . oOBu senel mahsül 350,000,000 buşel gi ilâve edecektir. Rus buğdayları İngiltere piyasasını iştilâ ettiğinden Kanada buğdayları elde kalmış ve fiati yeniden düşmüştür. nın Bari şehrinde e iden he giltereye getirecekleri buğday- e 7,000,000 kuartere aliğ olacaktır. Bir kuarter idir. Bir buşel de 36 libradir şimdiden 6000000 kuarter için yeri isticar İngiltere piyasa- arı 13 şiline çıkmıştır. Nakliyatta ve Alman gemi- lerinden ziyade Yanan ve İtalyan vapurları ie Mala mi piya- da- ı istilâsı karşısında Ml kendi bağdayları i için çareler düşünüyorlar. Manitoba hükümeti stok k eği ile mevaşi besliyerek Âv- y: erine ihraç t arını den Avusturalya (o müstahsilleri dahi müşkil mevkide kalmışlardı >. piyasası han ma okları Bu set n steki ihtiyaç ve eee çok fevkinde olduğundan piyasada buhran var- dır. Her ege stoku 250000 ton iken ei ton. imdiki piyasa yön 46 İngiliz lirasıdır. Fiat dört İngiliz düşecek olur ise çok alıcı eni tahmi olunuyor. Teneke fiati tonu 181 İngiliz lirasından 138 İngiliz lira- sına düşmüştür. . urşun dahi çok PN iliz şe açılan sergiye iştirak avdet etmiştir. etmek üzere mimiz heyeti Baride, ye Res siyah gömlekli bir fa: şistle bir arada gösteriyor. Ticaret odası umumi kâtibi Vehbi grubun ortasında görünmektedir. DIR 1 EL 317 01 ünsi eze İRİ Damar /

Bu sayıdan diğer sayfalar: