24 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

24 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Duakimiyeti Milliye İSMET VE KÂZIM PAŞALAR DÜNKÜ GRUP İÇTİMAINDAN ÇIKARKEN. © ÇARŞAMBA “ EYLÜL 1930. Cümhuriyet Halk Grupu Düni içtima Etti, Het verde $ kuruş Fırkası Adliye Vekilinin İstifası. Başvekil Paşanın maaş Beyin hakkında ir vekil şistedik, şu “Gündelik... ” PAHALIDIR? Siirt Mebusu MAHMUT ethi Bey İzmir nutku- un bir ir a diyor ki: “Mem- Teketimizde bugün faiz en a Be: n müd-),. de bulu: nduğu Fr: eda iniz çok|. ucuzdu! .cab: deli > <İMimari Tahsili Takviy: TÜRKİYEDE FAİZ NİÇİN | O Ediliyor. Nİ TEŞKİLA' tanbul, 23 (Telef. İsta Güzel Sanatlar Mek İsviçi hassi GÜZEL Nia Yİ İzmi M: lie Van bit et dır. Kendisi şimdiye kadar birkaç kere — ıkilmek arzusunu göstermiş ve tara- mdan kabul olunmamıştı. Bu defa 15- Bu di r etti. İstifasını kabul etmekten müte- esit olacağım. edi örü ei Hariciye Vekilimiz Aka- desa'da. ova, 23 (A.A. TE e kiye Hari içerin ciye ei Tevfik Rüştü K ime ile Odi e ya dizeli etmiştir. osu NE â bu ucuzluğa se- b Böke dl » vi Vapur Sovyet sularına girince Sov- ber nedir a jr ba ze kesilen bütün mebe-| yer ili in tarafından istikbal iie ğe 1005 ediyo salla İni proje eri bu profesörlerin nezareti | eği; iz ve Timana ar takip olünmş- nesi 9 milyar frankla lehtedir. Bu- ün bül i a İnen bekir n- kümetin gi > atılmak suretile elemlanmıştr Rıh- iğer bankalardaki altın kilini e ei emi li ın döviz mevcudu 87 milyarı » ili almış ve türkçi ıl “hoş geldin mütecavizdir. Bu yel iki sene Macar Başve i pm levhaları asılmıştırs Türkiye sefiri Ra- vel 68 milyar frank idi. Demek Ankara Seyahati. BB. ile Protokol M. Muavini Skolin oluyor ki Fransa'ya her 5 birmuşla vapura gitmişlerdir. Skoli in riçten gelen servet vasati olarak on milyarı bulmaktadır. İs b mına e Odesi a Sovyet reisi şehir na- asarruf mm HTEMEL mına delme servetlere gelince bunlar d: a müt- udapeşte, 23 (A.A.) — Pesti Napo- ——-—.. e Ye ml Kğ olmaktadır lo gazetesine nazaran Başvekil Bethlen,| Traktör Tecrübelerinin ktısadi refahın bu derecede hü-| memleketin dahili ve harici vaziyeti mü Notla küm sürdüğü ve paranın bol ol-| sande ettiği takdirde, Türk hükü mi duğu Fransa'da faiz elbette pahalı| n elki ire icabet ederi olamaz. mleketimizdeki ni bankalar »kse ek teşi karaya hareket e | Başvekdi Pş. Dün Fethi v FAAL HEYET NOTLARINI ve HEYETİNE VERDİ. Gaz an Çiftliğinde ve kısmen mms ağ ipa traktörlerin Grupta, Günün Meseleleri, Fır- kaların Vaziyet ve Hareketleri ve Programlar Görüşüldü. Içtimada Yusuf Kemal Beyin Libe- ralizim ile Devletçiliği Mukayesesi. Büyük Bir Alaka Uyandırdı. Halk Fırkası Gürupunda > DÜN: 20 MEB MEBUS SÖZ Yusuf Kemal B. ve günü alâkadar eden meseleler ve fır kaların vaziyet ve hareketleri ve prog- ramlar ae müzakerede bulundu. m tapma ae Gazi'mizin zin Yüksek Na- nar asıl stismar e 20 kadar hatip söz çini diri as- uf Kemal Beyin Ti- eyes ve gr. pe e DEVAM aiheme çar ii grup içtima da birçok büyük bankalar in ie e Nure Beyleri K bul geçen hafta Ziri ektebinde alatı|, bugün de 0 ki — 1 detinii a faiz bile vermemektedi: 0, Gri Mabul İzirsiye enstitüsünde sökülüp muayene Söylendiğine gö kmde Fakat biz kendimizi Fransa ile Etti leri hususu da bitmiş ve tesbit gi şa mevzuu günün zı 3 mukayese etmeyi doğru bulmadı.) , Başvekil Pş. dün akşam üzeri Serbest notlar jüri heyetine verilmiştir. Hal serbest ve gi gımız için tetkikatımızı komşu meli Fırkar Reisi ile'g l l Daireli intihal ve iç olmazsa iktısadi ahvali) Bü: işi isi e dez ini umu iştigal etmektedir. mik hafta elmiş olan fırka mebus- bize az çok yı e mi pie i bitiril ü i gördüklerini, işittiklerini, 18- e iyoruz. Bi. zim gibi zirai fakat bize nazaran Yaha zengin olan romanya'yı ele alalı omanya, umumi harpte: ra ikiü ia mi üm. Kendisine mi ilhak dilmiş.. e imi yap- G Develi Z inci savıfada) sadi Küt: Çani kayada Kimi ai etmiştir. İ Feti celerinin taayyün etmesi muhtemeldir, hi nında bir büzük Viki lider kalmışlardır. ekli FETHİ BEY GELDİ, amma mk BELEDİYESİNİN KAFI ŞİKÂYETİ İstanbul, 23 (ELM) — Belediye idare- ular ilkler izah yaz Mer, Herhal- e aş Dün De Üçbin Ka- »Idar Vatandaş Reyi- Kime Taarruz Ediyorlar? e. Muhalif Fıri Fırkanın ümhuriyet ni m o & ,Beşiktaş ış Şubesinde, ei l © imleç Gi ün rlar? 3 üs ei ii i sınm Beşiktaş (ocağının büy resmi ny ile S. Fırkası İs I ocak reisi İsmail Hakkı hal 2 23 Beyin yani oraya gi en doktor Şükrü Bey, biri söz mim ve ezcümle mii ki: dere gibi kan cenup hudutlarında kaçakçılık o mübah” bir hale gelmişken ve memlekette açil ve sefalet bütün mi le hi sürera ken İs: ve metler saltanatı ve yaranı, Gazi'ye lekette hiç bir sey, yokmuş gibi göstermişlerdir. Bi hareketlerine bir nihayet ç etmiştir. İşte bu ses Gazimiz ve beplerdir — Ali Fethi Bey olduğu halde elbirliği çalışarak Zamlar ve mutemetler karak memleketi refaha sevkes natınr deceğiz,,, HAKİMİYETİ MİLLİYE: Dikkat ediniz! Kime taarruz ( ediyorlar ve be yannamesini Br olan imizin yüksek namı ve ne maksatla İse tismar etmek e lala utan», gerresii yok mu? Ankara Belediye İntlhabi. ni Verdi. için tedbir şu sırada fır mik ortağı ala tenkitler ve temenniler, kuvvetli fark Serbest Pırka Lideri sabık paris bü-| si vakıf â lmak ii tük elçisi ü imi, i Dahiliye Vekâle-| © Grup içtima, bugn b ki | lerini ii ) i ve serbest fırka mebusları il d kat aleyhi b den evel de içtima R mamizetle mebusları tarafınd ö d a karşılanmıştır, <İlsöyette bulunmuştur, eçektir.. İni ittifakla intihap olunmaktadır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: