24 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

24 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 kzlar Sili - HAKİMİYETİ ekleri : 3 N A SON HABERLER Gazeteciler Aley- | Asılsız Haberler. |Gümüşane'de Fethi| Cenevre'de. hinde Davalar. kadar kaydolunmamı: ir kısım İntihabata Müdahale Beyin Mebusluğu. Rusya'da Gizli Bir Teşekkü TEZYİNİ SANATLAR ŞUBESİ — e — : 4 SELİM RAĞIP BEYİN EVRA.| (Edildiği Yalandır. İSMET e BEYANNA. an Komutanın MUKABİL İHTİLAL ÇIKAR- KI CE A MERE İstanbul, 23 (ELM) — Son posta ga- MESİ CÜMHURİYET HALK emiyeti Akvam ve MAK İSTİYENLER, ERİLDİ. | zetesi Bakırköy RKA| ATINA Akalliyetl ios A) <> Noşrolünan big mutemedi: anına jandarma alarak ğ i ini ARİF ORUÇ VE ŞEMSETTİN BEY-| belediye intihabatı için köylere çıktığı Di Cenevre, 23 (A.A.) — Siyasi kumüs.| teb iğde balk izgesini bal R YENİDEN MUHAKEME b Gümüşane, 23 (H.M.) — Cümhuriyet yonda beyanatta bulunan Mihalakopu-| sadile 1 bir mukabil | Halk Fırkası Umumi Vekili İsmet|los, akalliyetler hakkında bugün cari| tes erke e e) a a ie içli Cilmhuriyet HERE 5 tedricen e temessi a 5 ? : nü temine olan bugü mesul müdürü Selim Ragip Beyin tahli- lir kii değildir. yalandır. Belki kilatıma beyannameleri tebliğ olundu.) ein etmiştir. Curtius, Mih re Ben, > hn ında ki talebi için karar vermeyi | mutemet olabilir. Her iki fırka-| Bu beyannamede İsmet Paşa aynen ŞöY-İ sun “böyle bir usulü müdafaa imi e ye siye mah- zn mütemie istedikleri yere gitmek| » zeri retle karşılamıştır. Curtius emesi bu baptaki evrakı birinci ceza mahkemesine havale etmiştir. Birinci) İatihabat defterlerinden Mlyeni. yi e ea a A tti yi 3 İsupları ip gark lde mürek- i mensup makla Almanyanın takip ettiği gaye: ceza mahkemesi kararın: verecektir. (| olanlar kepti iii e ye ler. Bu basusta Şimdiye kader di bie | müntekibi senilerin Söke Cümhuriyet izahederek, cihan efkâri il eptir. Be a l arşı muharrirlerinden Şemsettin Beyler hak-| müdahale olmamıştır ve olam den ke Fen Bapülemciye rey, alâkalrını uyandırmak li'd İhtilal yz i ceza mahkemesi | tarafından | melerini rica ederim. Maksat İn ed: eren dülezie Şi e til ikna ealurimn | Serbest Furkamım” | silkme a man üni silen) İhale Tesebbünü kında a tekrar nihakemelrine. başlamaz Adana Teskil | ei n eşe €ş Atl. | let Meclisinde izah edebilmesine imkân öhedelerin diğer A gi emele mHaldi e teşmilini iltizam etmiştir. Apponyi, . m — j8 j i ti beynelmilel sahada tam > e Alana” Yeni Fırkanın Ocak m üzerine bugün in ii öl ae vi) Siniyage- GULF CA) ana'da Belediye i ki mlüntehibi sanileri reisleri-! ir tayyareden kat Heyetine Aza Olarak i beyanatma ietirak; etmiştir. Briand, mü- 2 İntih abı Gö > nin bu arzusunu ifa der ai kürenin sai tefek, dat ob . österilenler Kabul | en yarın hitam bulacağı kuvvetle tah- bir tarzda nihayet bulmasını caiz ola — : Etmiyorlar. min olunuyor. mıyacağını söyliyerek demiştir ki: Fırkamızın Namzetleri — y emi e »Cemiyeti Akvamın akalliyetler ile Pek Be ei M8, 28 ÇİL ME.) —lemi farka ü alâkadar olmadığı zehabının mast | olmakla sele giyme 2 sabık vali o Müştak ürer Sanatlar eye Yöreni om iniiie dak Gir VR #ahriyenin de AK âtfi vilayete bura şubesi hi irlioi z il ütü ifesi omıştır. Kol... e Halk Ri şehrimizde il eee kında bir beyanname verdi U ve şubenin irliginde iyki a Esini aa, | ös(ordiği anlaşılmaktadır. Gazetelere br için hararetle e Şimdi e 'resmen teşekkül ettiğini bildirdi i z resmi bültenlerin neşri için emir ydol gençler, münevverler ve sre KE sınıf ni i l Brkümiz bugün kuvvetli gabaiyetler den mürekkep belet ie namzet listesini ilan etti. Listi pek KİR YERLİ KERESTEDEN KUTU- YAPILACAK. anbul, 23 ) — Yerli kereste| kabul edilmiştir. Bu suretle senede bir milyon liralrk bir tasarruf Gidek tır. İde ——- o. MARMULDA, SU İHTİYACI İstanbul, 2; — Yapılan çi & 5 ze e kında büyük bentler genişletilecektir. e ——.— ÇESTER KRUVAZÖRÜ DÖNDÜ. İstanbul, 23 (A.A.) — Çester kruva- zörü bugün Karadenize dönmüştür. ———— Satılan üzüm ve incirler. izmir, 23 (A.A. tr ku- ruştan kırk beş kuruşa kadar üç bin yü. beş ve bugün on altr kuruş ile elli ku- ruşa kadar sekiz yüz otuz dört çuval üzüm ve dün on kuruştan kırk kuruşa kadar dört bin yüz elli ve bugün on ile kırk kuruşa kadar üç bin altı yüz yetmiş üç çuval incir satılmıştır. — .—— BAKKALLAR CEMİYETİNİN SA- BIK U i iL, kül Listede gösterdiği ocak heyeti aza- sından üçü yeni fırkaya intisap edemi- el | dikl ların Se geçirildi Eri rkanı ——.——— Beynelmilel Mimarlar Kongresi Bitti. İstanbul, 23 (Tel efon) — Peştede bu le toplanan beynelmilel mi- türk murahh; n beşind. dart kongresi bitmiş ve as- Zühtü Macit, Hüseyin Avni ları mimar ve Faruk Beyler bugün şehrimize gel- sele Kon; ürk heyetini alâka ile kar- slim ve ve lale Beynelmilel bir mimari mecmuası çıkarılması bu mec- muada üç an iel e © tefrik edilmesi kararlaştırılmıştır. ç sene kongre Amerikada toplanacaktır. ——e—— İSTANBUL BORSASINDA. 1,23 (H.M.) — İngiliz 1030, liret vi el 927, diyunu muvahhide 121,0. ——uoam—— İSTANBUL NÜFUS TEŞKİLATI. İstanbul, 23 (H. M.) — İstanbulun yeni teşkilatına göre nüfus yi na- hiyelere kadar teşmil edilmişti İ POLİSLER. tebinin on birinci yulmuş, dev, kii im- görüşülmü; ek- | Şubesinin tevsii Şakar gİRİştir, ahril eşrinieyelin © u GENİŞLE İstanbul, 23 (ÇT: atlar Birliği umumi idi heyeti bu şam Namık İsmi toplanmıştır. programı 'TİLİ a defi ail Beyin di riyasetinde Bu içti kr ima: şir! iş, Tezyini Sanatlar Pari — Fransat umu: mi nüfus ei 1931 senesi e aktı yapılacı PEKİN'İN vag ZAPTI. Pekin, 23 (A.A.) — Mançuri ordus ekine girmiş ve lk üni | diz ne almıştır. 1) TAYYARE şiiri 3 (ALA) — İtal ayy di mir Km ye e Geri ————— ENCÜMENİ on di ? esai | 1x ye mamen ifa ettiği hakkında bir karar vermelidir. Gi olaki 2) Nankin, 23 (A.A.) — Milli büküm ——:e—— tin Şankaysek'in gaybubeti RUS TAYYARECİLERİNE ini ifa eden ceneral T. NİŞAN. R atı bildirilme — Moskova, 25 (AA) — Sad bni yaşında olan mumaileyh 1928 teşrinieveli nstitüsünün meclisi idare reisi idi. KR sisin > over Say yarağı; kızıl nişan verilmiştir. çeker ME NAZIRIŞ ogi YADA'ŞARK . 'Madird, 23 (A.A. Duk Albonun ENSTİTÜSÜ, istifa ği temin eme New York, 23 (A.A.) — res'ten bildiril il hi metine karşı isyan çıkmıştır. Diğer ta- Hakemi yazılı altı kalem marangoz mal- münakasaya konulmuştur. — Talipler bedeli mu hammen Li m olan | sez e Hamburga girişleri efendiler kai, muamele- İstanbul, 23 (H.M.) — Bakkallar leri i miyeti sabık kâtibi umumisi Fet yİleri verilerek mürettep oldukları vila- görülen lüzüm üzerine cemiyetler müra- yerlafe tevzi edilecekli e kabe bürosu tarafında me; inci devre iğ ktebe yenider verilmiştir. Fethi B. teftişat esnasında! yetmiş efendi ayder uş ve Konyaya mürakiplere müşkülat çıkardığı iddia| gelmiştir. Alime ipi ir bu eğiliyor. devre tedrisatına başlana: de 64 liranm uSuSİye vezne- sine tevdi e ç- <a m ibraz e decek veya bir banka teminat mektubu ar günü saat 15 dir. lr Şeraiti anlamak istiyenlerin sanat mekt-hi müdürlüğüne tak edeceklerin yevmi mezkürdi hi mele işti ncü” wsni vilayete müracaatleri ilan olan Cinsi Miktarı Saf ispirto 100 Kilo Adi isnirte 200 Kilo alaka 25 kilo Pezir yağı 50 Kile eft yağı 50 Kilo J 609 Ki 1-169 Moskova,23(A.A.) — İlim akademi. ii Pe şark — iyi ve bei SİDNEY'DE YÜN İHRACATI. stitü iktısadi, “a Sidney, 23 (A.A.) — on altı bin ie a mi a ln yalık ilk yün Seni bugün Düngerk” EE e mm müteveccihen yola çıkarılmıştır. BİR — — KİMDE e UNU MU? > ŞİLPDE BİR İSYAN. a aa) — ii iu Se -İ mında bir alman, 2: ailesinin varisi olduğunu iddia ederek Yunan hükümüeti aleyhine dava açmış- edilen isyanın akamete uğradığını bil-|tır. Hermann Maki: daki ovasi dirmektedir. emlakin zevcesine intikalini istemekte- dir. JAPON PRENS VE e —ee m — Londra, 2: yePuen: HİNDİSTANDA. as T.B miştir. Santiyago, — Şili, 23 (A.A.) — Aske Bombay, 23 (A.A.) — Bombay kon- z ei ede Vm ınsa, Türki; BE se e e sez —.e.— BİR YÜN KONFERANSI. A.A İ Yuğun diğ gelen yün mütehassısları | ansı öp domi umumi vi ei ye istihsal! pi nın stiğal edece! inyonlar —e—— RUSLARIN BUĞDAY SİYASETİ. Londra, 23 (A.A. — e ing'i Liwerpol borsasın- buğday oDumpit daki tenezzülü teşdit etmiştir. sı üç ay hapse mahküm olmuşlardır. ar. 8 İ desi im meselelerile S.A KOMİŞYONUNDAN: poli kıtaatın ihtiyacı Âi Vatandas ! Buzünü d

Bu sayıdan diğer sayfalar: