24 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

24 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Eylül KASABA 1— Kasaba şehrine isale edilecek su projesi tasdik edilmiş bulunduğundan gayri melhuz (5687) tira dahil (115400) lira keşifli isale ve tevziat tesisat ve tı, 1—9—930 dani müddetle ve müzayed nuna tevfikan kapalı zarf usulile müna- MUŞtUT 2— Mei iştirak edeceklerin erbabı vukuftan olduklarına veya bu gi bi inşaat inşa ir bulunduğuna dair apmış olduğ dair mahalli bele diye veya nafıa he, muta şehadetname veya tasdikname i razına mecbur. hhit sahibi sermayeden name itası ile me iyeyi temin edecek nakasaya İştirak edecekler evel emirde teminat akçesi makbuzul veya muteber bi İraeye mecburdur. 5 — İhale 1—9—930 dan anka - mektubunu bir teşrini- ba gü m birde kasaba böeliyal mr Proje ve sv. raki keşfiye mukaveli es3 gi asıllarını. iyenlerin Kasaba bize sine, Ankara ve İstanbul şehi leri heyeti fenniyelerine müracaavleri ilan olunur 3—102 ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYET- TEN yeriz a Sanat için zirde adr il lem erzak müna- — Talipler bedeli muhammen olan 650 liranın yüzde yedi — a 48 lira münak: saya iştira! hassbei hususiye veznesine Se e cağı makbuzu ibraz edecektir. Veya e banka teminat mektubu verecektir 2 — Yevmi ihale iki teşrinievel 930 perşembe günü saat 15 tir Şeraiti anlamak istiyenlerin Mektebi Müdi tirak ed Sanat ürlüğüne, münak'saya edeceklerin yevmi mezkürda encü- meni mii mürsraatleri ilan olunur. Nevi Kilo gi ü 550 3—268 NKARA POSTA FON VE Teker elli abin ĞUNDI Ankara P. T. m m | Otomatil ik telefon binası, celen icrası muktazi tadilat Bi Pazar- hığa ipe olanların nm müra- tleri ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYETTEN: 14 eylül 930 tarihli karar mucibince 3500 Tira bedeli muhammeneli (Ekshavs- er te, ar günü saat 15 de ihale edilmek üzere münakasaya konulmuş- 1 — Bedeli muhammenin yüzde ye- uğu ola 263 a teminatı muvak kate olarak ide hususiye veznesi ile makbın ibrazı veya müracaatleri ilen olunur. Miymar a Antalya Valiliginden. bütçede mevzu 200 ii İZİN 1 d H avacılık ve Spor rakla Aka Gündüz, Eşref “Şefik, Sadun Galip, İdris Sabih, Abidin Daver Ziya Beylerin yazı ve makalelerile çıktı. Tver e yazılar: RADENİZ ÜZ'R İNDE: slm — ESKİ OLEMPİYAT LAR: — Kemal Yunan «5 — Berlin « — AVCU ... — Tayyareci Kazl gre, — Mile M. Marsingle konf — GALA a Aza £ Güya — CEN E TYARBEn ve . EN AR MP UA OKUYUCUL ARININ SEV DİKLERİ YILDIZ. En yeni beş resimle beraber npi ya a en geldi beklenen 31 seyahate ait ihti: bike) “5 Klara Bov MÜSABAKA,HEDİYE,V.S....... 10 KURUŞTUR. Hiç beklenilmediği bir za- | manda birdenbire zengin ol- | mak ancak layyare Piyango bileti almakla kabildir. Tavvare Piyangosu biletini alınız. 3 üncü keside. ; 1 7 adır. Tesrinliev Büyük ikramiye: “40,000, : liradır. 3-4153 HAKİMİYETİ MİLLİYE Ankarayı zi sz iie eden Rus tayyarecilerini» s.s se e » Server Ziya - Eşref Şefik . Sadun Galip » Abidin Daver 4 ANKARA MAARİF MÜDÜRLÜĞÜN: DEN: mektep 2 — Bedeli rinden kapalı zarf usulile kon 1 — Ankarada hal civarında bir ilk keşfi olan 45711 Hira üze- ii münakasaya 3 Zarflar 16 seyin 930 ex Amerika Tıp Fakültesinden Mezun Dr. FATMA ARİF Doğum ve kadın hastalıkları muayen Himayei Etfal apartımanında öğ. FM sonra hastalarını kabul ve te- i eder. Telefon : 2352 is Fakültesi M: liye ve Tenasüliye Dr. ABDULLAH ARİF 1/2660 anitörü Bev- Mü: Himayci Etfal apartımanında öğ deden sonra web kabul ve te-i davi eder. Bedeli keşfi 1742 lira 10 kuruştan iba- olan Gazi kı ık mektebinin 3315 ki le üzemde. yı di buçuğu olan 3430 tiralık melez ktubu ve ya muhasebei hususi: nesine veri!---”* bu ya ma al.) © Talip illeri polisçe musaddak hi İ neticesinde tebeyyün “ede cek iktidarlarma göre iki ila dört lira : vilayet anlihal | vacakasile (Iskişehirde Ve & meie ve yla mühendisin | kâlet ehliyeti fenniyesini havi vesika Nafıa iliği Ankara sanat mektebihden: redatı yazılı be; kalem kontraplâk mü- 3—38ı Müessesatı Ticariyenin Nazarı Dikkatine MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN Yevmiye, Deiterikebir EHVEN FİATLA SATILMAKTADIR. AYNI MATBAAMIZDA GA DEFTERLERİ TAB'EDİLMİŞTİR. ARZU e TARZDA YENİDEN SİPARİŞ DAHİ KABUL EDİLİR YET GÜZEL BİR MripkpipnpEpinipi ge KARAMURSEL FABRİKASI) > Mam ulatı. ANKARA ŞUBE Sİ Anafartalar caddesin de 12 diki ŞIK - SAĞLAM - Kumaşlar, şapka lar, battaniyeler. HAZIR ELBİSE Merkez satış mağazası: İstanbul Sultanhamam İkinci Vakif hanr altında. ZAMANDA TARZDA YENİ OTEL UCUZ ları tevdi için de mr-"“- tarihr —“- misyonuna müracaatleri. bilinde ihzar edilecek olan teklifr-me 1— Talip” deyi guhammenesi o lan betinde 238 lira münakasaya iştirek'en evel muhasebe veznesine tev- Gil ile alacağı makbuzu ibraz edecek ve e emer, 2 — Yemi ihele 3 eşine 50 ir. Sersiti an- lamak İiyesiieiz Sanat mektebi müdi- İ riyetine münakasaya iştirak edeceki'rin yevmi ma-tirda encümeni vilayete mü- racaatleri ilan olun-ır. Cinsi x Miktarı 4 M.M Kontraplâk” 400 400 m ERKEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 — Konya erkek lisesinde inşa edil miş olan binanm; ilem; ei e ege Se eylül i gün müddetle ve dir, 3 Baladaki gersii haiz olup ta dar yapa- ba göre teklif edecekleri fi- yatın yin ten nisbetindeki 4 M. M Kontraplâk SMM > Mâcivert elbise, birer çit ayakkabı, bir gömlek, fanila, iç pantalonu iki çift ço- - rap, üç mendil ve biter kıravat. si veçhile birer kat, lâcivert kostüm rer çift iskarpin, kâğkörsa. ikişer çift çorap ve üçer mendil dl vazt” dilmiştir. Yevmi ihale ! salı günüdür. sadngi her gün öğle mürâcaatle Dümune- den evel mektebe temini hi mektepieeiiz Konya R z derdinden müterekin ünalan, |!cri ve ihale günü Maarif manetinde komisyonuna müracaatleri ilan olunur | Hazır bulunmaları ilan olunur. 3—158 v 3—253

Bu sayıdan diğer sayfalar: