24 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

24 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Eyin Orman Mühendis muavini, Yeti tiştirmek i üzere ei im senedir. İstanbul'da ve lee Orman Ameliyat Pp in açılmıştır. Leyli ve meccanidir. Müddeti tah- Büyükder: nd: e ıt ve kabulüne başlamıştır. çe ve kabul muamelesi 1 teşrinievel 930 tarihine kadar de- HAKİMİYETİ MİLLİYE 5 10 930 di Taliplerin a saat on di şartname ünakasaya girmek teminat (teklifat) ile müracaati. dai: döşemesi, Yukarıdaki inşaat aleni m ile| ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYET. TEN: - A ar ve irde mii e her gün vejredatı yazılı altı kalem erzak münakasa- o gün|ya konulmuştur. 1 — Talipler k vie İnaküzineş 3—396 o |3312 liranın yüzde yedi buçuk - e mal Fazla talip zuhurunda arasmda müsabaka yapılacaktır. EN 0-249 Tisi inülnakanaya iştirak » 5 IKTİSAT VEKÂLETİNDEN: tan evel muhasebi hı iye Orman ameliyat mektebi kayit ve kabul şartları:| sayar teri Unun Mücünüğa için) tevdi de acı enine ira sözsk Tüzumu olan 20 ilo ham asitfinik ve | vey: nka teminat mektubu vere- : — Tal emri ri 5 25 tn yakar olmaca olacaktır. 1500 kilö kreolin ve 100 kilo süblime| cektir. 3 e T ai Ora Mi e e pastilinin ve 3000 termometrenin müba- — Yevmi ihale 2 bek 94 4— kanl eri ari” din arızalı yerlerde dağlık havalide yürüyüp gezmeğe ve (799 e sağ zarf usuli! münakasa Bai günü saat on beştir. Eş hayvana bi id evi teşekkülatmın müsait ve mütehammil olduğunu tasdik eden bir tabip rapo- (94 a anlamak istiyenlerin runa Talik sim akla i ai eti mübayaat komisyo- İdüriyetine, münakasaya iştirak şe alipler e ahlaklı ee ve hiç bir güna cezayı müstelzim efal ila ia bulunmadı- Oİnuna iyki günüİlerin encümeni müracaatleri ğını Wi eden i zabıtasınca tasdikli olan iel heyeti mazi olacaklardır. saat on beşe kadar teklif övöületee. yapri - Jilan olunur. > kağdölim talebe olbaptaki şartlarma tevfikan abelikici tah tasdikli kefalet senedi Bunli nünmmelerini > görki v5 3—213 Orman si muavini olmak ektebinde tahsile ip olan orta mektep şeraiti anlamak istiyenlerin Vekâlet le-| m ————— mezunları 1 1930 e kadar amda — pi ie ez Dele ün orman £ | vazım idaresine müracaatleri. Ve mü-| | ENCÜMEKİ DAİMİ VİLAYET. mektebi a ei inn ik olmıyan yl en büyük mül. Gö m rem eyi memurlara bir kıt'a | isulda il üracaat etmelidirler. Teni detidalarma hüviyet cüzdanı, mek- aka P tabip nelidirler. edecekleri teklif mektuplarını yevmlı ve sa“ e | setine makbuz mukabilinde tevdi öyle nakasaya MUDAFAA .VEKAlE: SATIN ALMA KOMİSYON! (LANAT SUTUNU stanbulda Fenerbahçede 3 pavyon ile 5 baraka kapalı zarf usulile münaka- ME EE 19 kalem yerli ip ve sicimler kapalı İLANLARI MERKEZ HASTANESİ saya konulmuştur. İhalesi 27 eylal 930) Zârila münakasaya konmuştur. mi DAHİLİYE MÜTEHASSISI, | Cumartesi günü saat 16 dadır. Taliple-| | Münakasa 610930 pazartesi günü| © g4900 küsur lira bedeli keşifli Kırık- . ini görmek üzere |522t 15 te Ankarada Di : e Adliye Sarayı karşısında rin plân ve şartnamesini görmek üzere evlet demi: d lk iş lacak: Fındıklıdaki satım alma komisyonuna | idaresinde yapılacaktır. 5s Çulha Zade Apartımanında müracaatleri ve e ihale gün we sintinden | - Münakasaya im edeceklerin tek-İ © yukarıda azılı inşaat kapalı zarf w- Ber Gün Öğleden Sonra evel şart dairesinde |'if mektuplarını ve muvakkat teminat-| sale 11-10-930 tarihinde saat 14 te ike-İğ Hastalarını Kabul Eder. deminde Ee mektup larını aynı ek saat 14,30 » kada mü-| ei yapılacak akasa komi kâtipliği cil makbuz mukabilinde komisyona tevdi)” syonu kâtipliğine vermeleri | almak için 20 kuruşl ia ik eylemeleri. s3 |lözımdır. me ayete leri ve saat 15 ten evel D.D. ve L. Ummi İd. resinden: AS. Fb 0. Ma; Şeri in skner. SATIN ALMA Dr. EKREM ŞERİF KOMİSYONU a ş suretile İstanbulda Tophanede zarflarını tevdi etmeleri ilan olunur. alma | racaatleri ilan olunür. T i Merkez ihtiyacı için (500) ton kok|,... > Esi span ia beğ| sanatlar mektebine, İzmirde Hakapınar Zarif Mi Kilo in kömürü erin ğe ea tamirhanesine, Ankarada satın ve (130) ton lavemarin m Haydar- | dare miznediidek bk e ii mir a Hi besi Kuru fasulye — aşada vagonda vagon kartelesi üzerin- . irinç k rtiyle ve kapalı ve vakti muayyeneden Si zarfların Makarna 800 ile münakasayâ ko; Tör Muhtelif lâstik malzeme kapalı zarf- —aa tevdi vam Mercimek el 530 iz | lemek meme konalastar. ka 2 2 Nohut umartı ü i ” 3 ceşrinitani 930 pazartesi 611-030 tarihinde kapalı zarfla mür| Barbunya fasulye irin Talipler şartnamesini , | iryolları idaresinde yapılacaktır. «ll, > Ankara acentalığı: ümmiyali # > ii spa e İ 1 İ see z si iş Münakasaya iştirak edeceklerin tek-| ““ en banaa A alı zaefa mü) Elim Ahmet Biraderler; Anafarta. El Z e yazrlı teminatlariyle Ş apalı zarfla mü lif mektupların ve mi t te" “at lar caddesi No. 29 3—345 birlikte teklif mektupları yevm ve sa-| ,...., lŞ ue yz e ae P ibi Kaşar peyniri 200. , , e Kanima kilim verili iç İstanbulda san- | o ENCÜMENİ m VİLAYET. | Zeytin yağı — merkez al isyonu riyasetine m Halkapınar Si bi — vermeleri 1S 7 Sirke 200 Telipler münakasa şartnamesini (5) Teme ME komiyomun Ankara Sanat © Mektebi veni m ü 100 Z bulunan kıtaat ihtiyacı il na müracaatle! ün / 288,000) kilo un kapalı zarf suretile| da ig, eşi iflerini i Şeker 3300 . sdebilir- ya konulmuştur. sid şer rem konmuştur. İhalesi 29 ey-| Jer, 335 | tevdi eylemeleri. 1 — Teliplerin bedeli k sö N pr 30 tarihine müsadi i günü me arihine müsadif pazartesi günü ei ie küsur lira . e ari lan 113 liranm m yedi buçuğu nis-İ Sabun 60 saat dokuza kadar icra kılacaktır. Ta-|,.. A i dna ipi a Derince istasiyonunda tesis kte lede tiratil anbarlarının e iytürül ( > pe T şartnamesini a n 0 5 > kei e olan enjekte fabrikası müştemi bekesinin a e İml i i 2 misyonunda görebilirler. Münakasaya iş|” <ojekte fabri m mi e | evel muhasebei hususiye veznesine tev-| © Ceviz içi e EL Ju teminan, |(©>; idare ve amele binalarının inşaati| | Yukarıda yaz eri ME ba Fıstık 10 irak için de şartnamede yazılı teminat- | kanajı ui iz 25.0.0930 da ve. — larile birlikte teklif zarflarını makbuz| 1: 7a7 param e eği —— a hiz banka temini kele e veremle b sar mukabilinde mezkür komisyon riyaseti- | göni m) dail ö kiş tir. me ir ne vermeleri. 3—237 ka ie devet demir BOS MR 2 a bedeli beşe Mi. yi gl e şi b 8 idaresinde yapılacaktır. A iü iz — 10000 erli mamulâtmdan yirmi üç li inakasaya iştirak edeceklerin t k se ğ > j ek- rşembe ü saat 15 tir. iti anlı adet yem torbası kapalı zarfla münaka- ayan grkpi ve vakit teminat- va — günü sa: r. Şeraiti anla- ar «0 saya konmuştur. teşrinievel- bn ayni günde saat 14,30 a kadı 500 küsur lira SE keşfile Kırık.) mak istiyenlerin Sanat Mektebi Müdür. O Erik kurusu R bi a kadar ko- i v ra müsadif pazartesi günü sa- ei elele ai ir ai tip 516 atlelik pavyon tamiri. | üğüne. münakasaya iştirak edeceklerin “ie ri e. at on dörttür. a be e Şi ; Taliplerin şartname ve nümunesini gör- EZ Tp MZ ME a 20) eli keşifle si fab-| yevmi mezkürda encümeni vilayete mü- Lü mek üzere her gün merkez atın Ankirada ve ai ei müracaatleri ve münaka- pa maraz idare veznelerinden ri e Yakarak ği aleni iie iz Yaprak salamurs n misyonuna “| debili Nevi Kilo U saya işti irak ük o gü ebilir: y Kiraz İrmik atinden evel teklif ve teminat mektu; 518 kal i sai * > lerin şartn; için hı mİ m kp kalem tıbbi ecza ve sale <U tıbbi | Dacaktır. ıp Şartname için her Elia 100 Şehri ariye e zi malze: kapalı zarfla münakasası| gün rmek için de Kübik 180 Pirinç unu omisyona tevdi eylemeleri. > 13 birinci 2 930 pazartesi günü saat| gün teminat m vi müracaatleri. Bahar kutu : 1530 ei Dek demir yolları ge izli > Kırmızı biber Bir defada beş yüz kişiye muktazi| idaresinde yapıla > EN > © Kara 5 yemeği piirebie cek kabiliyette ve mar ünakasaya e edeceklerin tek-| — 80 kilo muhtelif çelik çubuk, wi den kömürü Kalamlr mutfak tertibatı 2 adet batırma pirometresi, AN EN Ek muntaj ameliyatile beraber ihale edile- ni günd i 6 adet eleman, GÜNDEN: ei VEKÂLETİNDEN: alâ ri im |sa komisyonu kâtipliğine vermeleri lâ- £ göz pirometresi, Kö id Mevkii b zımdır. klar, atbuat umum. m ip 5 adet tav ocakları için pirometre, 359 hane Gökçe oğlu mahallesinin 'üda! asa şartnamelerini 460 kilo böhler yaylık çeliği B.M. caddesi ay en bulunan “Ayın nuna bildirmeleri ilan olun; İon Jira yapicam yiz ve ye düş İpi z i. bi, Edeel an mizmelerielin tekerik Ge ecir ss a e e ei “a 21-9- : mama ndan “yirmili ği ii bilirler. 3—3s5 Jayrı a > zem > Balâda numarası sa emlâk icara i 3—399 ve Mi e aleni münakasaya n- ştur. İhalesi 16-10-930 tarihine mü- saat on dörtti aatinde te- satın alma komisyo- 3—395 inatlari! nuna mi Saçaklar zeme ile 2000 kilo kirecin esi güni D. D. YOLLARI ANKARA MA- ZASINDA! Elektrik tesisatına ait habe maj- münakasası t 15 te ya- lerin müracaat ai 400 küsür ze bedeli keşifle efrat|baren 20 gün müddetle ald ko- İdkmitü inşasr. nulmuştur. 30—9—930 Yukarıda ia inşaat ünaka-İte ihalesi icra edileceğinden talipler sa ile 15 10 939 da alınacaktır Taliplerin kanun? teminatlarile o gün ve o saatta müracaati, 3—97| Ankara Evkaf Müdürlüğüne “müracaat: İtalya talip olanların mağazaya müra-) caatlari, 3—403 400 küsur lira bedeli kesifle doktor Teri, sah günü saat 15 > a ka

Bu sayıdan diğer sayfalar: