24 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

24 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YED3NCI SENE N 2 2 9 3 Hnçmuhnrrlrl VLJIVUS NADİ İDAREHANESt: Telgraf: tstanbul Cumhurîyet Posta k u t u s u : N° 2 4 6 i i | DftymnıuDUffliye karşısında dairei mahsnu i >MlıO«HHHI>Mlttttttttftttt**'*""tfttTtttt«t11IHII|l T a l a f A n • Başmuharrlr : 2366 I e i e i O n . Tahrlr müdUrO : 3236 ~e mUdürU 2365, Kitap kısmı: 473 FIRKA GRUPU DUN TOPLANDI Fırka içtimaı sabahtan akşama kadar sürdü, bugün de devam edecekMeclıs yarm toplanacak Kabine istifasını yarııı akşam verecek Hatıralar 1 Fırkada neler konuşuldu? Ve İçtima hakkında tebliğ Haklkatler Ankara 22 (Telefonla Başmuharrlrl mizden) Millet işlerinde uzerinde yürünülecek en doğru yoln görmek için bir ı kere Ankara'ya baş vurmak lâzım geldiğinin pek çok, ama pek çok tecrübele Ankara 23 (A.A.) Cumhuri programları hakkında müzakerej rinden birinin daha içinde bulunduğu^yet Halk Fırkası grup riyasetin de bulundu. Akşama kadar de mazu açık duyuyor ve açık göruyoruz. den bildirilmiştir: Umuml harbin Osmanlı İmparatorluğuvam eden bu müzakerede 20 ka' Cumhuriyet Halk Fırkası gruno tasfiye etmek istiyen mütarekesi dar hatip söz söyledi. Bilhassa i Türklüğü dahi yntmak istiyen bir dev "bu bugün saat 10 da toplana Sinop meb'usu Yusuf Kemal Be' manzarası gösterdiği zaman doğrn hisrak Afyon meb'usu Ali Beyin riseden kalplere sanki ilâhî bir ilham ile )Byaseti altında öğleden evvel ve yin liberalizm ile devletçiliği mui semavi bir hitabuı şelâleleri akarak: sonra iki celse akdetti, ve günü kayese ve izah eden sözleri büyük Arkanızdaki bütün köprüleri atarak alâkadar eden mes'eleler ve fırka bir alâka uyandırdı. Müzakere, Ankara'ya çekilirsiniz, ve oradan bütün ların vaziyet ve hareketleri ve yarm dahi devam edecektir. Avrapa'ya hitap ederek onun Türkiye Te Türk'lük hakkındaki tasavvurların dan re kararlarından hiç bir şeyi kabnl etmlyeceğinizi yüksek söylersiniz! Demişti. 1920 nisanmuı birinci günü büyük ümitlerle Ankara'ya geldiğim zaman borada göze çarpan maddl kuvvet olarak 97 katır ile 150 kadar nefer bulmuştum, fakat böyle maddi kuvvetlerle kıyas olunamıyacak, çok değil, iki üç çelik kalbe tesadüf etmiştim. Sonradan Gazi olan Mustafa Kemal daha o zaman nihayet siz bir itminanın kanaatlerini ağır bir tebessüm ile mezcederek: Düşman ordusano denize dökeceğiz! Fırka grubunda söz alan meb'uslardan bazdart: Diyordn. Ba, Türk kalplerinde en doğrn istikamete götürüldüğü zaman hariRemzi Bey (Sıvas) Yusuf Kemal Bey (Sinop) Besim Atalay Bey (Aksaray) fcalsr yaratan azmü imanın ifadesi iAnkara 23 (Hu. Mu,) C. H. F. di. Valnıı bu kuvvete istinat olunarak grupu, bu sabah saat onda. Meclis dışandan saldıran ve içeriden fışkıran duşmanların kâffesine karşı konuldu ve salonunda Afyon meb'usu Ali B. in bunların hepsinin sırtlan yere getirile • riyasetinde toplandı. Akşama ka rek vatan ve milletin halâsı temin olun dar devam eden içtimada gayet hadu. raretli müzakereler ve serbest müAneak gören gözler ve doyan kalpler İçin muvaffakiyetin bn derecesi vatan ve nakaşalar cereyan etti. Bu serbest münakaşalarda, aza milletin halâsmı baka ile teyit etmeğe kâfi değildi. Türk milleti kendi mukad arasında ana prensiplerde hiç bir deratına tesahüpte en asrî anlayışların ihtilâf olmadığı görüldü. Gümüşhanede dün intihabaicabını tatbika davet olundu. Sanki ilâhi Müzakerata yarm saat onda içtibir sesin semavi bitabı bize: ta başlandı ma edilerek devam edilecektir. tleri, daima ileri! Diyordu. Milll varlık hurafelerin gölMüzakerat yarın da bitmezse Ankara 23 (Telefonla) S. F. geleri ile kararmış olmaktan kurtularak perşembe sabahı da devam ede Yahya Galip Bey Mehmet Bey Reisi Fethi B. bu sabahki trenle gelbillurlar kadar berrak bir manzara ile cektir. (Kırşehir) (Kastamonu) haline sahip ve istikbaline hâkim olmab di. Istasyonda yeni fırka umumî idi. Milü Türkiye Cumhuriyeti cihan taîsmet Pş. nın izahatı kâtibi Nuri Beyle karşı fırka meb' rihine sanki yepyeni bir mevcudiyet o Bugünkü içtimada evvelâ İsmet usları ve bazı dostları tarafından larak kanştı. Kerameti golgede bırakan Paşa beyanatta bulunarak vaziyeti karşılandı. Fethi Bey, Nuri Beyle keskin akıl ve idrake göre gidilecek yol umumiyeyi hulâsa etmiş, bir çok birlikte bir otomobille Ardahan bir olduğuna göre bg işlerin ba suretle Bursa muhabirimizin resimlerinden tahakkuk ettirilmesi için çok düşünmeğe tenkitlerin ve şikâyetlerin ortalığa meb'usu Tahsin Beyin evine gitti. Bursa'da Belediye intihababatından bir intiba ve bocalamağa mahal olmamıştır. Mill! atıldığını söylemiş, bunlar uzerinAkşama kadar evde istirahat et halas ve istiklâl ile beraber halâskâr de serbestçe görüşülebileceğini, Belediye intihabına iştirak edecek o tahmin edildiği halde pek az kadın iti( Mabadi 2 inci sahifede ) inkılâpların içine sığdığı zaman yal herkesin istediği kadar söz söylelanların defterleri yarın akşam saat raz için müracaat etmektedir. nız üç dört seneden ibarettir. Zaten Türİntihabata bilfiil 5 teşrinievvelde baş18 de mahallâttan kaldırılacaktır. Bunun kiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulu mesini ve bütün mevzulara temas için halk cetveüeri tetkikte acele etme lanacaktır. O gün sabahtan itibaren funda, hatta Erzurum ve Sivas kongrele edilmesini, hükumetin bunları dinlidir. Çünkü yarın akşamdan sonra isim rey sandıkalrı belediye dairelerinde rinde butün ba işlerin heyul&sı miin emeğe ve cevap vermeğe hazır buleri cetvellere yazılmadığından dolayı müntehiplerin reylerine açık bulunaeakdemiç bulunuyordu. lunduğunu ilâve eylemiştir. Başvevaki olan şikâyetler dinlenilmiyecektir. tır. Ertesi gün sandıkların nahiyelers 920 den 930 a kadar geçen zaman yal kil, devlet reisini yeni hükumetin İsimleri yazılmamış olanların itiraz göturülmesi muhtemeldir. tntihap bn Mazhar Müfit Bey Reşit Bey Bu on senedir. Ebediyetten bir katre bile lan dün de devam etmiştir. Kadınalrdan suretle bir hafta devam edecektir. Eğer intihabında serbest bırakmak için (Denizli) (Malatya> değil. İşte cihan tarihine yeni bir var ( Lutfen sahifeyi çeviriniz ) isimleri yazılmamış olanlar çok olduğu lık olarak kanşan Comhariyet Türkiye' kabinenin istifa edeceğini de be •Hiıııııııınııı iMiııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııiMiııııiııııııiMiııııiHiıııııııııınıınııııııiîiııııııııııııııınııııınıınııııııııııııınııııııııııınmHm sinin büyük işleri ba kadar kısa bir za yan eylemiştir. manın yansından azı zarfında tahak Doğrudan doğruya bizim hesabı20 meb'us söz aldı knk ettirilmiş. ve zamanm mabadi ise baş mtza fotoğrafanelere de İsmet Paşa'dan sonra 20 kadar ka milletlerin hayatma kıyas olunacak gidebilirsiniz olsa her halde ancak muhalin mümkün meb'us söz almış, muhtelif mevzukdmmasile ifade olunabilecek gene bü larda beyanatta bulunmuşlardır. yük işlerin başarılmasile geçmekte bu Bilhassa fırka teşkilâtı, vergiler lunmuştur. mes'elesi, eshabı mesalihin devaCamia içinde bu sür'atten goz irde işlerini takip için gördükleri leri karararak başlart dönecekle • müşkülât ve diğer bazı mevzulara rin bulunacağım kabul etmek lâ temas edilmiştir. zımdır. Ancak umumun hayrt caİlk söz alan Celâl Nuri (Geli mianın herçibadabat doğru yolda bolu) Bey olmuştur. Ondan sonra *<* yuriimetindedir. Sami Bey Üyas Sami Bey Refik (Malatya), llyas Sami Altı asırlrk bir zaman zarfında yalnre (Muş), Mazhar Müfit (Denizli), (Ankara) (Muş) Istismar ve tahrip olunmuş bir vatanın Remzi (Sıvas), Besim Atalah (Ak ve inhisarlar bahsinde «ceplerini mümkün olduğo kadar az zamanda imar ve ihyası mevzuu bahsolduğu zaman bu saray), Yahya Galip (Kırşehir), dolduranlar» tabirine nazarı diknun az çok sıkıcı fedakârlıklar istilzam Çiftçi Mehmet (Kastamonu), A kati celbeylemiştir. edeceğini anlamak zor bir şey değildir. saf (Bilecik), Sami (Ankara), ve Fazla tahammül istiyen bu mesainin il Yusuf Kemal (Sinop) Beyler söz Vergilerin cibayet usuliinmen ve amelen tetkik ve tenkide lâyık 1' den şikâyet taraflan da bulunabilir. Ne kadar fazla almışlardır. 1931 senesi Türkiye Güzellik KraMaznar Müfit B. hakikatte ver lliçesini intihap etmek üzere açtığı ı tahammül isterse istesin görülecek işle Meb'uslar neler söylediler? rin nihayet son hadlerinde dahi olsa bu gilerin ağır olmadığını, cibayet ve 1 mız müsabakaya girmek için Türkiye' Celâl Nuri B. beyanatında, memtahammül haddi ile mahdut olması tatevzi usullerinden şikâyet edilmek .tebaası, namuslu ve 16 ilâ 25 yaşınbiidir. Açık kalp ile yapılacak tenkitlerin lekette asayiş ve înzibattan bah • lâzım geldiğini, maliye tahsil şu • ı da olmak kâfidir. bilmünakaşa ortaya çıkaracağı hakikat setmiştir. Resimlerinizi bir an evvel çektirbelerinin yanlış hareketlerini, balerl herkesin kabul etmesi ise fcezalik Refik B. (Malatya), irtikâp ve |mek için idaremize müracaatla vesiı zı küçük memurların şahsî hüküm tabüfHr. Yalnız gerek tahammül hudu irtişa rivayetlerine temas ve bu ve içtihatlarile yanlışîıklar yap ka alabileceğiniz gibi doğrudan doğdunun ölçülmesinde, gerek tenkit ve müI ruya fotoğrafçılanmıza da müracaat/ ziyade nakaşalarda yeni Türk hayatının tarih husustaki kanumın daha edebilirsiniz. Yukariki şeraiti haiz o1 şiddetlendirilmesi lüzumundan bah tıklarını söylemiş, gümrük kaçakşiar ve zaruretlerini ihmal edebilmeğe lan her güzel, Beyoglu'nda İstiklâl cılığmdan ve yeni rüsumat motörcevaz yoktur. İşte bugün içinde bulun setmiştir. caddesinde Foto Süreyya ile Foto\ duğumuz vaziyetin an yeri burasıdır. llyas Sami B. S. F. nın program lerinin fazla masraflı olduğundan Femina'ya müracaat ederek bizim he Bu sef er Vekiller ne garip im tihan geçiriyorlar değil mi? Yeni bir ittikbale giderken Türk diye ortaya attığı fikirlerin iki ten bahsetmiştir. ı sabımıza resimlerini çektirebilir. Hakikaten öyle... (İpka) ka lanlar kazandılar!... ( Mabadt 2 inci sahifede ) ( Mabadi 4 üncu sahifede kitten ibaret olduğunu söylemiş Cu m h u riyef ÇAfîŞAMBA 24 EYLÛL 193O ABONE ŞERAİTİ MODOET: JTÜRKİYE İÇİN Seneliği | 1400 Kr. 6 Aylığı | 750 Kr. 3 Aylığı İ 400 Kr. HARİÇ İÇİN 2700 Kr. 1 1450 Kr. ; 800 = 5 Kuruştur = = Kr. j Nttshası her yerde ismet Pş. vaziyeti izah ederken ı Sinop meb'usu Yusuf Kemal Beyin beyanatı çok alâka uyandırdı serbest bir münakaşa kapısı açtı ) Söz alan yirmiyi mütecaviz meb'us muhtelif mevzular uzerinde uzun beyanatta bulundular Belediye intihabaiı Vali Muhittin Bey bir tebliğ neşretti İsimlerini defterlerde gormiyenler, Belediyeye müracaat etmelidir Fethi Bey Dün sabah Ankara'ya vasıl oldu! Güzeller Müsabaka için geç kalmayınız

Bu sayıdan diğer sayfalar: