25 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

25 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YEDfNCl SENE N* 2294 VUNUS NADİ İDAREHANESİ ı OByımaomamije karşısında dairei mahsnsa Telgraf: îstanbul Cumhuriyet Posta kutusu: N° 2 4 6 Başmuharrir : 2366 l Tahrir müdürO : 3236 mUdürü 2365, Kitap kısmı: 4 7 2 MECLISTE NELER OLACAK Fırka grubu dün çok hararetli olduj bugiin • len evvel müzakerata devam edi ecek • Tebliğ Halk Fırkasınm dünkü İçtimaı Ankara 24 (A. A) C. H. ) grupu riyasetinden bildiriliyor:, Cumhuriyet Halk Fırkası! |grupu bugün dahi AfyonkaraJ hisr Meb'usu Ali Beyin riyasel ıtinde içtima etti ve saat 10 dai başlıyarak saat 19 a kadar dün' |kü mevzulr üzerinde müzakere lerine devam eyledi. Yarın dahi] I devam edecektir. Cu mh u riyet PERSEMBE 25 EYLÜL 193O ABOIVE ŞERAtTİ | MÜDDET: İTÖRKİYE İÇİNf HARİÇ IÇİNİ İ Seneliği f 1400 Kr. | 2700 Kr, j 6 Ayhğı j 750 Kr. j 1450 Kr. f ! 3 Ayhğı ! t j 400 Kr. | »ı»M« ! 800 Kr. İ ry»yj = 5 Kuruştur = = Nfishası her yerde Fethi Bey meb'us oldu S. Fırka Reisi bugün içtimaa iştîrak edecek Fethi Beyin meb'us'uk mazbatası dün telgrafla Ânkara'ya geldi Kabine Bu akşatn veya yarm istifa edecek Yeni kabine cumartesi günü Meclise çıkacak Mecliain evvelki günkü içtimamda tsmet Pş. nutuk irat ederken Evvelki gün Ânkara'ya vasıl olan S. F. Reisi Fethi B. in Ankara istasyonunda arkadaşları tarafından istikbaline ait bir iki intiba Ankara 24 (Hu.Mu.)Fethi Beyin Gümüşane'den meb'us çıkması için yapılan intihap bugün bitmişt ir. Bu akşam Gümüşane'den intihabın ikmal edilerek Fethi Beyin ka zandığı bildirilmiş ve meb'usluk mazbatası telgrafla gönderilmiştir. Ankara 24 (Hu. Mu.) Fethi Bey dün Gazi Hz. tarafından kabul edildi. Gazi Hz. Fethi Beyi Marm ara köşküne götürdü. Bundan sonra Nuri ve Tahsin Beyler de Marmara köşküne «iderek Gazi Hz. ne arzı tazimatta bulundular. Fethi Bey ile Nuri Bey akşam üstü İsmet Paşa tarafından Çankavadaki köşklerinde kabul edilmişlerd ir. İsmet Paşanın Fethi ve Nuri Beylerle mülâkatı bir buçuk saat devam etmiştir. grupu Mnzakerelerinden Sonra L Dünkü fırka içtimaı Vasıf Bey hararetli bir nutuk söyledi Vasıf Bey şiddetli tenkitler yaptı, içtima bugüne talik edildi Nizamnamede ne tadilât yapılıyor Bugün neler oİacak ? Ankara 24 (Hu. Mu.) B. M. M. yarın fevkalâde devresinin ikinci içtimaını aktedecektir. Ruznamede Gümüşane meb'usluğuna intihap edilen Fethi Beyin telgrafla gelen mazbatası, İsmet Paşanın Mecli sin ilk içtimaında irat ettiği nutkun tabı ve tevzi edilmesi hakkında verilen bir takrir ile malî kanun projesi bulunmaktadır. Yarınki içtimaa Fethi Bey de iştirak edecektir. Meclisin yarınki (Bugünkü) içtimaında münakaşa olmıyacağı tahmin edilmektedir. Malî kanunu S. F. dahi tasvip ettiği cihetle, Maliye Vekilinin vereceği izahattan sonra kanunun kabul edileceği muhak kaktır. Asıl münakaşa cumartesi ıııııııi!iıııı:ıııııımııııııııııııııııııııiHii!iııııi!iiM!MiMMiııı Ankara 24 (Telefonla Baş muharririmizden) C. H. Fırkasınm grup heyeti nmumiyesinde cereyan etmiş olan müzam kerelerin fevkalâde ehemmiyeti üzerinde ısrara mahal olmasa gerektir. İki gün müddetle devam eden bu müzakerelerin fırkanın hususî hayatma taalluk eden Yeni kabinede Maarif Vekâletine tafsilâtını vermek bittabi mümkün degeleceği bildirilen fildlr. Ancak müzakerelerin mevzuu fırBursa meb'usu Esat Bey fcanın da sinesinden çıkmış olduğu milAnkara 24 (Hu. Mu.) Dün de fetin hayat ve mukadderatına taalluku bildirdiğim veçhile, Başvekil, yaitibarile onların temas etmiş olacaği mes'eleleri keşif ve tahmin etmek te kerın akşam veya cuma günü kabi ramet sayılamaz. Şurasını açık kayt ve nenin istifasını verecektir. İfade edebiliriz ki bayatı yeni Türkiye Gazi Hz. nin yeni kabineyi teşkile Ankara 24 (Hususî muhabirimizden) Cumhuriyetinin tarihi ile karışık olan C. H. F. grubu, bugün de saat 10 da topgene İsmet Paşayı memur etmek C. H. Fırkası vatanın halü istifcbaline lanarak hararetli müzakerat ve nıünasuretile müşarünileyh hakkında taalluk eden vazifelerinde yepyeni ve pek kaşata devam etti. ( Mabadi 4 üncü sahifede çiddî bir safha karşısında olduğuna kani tsmet Pş. not alıyor, cevap veriyor ve bu kuvvetli kanaatin icap ettirdiği Dünkü içtimada: «Bir çok tenkitlerle tedbirlerin kâffesini ittihaz ve tatbik karşılaştık, bir çok şikâyetler işittik, azmile mütebarrik bulunuyor. serbestçe fikirlerinizi söyleyiniz, neticeFilhakika fırka grupu heyeti umumi sine göre nizamnamede tadilât yapılayesinde cereyan etmiş olan müzakerele caktır.» demiş olan İsmet Pş., salonun bir rin tafsilâtı bir tarafa bırakılarak C. H. köşesinde oturmuş, çok sakin, söz alan Fırkasınm şimdiye kadar vatan ve mille hatipleri dinliyor, arada notlar alıyor, te ifa etmiş olduğa hizmetleri düşün icap ettikçe kısa ve uzun cevaplar verimek, yalnız mazinin değil, halin ve istik yordu. balin bn fırkaya tahmil ettiği vazife ve Dün de iki celse aktedildi «Son Posta» müdürünün cume'suliyetlerin büyüklügünü anlamağa Bugünkü müzakerat ta, biri öğleden Başvekil İsmet Pş. evvelki günku fırka ve anlatmağa kâfidir. Bugün tebarüz evvel, diğeri öğleden sonra saat 15 te martesi günü muhakemesine içtimaından çıkarken eden hakikat şudur ki C. H. Fırkası yap başlıyarak geç vakte kadar stiren iki celbaşlanacak tıkları ile iftihar etmeği hatınna bile se de pek hararetli olmuştur. Bir çok Mevkuf bulu getirmiyerek millete karşı asıl bundan meb'uslar söz alarak halkla olan temasnan «Son Posta» larından edindiklerMntibaatı, halkın şisonra ifasına med'uv bulunduğu vazifelemes'ul mudurı rin çok ciddî ve ağır mes'uliyetlerini kâyetlerini anlatmışlardır. Selim Ragıp B. in İlk celsede daha dunden söz almış bumudrik ve binaenaleyh ona göre de ca lunan Rasih (Antalya) ve Vasıf (İzmir) dün akşam saat 17 de Ağırcezp. Iışmağa azmetmiş bir vaziyette bulunu Beyler beyanatta bulunmuşlardır. mahkemesi riya yor. Rasih B., menfi propagandalardan setinin kararı C. H. Fırkasınm anladığı siyasî manabahsetti ile tahliye edilya göre bir fırka ancak milletin siyasî Rasih Bey, muhaliflerin vergiler bahdiği memnuni hayatma imtidat vermek prensiplerini sinde yaptıkları propagandaları halk yetle haber alıniyi bulabüdiği ve iyi tatbik edebildiği ka üzerinde yaptığı fena tesirleri, bunların mıştır. dar fırkadır. Yoksa sadece vergileri in önüne kolayca geçilebilmesi için alınmaSelim Ragır direceğiz ve inhisarlan kaldıracağız şek sı icap eden tedbirleri've müsbet çareBeyin bundan Dün söz alanlardan lindeki aldatıcı ve çocukça fikirler bir leri izah ederek dedi ki: Rasih B. (Antalya) evvel yapılan du « Yeni fırka mümessilleri Ankara' Vasıf B. (İzmir) ruşması neticesir fırkaya esas olmak şöyle dursun, hatta mahalle kahvelerine dahi şeref verebile dadırlar. Fakat onların namlarma çalı mes'uliyetini takabbül edecekör. Bir hü de kefaletle veya şanlar neredeler ve ne yapıyorlar, bunu kumet ve bir fırka vardır. Hepimiz mes' kefaletsiz tahliye cek lâfü güzaflardan sayılamaz. onlar da mutlaka bilmiyorlar.» Selim Ragıp Bey uliyette müşterek bulunuyoruz. En kuv talebi istintak Bu demek değildir ki C. H. Fırkası verVasıf Beyin heyecanlı nutktt vetli hükumet, efkârı umumiyenin ten hâkimi tarafından reddedilmiş. bunun gilerle alâkadar olmaz, ve onların ağırMuteakıben Vasıf Bey, uzun ve heyeüzerine Selim Ragıp Beyin vekili İrfan lığına veya hafifliğine ehemiyet vermez. canlı bir nutuk söyliyerek hürriyeti mat kitleri karşısında, menfaatleri muhtel Emin Bey, istida ile gene Ağırceza riyaBilâkis. tsmet Paşa Sıvas'ta vergi işleri buatın, sui istimallerle mücadelenin lü olmuş bazı kimselerin taşkın tezahüratı setine müracaatla bu karara itiraz ve nin fennî tetkikler istediğini söylemez zumundan bahsetti. Ve fırkanın pren karşısında olduğu halde, M. Meclisinin tahliye talebinde ısrar eylemiştir. den çok evvel, daha haziran ayı sonla siplerini tesbit etmek icap ettiğini söy ekseriyetine istinat ederek iktidar mevDün Ağırceza reis vekili Nusrat ve rında, C. H. Fırkası hükumetince hazır ledi. Vasıf Bey, Alkışlanan nutkunda ez kiinde kalabilen hükumettir. Yeni teşekkül eden fırka, hükumeti murakabe müddeiumumî Cemil Beylerle heyeti hâlanan iktisadî programda vergilerin fer cümle dedi ki: edecektir. Bu, onun hakkıdır. Bizim fır kime Selim Ragıp Beyin talebini tetkik dl ve millî istitaat Oe mütenasip olması Fırka hükumetin icraatından kamız da, fırka içinde hükumeti daha ederek bin lira naktî kefaletle tahliyelüzumu tasrih edilmiş bulnnuyordu. mes'uldür sıkı bir murakabeye tabi tutacaktır. Bu sine karar vermişlerdir. Bunun üzerine Batırlarda olacağı üzere daha geçen « H. F., şimdiye kadar kâfi derecede tahliye evrakı tanzim edilmiş ve bin lira sene kışından itibaren had bir şekil ile murakabe vazifesini görmedi. Bununla da, bizim vazifemizdir.» ( Mabadi 4 uncu sahıfede ( Mabadı 4 uncü sahijede ( Uabadi 2 inci sahijede > beraber, hükumetin bütun icraatınm günü, İsmet Paşanın yeni kabineye itimat talebinde bulunduğu sırada kopacaktır. Malî proje .encümenlerden çıktı Ankara 24 (Hu. Mu.) Malî kanun projesi Maliye encümenince de müzakere ve İktisat encümeninden çıktığı şekilde kabul edilmiştir. Pro je, bütçe encümeninde tetkik edilmiş ve mevcut 60 milyon lira ihtiyat evrakı naktiyeden 30 milyonun kambiyo mubayaasına tahsisi muvafık görülmüstür. Yarın Meclis heyeti umumiyesinde müzakere edilecektir. ( Mabadı 4 üncü sahifede Tahliye ıııııııııınıııııııııııınıııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınım Selim Ragıp Bey dün tahliye edildi Kocam da yeni fırkaya girdı Ya... Siyasetten anlar mı?.. öyle diplomattır ki... Daima vadeder, yapmaz!.. fakat hiç te bir şey

Bu sayıdan diğer sayfalar: