25 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

25 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Cuma günkü maç Macarlar muhteliti yeneceklerini söyliyorlar 26 eylül cuma günü mühim bir futbol maçına daha şahit olacağız.
 Halk fırkasının idare tarzı kâmilen değişiyor. Fırka müfettişleri ve mutemetlikler kalkıyor, fırka esnaf ve meslek...
 Yeni İsmet paşa kabinesi İ eee TAMÜUBZ c SÜ, Adliye vekâletine gelecek olan Maarif vekâletine gelecek Yusuf Kemal bey olan
 Mahmut Esat bey Eski adliye vekili İzmirde gazetecilik yapmağa karar vermiş Izmir 24 (Hususi) — Eski adliye | Esat bey İzmir
 Fırkanın dünkü içtimaı Beş saatten fazla süren bu içtimada 20 mebus mühim beyanatta bulundu Ankara 24 ( Hususi ) — Halk...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Dördüncü ALTIN Piyangosu Altın Piyangosunda kaz KuponNo: 14 a- nan numara sahiplerinin biran evel omatbaamıza , İlmüracaat ederek altınlarını aldırmaları rica olunur. Sene 13 — No: 4295 İstanbul — PERŞEMBE — 25 Eylül 1930 Tahrir telefonu İdare telefonu : İstanbul — 1434 Fiatı 5 kuruş Halk fırkasında mühim ıslahat Fırkanın dünkü içtimaı Beş saatten fazla süren bu içtimada 20 mebus mühim beyanatta —— Ankara 24 ( Hususi ) — Halk p & a e â G 5 E 5 4 8 e “keratta bulundu. Yirmiye yâkın hatip söz eni herkes bir veya bir aç mebuslar söz Böyiyüerliürnden içtima bugüne kaldı. Bugün de sabah ve öğleden sonra iki celse in zakere bitmezse yarın sabah son pir celse aktedilmesi mubte- meld deki içtima pek hararetli lr İçtimaa riyaset “eden - Afyon mebusu i Ali ey celseyi ml sonra İsmet paşa Hz. kürsüye ya her- kesin ü serbesti eder: âaları en büyü ile silme beyan ek: —“Kabine bundan evvel Fiğ ün serbest bir se ayni serra imiz deni Gi ww demiştir. aşa Hz. devlet reisini yeni Hükümeti intihapta serbes bırakmak için istifa sökceğini de ilâve etmiştir. ai söz alıyorlar y undan nra mebuslar söz dinli lek r, Söz alan 20 kadar mebus fırka teşkilâtı, an halk ettiler. olsa milletin şükranını tem Kr. Karşımızdaki fırka ve muhalifler (Devamı ikinci sahifede ) Altın boyun e ei ali lavabo vici, ellişer liralık eşya ea adın muşambası, vesaire... İşte yeni müsabaka- mızda kazanılacak hediyelerden bazıları. Bu hediyeler şehrimizin : en maruf büyük mağazalarından tedarik edilmiştir ve camekân- larında teşhir edilecektir. Yakinda tam hediye listesini ve müsabakamızın programını neşredeceğiz. f Halk fırkasının idare pa tarzı kâmilen değişiyor | Fırka müfettişleri ve mutemetlikler kalkıyor, fırka esnaf ve meslek ( cemiyetlerine karışmıyacak Bakara 24 (Hususi) — - Halk fırkasının ıslahı için toplanmalar bütün yeni bir şekilde umumi bir merkez olacak ve Metilen muhtelif faaliyet şubeleri bulunacaktır. Aldığım mevsuk malümata göre Halk fırka- sında müfettişlikler ve mutemetler tamamen ilga ediliyor. Fırka teşkilâtında çok mühim bir yenilik olarak bundan sonra esnaf cemiyetleri teşkilâtında ve meslek cemiyetleri intihabatında ( fırka namına namzet gösterilmiyecektir. ( "Yeni İsmetpaşa kabinesi A z Adliye e Bee olan Yusi mal bey gi mai — Başvekil İsmet paşa a Perşembe günü Reisiçumhur Hz. yeni başvekili intikapta İt, aglebi me yeni teşkiline Maarif İN e Sli bey kabinenin ia i tekrar İsmet paşayı memur edecektir. takdirde kabineye yeni girecek zevat kati ve muhakkak surette şunlardır: Maarif : Bursa mebusu e B. Manda Burdur iki B. İktisat ni e ri Zek Adliye Sino; Yusuf ii B. Son dakikada mühim bir * dise çıkmadığı takdirde kabinenin cumartesi günü bu şekilde meclise gelerek itimat reyi istiyeceği muhakkaktır. Mahmut Esat bey Eski adliye vekili İzmirde gazetecilik yapmağa karar vermiş Izmir 24 Rs — Eski adliye | Esat bey İzmir mıntakası Halk vekili Mahmut Esât beyin gazete- | fırkası in e edile- cilik hayatına atılacağı ve burad ek “İzmi tası,, ismin ahları Salih ber Ee Mörieln çekilecek ir. bir gaçete çıkaracağı göyleniyer. Salih bey vazifesi başında ol- Bir rivayete gür e Mahmut (Devamı ikinci sahifede) 4 — U f 5 ) & 4S e Cuma günkü maç Macarlar muhteliti yeneceklerini söyliyorlar Macarlara göre pazar günü hakiki Seyaçilerini mma zar günkü yese sayek bir akı Pa 26 eylül cuma günü mühi futbol maçına daha şahit lin Bir haftadır şehrimizde bulunan Peştenin birinci sınıf. profesyonel takımlarından İl Ker ml Galatasaray - Fener muhtelitine karşı ee a İyapacaktır. 26 eylül cuma günü ap olan nl gri - Muhtelit mi çı Ga- büyük bir ehemmiyet kesbetmek- tedir. II Ker takımının Fenerle yap- tığı müsabaka hakkında Macar Me ye me Macarlar Fen sabi- yili yaa mm iken hakemden hiç memnun olmadık- larını Fener sağ ve sol açıklarının bir çok defalar ofsayt oldukları halde hakemin bunu görmediğini | ve ar oyunu 5 dakika erken itirdiğini Skin sonra şun- ları ilâve itti. —“Fener maçında oyun başlar başlamaz yapı goll kı kı, tarzını göst: inesine imkân birakmamıştır.Bunda 48 saatlik seyahatten sonra yalnız birer gün istirahatle iki oyun az da oldukça tesiri ardır. 6 Eylül cuma günü ll Ker takımının nasıl bir yacağını görmenizi Her iki klübün çıl i takımınızı Ve o zaman ndan maksat İstanbul hakiki kuvve- Türklere - bu halkı olsa gerektir - timizi bilfiil göstermiş olacağız.,, Macar oyuncunun asabiyett: (Devamı ikinci sahifede) musun! u sesli filimlerin insaniyete olan hizmetini takdir ediyor — Evet; ağn al > zamani. z — ha

Bu sayıdan diğer sayfalar: