24 Eylül 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

24 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Serbest insanlar ülkesinde MUHARR1R1 AGAOGLU AHMET Sehir ve memleket haberleri ) Siyasîicmal Tek taksi S. Fırkada Avrupa'da akalliyetler | Camhuriyeİ 24 Eylul 1930 Avrupa'nın en büyük dertlerlnden biri de akalliyetler mes'elesidir. Harbi umuminin müzmin ve derin bir yara haline getirdiği bu mes'ele sulhü müsaleı* ı IBu şikâyetleri dinliyecekj metin lstikranna ve devletler arasında kulak yok mu? itilâfa en büyük bir manidir. Avnıpa 28 nüfusunun takriben üçte birl, yabancı Sekiz aydır maaş alamtyoram. Dün İsmail Hakkı Beyin rî idareler altında bulunan ve hars ve t Ustat, yasada izah edilmemis miyet hayatı bozulur. Binaenaleyh Şoförler cemiyeti reisi beleAçhktan ne yapacağımı yasetinde bir içtima aktedildi milliyetleri türlü türlü tecavüze uğnyan pek az madde kaldı. Bunlardan bu fertler yekdiğerlerinin haklarının diyece verilen kararın kabili şaşırdım, kaldım akalliyetlerdir. Bu mes'ele her tarafı gün birisini izah eder misiniz? » zamin ve kefili olmalıdırlar ki ce tatbik olmadığını söylüyor S. C. Fırkası îstanbul Vilâyet ocağı memnun edecek bir surette tesviye edilmiyet hayatı devam ederek açıla Dün perişan yetimlerden «Ayj Hangisini? hey'eti idaresi, İsmail Hakkı Beyin ri miyecek olur ise sulh ve itilâfa matuf şe» imzalı şu tezkereyi aldık: Bir maddede deniliyor ki hak bilsin. İstanbul Belediyesi şehirde Işliyen tak yasetinde akdettiği son içtimada, İstangayretler boşa gidecektir. Bundan dolâGörmiyor musun ki hakka karşı silerln yalnız bir renk ve sistemde olma«Evkaf idaresinden muhassasj bul'da teşkiline başlanan nahiye ocaklan kı müdafaa vazifedir. Bu madde kayıtsız kalan cemaatler yaşıyamı ları için otomobil sahiplerine bir tamim yetim maaşım var. Yeni tekaüt, reislerini tesbit etmiştir. Fırka nizam yı Cemiyeti Akvam sık sık bu mes'ele ile nasıl anlaşılmalıdır? uğraşmağa mecbur oluyor. Bu müesse Su şuretle anlaşılmalıdır ki yorlar, açılamıyorlar. Bu hususta göndermiş ve bunun için de bir mühlet Ikanunu mucibince iki senelikl namesine göre, ocak hey'etleri, aşağı senln akalliyet işlerine ait mahsus *ir dan yukanya intihap edilecekse de, vatandaşlardan birisinin hakkına şarkla garp arasında sathî bir mu venniştir. Cemiyeti reisi Nihat Bey tek maaşları def'aten verilip alâka şimdilik buna imkân görülememekte komisyonu yok ise de siyasî işlere bakan Şoförler tecavüz olunduğu halde o hakkı kayese davamızı isbat için kifa taksi hakkında ittihaz edilen kararın hiç I ları kesilmesi lâzım gelenler me1 dir. altıncı komisyonu en ziyade bu mes'ele müdafaa etmek her vatandaşm yet eder. yanında ben de bulunuyorum., İçtimada, Belediye intihabatı da mev ile meşgul oluyor. bir esasa istinat etmediğini söyliyerek Şarkta fertler hakka karşı hissiz demiştir ki: borcudur. Muhassasati zatiye idaresi bin' zuu bahsolmuş, Halk Fırkasına karşı Fakat hiç bir zaman komisyon müsc İstanbul'da taksilerin bir renk ve Ustat, bu nasıl olur? Bir ül dirler, kayıtsızdırlar. Bugün birilere varan bu gibi maaş sahiplei yapılacak mücadele programı görüşül mir bir iş görmemiş ve yalnz şikâyetleri sistemde olmasını ve bu suretle lüks tak 1 kede bunca insanlar yaşar. Bir çok sinin yarın ötekinin hakkına teca sinin önüne geçilmesini biz de çoktanberi rinin istihkaklarını iki ay evvel' müştür. fırka, İstanbul belediye namzet dinlemekle kalmıştır. Zaten şikâyetlerin Yeni ları birbirini tanımazlar bile. Şim vüz olunuyor. Kimse müteessir ol istiyorduk. Fakat asrm bütün ihtiyacatı verdiği ve alâkalarını kestiğiı lerini tesbit etmiştir. Listesini, Halk Fır yüzde ellisi usul ve resmiyete muvafık di herkes işini gücünü bırakıp hak muyor, kimse hakkı müdafaaya nazarı dikkate alınarak isabetU kararlar halde Evkaf hâlâ istihkakımızı kası namzet listesinden evvel ilân ede olmamasından reddoluruıyor. Akalliyetler mes'elesinin hallü tesviyesinin ilerlemüdafaası ile mi meşgul olmahdır? kalkışmıyor. Gitgide herkes ayni verilmesi lâzımdır. Halbuki Belediye İs .vermedi. Yetim maaşlarını EvJ cektir. Ayni zamanda, İstanbul Vilâyet memesine bir sebep de Cemiyeti AkvamBenim bu mütaleam pirlerin u hale düşüyor, Sonunda hak mef • tanbul taksilerini bundan yirmi sene ev kaftan alan âcezenin yekunu' ocağı. Iıalka hitaben, yeni fırkanm bele da bu mes'elenin ört bas edftmesine çadiyecilik prensiplerlni izah eden bir bezun kahkahalarını mucip oldu. Ben humu ortadan kalkıyor ve umum vel Avrupa'da kabul .olunan ye bugün ıkırkı geçmemesine rağmen, Evi yanname neşredilecektir. lışan bir grup bulunmasıdır. her tarafta tamamile terkedilen bir şekle mahçup oldum, kızardım, acaba cemaat kendisile kolayca oynanıhr koymak istemektedir. kaf listemizi ancak bir buçuk ay' Bu grupa Yunanistan, Yugoslavya, Yeni fırka, İstanbul intihabatında mufena bir şey mi soyledim diye etra cansız, donmuş, hareketsiz bir pa Belediye, müşterinin bineceği yerin kö I da ikmal ederek Evkaf U. M. nei vaffakiyet ümidinde olmakla beraber, er Çekoslovakya ve diğer merkezl devletler fa hayretle bakındım. Pirlerden bi çavra haline geliyor. rüklü olmasını istemektedir. 20 sene evgönderebildi. İki aydanberi kânından biri, Halk Fırkasının seneler dahildir. Mühim akalliyetleri bulunan vel Parsi'te kabul edilen ve yalnız Fran lAnkara'dan havale bekleniyor.j denberi vücut bulan teşkilâtı karşısınâa bu devletler adeta bu mes'elede lttifak risi imdadıma koştu: Halbuki bunun aksi olan garpte Oğlum! Serbest ülkede senin birisinin hakkına karşı vaki olan sa'da bu sistem otomobil yapan fabrika Evkaf müdiriyetine müracaat* henüz tam bir galebe umulamıyacağını etmişlerdir. Cemiyeti Akvamın Madrit'te lar, şimdi dünyanın hiç bir yerinde kalakteylediği içtimada akalliyetlerin ahzannettiğin kadar hakka tecavüz bir tecavüzü öteki vatandaşlar de mamıştır. Binaenaleyh taksiye çıkarıla | ediyorum, «havale gelmedi, nej söylemiştir. Yeni fırkanın kaza ve nahiye ocak valini ıslah ve tahfif için bazı mukarreedilmez. Bunun sebebi işte yasada federler. Hakka tecavüz edenin ce cak otomobillerin evvelâ arkalan kesi yapalım hanım?» diyorlar. merkezleri için levhalar yaptırılarak rat ittihaz etmlş idi. Halbuki bu mukarki bu maddedir. lerek körük yapılmasından ne faide tazalanmasına kadar çahşırlar. Sekiz aydır maaş alaımyorum.j mahallerine gönderilmiştir. reratm tatbiki bir çok bahaneler ile geedilmekte olduğunu bilmiyoruz. Çorlu belediye reisinin bir tekzibi ciktirllmiştlr. Almanya devletl harlçte Anhyamadım, üstat? Neticede gitgide burada tecavüz savvur yepyeni bir otomobilin arkası Açhktan ne yapacağımı şaşır Çorlu Belediye ve intihap encümeni kalan Alman akalliyetlerinin maruz kal Anlatayım. Gerek hükumet ler ve tecavüz edenler azalır ve bi Bilâkis kesilerek üzerinde yeni tertibat yapıl I dım kaldım. Bir kere de halkınj adamları, gerek hususî vatandaşlar zim ülkemizde olduğu gibi birgün ması bir çok maddl zararlan tevlit ede her türlü şikâyetlerini, dertleri riyasetinden aldığımız bir varakada, dığı tazyikattan sabrı tükenerek şimdi Çorlu'da jandarma bölük kumandanı Şeherkes herkesin hakkını müdafa gelir hemen tamamen ortadan kal cektir. Ini dinliyen ve her türlü haklarıl hap Beyin, Çorlu başmualliml ile birlik Akvam Cemiyetinin büyük meclisinde aya hazır olduğunu bildiklerinden kar ve hakkı müdafaa vazifesi zan Belediye bundan başka taksi otomo nı müdafaa eden «Cumhurit» i, te S. Fırkaya taraftar birlni kapı dışarı bu mes'elede şlddetle taarruza geçmişhakka tecavüzden sakınırlar. Bu nettiğin kadar ağır ve güç olmaz. billerinin alt tarafının siyah ve üst ta I mize müracaat ediyorum.» attığı yolundakl neşriyatın asüsız oldu tlr. Malum grup Madrit mukarreratmın tatbiki neticelerine intizar edilmesinden suretle bu ülkede hakka tecavüz Başkasımn hakkını müdafaa et rafmın koyu kahve rengi olmasını emKırk kisilik bir listeyİ bir bu ğu, esasen Çorlu'da Jandarma kuman bahsederek Alman tekliflerinl tehir etrediyor. danının isml Şehap Bey değil, Hasan B. hemen hemen vaki olmaz. mek hakikatte vatandaşm kendi Eğer otomobillerin hepsinin rengi bir çuk ayda ikmal edebilen, bu za olup mumaileyhin de mezunen İstan tirmek istemlşler ise de bu cihetten Fakat üstat! Bu müdafaayı kendini müdafaası demektir. vallı yetimleri inim inim inleten i bul'da bulunduğu bildirilm,ektedir. maksatlarına nail olamamışlardır. olacaksa yalnız siyah veya sadece kahve vatandaş için bir vazife diye lelâkManisa'da yeni fırka rengi olabilirdi. Bir takslyi iki renge Evkaf idaresinden hesap sora Şimdi de bu grup altıncı komisyonun Bu hak bugün senindir, yarın beki etmenin sebebi nedir? Meselâ boyamak çok büyük masraflara bağlıdır Manisa'dan Anadolu gazetesine verilen asıl vaztfesi olan siyasî işleri bırakarak cak, bu şikâyetleri dinliyecek^ nim, üçncü gün de başka birisinin! bir vatandaş bu vazifeyi ifa etmezYanlışlıklar de malumata göre S. C. Fırkasının Manisa akalliyetler komisyonu halini aldığına Bu durmıyan akan bir mevhibe takside şoförünbununla bitmiyor: Birol kulak yok mu? der ve; oturduğu yerin kesik teşkilâtı hiç bir iş görememektedir. Ye itiraz etmişlerdir. Fakat Almanya mes'se cürüm işlemiş gibi telâkki olu dir ki her dakika bir vatandaştan masını ve buraya yolcunun bagajı koyaBu suale cevap isteriz! ni fırkya giren bazı zevatın lstifa ede eleyl hasır altı ettirmemeğe bütün kuvnur ırtu? diğerine geçer ve her dakika bü bilmesl isteniliyor. cekleri söylenmektedir. vetlle çalışıyor. Fakat bu gayretlere rağ Hemen, hemen! Yalnız şu tün vatandaşların birlikte himaye Bu da yirmi sene evvel otomobillerde men müsmir bir netice elde edllmesl mefarkla ki bu vazifeyi yapmıyan bir ve siyanetini ister! Bu müşterek vardı. Şimdi böyle otomobil çıkaran fabmul değildir. Çünkü yeni çıkma devletvatandaş yazıh ve resmî kanu himaye ve siyanet vazifesi duyul rika yoktur. lerin çoğu hazmedemiyecek kadar akallngiliz grupu ile müzakere na değil âmmenin vicdanına çarliyetler almış olduklarından bunlan elmuş olan muhitlerde vazifenin fi Son senelerde yapılan otomobillerde Halk fırkası mensupları ve neticesiz kaldı pılır ve cezasmı mahkemenin hükbagaj koymak için arkada 100 kiloluk Bundan bir müddet evvel bir İngiliz gru den kaçırmamağa sonuna kadar çalışabitaraflar girebilecek münden değil efkârı umumiyenin len icrasma lüzum bile kalmaz. sıklete tahammül eden güzel baga] yerlebu Tütun İnhisar İdareslne müracaat ede caklardır. Avrupa'nın bu derin yarası Zira tecavüz eden kalmaz. Şimdi $,yardjr,..Btoaenaleyh. otomobüleri kesrek İngiltere'de sigara satmak hakkını Is daha uzun müddet kanıycktfr. Maahanefret ve husumetinden alır. Ankaraidan blldlrUdlJine göre, Türk temlşti. Şiıket mümesslli İle Tütün İnhlsan anladın mı oğlum! meğe lüzum kalmamıştır. Efkân umumiye bu salâhiyeti «a büyük merliste bu dofa oareyan ndpn Evet üstat! Anladım ki hakkı Direksiyonlann sol tarafta olması ocakaln, C. H. Fırkasının hars müesse arasındaki müzakereler hiç bir netice ver müzakere ve münakaşalar mes'elenin memlşttr. nereden alır? müdafaa, vazifelerin en yükseği mes'elesine gelince: Belediyeden soru seleri olup ocaklara ancak H. Fırkası ehemmiyet ve nezaketlne nazarı dikkati Altı ayda ne ihraç ettik? Oğlum, bilmelisin ki hak deyoruz. İstanbul'da 503 tane direksiyonu ve en zevklisidir. Bunu yapan bir sağda otomobil var. Bunları ne yapa azasile hiç bir slyasl fırkaya girmiyen Altı ay içinde şehrimizden harice ihraç iylce celbetmiştir. Bu da mühim bir anilen mefhum içtimaî bir hâdise Türk'lerin dahil olabilecekleri merkezindımdır. vatandaş kendi dar benliğinden cağız? Sağ taraftaki direksiyonlann sol de mühim bir karar ittihaz edilmek üze edilen eşya şunlardır: dir. Eğer fert yalnız başma yaşa Fasulya 105, fındık 46, fındıkiçl 134, noMUHARREM FEYZt saydı hak mefhumu doğmazdı. çıkarak başkasile birleşiyor ve u tarafa getirilmesine de imkân yoktur. redir. Bu vaziyette, başka siyasl fırka hut 389, susam 104, mercümek 415, yulaf 36, Bir de taksi saatlerinln sağ tarafta larda mukayyet olanlar, ocaklardan ay buğday 142, ceviz 505, bulgur 51, badem lçi Hakkın doğması için mutlak hiç mumileşiyor. 48, arpa 52 ton. olması isteniyor: Evvelce sol tarafa ko rılmak mecburiyetinde kalacaklardır. Şimdi son bir sualim kaldı, fakat olmazsa iki ferdin karşı karşıya Bundan ba«ka 1880 sandık ceviz lçi, 215 yunuz dediler ve bizi bir çok masraflara vaktimiz gene müsait değildir. Ma soktulaj şimdi neden değiştiriyorlar?> sandık afyon, 15 balye pamuk, 14527 balye gelmeleri lâzımdır. tiftik, 3251 balye yapağı, 40 balye koza, 107 Yani, cemiyet hayatının doğ lumunuz olduğu üzere bugün bizi Otomobil sahipleri yarın saat 8 de topton kus yemi, 40372 tane av derisi, 5 balye ipek muhtelif memleketlere gönderilmiştir. ması şarttır. Şimdi kaynağı cemi meşhur tayyareci kızın uçuş mera lanarak bumes'ele etrafında görüşecek Bunlardan av derisi en zlyade Amerika ve simine davet etmişlerdir. Davet lerdir. yet olan bir hâdisenin bakası ve Akıl hıfzıssıhası cemiyeti kongresi Almanya'ya, tiftik İngütere"ye gönderü Nahiyelerde de nilfus medevamı için bedihidir ki cemaatin zamanı yaklaştı. Müsaadenizle o mlştlr. Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyetinden: murlukları teşkil edilmiştir siyaneti lâzımdır. Ve gene bedihi son sualimi de yarına bırakayım. İlmî hudut ve esaslar dahilinde flkir hıf Evet, evet! Biz de oraya da dir ki cemaati teşkil eden fertler zıssıhhası ve çocuk, gençllk ruhiyatı üzerinEt satış salonu Yenİ Vilâyet teşkilâtının tatbivetliyiz. Yarın gene görüşürüz. Seyrisefain Tiryeste'ye vapur de mesaide bulunmak üzere tesssüs eden cehakka karşı kayıtsız, yabancı ka Mezbahada kına devam edilmektedir. Halka Yarın devam edecek nunun inşaatıyeni yapılan et satıj salo mlyetimizin senelik hey'eti umumiye top işletmeyi düşünüyor hrlarsa hak ortadan kalkar ve cebitmek üzeredir. Salonun lanışı 25 eylul perşembe günü saat 17 de Seyrisefain idareslnin bu sene ecnebi 11sühulet olmak üzere nahiyelerde küşat resmi yakında yapüacaktır. Bun Türkocagı binası dahilinde toplanacaktır. manlan arasında açacagı yeni hatlar hak.\ bir hafta sonunda rey verenlerin mik dan sonra et satışı bu salonda yaplacak Azadan maada arzu edenlerde dlnleyici o kında işletme dairesi tetkikat yapmaktadır. bile nüfus şubeleri vücude getirillarak ltfirak edebilirler. tarı, intihaba istirak edenlerin nısfını Şimdilik İskenderiye hattmdan sonra 1 miştir. Eminönü, Beşiktaş, Fatih, ve fiatlar burada tesbit edilecektir. Ruzname berveçhl atidir: kinci hattın Tiryeste olması hatıra gelmek Usküdar, Beylerbeyi, Kısıklı, Erentecavüz etmediği görülecek olursa intiAkıl hıfzıssıhhası cemlyetleri Dr. Pahred tedlr. Vakit ktiresl hap müddeti bir hafta daha temdit edi( Baş makaleden mabait ) Kadıköy'de ve Adalarda nüdin Kerim. Filhakika Türk ihracat llmanlarile Tir köy, Şehirde saatlerin ayarını tesbit etmek lecek hatta icap ederse müntehiplerin yeste arasında sıkı bir münasebet vardu:. fu* memurluklan teşkil edilmiştir. milletinin aldığı hüviyetten her ne için Galata kuleslne konan kürenin ya Mücrün gençler Dr. tbrahün Zatl nezdine kadar gidilecektir. Çünkü rey Seyrisefain idaresi bu hususta henüz bir İstanbul merkez jandarma bölüpahasına olursa olsun zerrenni te~ kında işletilmesi takarrür etmiştlr. Kü Mütereddl çocuklar Dr. Cevat N. ZekâL karar vermemiştir. verenlerin miktarı müntehiplerin nısfıCemiyet ruhiyatı mualllm Hilml Zlya. ğü Fatih kazasma verilmiştir. Bu re Kandilli rasatanesi tarafından Işletinı geçmezse sandıklar açılamıyacaktır. da etmeğe imkân yoktur. arasında bölük ayni zamanda Beyoğlu ka • haba gelenler evvelâ cetvellerdeki isim millî hayatımızm başka şeklini batta leceği için kule ile rasatane zasına merbut bazı köylerle de lerinin hizasını imzahyacaklar ve reyle tasavvur etmek dahi caiz olmıyan esas bir telefon hattı kurulacaktır. ODD / rini kimseye göstermeden sandığa ata şartıdır. Rastaneden bir hat Çengelköy merkemeşgul olacaktır. caklardır. Bahsettiğimiz huviyetin bilhassa re zine raptedilecek ve Çengelköy ile kule Tapu teşkilâtı kazalarda da tatBu defterlerdeki imzalar ile rey veren jim, yani tamamen yeni ve muasır Türk arası birleştirilecektir. Kuleden bir düğbik edilecektir. idaresi olduğunu söylemeğe hacet var meye basılınca küre tam saat on lkide lerin miktarı tesbit edilmiş olacaktır. Bunun için Maliye Vekâletine mıdır bilmem? İşte bu mevzu Cumhu düşecektir. Bu hususta telefon ştrkett Vali Muhittin B. in bir tebliği «Yirmi sekiz yaşındayım. Tah bağlıyan bir çok vasıtalar var. Bu müracaat edilmiştir. riyet Türkiye'sinde her türlü münaka ile itilâf hasıl olmuştur. İstanbul'da Belediye intihabatına esas silim iyidir. Muhitimde münevver ya aşktır, ya tevgidir, ya fikir ar şanm üstündedir ve üstünde tutulacak Beynelmilel seyrüsefer işaretleri olmak üzere intihap hakkını haiz olantır. Bunun haricinde tenkit ve mürakatanınmış bir gencim. Pek küçük kadaşlığıdır, ya menfaat, ya da çoların mahallâtça vaktile tanzim edilmi Beynelmilel seyrüsefer işaretlerinin be mes'elelerine kapı daima açık idi ve ken öksüz kaldım. Kendi hevesim cuk... olan defterleri dört gündenberi şehrin İstanbul'da da kullanılması kararlaşBu vak'ada erkek tarafında hiç le, «âyimle tahsilimi ikmal ettim. muhtelif yerlerine asılmıştır. Bazı kim daima açık olacaktır. mıştı. Bunun için hazırlıklar bitmiştir. ( Birinci sahifeden mabait ) seler isimlerinin cetvellerde yazıh olmaİşte şimdi Ankara kaynaşmalanna belYirmi yaşımda iken bir iğfal neti bir şey yok. Kadın kalbile, menfaHazırlanan işaretler aybaşında yerlerine atile bağlı. Erkeğe ne duruyorsun dığını bahane ederek bazı gazetelere li başlı hâkim olan fikir bundan ibaretcesi evlendim. Evlenirken yaşı fırkasına mensup arkadaşla • şikâyetâmiz müracaatta bulunmakta ve tir. Yalnız Halk Fırkası grupunda değil, asılacaktır. Seyrüsefer idaresince bu işa mın, tecrübesizliğimin kurbanı ol düğümü kopar derken, kadın ya miş, retlerin yerleri tesbit edilmektedir. Her rile buradaki vaziyet hakkında göbunu hükumetin fırkalara karşı taraf bütün Ankara'da hâkim olan, âdeta Anben der? bilecek duğumu anhyamadım. Evlendiğim rüşmüştür. girliğine atfetmektedirler. Defterlerin kara'nın taşına, toprağına sinmiş deni şoför bu işaretlerin manasını Mahkemedeki hakem bu ipi kokız cahildir. En büyük meziyeti iyi muayyen müddetle muhtelif yerlere ası lecek kadar umumiyet kazanmış olarak ve ona göre hareket edecektir. Fethi B. Izmit'ten geçerken ütü yapar, yemek pişirir, temizdir, parmak için sebep arar. Sevmiyolıp muhterem halkımızın nazarı dikka görünen fikir. Öyle zannediyorum ki Mezarlıklar ıslah edilecek Fethi B., İzmit'ten geçerken S. F. tine arzedilmesi isimleri bu kayıtların bu güzel bir hizmetçi işgüzarlığını rum sebep değil... Karım bana ardündenberi Ankara'ya gelen yeni fırkaİstanbul belediyesinde yeni teşkil okadaş değil... Sebep değil... Ka mensupları tarafından istasyonda haricinde kalmış olan zevatın vaktinde geçemez. Fakat ruh ve gönül ar • nın reisi ile diğer erkânı Ankara'da işba lunan mezarlıklar müdiriyeti dünden istikbal ve teşyi edilmiş, trenin temensup oldukları belediye intihap encükadaşhğı asla... Ailem beni sever. nm bu yuvaya hiç bir şey getirmimenlerine müracaat ederek kayıtlarının halinde bulunan bu fikirden kendilerine jtibaren faaliyete başlamıştır. Mezarlıkvakkufundan bilistifade yeni fırkaterettüp eden nasibi almış ve almakta ların evrakı müdiriyete teslim edilmiştir. Bende mukabele edecek ciddî bir yor... Bizim aile sistemimize göre icrasını temin maksadına matuftur. nın Izmit ocak hey'etile görüşmüş bulunacaklardır. Serbest Cumhuriyette sevgi yoktur. Calidir. Onun kalbi mecbur değil... Çocuk yok... Ku ve faaliyetlerinden dolayı kendileBinaenaleyh bu mevzu üzerinde şura hürriyet ve itilâftan hiç bir eser bulun Müdür Süleyman Bey dün belediyenin sur kime ait?... üst katında tahsis edilen dairede çalış ni kırmamak için rol yapıyorum. ya buraya serdi şikâyet etmektense Hulâsa mahkemedeki hâkimin rine teşekkür etmiştir. mamak şöyle dursun uzaktan uzağa onu mıştır. Müdiriyetin ilk işi mevcut mezar Onun saadeti için kendi saadetimi müddeti kanuniyesi zarfmda intihap enandıracak veya hatırlatacak şemme ve lıkları tesbit ederek bunlarm ıslahına unuttum. Her şeyden feragat et karşısından güç kurtulurlar... lllâ Fethi B. perşembeye meclise cümenlerine müracaat etmeleri tebliğ zerre dahi bulunmamalıdır. Demokrasi başlamaktır. Son zamanlarda mezarlıkgirecek olunur. tim. Fakat artık bu aktörvari sev • karınla gece gündüz kavga etmelinin millî hüviyet şeraitini kolayca ihmal lar cidden muhtacı Ankara 23 (Telefonla) Fethi ıslah bir vaziyete giden tiksindim. Bu zından haya • sin.. O zaman, geçimsizlik var der, İstanbul Valisi o çeşidine Türk milletinin karnı Beyin Gümüşane meb'usluğu inti Muhittin edebilenTürk milletinin hayatı, hürriye düşmüştür. Bazı uygunsuz kimselerin tından kurtulmak, hayatımda in düğümü çözerler... toktur. mezarlıklan adeta seyrengâh haline ge kilâp yapmak istiyorum. GençliğiYa ben... Ben de aşağı yukarı habı bugün yapılmıştır. Netice heti anlamakta köhne liberalizm mesle tirdikleri görülmüştür. Hatta mezarlıkmi bu kâbustan kurtarmak istiyo bunu teklif edeceğim... Yani seven nüz bildirilmedi. İntihap mazbatağinde takılıp kalamıyacak kadar ileri lar bazan da kaçakçılara yuva olmuştur. bir kadına git demek çok acı bir smın telgrafla gelmesi bekleniyor. rum. Ne yapayım?» gitmiştir. Bazı mezarların içinden tenekelerle kaşey... Şahsiyetini küçült, senden so Bu suretle Fethi Bey, meb'us sıfatiHer karış toprağı insana taştan ek Bu mahkemenin halledeceği bir ğusun. Tecrübesizliğinin cezası sa leMeclisin perşembe içtimaına iştiçak rakı çıkarılmıştır. Yeni mezarlıklar Yarın gazetesi davası meğini çıkarmağı ihtar eden Ankara'nın müdürlüğü bekçi teşkilâtını tevsi edecek dava!.. Fakat kari ilk kavgasını na ait. Bunu hayatınla değilse, karak edebilecektir. Yarın gazetesi sahibi imtiyazı Arif Oruç sarp sahasında işte kaya katılığı ile ve ve muharrirlerinden Şemsettin Beyler hak kaya sükun ve vakarı ile yükselen hisler ve mezarlıklarm etrafını duvarlarla çe vicdanı ile yaptığı için benim ha dının hayatını teminle ödersen, kında Ağırceza mahkemesi tarafından ev fikirler ve kanaatler bugün böyle bir sil virecektir. Bunlar için lüzumu olan tah kemliğime müracaat ediyor, ben •müracaat ettiğin bu vicdan mahkeHaydar Rifat B. in affi velce verilen mahkumiyet karan Temyiz sile halinde bulunuyor, ve böyle bir isti sisat belediyelerce peyderpey verilecektir den cesaret istiyor. mesi sana aynl karannı verebilir. Haydar Rifat B. in affı için B. kamet üzerinde yürüyor. Yeni mezarlıklar ihdası da program damahkemesi tarafından nakzedildiğinden bu Bence kadınla erkeği birbirine CtCt ANNE M. M. inde bazı meb'usların bir tak, jiavaya yeniden Ağırcezada başlanacaktır. YUNUS NADİ hilindedir. Hakkı müdafaa vazifedir Otomobilciler İtiraz edıyorlar \ c< B. Şehir teşkilâtı ile oğraşılıyor Türk Ocağında Yeni teşkilât ikmal ediliyor Hatıralar ve hakikatler Sevmemek karımı boşamak için bir hak mıdır? Felhi rir ıssrecekleri haber verilmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: