24 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

24 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 Akaşın EŞ, 24 Eylül 1930 a Yeni Mevsim Yaklaştı Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük a üstünde | EKSELSİOR ük Elhise E'abrikası aya muvafık ve kusursuz in a olarak imal edilmiş zengin ve mütenevvi Lüks ipek kumaşların letafetini 0 tazeler la En mükemmel Bü y en son mi 'çeşitlerde yü) sibikeler muhterem ERKEKLERE MAHSUS LAN MAHSUS iie iradı KANİ İngiliz muşambaları 9'/a iübaren | Pele akne Muşambalar 13'İ Kiran Kabilitebdil muşambalar LANE Şİ ğa mandi biçimde Müşambalir 14'/, En asi Muşambalar bivertin astarlı 19'/, — ve kabili tebdil ” Kmaşlrını şk çin Muşambalar İngiliz biçimi kumaşlardan 3 ty ee larin 1 Trençkotlar EE vüş Bikin a mein giiiiler 23! izamdır. kama aye a ÇOCUKLARA MAHSUS beye ve yan nn 291) Kauçuk muşambalar 4'/, $ çin me gli bar: 2 ” â 5 1 eser bile k maz. Mandelberg pardesüler SE Bivertin muşamblar Tİ sika? i MULFON X ii 22) Trençkotlar 9, Si telini asla boz ingiliz biçimi kumaşlardan > r — eee ? ” | Trençkotlar muflon ile Ve yi Trençkotlar 17/5 | Yünlü paltolar ga v m ii 1 İyi cins yünlü paltolar 3 hz » Aynı zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesü- İngiliz biçimi Kostümler 14'/, # ler, paltolar, kostümler ve muşambaların müntahap MACUNU ile Mi: Lüsiveri siyah > gı çeşitleri ve hanım o. çat isimdi ve ipekli mu- : e SAFAS ren hiklarde Kostümler 18 /» şambaların mütenevvi çeşitleri mevcu re İİ kere br idir. Toptan Fiatına Perakende Satış DEE a a Kız ve erkek - Leyli ve nehari ilk, Orta ve Lise RM muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. Kız ve erkek be ayrı e ayrı pre “dahilinde idare mini TALEBE KAYDINA BAŞLANDI Talep vukuunda tarifname gönderilir. Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında Telefon : Istanbul 2534 Yerli WEalı Alpullu şeker fabrikasının Kristalize (£ şekerleri İstanbul piyasasında a Alpullu şekeri en ucuz, en kuvvetli ve en temiz şekerdir. Çift çuvalı olduğundan memleketin en uzak e arızasız nakli mümkündür. J.ROUSSEL pa bağı bülün tp âl mince azim kd tere mazhar olmuş tur. Zira ancak bu bağ ile emniyet ve raha tamme elde edilir. Bağın ne ine tatbikini mini İçi ez lari Hs Karamürsel Fabrikası MAMULÂTI Ankara şubesi İ tanbul eleri Mm Tünel meyda: da No. 12 Anafartalar aş 12 numarada ve İstiklâl mn a m8 k Ss oİ Mağazalarımızı ziyaı eri re ari Şık - Sağlam - Ucuz Me a Kumaşlar, Şapkalar, Battaniyeler Elazır Elbise Merkez Satış Mağazası İstanbul Sultanhamam ikinci vakıf hanı altında l Mükemmel bir kasık bağı BAKTERYOLOĞ Dr. BAKTERİYOLOJİ LÂBORATUVARI Umum kan tahlilâtı, irengi noktai nazarından Kase teamülü) kan kü- Teyvatı sayılması, tifo ve ısıtma ei teşhisi, idrar, bal- gam, cerahat ye su vu tahlilâtı, ültra eşviki sanayi Hanımlar Biçki Mektebi Talebe kaydına başlamıştır. Sergi ir yagi Çemberlitaş Çarşıkapı arası Tel, İst. 2994 Bu hususi uç sayesinde yeni harfler Daha Kolaylıkla Yazılır. Kaleme e ye ek zira in re güzel İn inden iii zahmetsi, No 189 Telefon İs- 981 ay rüçhaniyetlerinden biri: kâğıda kat'iyyer ARNAVUTKOYUNDE YELE ORERAKLR Galata, Baki Oymak Sokak li ei Leyli ve Nehari - Kız ve erkek Dr. FuAT HAMIT P.C.A e tarafından GEO. WEH UGHES IDRAR YOLLARI imaktadir, fabrikasının mamulatı LONDRA BiRAHANES eee GUNU AÇILIYOR Hastalıkları mütehassısı Türbe, Mahmudiye caddesi No.10 Telefon: İstanbul 2622 Feyziati Liseleri Ana sınıf, ilk sınıfları ve ayrı teşkilât dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtevidir. 1 Teşrinievvelde derslere başlanacaktır. Tel. İst. 2867 - Bebek 210 Satılık Arsalar it Aile altar” musiki caddesine ve yenikapı istasyonuna ki ü Muhterem muallimlerimize : a | bir dakika mesafede 18 parçaya Ankarada son defa içtima eden “Türkçe muallimleri,, kongresi tarafından ayrılmış 1800 metroluk . bir arsa Kış yaklaşıyor kabul iü esaslara göre tertip edilmiş olan edebiyat muallimi Kâzım ile Lâleli ve. Valide. :camileri Sevinç Bey arasında köşe başında üç yüzlü Acele ediniz ve vaktile ihtiyacınızı tedarik ediniz DİLİMİZİN GRAMERİ 340 metroluk diğer bir arsa . z tılıktır. e Mustaf KU ap 4 ve 5 inci attan) SA ğ a > : Soba - Odun ve kömür va aaa ze) gede İS abe Yal gi — . müracaat. VERESI YE YENi HESAP DERSLERİ Zayi — Üsküdar orta mektebi eserlerini kendisine has bir nefas ()nci sınıfından aldiğim “aile e 1 çi yy RESİMLİ AY MATBAA sı namemi Gaip ettim yenisini çıka- tabetmiştir. Nümunelerini Miami İlk Man bütün kitapları Ke eskisinin hükmü yok- ri olarak mevcuttuj Bi) tu 13 Muzaffer Hikmet Feridun İstanbul a karşısı. Eski ii Zay sokak No. 22 | Mes'ulmüdür :

Bu sayıdan diğer sayfalar: