24 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

24 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Eylül 1930 Şeker hastalarına müjde yerli mamulâtı halis ve hul Gi Avrupa'nın terkibi meçhul ( nın terkibi me piri > gem Saraçhane Başında Mr Caddesinde Münir Paşa konağında HAYRİYE Liseleri sa herg il Kız ve erkek Ana, | e > — lise kısımlari vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlardadır. sınıf- ları mevcuttur. Tali heyeti e! ruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. tedrisata ilk sınıflardan başlanır.Leyli talebenin blihassa gıda ve tine ami timam ktadır. lebe mektebin hususi otomobillerile mektebe gelir ve akşam TAZE HASAN GLUTEN EKMEĞİ 2 kmekleri yeri bilh edilen ve tazeliğini on gün muhafaza eden Hasan Gluten ekmekleri büyük rağbet görm zade hanı altında. Telefon İstanbul 2740 görülmediğinden günü saat relite pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip olaların şeraiti anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve ihale gününde idare encümenine müracaatları, iskenderiye sür'at postası (EGE) vapuru Tül Cuma 10'da Galata rıhtımından kalkara| cumartes sabahı o ML postası vapuru 25 ik hk Lim Zn Galata rıhtımından kalkarak Zongul- dak İnebolu Sinop Samsun Ünye Fatsa Ordu Gireson 'Trabzon Rize Hopaya gidecek ve li pazar iskelesile i Of Sürmene Trabzo . Gireson e kala Samsun Sinop İneboluya uğ- rTayarak gelecektir. İstanbul gümrükleri baş müdüriyetinden: Hızır yangın söndürme makinasından veya aynı evsafta diğer yerli pi in aleni münakasa suretile mübayaa olunacaktır. e ittilâ hasıl a münakasanın yapılacağı Nİ a günü saat 14 te baş müdüriyetteki komisyona üraçaal Givi, Tavuk kümesi inşaatı İktisat vekâletinden a Ziraat mektebi arazisinde inşa edilecek ya > bin > e vi keşifli Civciv ve tavuk kümesi bir tali üzere kapalı zarf usulile münakasaya kunulmuştur” müddeti e 11/9/930 tarihinden 2/10/930 tarihine kadardır. Evrakı fenniyesi ve ti İktisat v diimşiz e verilecek beş lira mukabilınde telsiz telgraf civarında Enstitüler inşaatı hey'eti fenniyesi tarafından verilmektedir. Zarfların 2/10/930 Perşembe günü saat on beşte İktisat vekâleti ziraat rl bii komsiyon tarafmdan küşat olunacağı ilân olunur. Hantal Zade Tayyar vapurları AYVALIK -İZMİR postası Seyyar Vapuru 24 Eylül Çarşamba akşamı saat e Sirkeci rıh- tımından hareketle (Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık, Dikili iskelelerine uğrayarak Cuma İzmire, gider ve Pazar günü akşamı Oİzmirden hareketle günü sabahı İstanbula gelir. Yük ve yolen için Eminönü Reşadiye caddesi Rıhtım Oha- nındaki İdarehanesine müraca- at Tel. İstanbul a telefon: İst - Hantal Ta Yolcu bileti yazari verilir. Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı — Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 92 Gi gün ikiden dörde kadar 'elefon: Kadıköy 164 Doktor Taşçıyan Muayene ve tedavi Ve gün sabahtan akşama kadar ö sebzecilerde İzmir sokağında No. 4 Şa YA ER ME) SEE ME AMI kulak, boğaz, burun mütahassısı Dok ihya Salih Cağaloğlu: Hamam sirasında İktisat vekâletinden: Bayatar işleri GE müdürlüğü için lüzumü olan iki bin kilo ham asitfi, e ve bin beş yüz kilo kreolin ve yüz kilo süblime pastilinin e üç bin ermomernin mubayaası için kapalı zarf usulile münaka- saya konulm İktisat rini mübayaat komisyonuna 4 teşrinievvel 930 cumartesi günü e on ye kadar teklif yapılacaktır. Bunların numunelerini görmek ve şeraitini anlamak istiyenl erin vekâlet ke idaresine müracaatları ve münakasaya iştirak edecek olanların da münakasa ihale kanunu mucibince ihzar edecekleri teklif mektu yevm ve saatı mezkürdan evvel komisyon riyasetine plarını makbuz pir tevdi ini ilân olunur. Da e Pi e BİK TAYYARE PİYANGOSU Tayyare Piyangosu biletini e 9 UNCU TERTİP 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 Teşrinievvel 1930 dadır Keşideler: Vilâyet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk huzurunda yapılır. BUYUK iKRAMIYE 40,000 Liradır Her keşide de ia zl tekrar dolaba konmaz : © Satılık köşk Kadık Doktor Hafız Cemal | iyünde A Şifada Fransız Cumadan maada her gün öğle. | yektebinin b ıda bahçe en sonra saat (14-16)de | inde on zmn LAYAN Bi ai Divan yolunda 118 ın 18 numaralı sı kabinesinde tile 30 Eylüld 7 vera kabul eder. satılacaktır. o Tafsilâ tanbul: Tel. 2398 numarada - Cumadan başka — Gelenbevi orta mekte- ün - öyleden sonra saa rHORHORONİ ia aldığım tastiknameyi zayi 13 ten ilheren hastalarını ka k 3 | dan bül Kline Beyoğlu Mektep sokak No. 35 | ettim yenisini alacağımdan hükmü munumun | muayene sabahtan akşama kadar. | yili Mesut dl va Ea Sahife 7 ruş 25 ecza kuruş. mektedir Arnavut köyünde > mahallesi 30,65 No.-hane 13,19 » ” ” mm ” » » " 2138 "m ” ” "” ” 363 >, » ” » " 11,23. ye ve ” » » ” ri Sie» » 0,21 Nam Makiipazi Lal dl e Balada years emlâki Meg icar Litsiyeaz müddeti 1 tep rini evvel 330 bire kadar temdit edilmi; tali, gn Me met pi paşa n İbrahimağa , — bei 14, 39 No. hane Üsküdarda Valdei atik medresesi Haydar paşada İbrahim ağa mektebi Balâda Hzr emlâki hususiye icare verilmek üzere 15 teşrinievvel 930 a günü saat on bire kadar müzayedeye konul Taliplerin e encümene ami Bedeli muhammeni 1483 liradan Je beyoğlu 35 inci mektepte mevcut ankaz satılmak üzere nievvel 930 çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye meli taliplerin encümeni vilâyete müracaatları. | Devlet Demiryolları ilânatı | O ton adi ve 55,5 ton İsveç demirinin kapalı zarfla münakasası ikinci Teşri 0 rem ge saat 15 te Ankarada Devlet De- miryolları idaresinde yapi Münakasaya iştirak ede: veysi teklif mektuplarını v. kkat teminatlarını ayni günde saat. 14,30 a kadar münakasa kâtipliğine > Dz mdır. artnamelerini beşer lira mi e Ankarada ve Talipler münakas ş ukabilin. Marla idare veznelerinden tedarik edebilirler. * let Demir yollarının Haydarpaşa Dev Sayda büfe ile bahçe ve bahçe içindeki Kami de eriye ve gar dahilinde el arabası ile satış ve Hay: aşa limanındaki bar: iğ tevhiden ve Hay. aşa iskelesinde â in koşk kilan e aleni müzayede ile üç sene müddetle kiray. verilecektir. Mizan ley eylülün 25 inci perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada mezkür müfettişlik dairesinde ği Müzayedeye iştirâk etmek isteyenier aki şartna i Haydar; işletme müfettişliği kaleminden tedarik edebilirler. Tail büfe ae için iki yüz ve köşk için de 120 lira teminat akçesini idarey ma alay mezkür gün ve saatte müzayedeye iştirak edebilecekleri ilân ol # Kütahya - Tavşanlı hattı > Köprü ören istasyonu civarındaki taş ocağından çıkarılacak 6000 M3 balastin kapalı zarfla münakasası 13 birinci teşrin za e saat 15 de Ankarada Devlet Demir yolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin tekli mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ü aat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine vermeleri Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada Eskişehir ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. Müstacelen 15 - 20 bin meşe travers pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanların zu on nispetinde teminatları ile birlikte 27 Eylül 930 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada Malzeme Dairesine müra- caatları veya mezkür Gali imdir tekliflerini göndermeleri ilân olunur. Fazla malümat için Malzeme Dairesine müracaat olunması. * Devlet Demiryolları İdaresine ait ei aleni Er ile icara rileceği Gazetelerle ilân edilen Hay rini ü müştemilat lay olarak i e üç sene olarak göste rilmiş olan müddeti icarın bir seneye izayedei aleniye ahi Teşrinievvelin birinci Çarşamba ününe talik ödün EDA» mevaddı sairesi ER bakıdir. Taliplerin buna gör ezkür günde saat on beşte Haydarpaşa İşletme Müfettişliği pa Ye lüzuğnu .» olunur. kk kullanılacak olan > 000 kayın; 40,000 mi e yine makas traverslerinin ayrı ayrı imekazll 127. Birinçi günü saat 15,30 dan itibaren Ankarada Devlet Me idaresinde yanılali ır. Mi asaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat tan ibatlarını aynı günde saat 15e kadar komisyon kâtipliğine verme: leri lâzımdır. Talipler bu üç münakasaya ait şartnamelerden her bir münakasaya ait olanı beşer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare © veeerinden today edebilirler. ) yr A la

Bu sayıdan diğer sayfalar: