24 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

24 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—.. —. Kasaba Belediyesi 1 7 ” nden: pa i | İmdeş be şebrine isale edilecek Su projesi tastik edilmiş bu- | > A K I T ın an gayri melhi 5647) li dahi! i 1 11 15 212 Muhtelif lâstik Iz k Il fl, inak a EA) aygenki (115400) ira keş İRüçük ilâmları | | Mabet ei malzeme kapak zerin münalasaza konması. Ve tevziât tesisat ve in iti iz Şaatı 1-9-930 d ti © g- an itibaren otu gün let demiryolları idaresi ıl Kaza müddetle ye b He usulile e münaksa kanununa tevfikan kapali zarf e e Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat saya konulmuştur. abide Kai LA teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu kâtip- 2 li Da Münakasaya iştirak edeceklerin erbabı vukuftan oldukları gi Pyahık “pe liğine vermeleri lâzımdır. v bu gibi inşaat inşa etmiş bulunduğuna dair yapınış oldu 2 . e Talipler münakasa şartnamelerini (beş) lira mukabilinde Ankara air mahalli belediye veya nafia heyeti fenniyesinden az : 65 ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. #eadetname veya tastikname ibrazına mecburdur, ç p 74 2 kok madığı e anki sahibi sermayeden olup ta Su inşaatına âşina ol- Z Kemençe mevcut boş çimento çuvalları aleni müzayede e inşaatın bi i İ e . ikinci madded bidayetinden nibayetine kadar refakatında 0 defa) ilân edil- Müzayede 4 teşrini evel cumartesi günü saat on dörtte H. P, çdeceğine iz mağ şehadetnameli bir Su mühendisi istihdam mek üzere maktu Mağaza binasında icra kılınacaktır. ein iile ten musaddak taahhütname itası ile belediyey We mizin her üç aylığı için $ Talip olanların mezkör gün ve saatte mağaza müdürlüğüne se tas? a Pm makbuy, ünakasaya iştirak edecekler evvel emirde teminat akçesi bik am tazla satın $ müracaat eylemeleri ilân olunur. burdur, “ veya muteber bir banka mektubunu iraeye mec- ele, Yüraş zamlar ; * Yuk yiye ib e “s....se000208 i , ale 1-10.930 bir terini Çarşa i tılk — Kiralık Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Derince İstasyonunda tesis e ba ER e e geri e onbir-| o Satılık hane -. Şehzade başında | edilmekte olan enjekte fabrikası müştemilatından fen, idare ve a » Muakavelei esasiyeyi örmek isti > şe eşiiye asıl- | Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında | mele binalarının inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. € içinde ski beledi e A Tİ e Pen belediye- | Marmaraya mezaretli 9 numaralı beş oda Münakasa 12- birinici teşrin- 930 pazar günü saat 15 te An- - park ve İstanbul şebreme- | Ve roüptemilir, müceddet ktrgir hane | karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. metleri heyeti e - yeti fenniyeleri üracaatları i l A yöerine müracaatları ilân olunur. m EKİ DÜFACAAE mn Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplârını ve muvak- İş Arıyanlar aat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtip- I .. ; İş aranıyor «— Çabuk yazar bir | liğine vermeleri lâzımdır. stanbul gu mrükleri baş mü- daktilo hanım iş arıyor Li mutedil Talipler münakasa şartnamalerini (10 ) lira mükobilinde Anka- sayi rada ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler, dir. Vakıt müharrirlerinden Gayur Beye EE 7 — VAKIT 23 Eylül (1930 — Devlet Demiryolları ilânları ihtiyaç kalmayın cava kadar ( azam 8 - ........ saa.aray ire sine m üriyetinden , müracaat, ğer Yerli lr yang söndürme makinasindan veya aynı vasıfta di AAA 518 kalem tıbbi ceza ve sair tıbbi malzemenin kapalı zarfla ali; Ez inalardan aleni münakasa suretiyle mübayaa ae Darüşşafaka Müdürlüğüne münakasasi 13 birinci teşrin 930. Pazartesi günü saat 15, 30'da cağı Tepee ini ittilâ hasıl ederek münakasanın ya; da. Talebe için kapalı zarf usulle | Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Düracantlar, pazar günü saat 14 de başmüdüriyetteki krmi i elbiseve ayakkabı yaptırılacak Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat el çamaşırlık amerikan almaca- | teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu pe ve itaya talip olan- kâtipliğine vermeleri lâzımdır. rı Eylülün otuzuncu sah günü Talipler münakasa şartnamelerini on İira mukabilinde Ankarada Satılık €şya ed onda Nuru osmaniyede Ce- ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. iyeti Tedrisiyci fslamiye mer- ezine gelmeleri ve gerniti an- Mİ ahlisiye umum müdürlüğün- | lamak Özere hergün oraya mü- 19 kalem yerli ip ve sicimler kapalı zarfla münakasaya kon- den: Tacaatları, muştur. Münakasa 6-10-930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada s00 Darüşşafaka müzürlüğünden kilo mikta; Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Paiüi ali — ği i Talebe için kapalı zarf usulile Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat kriben öç kilit miktarı - dibine ve ayakkabı yaptırılacak teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu Adet > Kası kaporta > Şamaşırlık âmerikan alınaca- | kâtipliğine vermeleri lâzımdır. ağı ğındân imal ve itaya talip olan- Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara Metre müstamel tel İarın eylülün ot e i Yukard, estamel Secak. ga il Nürü O li ve Haydüârpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. saat 14 ig miktarı yazılı -9. İyeti tedrisiyei İslamiye mer- | © a i fener pl pre Tersanede nda Bb akma günü | kezine gelmeleri ve şeraiti an- Ankara Vilâyetinden: gerer bilmüzayede bağlı bulunan | lamak üzere hergün oraya mü- Evvelce ilân edilmiş olduğu üzere badema encümeni vilâyetçe ihalesi icra edilecek olan bilümum inşaata tatlip olacakların mes'u- şenbe günl muayyen saatte mezkür satılacağından taliplerin per. | Tacaatları, a a derubte edeceklerin ehliyeti fenniyelerini natık müracaat etmeleri lüzumu ilin o gemide bulunacak hey'ete IWeti fenniyeyi ER lunur, vesikalarınm Vilâyet nafia başmübendieliğince görülüp tastik edil D h ili Mi ilânlsari miş olduğu halde yevmi ihalede encümene tevdi edilecek olan anı Iye vekâletind > 1000 adet matara pazarlıkla | teklifnamelere merbut olarak getirilmesi ve teminat akçelerinin de en: satın alınacaktır. Pazarlık 25 | ihaleden evvel behemhal Muhasebebi Hususiye veznesine yatırılıp — — perşembe günü e mukabilinde alınacak makbuz senedinin veya bir banka mektubunun © kadar devam edilecektir. Ji lere leffi lüzumu teki ilân ve bunun bilafında ha: muk, : Talipler numuneyi ve şartnameyi e lem evrakının ii kabul edilmiyeceği ii ukavelenamesinde yapılan tadilatla yermi görmek üzere Istanbulda Gedik le zarf usulile tekrar münakasaya vazedilmi gün müddetle Paşada Jandarma imalâthanesine | * 5 e görmek ve almak üzere Dalia ak bu hususta | Müracaat etmeleri lâzımdır. racaatları ve yevmi ihale olan 29-9. seti müsteşarlığı — — Tü “. : hi id : 4 dahiliye vekletinde müteşekkil ihale pair indi sünt no beşte | Zayller ütün inhisar idaresi umumi muna müracartları, Edebiyat fakültesi dört sömes- Mk A a ürik dram cözdsile sayet | müdirliğinden :la < . Aksa | d varakamı zayi ettim. Diğer bir ” . ray v1 ayetin oi; nüsha üladğeedai zayi varaka- 1000 kilo marangoz tutkalı fil N e 1 Aksaray — Bor yolunda 25-4- 000 ve 25 ların bükmü olmadığını ilân &- 2 No 250 kilo damga kurşunu N : ielerinden 0,80 ve 705 lira 46 kuruş bedeli ani kilometr. | derim. LE Me z Menfez ve 25-650 kilometrelerde 00,6 metr a ik yeli iki adet dahi ia Kİ 4 Nora bri va NK hk suretile ah k 30 kuruş bedeli keğifli köprü ve 28--000 çal a liğında 2769 Muaz3eti Yukarıda gösterilen dört nevi eşya pazarlık suretile alaca! tar. Metrede 00,2 metre açıklığında 1398 lira 40 ve 28 $ 509 ki /stanbuni aördüncü tera dairesinden: Sabunu evsaf ve şernitini diğerlerinin de numünenelerini görmek Menfez ve 30-4-000 42.000 kilometreler a kurüş bedeli kşifi Kumkapıda saraç İshak maballesinin ©s- | üzere taliplerin hergün ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı ğında MİGS ni İS kara b LE ll Ta 80,0 metre açık li İsak namı diğer tekke sokağında | muvakkate akçelerile 1 - Teşrin evel - 930 çarşamba günü Galata- YATA eilekiikente e e ara ea da mübayaat komisyonunda bulunmaları. adet imalâtı sınaiyenin bedeli keşifleri - 9639 hira 34 ki ceman | iken bilâhare hanenin Yanmasına binaen kuruştan | mezkör hane arsasının nısfns sahip olup i e se eray zarfla münakasaya konulmuştur. d â hel © bul 1) lâ ! — Mezkür köprü ve menfezlerin müstacelen e Me e zi e ça M | | İ f b üh çi No0 nl; €r ve let vu EREM X old Sliyakakı firmirezini yedaiki iğ ile ebat ea Seh, nr ağ rla o Ahmet UĞ d VI aye | na ld a9 mu gn > N y 8 nazaran her birnin ayrı ayrı aleni münakasa i Hissedar olduğunuz mubhterik EE 5 dân sarfı maxarla toptan ve kapalı zarfla eliyle hane arsasının mısfı diğeri Hacer disliğinden siğg Ka a iğ Si Hanımınn Ahmet Şükrü Beye / iş ii palı zarfla münakasa 9-9-930 tarihinden b la olan borcundan dolayı maballen Muğla vilâyeti dahilinde Gökâbat - Akçapınar yolunun 0-- 612 930 trihine kadar yirmi gün müddetle devam edi Te hacız ve tamamına altı yüz kırk | — 34 67İ inci kilometroları arasında yaptırılacak olan 8147,96 li- Yapıla muvafık görülürse aynı günün saat on Wu VS | altı hira yetmiş dört kuruş kıy- | ralık tesviyei turabiye ile ayni kısımda inşa edilecek 1926,12 lira- Pılacaktır. * ihale | met takdir olunmuştur. Ve artır- | lık sekiz adet menfezin birinci teşrin on birinci gününe müsadif b 4 — Talipler müzayede ve ibale kannnu veçhi| . maya konulacaktır. Keyfiyet ha- | cumartesi günü saat on dörtte ihalei katiyesi icra kılınmak üzere klifatlarını yevmi ihaleye kadar encümeni vilâ * teminat ve | cız zabıt varakası makamına | kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış olduğundan taliplerin vi- İeniye vesikalarını ihaleden 8 gün evvel vilâyet Gön ve ehliyeti | kaim olmak üzere tarihi ilândan lâyet merkezlerinde bulunan şeraiti umumiye ve fenniyesi dairesin- İnliğin, ibraz eylemeleri ve keşifname ve yet nafiz baş mühen. itibaren, on gün zarfında 929-139 | de hareket eylemek kaydiyle teklifnamelerini kanunen muayyen rahat almak isteyenlerin keza sella emi hakkında dosya numarasile İstanbul 4 ön- | olan teminatlarile birlikte Muğla vilâyetine göndermeleri ve başka *emeleri ilân olunur. enisliğine müracaat | cü icra memurluğuna müracaat | malumat almak isteyenlerin . vilâyet nafıasına müracat eylemeleri eylemeniz lüzumu tebliğ olunur. | ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: