24 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

24 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

emar e Şi AŞ g AN, yl... | i j | £ cesi imişler. — 6— VAKIT 24 Eylül 1530 Şikago haydutları arasında —Jeo London—dan Nakleden : M. G. Haydutların çok olması neden ? On senede ahalisi yüzde otuz nispetinde artan Şikagonun nüfusunun yüzde yetmişi ecnebidi Evi haydutlar tarafından berhava edilen baş müöddetumumit “Svanson,, Doların. saltanatı Thank'yöur fatiler.. Thank your mather.. Telsiz telgraf aleti moda olan bir parça çalıyor.. Küçük yelkenliniz hafif bir rüzgârm tesirile yavaşça! Mişigan gölünün dalgaları üstün- de kayıyor. Berrak, tam bir gece or talığı kapladı. Şikago ışıldıyan mu- azzam binaları, ziyadar çeşmeleri, koyu renkli semayı delen binlerce ışıkları ile gözlerimiz önünde yayı- yor... Beni davet eden zat soruyor: — Şikago güzel bir şehir değil mi? Telsizde tenorun sözleri duyulu- or: İn the tıcilight y dream of you Ouly of you, always of you... Gemideki üç tayfadan biri bize bol bol şarap ikram ediyot. Haki- ki, katımsız bir şarap.. halis fran- $ız şarabr.. Radyo şimdi bir foks- trot çalmağa başladı.. Diğer bir çok sandallar, kayıklar, yatlar etrafı- mızda süzülüyor.. Her taraftan şar- kılar musikiler yayılıyor... .».. . Şikago haydutlarını tamamen u- mutmuştum. Bir hâdise onları tek- Tar hatırıma getirdi. Bir sandal yel- kenlimize yanaştı. İçki meraklısı polis dostum güverteye atlıyor. © Eğer bir haber alırsa bana bildire- ceğine söz vermişti. Sözünde duru- — Cümleye bonsuar! şerefe... Şu mel'un telsizi susturunuz.. Pa- risli dostumuza bazı haberler vere- 'ceğim... Zuta'nın kasasında bazı * yeni evrak bulunmuş; Pat Roş bu- gün, Maxim çetesine mensup olan Coe, Dominik, ve Allco kardeşle- © rin evlerinde taharriyata girişti. “Alles'ların “Jak Lengle,, nin kat- linde zimethal oldukları muhakkak tır. Bunların adresi Ragres Porkta #Lont Oveum No 2533 tedir. Fakat oraya gitmekte mana yok; kendi- İerini bulamayız. Pat Roş orada iki hanım buldu; aranan beylerin zev- Apartımanları öyle süslü ki.. tablolarmı dersin, heykel- ler mi.. Mükemmel bir silâh deposu iki dakika evvel eve avdet etseydi! muhakkak telef olurdu. Büyük bir heyecan geçirmekle yakayı sıyırdı. Karısı, kızı, damadı, çocukları ya- taklarından sademe tesirile fırlamış İar titreşiyorlardı... — Hakikaten yaman bir hâkim.. Fakat bana baksanıza.. işittiğime göre ayandan Dencen ve müddeiu- mumi Svanson'un fırkalarınm ga- lebesi Daymond Coe Espozato is- mindeki müthiş haydudun himme- ti ile mümkün olmuş. Bu bir iftira olacak... Muhatabım tereddüt etmedi: — Hayır doğrudur. Ayan Den- icen namuskâr bir adamdır. Day- mont Coe Espazito ise haydudun biridir. Fakat aralarında fevkalâde münasebat vardı ve Daymont inti- habatta dostu Dencen'e yardım et- ti. Zaten Daymont yaman bir herif- tir. Bir oğlu doğmuştu. Vaftiz günü büyük bir ziyafet verdi. Bu ziyafe- te ayandan Dencen ve bir çok ad- liye rüesası geldiler. Ziyafet orta- sında Daymont bir fotograf getirte| rek hepsinin resmini birden aldırdı. Daymont, Dencen ve Svanson aleyhine yapılan suikastten beş gün evvel öldü. Onlara gösterdiği feda kârlığın hesabını veriyordu. Maa- mafih bu söylediklerimden müdde- iumuminin baydutlarla alâkadar olduğuna hükmetmeyiniz. Yalnız şurasını biliniz ki Şikagoda en na muskâr adamlar bile haydutlarla uz! m yolunu bulmalıdırlar. Haydutlarda para kuvveti var. On- ları hesaba katmak lâzımdır. Za- ten “Zuta,, hadisesi bir bapta sizi tenvir etmiş olacak. Haydutların ne mühim işler idare ettiklerini gördü- nüz. Zuta haftada 400,000 dolar kazanırdı. (Olkapone) ler, (Bugs Moran) lar, (Şpayk O Donnel) leri in tcaretleri ise bu miktardan çoki fazladır. Amerikalılar idealisttirler. Pro- testanlığın püritanizmine kapıla- rak halkın saf bir hayat yaşamasmı! Yüksek Mühenis mekiebinin 930 -931 ders senesi tedrisatına mübaşeret Tedrisata 4 Teşrinievel 930 cümarlesi günü saat dokuzda başlanacağı alâkadar” ların malümu olmak üzere ilân olunur. Ist, 4 cb Tera memurluğundan: Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayn menkulun ne olduğu: Ahşap hane maa bahçenin tamamı. Gayrı menkolun, bulunduğu mevki, mahallesi" sokağı, numarası, B. O, Ayas- paşa cami sokağı atik 61 cedit 57 No Taktir olunan kıymet 1750 liradır. Arttırmanın yapılacağı, yer, gün saat Istanbul 4 ct icra dairesinde 16-40 930 ts 14 ilâ 16 ya kadar, 1 — İşbu gayn menkulun arttırma şartnamesi 4-10-930 tarihinden İciberen 929-210 No. Ile Tst $ cü Icra dairesinin muayyen numarasında her kesin göre bilmesi için açıktır. İlânda yazılı olan- lardan fazla malömat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 920-210 dosya nu merası ile memoriyedmize müracaat €i- melidir. 2 — Artırmaya iştirak için yukarıda yanh kıymetin yüzde yedi teminat gös- terilecektir. ğ 3 — Hakları tapu sicilile sabit olmı? yan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadar- ların ve irtifak hakkkı sahiplerinin bu haklarını ye bususile faiz ve masrafı dair olan iddislerıni işbu Hân tarihinden itibaren 90 gün içinde evrskı müspitele- tile birlikte memoriyetimize bildirilmesi icabeder aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmuyanlar savş bedelinin paylaşmı- sında hi kalırlar. 4 Balerin günde artırmaya İş- drek edenler arorma sârtnamesini öku- muş ve İüzumlu malâmatı almış bunları tmemen kabol ermiş ed ve iribar olu- nurlar, Üstünde bırakıları gavn menku- lün bedeli zamanında verilmezse gayrı mekul ikinci bir artırma ile sanlır ve bedel farkı ve mahrum kalınan yüzde beş faiz ve diger zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın o memuriyetimizce alı- cıdan tahsil olunur. Beş numaralı fıkra- daki şart tahakkuk etmek kaydile üç defa bağırıldıktan sonra gayrı menkul en çok arttıranın üstünde bırakılır. Şart tahakkuk etmezse arturma geri bırakılıp alıcı teab- hâtlerinden kurtulur ve teminatta kalkar, $ — Arturmanın birinci veya ikinci olmasına ve gayrı menkule tenlluk eden kanuni hakka ve savşın tarzına göre diger şartlar. Müterakim vergi, belediye vakıf icsresi müşteriye aittir. 1 inci artırmada en ziyade 400 liraya müşteri çıkmıştır. Arwama Zincidir. en ziyade aruranın üzerinde bırakılacaktır. Yalnız Ahşap hane mas bahçe yu- kanda gösrerilen 16-10-9930 tarihinde İst. 4 üncü icra memurluğu Odasından işbu ilân ve gösterilen arttırma çartna- mesi dairesinde satılacağı ilân olunur. FER ERİ eman mma cevabı veririm: Şikago daima te- vessü eden ve zenginleşen yeni bir irdir, Bakınız sizi ikaz edecek bir istatistik söyliyeyim. 1930 hazi- ranında Şikagoda 3,373,753 nüfus vardı yani 1920 ye nisbetle 672,048 fazla nüfus vardı. Şikagoda Ameri kanın ve Avrupanın her tarafmdan gelme karma karışık bir halk mev- cuttur. Şikagoda halkın yüzde yir- mi üçü Amerikalı, bakıyesi Lehli, isterler. Alkolu, birayı, şarabı, ku-|lsveçli, Alman, İtalyan, İrlandalı mari fuhşu kaldırmak arzu edilisİye zencidir. Haydutlar biribirle- da vardı. Pat Roş'un adamları silâh) Yor-'Bu program pek âli olabilir; İrini öldürmesi mes'elesine gelince ları topladılar. Doğrusu büyük ce-|fakat insanlar insan kaldıkça tatbi-İbuna ne saşıyorsunuz? Aralarında saret.. Pat Roş ile müddelumumilki pek müşküldür. Şedit kanunlara|bir ticari ihtilâf oldu mu, tabil Svanson korku nedir bilmiyorlar!, İrağmen herkes, içiyor, kumar oynu|mahkemelere müracaat edemez: | — Hayatlarının pervasızca teh-İyor, eğleniyor... Ancak bu zevkleriller. Adaleti aralarmda tatbik eder- Tikeye koyuyorlar, temin etmek işini ber şeyi göze al-İler. Onların meşhur bir sözü vardır.) — Evet öyle... Fakat başmüdde-|mış kimseler deruhte edebilirler.İSmit Wesson rüvelveri insanları İumumi Svenson tehlikeye göğüs|Eğer kanunlar olmasa haydutlar)müsavi kılarlar. Fakat size en mü- germesini bilir bir adamdır. İki se- adi sirkatlerle iktifa ederlerdi; iç- him bir havadis vermek isterim ne mukaddem bu memuriyete nam-İlerinden namuskârane çalışacaklar) “Alkapone,, Şikagoya avdet etti.,, Zet iken onun, ve ayandan “Den-|da bulunurdu, Fakat şimdi bir kâr- “Alkapone,, cen”in evleri dinamitle berhavallı işe girişmişlerdir. Zenginlikleri le mi? edildi. Söylediklerine göre bununl. İefat olmadı. Eğer Mister Svanson sayesinde istedikleri lunduğunu bana sorarsanız size şal Şikagoya gelmiş öy- isten çıkalıdan beri kimseleri iş Florida da Miyamaydaki sayfiye- B için kullanılan bombalar pek bü-|başına getiriyorlar. Şimdi eğer ne-İsinde yaşıyor, arasıra Havanaya yük imiş. Bereket versiz hiç bir te-İye en ziyade Şikagoda haydut bu-| giderek şenlik yapıyordu. (Bitmedi) Ankara vilâyetinden: 1 Ankarada Hal civarında bir ilk mektep yapılacaktır. 2— Bedeli keşfi olan 45711 | lira özerinden kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 3 Zarflar 16 Teşrinevvel 930 Perşembe günü saat 15 ten evvel makamı vilâyete verilmek lâzımdır. 4— Zarflara bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 3430 liralık bir banka mektubu ve ya muhasebei hususiye veznesine verilecek bu paraya mukabil alı- nacak bir makbuz senedi teklif zarflarına konulmak ve yapacak mühendisin ehliyeti fenniyesini havi vesika vilâyet Nafıa baş- mübendisliğinden musaddak ola- rak yine bu zarfiara melfuf ol- | mak lâzımdır. Şersiti anlamak | istiyenlerin maarif müdüriyetine ve iştirak edeceklerin zarflarını yevm ve saati ihaleden evvel makamı vilâjete vermeleri ilân olunur. Fatih sulh Süncl höhimirğinden: Bakırköy emran akliye has- tansinde tahtı tedavide bulunan Fatma Zehra hanıma biraderi Kumkapıda çadırcı Abmet çele- bi mahallesinde Vali paşa cad- desinde 89 N. lu hanede kim- yaker Fuat Bey 22 eylul-930 tarihinden itibaren vasi tayin olundugu ( alakadarana malum olmak üzere ilân olunur. Saç Mafhaamıza pelen eserler: ————— —— — — Mekteplerde Musiki Maarif vekâleti tarafından ilk, or ve musllim - mekteplerine kabul © konservatuvar muallimlerinden M. Hs” lâsi Beyin ( Mekteglerde Musiki) mam” daki kitabı (Sodi kitaphanesi) tarafında neşredilmiştir. Fisti 80 kuruştur. /s'anön: beşine: icra daeş nde Mahcuz ve füruhtu mukarref otomobilciliğe ait müceddet em val parçaların artırma ile 29-9 950 tarihine müsadif Pazar günü $#” at dokuzdan ona kadar satıl#” cağından talip olanların yevm v8 saati o mezkürde Kadıköyünde Rum kilisesi caddesinde benzinti Fikri efendinin dükkânında V€ | yine mahcuz mezkür mallarda” bir kısmı Eylülun 30 uncu Sab günü saat 16 dan itibaren Tak- simde Ağaçaltında 39 numarali | Fikri Beyin dükkânında artırma İ ile satılacağından smear burada dahi bazır buluna memuruna müracaatları ilân olu” nur. Bakır köp kazası Tapu dairesini” | Safra kariyesinde seyis vasil den metruk gi vi ile Yanal Kuzana mubadillerinden Şuayip Naci efendiye tefviz edilmiş ol” . duğundan tapu kaydına desteref edilemeyen işbu emlâk için s& netsiz tesarrufata kıyasen mus” mele icra kılınacağından bu | yerler üzerinde resmi rehin V€ | hacız gibi alakaları olanları” | Bakırköy tapu idaresine müra€#” | atları ilan olunur. ———— mm Şurayı devlet reis iğinden Şurayı devlette teadül kanununun 10 cu derecesine dahil © mülâzımlık münbhaldir. İşbu dereceye tayin edilebilmek için mektebi âli mezun olmak” la beraber garp lisanlarından birine vâkıf olmak lâzımdır. Aynı zamand" taliplarin otuz yaşını mütecaviz olmamaları şarttır. Bu şeraiti haiz olanlar arasında teşrini evvelin 20 ci pazartesi günü saat 14de Ankara da şurayı dvelet dairesinde müsabaka imtihanı yapılacak” tr. Talip olanların mezkür tarihe kadar memurin kanununun 4#öncü maddesinde yazılı vesikaları hamilen bir arzuhal ile şurayı devlet baş kâtipliğine müracaat etmeleri ilân edilir. Istsnbul San at mektebinden: Mektepte el ile hareket ettirilir beş tonluk ve sekiz metre W* zunluğunda bir vinç satılıktır. Teşrinevvelin altıncı çarşamba mektepte aleni müzayede suretile satılacaktır. Taliplerin o o gün saat onda mektepte hazır bulunması. Ankara vilâyetinden: Ankara maarif vekâletinin işgal eylediği binanm ittisalindeki arsada idarei hususiyeye ait akarat inşa olunacaktır. 1 — Bedeli keşfi 43972 lira 53 kuruştur. Ve kapalı zarf us” lile münakasaya konmuştur. 2 — Şartname ve projelerini görmek istiyenler idarei hususiy? | müdüriyetine müracaat etmelidir. 3 — Teminatı muvakkate bedeli keşfin. yüzde yedi buçuğU nisbetinde olup nakten muhasebei hususiye veznesine tevdi ile alacağı makbuz senedini veya bir banka teminat mektubunU teklif varakası zarfına leffedilmelidir. 4 — Inşaat yapacak mimar veya mühendisin ehliyeti fenniyesini havi vesika başmühendislikten musaddak olarak mezkür zarfs leffedilecektir. 16 teşrini evvel perşembe günü saat 15 te kapalı zarflar açi” lacak ve haddi lâyık görüldüğü takdirde ihale olunacaktır. 5 — Şeraiti muharrer veçhile talip olanların kapalı zarflar! miadı muayyenden evel encümeni vilâyete vermeleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: