24 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

24 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fırkalarda ar AE S.C.F İs : tanbul merkezinde faaliyet yok! m Serbest cümhüuriyet fır- ası merkezinde fırkaya kei eb uslar vkalâde, içtimâı münase- . tara bulundukların- ir faaliyet yoktu : i uy ulda fırkaya O mensup ardan © yanlız Istanbul : sr B. kalmıştır. hari, Eeadisile görüşen bir mu- ArTrİrİMİZin mühtelif suallerine aşağıdaki cevapları — Lu , 77 Şimdilik $ bir faaliyet Dan ziyade A fırka merkezinde yoktur. Faaliyet isaettirmekte gin arada kendini irne meb” firkamıza intisap y” İstifa ettiği zetelerdel;; y Faik B. miştir, bu Faik beyin hakkında bazı ga- azıların aslı yoktur. fırkaya intisap etme- bildiği itibarla fırkadan çe- ir di de mevruubahs olamaz. iz ! gün sonra ben de mec üze eratına iştirak etmek — Ankaraya gideceğim. erbest fırkanın Istanbul vi- ze eği belediye intihabatı eş arile meşgul olmaktadır. ui er Mi Ismail Hak- »R afla Şekip, Orha it e doktor Selâhaddin Cole irak gla Muhiddin hanımın iş- ue ie bir içtima yapıl at konuşulmuştur. Fır. belediye intihabatında rek. ok ehemmiyet vereceği i afişler, nutuklar, si- erdelerinde ilânlarla hal- mi rem anişılmaktadır. müfettişlik) yakında ne diyor? AB VAkm) — Söylem Belediyede Mein İntiha ve fırka erkânı mec- | tikten sonra | maş, im | ramen | CHEF, | Nizamnamede tadilât yapılacak mı? Cümburiyet Halk fırkası ni- zamnamesinde yeni bazı tadilât yapılmakta olduğu söyleniyor. Bu tadilâta göre bundan sonra fırka müfettişleri meb'uslardan intihap edilmiyecek, riyaset di- vanının vezaifi fırka divanına dev rolunacaktır. Yeni bir merkez heyeti teşkil edilmesi muhtemel- dir. Bu heyete girecek ara bil bassa seçilerek intihap edilecek- tir. Fırka müfettişleri arasında | değişiklikler o olacağı © söylen. | mektedir. Ocaklılar Türk ocağına mensüp olanlar hangi yırkaya | girebilir Ankaradan aldığımız bir ha- bere göre Türk ocaklarının va- ziyetini tavzih için bazı kararlar verilmek üzere olduğu anlaşılı- yor. Bu karara göre Türk ocak- | ları Halk fırkasının hars mües- | sesesidirler. Bunun için Ocakla- ra ei C. H. fırkasına men. sup - olanlarla, hiç bir fırkaya | dahil bulunmıyanlar girebilirler Halk fırkasından başka siyasi bir fırkya mensup bulunanların ocaktan istifa tasrih müfettişliklere ahali |diğine göre fırka, verilen vazifeleri m tın derece itibarile rındaki uzuvlar Yas; düşünmektedir. amman NN ya p yakında sini nn. Reyinizi Halk £ m Belediye intihabatı inü çok yakınlaşmıştır. Asılan ml bazı itirazlar olmakta ve bunlar tetkik ve doğru görülürse tashih edilmektedir. . Teşrini evvelin beşinde reylerin verilmesine baş- lanacaktır, “ VAKIT .in O YİN MİDİ Yazan ; & S Van Dayn edilmemesini istedi. Geceler ha- Yır olsun, dedi. Elektrik lâmba- “nı söndürdü ve yataktan aşağı Sıçradı. Yorganın altına elbise- sile girmişti. Binaenaleyh giyin- mek külfeti yoktu. Hizmetçi sü- tahiye buz koymakla meşgulken 9 da aralıktan kolayca sıvıştı Oşarak aşağı indi. Asansör in- meden sokağa fırladı. Hizmetçi ini bitirip de tekrar odanın inden © geçerken kumandanı Röremedi, Çünkü oda karanlık- Hâdisenin bu şekilde cereyan ğini düşünemezmi siniz ? — Tabil düşünebilirim. Fakat Ya avdeti meselesi ne oluyor? — Adam sen de bundan kolay 96 var? Kapının gölgesinde ki- Tacılardan birinin eve gelmesini bekledi. Hizmetçi szat iki bu- Şukta Mösyö Montakuyu asan- rk asına veriniz! N Bakırköyünde aş gazete bakırköyü CH. |! mutemedinin Yanına iki dakırma alarak intibabata Si ale için köyler, ktığ ——— Dün alâkadaşi Ma m tefrikası v eğ 1 Markam inceden ediyordu. va devam etti; — Kumandan, i hizmetçinin il ir diye yaptığı manevrayı ie diyosunuz ya, Fena bir o baş ağrısı.. çünkü bugün 13 Me ziran... Meş'um 13 haziran, Fa, kat hizmetçi için mesut bir we Bol bahşış... Bir AVUÇ para, De likanlı biç böyle bi dan ilkan bili bir günü aklın. Müddeiumuminin çehresinden mana çıkarmak imkânsızdı söy- | lenenlere inanıyor mıydı? & Nibayet, sakin, Yavaş bir sesle: — Madam Platz için ileri sür- Şami Vilayetin Tebliği Şikâyete lüzum yok belediyeye müracaat ediniz Istanbulda Belediye intiha- batına esasa olmak üzere in- tihap hakkını haiz olanların mahallâtça vaktile tanzim €- dilmiş olan defterleri iki gün- denberi şehrin muhtelif yerle- rine asılmıştır. Bazı kimseler isimlerinin cetvellerde yazılı olmadığını bahane ederek ba- Zı gazetelere şikâyet âmiz müracaata bulunmakta ve bu- nu hükümetin fırkalara karşı i tarafgirliğine atfetmektedirler. 5, Defterlerin muayyen müddetle muhtelif yerlere asılıp muhte- rem halkımızın nazarı dikka- tine arzedilmesi isimleri bu kayıtların haricinde kalmış 0- lan zevatın vaktinde mensup oldukları Belediye intihap en ğ cümenlerine muracaat «derek f kayıtlarının icrasını temin mak- i sadına matufiur, , Binaenalezh bu mevzu üze- i rinde şuraya buraya serdi şi- j kâyet etmektense o müddeti $ kâhuniyesi zarfında intiba j encimenlerine pyüracaat et meleri tebliğ olunur, Istanbul valisi Muhiddin madığı söylendi. Intihabata hiç | j | i ğ : | Ay | bir yerde müdahale vaki ol ; mamıştır. Mütemötler is&'biltabi istedikleri yere gidebilirler, Beynelmilel seyrü sefer işaretleri lan beynelmilel seyrüsefer işm- retleri ay başından itibaren la- zm gelen yerlere asılmağa baş- lanacktır, Nuri Bey Neden Ali Beyin tekririni imzaladı? evelki gü düğünüz delilleri ben kendi | nefsime tercih ederim! dedi. — Fakat durun, acele etme- yin. Ben silâbı da bulacağıma eminim, Markam bu iddia üzerine bir az dirilir reketlerini dikkatle takibe baş- ladı. Fakat böyle bir şey ümit etmek le kapılmak olur. — Göreceksiniz, hem de hiç güçlük çekmiyeceğimi zannedi- yorum. Vans hem bu sözleri söylüyor hem de komodun çekmelerini karıştınyordu. — Mübterem kumandan silâ- bini mazda, Çünkü askerdir, herkes lir, bunu gayet tabii görür, ken- disi madem ki masumdur - dikkat edin bizim böyle tah- minde bulunduğumuzu sanıyor- lar - silâhını neden saklasın? Neden her zamanki yerine bı- Tabancanın takmasın? Belediye tarafından hazırla” | 3 .— VAKIT 24 Eylül 1930 Mahmut Esat B.in sözleri Rum gazetelerini sinirlendirdi Teşkilâtı esasiye kanununun din farkı kaydetmediğini söylüyorlar Esaret çekmekten ise muhacereti tercih ederiz diyorlar Rumca gazeteler, sabık adliye Esat Beyin, öz | vekili Mahmut Türk olmıyanların köle olacak- larım, ve öz Türk olmıyan tabi- rinde de ecnebileri değil, Fakat | Türk olmıyan diğer unsurları, kastettiği hakkındaki beyanatını şiddetle tenkit ederek, adliye vekilinin böyle bir söz sarf et- miş olduğuna inanmak İsteme- diklerini, yirminci asırda esaret mevcut olmadığını ve böyle bir tasnifin, Türkiye Cümhuriyetinin bariz bir vasfı mümeyyizi olan liberalizm vo müsavat pirensip- lerile ve din, mezhep, ırk, cins farkı gözetmeksizin bütün vatan- daşlara ayni bukuku bahşeder Türk teşkilât esasiyesi kanunile kabili tevfik olmadığını ve Rum- | ların esaretten ise mübhacireti | tercih edeceklerini yazıyorlar. —— ra — Jandarma merkez bölüğü Haber aldığımıza göre jan- darma bölüğü Fatih kazasına verilecektir. Fatihe Beyoğlundan | bazı köyler raptedilecektir. | , i Mezarlıklar ıslah edilecek Mezarlıklar müdürlüğüne ta- yin edilen Suleyman bey işe buşlamıştır. Mezarlıkların harita- ları tetkik edilecek ve ıslahat yapılacaktır. Mezarlıklar son zamanlarda çok berbat bir şekil almış, hatta rakı kaçakçılarına bile mesken olmuştur. Dil Bilgisi | 15 Eylül 930 tarih ve 30 nu- maralı kararname ile en son kabul edilen kitap İ| Muallim Ahter Necmettin H. ve Necmettin Halil Beyin eseri. zâselerin 6 ıncı ve 7 inci sınıfları için İ Gramer kü içtimamnda Başvekil | İsmet Paşanın şark harekâtını ve âsi- İ lerin tenkili hakkında meb'usla- ra izahat verdiğini yazmış, söy- lediğ sözleri dercetmiştik. o Bu izabattan sonra Afyon meb'usu Ali beyle bir iki arkadaşı tara- fından İsmet Pş. obükümetinin faaliyetini tasvip ve ordumuzu tebcil etmek maksa- rir verilmiştir. bulunmaması bulunmasından da- ha fenadır, Bakın burada psi- kolojik bir nokta da meydana ibi oldu. Vans'ın ha- | —O zaman iş değişir Vans! | | dun Alven'in evinde bırakma | İ mıştır ya! Tabancayı kaldırıp at- | onda bir silâh bulunduğunu bi- | orada ! yakın çıkıyor. Bir masum kendisinden şüphe edilecek diye korkarak silâhinı ya temizler, yabutta bir | nehre, bir denize atar. Tıpkı yüzbaşı Lökok gibi, Fakat ken- dini masum tanıtmak isteyen bir mücrim silâhı cinayetten evvel durduğu yere koyar. Vans komodu karıştırmıya devam ediyordu. Elleri çekme- celerin içinde ilâve etti: — Yegâne mes'ele silâbın mutat yerini bulmaktır. Komo- içinde yok, bakalım bir kerede şu elbise dolabına, Odayı geçti, kapuyı açarak içerisini aydınlattı. Elbise dola- bının östündeki rafta bir bel kayışı, bir rüvelver kılıfı göze çarpıyordu. Vans bunları aldı, usulca yatağın üstüne koydu. Sevinç içinde üzerlerine eğilerek mırıldandı: — Hah, işte akibet sizi bul dum. Dikkat et Markam kılıftan başka her şey tozlu. Bu onun bir zamanda açıldığına | kabraman | Kitabı basan yer: Sühulet Kütüphanesi ii Ankara Baddesi Bu takrire Serbest Cümkuri- yet Fırkası umumi kâtibi Nuri | Bey de imzasını atmıs ve bu mesele meb'uslar arasında filve- kayi mucip olmuştur. İ Nuri beye bu takriri imze- etmek hükümeti tasvip manası | na gelir, maksadınız (orduyu tebcil ise neden ayrı bir takrir vermediniz?» denilmiş, mumai “evet öyle demiştir. alâmet, değil mi? Gerçi bu bü- yük bir şey anlatmar, fakat ben de yalmz hatırda tutmanızi is- teyorum. Tabancayı kınından çıkardı; — Bakin tabanca da tozsuz, he- men bir kaç gün evel temizlen- diğini iddia edebilirim. Mendilinin bir ucnnu namlu- nun içine soktu. Çikararak gös- terdi: — Anlıyorsunuz ya pas, leke namına bir şeyler yok, fişek- lere gelince... Onlar tamam. Fişekleri birer birer çıkardı. İskemlenin üstüne sıraladı: — Yedi tane.. Sayı tâmâm değil mi? Ama bakin Markam garip bir şey daha... Kurşunlar» dan biri diğerlerine nazaran da- İ ha parlak! silâhçı dükkânında İ kutu içinde duran fişenkler ü- zun zaman parlaklıklarını mu- hafaza ederler. Ancak tabanca- ya yerleştirilenlerdir ki solarir, renkleri değişir. Şu noktaya da bilhassa dikkat buyurulmasını | isterim. Burada rengi parlak olan kurşun, tabancaya son ko- ğ (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: