22 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

22 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kudüs meb'usu Ragıp B. : “Demek, ' bütün azası ve meb'uslar asılsaydı kimse sor- mayacaktı!,,Demekle en ederin bir yarayı içinden deşmiş oluyordu. Suriyede asılan lz:: azası, idam cezasına — (: kazanmış olabilirdi. Fakat, bir hükmün, bilhassa idam gibi en ağır bir cezayı ihtiva eden bir hükmün, bir lüzum, eç- ması asıl cürüm kadar ağır ve affedilemez bir şeydi. Bu vaziyetten muğber olan ırlnd:l:'dı. Rıgı?ğâcyîn su- alini, acı bir istihza ve serzeniş şeklinde; — “Tabill,, sedasile tamamla- mışlardı. Buna mukabil Ahmet Ne- simi Beyin verdiği şu cevaba bakınız: — Bu işler olmadan evvel veya olduktan sonra bana res- men malümat veren — olmadı, Ben Ticaret nazırı idim. Bu- nunla beraber haberdar - olur- olmaz sordum. Fakat bu —mesele vükelâ meclisini alâkadar eden bir iş değildir. Böyle olduğu halde yapıdan — muamelenin kanuni olup olmadığı soruldu. Gelen cevapta usul ve kantmâ riayet edildiği bildirildi. Ancak mes- elehin siyasi cihetinden basiret ve itidal tavsiye etmekten ge- ri durmadım. Talât paşa da bu fikirde idi. Bu cevap Ragıp Beyi ikna etmemişti. Bu arkadaşın fikri- nin saplandığı nokta şu idi; — Fransada bu kadar şey- ler yapıldığı halde meb'uslu- ğun ref'i meselesinde ne kadar 1 — Benzetmek içia - kullanı- İçinde İtidal Ve Basiret | * Siyaseti Nasıl Tatbik'olunmüştü? gürültüler olduğu malümdur, Halbuki- bizde kos koça bir âyan azası asılıyor da Vükell meclisi neden sonra haber Bu suretle münakaşa hayli hararetlenmiş oluyordu. Ahmot Nesimi B. arada sorulan #uab lere - toptan bir cevap olmak üzere şunları söyledi: — Harp esnasında bir. ta- kım adamlar düşmanlar - ile münasebette — bulunur, — elde edilen deliller ve vesikalar ile divanı 'e verilirse, işin sonunda “ kanun bunları niçin ter iyor,. bilir mi- n?mbîî”dıyend:ıy:mu. Fa> kat — bunların adetleri çok olurse o vakit bu mesele si- yasi bir ehemmiyetle telâkki edilmek lâzımgelir ki bu tak- dirde basiret ve itidal tavsiye olunur. Eeğer yine itidal görülmezse başka — tedbirlere — müracaat edilir. Ben de dahil olduğum halde Ahmet Nesimi Beyin bu cevabı arkadaşların birçoğunu tatmin edememişti. Bunun — üzerine Ragıp Bey- şu noktada israr etmek macburiyetinde kaldı: — Peki ama efendim; bu hususta resmi bir muamele geçmiş midir? Daha doğrusu Vükelâ Meclisi bu işi görüşüp bir neticeye: bağlamış mıdır? Sabık nazırın bu meselede son cevabı şu olmuştu : — YVükelâ Meclisinde bu iş için benim huzurumla verilmiş hiçbir karar yoktur. Buna : “Pek âlâ... Çok mü- kemmel!,, demekten başka ne kalıyordu ?... Ahmet Nesimi Bey: “Milletten Sakladıklarını Bizden De Saklarlardı!,, Diyor. Yarınki Nüshamızda.. .| * Son Posta'niın Bilmecesi * Halledilen Bilmecemiz 12345678 891011 Yeni Bilmecemiz 12345678 91011 7 — Tocssür nidası (2) zulüm lan söz (4) ateş yakılan yer (4) | *den (5) hayret nidamı (2) 2 — Keder (3) kuvvetli (3) $ — Sarıklı (4) içki W) 4 — Azkeri rütbe (7) $ — Küpeki2) geceler(5)nota (2) 8 — Keskinletmek () 10 — Yanmış odün (8) çalgı veya ot (3) 6 — Hisse (3) ölmüş vücut (3) İ — 11 — Lâtife (4) kuru soğuk () Konya'da Yeni Fırkanın| — RİTA, TİP-TOP Gazetesi Eski gazetecilerden Nalbant zade İbrahim beyle, dişçi Mu- rat Hüdaverdi beyle tarafın- dan Konya'da, Serbest fırka- l nın fikirlerini neşir için bir ga- ' zete çıkaracaktır. l ve sair marka tekmil A ayakkapları ile bir kısım he lj mamulâtı kunduralarımız 96 30 ilâ 50 tenzilâtlı fiatla Elden Çıkarıyoruz T. MURİADES Beyoğlu İstiklâl caddesi No.356' maktadır. ' —I?îaınya Beleaiy;;i !Hem Suçlu, Hem Güçlü Sinema Sütunu ı Bir Fransız Sinemacısı Temin Ediyı Kızlarda Yıldız Olmak Arzusu'Azalmıştır.. FUTBOL, BOKS Bugün Hararetli tacı ae Birkaç gün evvel şehrimizi ' etmiyor. Fakat tahmin edil! — Harp esnasında ordunun Maçlar Var ziyarete gelen bir Fransızsine- | st güç değildir. Başlıca iki esas hareketlerine taallük et- | — Bugün yine Stadyomda Ma- | Pa Şşirketinin müdürü, genç | bep vardır. miyen hadiseler, hiçbir “Ciddi kızlar arasında — yıldız. olmak Bu sebeplerden birincisi sebep yök iken milletten igiz- Arrusunun gönden göne azal * nevi ilânların bilhassa F lenmiş ve bu da munhasıran Ün zat üyer kd etmiştir. dolandırıcılığa vasıta olduj mevki harsile yapılmış. Buna & bir | #rlamıyan kalmamış olması! ne diyeceksiniz? filim için bir genç kıza ihtiyaç İlrînc.i sebep te Amerika gaz Sabık nazırın bu sunle ver- vardı, bu kızın olması da | telerinden naklen Avrupa diği ilk cevap, diğer birçok lâzim değildi. elere birer | Zetelerinde yer — Bulan meselelerde olduğu gibi: ilân koydum. Kaç talip | haberdir. Bu — haberi biz — Bundan haberim yoktur! gçıksa beyenirsiniz ? gele | nakledelim: Gizlenen şeyler nelerdir? Bil- tamam üç kişi geldi. Bunlar- | — Bugün Holivat'a iş bul, miyorum |.. dan ikisi hastaneden çıkmıştı. | için gelmiş, fakat istediğ Cümlelerinin, ağzından tu- Üçüncüsü de vilâyetlerin birin- | bulamamış, — sefalete d haf bir eda ile dökülmesinden den tamam (16) bin genç kız dır. Bu kızların hükümet vasır azalmasının sebebi nedir? tasile memleketlerine iade ©€ ğ Fransız sinemacısı bunu izah | dilmeleri düşünülmektedir. ması gibi haller. Ahmet Nesimi Bey bunun da altında kalmadı ve şiddetle atıldı : — Kat'iyen haberim yoktur. Yapanlar mes'uldür. ayret!.. Ben, — meselenin ciddiyetini hakkile kavramamiş olsaydım — nazırın, işi alaya döktüğüne inanacak ve bu * haberim yoktur! ,, cevabına şakrak bir kahkaha ile muka- bele edecektim. Dört uzun | sene içinde dünyanın altı futlş ne gelmiş ve memleketii başında bulünan bir zat bun- dan vaktile haberdar olmamış. Buna çocuklar bile inanmaz. Sonra: “ yapanlar mes'üldür. ,, demesine ne buyurmalı? Bu suretle Ahmet Nesimi Bey kendi fermanını kendisi ver- miş olmuyor mu idi? 0.":::;1 avantajı bizim için de varittir. Ama — kuüvvetli — oyuncuların hasmı tanıması daima - faik tarafın lîhiıîe bir avantajdır. u itibarla bi kü oyun- lınî meraklı u:tı:'h, cuma günkü kombineıığıu;“nkıi ©- İan tertibin iki 'esyonel takım — karşısında — alacakları neticelerdir. Nai Asıl İş Amerikalılarla Boksta arasında görüyoruz. — , leri glvfwt anın en zel n bı.ırı::ny onu karikati BUGÜN MEREEEAERN MELEK SİNEMASINDA Haftanın en büyük muvaffakiyeti ADOLPHE MENJOU ve CLAUDET CÖLBERT tarafından temsil edilen tema- men Fransızca sözlü MUAMMA Filmi, şimdiye kadar dinleren €'alerden en mükemmel kaydedilmiş olduğu umun n « İlâveten:FOX JURNAL lar,, arasında kendisi de değil mi idi ? îmboln&lerile te- || ması ben ihzar ettim, fakat neticenin son tahmin etmiyordum. Amerikan ger boksör bulunur. İngiliz filosile en - sene yaptığım gibi, bir de Amerika- hları denemek aklıma geldi. Amerikan boks kaptanım Ga- latasaray kulübüne davet ettim. Onlarla müzakere esnasında yu'carıdaki idman salonunda bi- Buna Derler Konya,20(H. M.)— Tahsisatı |" çim boksörl. ğ | I olmarlığı bakde büyük bir.cadı | düael 7 D l FOX NEWS JURNAL hbalihazır dünya ha- de açtırmıya teşebbüs eden Amerikalı — boksörlerimizi leri tarafından temşil ile (BOUC MU(SİKİ RE TEDA nam Fransızca sözlü skeç n tavsiye edeceğimden, i: ilk ı olan boksörlerimiz bu sert yamruğu - yerine yerleştir- | i mek taliine bırakacağım. Bu sistemle bazılarında mu- vaffak olacağımızı ümit ediyo- rum. bizini — çocuklar Amerî:lnkıl:dın daha gençtir- ler; gençler yamruğa rılıl-ıı— dan daha çok — mütehammil- iki yumruğuna birzimkilerin bir buçuî“ yumruğu kâfi bir (Balans) yapar İ dayım. Herhalde İngiliz filosu bok- sörlerini — yenerek ilizleri hayrette bırakan küçük Kemal Melih ve Saranga'dan müte- şekkil grupun bu sefer de boks wefimizi sonuna kadar müda- aa edeceğine eminim. Dikkat edilecek en mühim nokta- lardan biri de, dövüştüğümüz milletin boksta bütün dünyada en ileri olduğudur. Halbuki bizde boks sporu- na şimdiye kadar ne hükümet ne de federasiyonlar tarafın- dan bir metelik muavenette bulunulmamıştır. Bütün bu mahrumiyetler içinde yetişmiş görmek istedi. Misafire - göre- mezsin diyemezdim-yukarı çık- tık. Eski bir A -erikan boksörü olan — gemici bizim çacukların iamanını gerur görmez, bana döndü : — Azizim sizinkiler amatör değil, boksu iyi biliyorlar, ben bunlara ancak gemideki fcı*anellefi çıkarabilirim, Jedı. emin ettik. Razı etmek kabil olmadı. Biz razı olduk. Onların profesyonellerile dö- vüşmeyi kabule mecbur olduk. Şimdi düşündükçe hissedi- yorum ki gece çok hale- canlı bir gece geçireceğim. Amerikanın porfesyoneli nasıl olur, bilirim. Bizim bir avantajımız var. O da Amerikalılar —( kurure- jim ) diyarından Mî&lliyorlır. Se- nelerce — görm eri içkiye dayanamazlar. Bana Boks ya- pacaklar da içerler gibi geliyor. Fazla olarak (ravnt ) ları kısa kabul ettim. Dört,beş devre içinde bizimkilerin boka tarz- larmı kavrıyacak vakit bula- gakları şüphelidir.. Hem ço- cuklara maç başlar başlamaz olanca şiddetlerile atılmalarını Konya belediyesi, istasyon ci- varındaki bazı ekilmiş tarla- ları bozarak öylece bırakmış idi. Şimdi tarla ve arsa sahip- leri, kanuni hiçbir. muamele- ye lüzum görmeden ve mal sahiplerini de haberdar etme- den yapılan bu kanunsuz mu- ameleden dolayı beldiyeyi da- va etmektedirler, Mal sahipleri tarafından va- ki olan müracaatlara belediye tarafından: “Biz sizin tarlala- rınızın içinden şose geçireceğiz, şereflendireceğiz. Binaenaleyh siz belediyeye şerefiye verme- Hisiniz!,, cevabı verilmektedir. karlarsa; ait olduğu m: g-k bir. boks ııtrıılıü'ı. mak için tahsisat istiyeceğ bu, âkşafn muvaftak — olursakı Bu çocukların hakkıdır. Atletizmin, güreşin, futbolüt antrenörleri var. Buna rağmef her ecnebi temasında yenili” dar adam yötiştirmiştir. Bu sporu bundan sonra d ihmal edersek günah olur. — Mühim bir haber daha v#f Şehrimizde bulunan meşhif boksör &l:nnki Marten)i ba'; takıma dahil etmiye muvaff: oldum. Takım bu suretle hf ekipin kolay kolay yenemişt ceği bir hale geldi. ' n kak ; bimle muvaffakiyetler tem”â ediyorum. Onlar bilsinler şamki — dövüşlerile ebediy' yerleştirebilirler. 3 _’1 Kurs Mezunları Taşraya Tayin Edilecek İstanbul muallim kursların- dan mezun muallimler Vekâlet tarafından taşraya tayin edi- lecektir. Bunlardan İstanbul'a tayin için müracaat edenlerin müracaatları - semeresiz — kalb- Bizim çocuklara bütün bu memlekette boksu, bu ’:J

Bu sayıdan diğer sayfalar: