22 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

22 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hurri_yd leetmresinde İnhisarcilık 4 İ âg!rlıh ı:tdc Zihniyeti ' SÜ ; t hııı.wıı:r mv.mu::muıııı leketinde, “hiçbir hf-ı:ba;; ı'ı ılııt Ü ve kuıkkı hrkııını mensup Ha eei Şai “L'.'Ş !ııHJıh yatanperver faratılmış ve bu memleketin hıre.ıı onlara verilmişti. Bu sebeple — memleketin — bütün idare veı faaliyı îk hwbcl' ae Onlar yerleşiniş, ittihatçı yanlar, bu memleketin ıleiliılı de; i, bir. kenara ıüfğıuhrî. ıHnu.'ı memleket hakkında söz söylemelerir€ bile müsaade edilmez, ufak bir AA k d 1 K üaü Dar b l « aai » Fi ei Caa l » z t VA .ııhıi:ı c e İ M bir z Benim de bu hürriyetin iyi- SÜa | M.Esat B. H.Fırkası Para Mı Dağıtıyorl Okuyunuz! Sağa Epedk he ça Kuşadası, Mah- Bu Sabah İzmir-| Vilâyetten Bir Miktar ulEsetBeye NC e Kadar Taraftardır| &nn den Hareket Etül Tahsisat Alındı Ğ İzmir, 21 (H. M) — Kuş- |— «Eh .. Artık, lviuıçı.kçı M tıld'mde Kııl_lanlhnıyt Başlandı ;d_'[: dll yalnız iki İrm"ı"k“d’ azıverelim.,, demıyelı:lq İzmir, 21 (H.M) — Vilâyet meclisi Halk fırkası için bir bul. Sağa bak, yok; sola hmlı " huyıpdnıkm—vvdn(ıo)wmuwm yok. Onun yerine kaşları ça- —— '*M!.ıehıdıtxıulda- mııd.otıelı:ibiıeh'ııılh- ğ » M Harbin son senelerinde itti- hat saltanatı sarsılmıya başlamıştı. Her kontrolsuz kuvvet ve mevki sahibi İnsan- lar gibi, onlar dâ bozulmıya Başta birkaç kişi temiz kalmış — fakat etraf- larını — dalkavuklar, ve — bu kucdcet ve nüfuzu kendi şahsi TAVZİH EDİYOR edlAdhyn ;::ıl; Öd.enmı söy- l uti t ği n ena tesir yap- ış, tavzihine A-ııdohı d İ Te y Gtiği güü | Ve S Ğ v np ileinde” kulaamya çık'ı.- Sui istimal ww — Sen ha?.. * Dı)odırve “Hımm... Hum..,, Ü miştir; makta olduğunu anlıyoruz. ül edil k bir . EM a- | . ağği yapıyorlar. :.şıı Boi lan Görüdü Ter Pa m.nıî::ee: emit Ti Türe | — Filhakika Halk fırkasından fırkaya Tey vermek üzere mu- MUhakememlz © “benriyör” biliyor lât paşaya ihtar ederek bu | lerdi avenet görenler Serbest fırka —erkânmaj müracaat ederek: Kararı Bugün aiabüet 'atin Efendirin hava yolsuzlukların önünü almasını — Parayı aldık, fakat 'Oyıefmidl'“. Serbeest fırkaya Bekliyoruz raporlarına. Bü’h?vı":n:.:;: !ıv.ıiye utik:hn ı;= Talât pl'. vi S Boti çok suk tatimal ya- t ele verirsem mevkii lktıdınian çekilmek lâzım. Ben devletin — idaresini kime emanet edebılınml Gerek müddei — umuminin vereceğiz, demektedirler, mütalcasına, gerek — kefaletle tahliye ıçın yapılan düruşma- İzmirde Taııkne'at Devam Ediyor | ssüye'içi” , çden dürürme İzmir, 21 (H. M) — lılırd münasbetele polisin | razlar hakkında dün bir karar yapmakta olduğu tahkikat, el'an bil V"Üîı'm e Zabıta dün silâh satan ıııuıııuı Sahiplerini çağırmış, 4 | » Üreeelderi gee tİrapçran eylülden itibaren ne kadar silâh sattıklarını sormuş, fakat satı- | , yi cek ve takliyenin; İanirda lan silâhların mutadı ;ııç_T üü — çehr nizde NümayişlerNiçin eNedenYapılc ı? u—_a.w.“'ü.f "e ee a ,','m":ı."î İzimir, 21 (H. M.) — Zâbıta bugün Hizmet gazetesinin ırhdııı-ııı ır-nııdı görmek İ'î:ı?...auı"îî.:l’n'i K cak. Siz bir” sandal gezintisi yapmakta tereddüt etmiyorsu- muz; derken bir bora, bir fır- tına, aman Alabım, handise batacaksınız. ve cammızı zor Mo:yoııunlı h için, ben de, H:ınç kocalar zevcelerinin ıın!h!ıımnınl etmezlerse,mat- yuat iğine o arın yeri yoktur ve olıııııı. Bü hak vatan evlâtlarına aittir, Türk harsini samimi kabul cdipteTifknmdıyenom Bu !ıvuhııı de ıd ılıııyııı umlâ: â dde— Yeni mes'ul müdürü dişçi Recep beyin ifadesini aldı. Recep | mümkün olacaktı K TEFS L ıh"" beyin muayenchanesi Halk fırkasının karşısındadır. aa —— v Bııunleyl: kendisi hadiseye şahit olmuştur. Recep bey Vilâyı e'l'ıı:bı îfaıed’ye ügünün Mes lelerinden (Baş tarafı 1 inci sayfada ) KSSK ogün fırkanın önünde toplanan halka, fırka balkonunda bulu- nan şişman bir zatın: sup olmıyanların hepsi mürte- cidir. Sanki bunlar mintarafil- lâh ınkıllpçr:h ve OCîıı:l'mny:lc' yaratılmışla: nların tinde herkes inkılâba ve Cüm- uşıııuıdır. (_)nııı Beş Yüz Milyon Teklif Ediyorlar Ankara, 21 (Telefon) — Alınan habere göre bir öylemişti MııelSıHıBzkallkfıhıınındıı Sıhıhyıı ifadeleri yarın ılınacaktır. Şu satırları okuyunuz: | görmüyoruz; fakat resmi Ti C KANlür. * Pıyyını geldi. Hoş | gazetenin Mıyede mat- ğ <| ci Meselâ isimler alfabe sira- | F sile yazılmamıştır. Lâalettayin toplanmıştır. — Kimlerin — rey verebileceği, kimlerin rey vere- tam bir surette ilân edebilmesindeki cüre- te şaşıyoruz. : e Teşkilâtı Esasiye kanu- Müttefikler dönanma- buat - bürriyeti maddesi ma- İ %xz ını'. 'ıı:ıjı İ.ımı,ı*ıı— ü Bu İarı kükümetin | İâmdur . Bu gazete bu cümhuriyet ve inkılâp mef- resmi gazetesi yazıyor, | maddeyi ayak altına al- humlarının yalnız bir kısım va- yani açıkça itiraf ediyor: | Makta bir saniye tereddüt ıöıt:rıııyır Gırptı böyle F | t f i l | esini isteriz. Onun ıçın intihabatta mü- k.tm' ha, sui istimal gibi şeylere b seğ & iyen 'öz vermemiye kendimizi selâhiyet- A Şikâyetiniz goluru 7:2:3_:: ya cümhuriyete ve inki- 4 g ” ğ İ kuvvetle | Ve gazeteltre bildiriniz. İstan- lba hücum etmek gibi idi. inhisarcılığına i li bul - hakiki — ve ıneden[ bir il intihap yapmak . — yahut avukat Mustafa Beyle- BİR M()vuu_mııâı.mı)ı rin güilm. kleri - söylenmek- ;:ııı.ı. Beyant'tan .’ı.çıılıeı bir g> ; İ 1 f t f

Bu sayıdan diğer sayfalar: