17 Ekim 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

17 Ekim 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 Teşrimievvel 1931 Sahife 7 Pa ris is mektupla rı Dolly Davis meşum kadın rolü yapmak istemiyor « Halime bakın, hiç bö yle bir rol bana yakışır mı? » Siyer Doliy Davisin “Akşam,,a hediye ettiği resmi Paris, 6 ( Hususi ) — Frarisız sinema yıldızları arasında en çok sevileni Dolly. Davis'tir. Bu genç ve sevimli sanatkârın şimdiye kadar İstanbulda sesli ve sessiz bir çok filmi gösterilmiştir. Fran- sız artistlerini ziyarete başlarken iptida Dolly Davis'i görmeği ve onun hayatını ve fikirlerini öğren- meği muvafık buldum. Artistten telefonla mülâkat istedim. Ricamı kabul etti ve benimle evinde gö- rüşebileceğini bildirdi. Evvelki gün Parisin bir kena- rında, geniş bir oapârtımanın ilk katında oturan Dolly Davist zi- yaret ettim. Pek büyük zevkiselimle döşen- miş güzel bir salon... Kenarda bir etejarin üzerinde biblorlar, kıy- metli eserler dolu.. duvarda tab- lolar ve sinema artistlerinin resim- leri asılı... Bir koltuğa artiste intizara başladım. Çok geçmeden kapı açıldı, Dolly içeriye girdi. Yüzünden eksik olmıyan tatlı bir tebessümle elini uzattı: oturarak — Heş geldiniz, dedi. Bir türk | gazetecisini evimde kabul ettiğime ne kadar Şimdiye kadar bir çok gazeteci- lerle görüştüm, fakat bir türk muharririle ilk defa mülâkat edi- yorum. Acaba çevirdiğim filmler Türkiyede gösteriliyor mu? Türk- ler beni tanıyorlar mı? memnunum bilseniz... — Elbet tanıyorlar... Bir kaç senedenberi çevirdiğiniz (bütün filmleri zevkle seyrettik. Şimdi sesli film dolayısile fransız filmleri Türkiyede çok rağbet görüyor. Bu itibarla sizi daha çok seyrede- | kadın rölü yaptırılmasına teşebbüs | | ile filim çevirmiştir. | | | | | | bileceğimizi ümit ediyoruz. Dolly Davis sarı saçlı, mavi gözlü, ince vücutlu pek sevimli bir sanatkârdır. Sinema hayatına bir güzellik müsabakası neticesinde girmiştir. e Yapılan müsabakada Dolly birinciliği kazanınca ken- disine filim çevirmek teklif edil- miş, Dolly bu teklifi yetle kabul etmiştir. Sevimli genç az zaman Zarfında Fransız yıldız- ları arasında mühim bir mevki sahibi olmuştur. Dolly şimdiye kadar pek çok filim çevirmiştir. - Bunların içinde en mühimleri şunlardır: Françoise'nin ( fikri, Paliche, Vidacy Gilmor'un Beyaz gülleri, Şikagolu nışanlım, 47 numaralı koltuk, Josette zevcem, hayali Şekerim, Hayatını ka- | Son ninni... memnuni- seayahat, zan, Dolly en çok Andre Roanne Ekseri filim- lerde genç kız rolünü yapmıştır. | Son zamanlarda kendisine meşum | edilmiştir. Dolly oObundan | şikâyetçidir. Bana dedi ki; — Ben nasıl meşum kadın olabilirim?.. Halime bakin, hiç meşum kadına benzer miyim?.. Hakıkaten bu sevimli kadın hiç te böyle bir role uymuyor. — Maamafih çalışacağım, belki muvaffak olurum... dedi. İ Dolly Davis aynı zamanda | tiyatro aktörüdür. Sinemada çok çok | yorulduğu zaman sahneye çıkar. Tiyatro sahnesine alışmış olması dolayısile sesli filmi çok hararetle karalar ladır. — Aman ne iyi, ne iyi, diyor, I | eskiden | öteki başkadır. İyi sahne artisti Sevil dansözü Bu hafta “Artistik, sinema- sında “Sevil danözü,, filmi gös- terilmektedir. Filmin Oomevzuu | şudur: İspanyada küçük bir liman. Estrella isminde bir genç kız. Estrella'yı seven üç kişi var: Luisito, Benito, ve Ramon... Estrella bunların içine Luisito'yı sevmektedir. Genç kız Ramon'le barında dansözdür. Ramon her halde genç kızı elde etmeğe karar vermiştir. Fakat Estrella, Luisito ile evlenmek üzeredir. Genç kız bir gün yanına sev- gilisini almıştır. İki sevgili biribir- lerile kunuşurlarken kapı açılınıyor, içeri Ramon giriyor. Bar sahibi rakıbi genç 'Luisito'yi öldürmek niyetindedir Üstüne © atılıyar. Fakat bu esnada gayet iyi bir âdam olan üçüncü âşık Benito ! araya giriyor ve Luisito'yi kurta- rıyor. Sinema sanati Bir senede sarfedilen pelikülün miktarı san'atinin her sene filimler | için sarfettiği pelikülün

miktarı akıllara hayret verecek kadar çoktur. Bu Pelikülleri imal için pek çok miktarda pamuğa, kimyevi maddelere ihtiyaç vardır. Yalnız bir şirketin bir sene içinde kollandığı peligülün mik- darı 15,600,000 ayaktır “geçen sene Marien Davis, Greta Garbo Norma Shearer, Ramon Novarro, Jean Cravford, Marie Dressler, Sinema Wolace Beery, . Buster Keaten, Lavrance Tıbbet gibi artistler vasati olarak .bir kaç milyon peliül sarfetmişlerdir. Varşova kalesi Bu hafta “Opera,, sinemasında “Varşova kalesi, filmi gösteril- mektedir: Filmin mevzuu şudur: Groski isminde genç bir talebe şüpheli hareketlerinden Varşova kalesine nefi edilmıştir. Groski valinin kızı Sonyayı sevmektedir. Sonyanın bir âşıkı da mülâzım Stralkoftur. Stralkof genç kızdan yüz bulmayınca Groskiye iftira ediyor ve onun idam cezasına çarpılmasına sebebiyet veriyor. Fakat diğer taraftan Vera is- minde bir kadın da Groski'yi sevmektedir. Vera, Stralkofu sar- hoş ederek onun ağzından laf alıyor. Groskiye iftira ettiğini meydana çıkarıyor. Ve genç ta- lebeyi ölümden kurtarıyor. Fakat buna rağmen Groski, Sonya ile evleniyor. x İrlandada vergilerin ağırlı- ğından dolayı sinemalar kapan- mıştır. » Pariste on sene sonraya ait 1940 isimli bir filim çevrilecektir. »* Sevimli fransız artisti Marie Glory kalbimin esiri isminde bir filim çeviriyor. Xx Amerikada filim çevrilmesine başlanmıştır. konuşmadan hareket etmek çok canımı sıkıyordu. Şimdi serbesçe söz söyliyebiliyorum. — Sesli filim tiyatroyu öldü- recek mi? — Zannetmem. Çünkü o başka, ibranice | sesli her zaman kiymetini muhafaza edecektir. : Artist biraz İstanbuldan, oranın güzelliği hakkında okuduğu eser- İlerden bahsetti, “Akşam,, karilerine| : bir resmini hediye eyledi. Sevimli sanatkâra teşekkürler (o ederek ayrıldım. Berlin inene salak Yeni bir filim:Bademünde meydan muharebesi! Bir alman banyo şehrindeki hayatı gösteren bu filim çok eğlencelidir Meydan habinde siperlere iltica edenler Berlin, 25 ( Hususi ) — “Max Adalbet, Alman sahnesinin en çok güldüren, en çok eğlendiren sanatkârlarından biridir. Sahnenin bu çok tanınmış komiği, lınmış çehre, filminde büyük bir (o muvaffakiyet (© kazandıktan sonra Ufa, AAFA, sonra diğer filim artistleri hesabına birçok eğlenceli filimler çevirdi, hepsinde de halkın çok hoşanz gitti. Ge- çende çevirdiği Ufa'nın “İnsan genç kalmalı, filmi iki aydan fazla bir zaman hem de yaz mevsiminde, fasılâsız gösterildi. Max Adalbert son olarak “Ba- demünde meydan harbı,, isminde bir filim çevirmiştir. Bu filim küçük bir Alman şehrinde geçiyor. kızlar, asker ve ba lıları, kıskançlık gö Mevzuu kısaca şöyledir: “Bademünde,, küçük ve şirin bir deniz banyosu şehridir. Bu- rada hayat pek eğlenceli geçer, herkes neşe ve aşk ile yaşamak- tadır. Hayatından memnun olma- yan, ve sevişmeyen kimse yoktur. Birgün bu şehirde bir;çeşmenin resmi küşadı yapıylıyor.. Ayni gün bir. zırhlı kruvazör de limana geldiğinden halkın sevincine pa- yan yoktur. / ring,in rejisörlügile Böyle mühim bir günde bele- diye hademesi “Knospe,, ( Max Adalbert ) çok meşguldür. Çünkü belediye hademesi “ Knospe ,, aynı zamanda: Bademünde kasa- bası 'muganniler kursunun şefi ve gönüllü. itfâiyenin reisidir.. Bu unutulmaz günde “ Knospe, ye üç mühim vazifesi noktasından da iş düşüyor. Evvelâ belediyede, sonra, resmi küşatta muganniler şefi olarak, ve nihayet kara ve deniz askerleri arasında çıkan kavgayı bastırmak için gönüllü itfaiyenin kumandanı olarak... Gelen zırhlının efradı da Ba- demündenin güzel kızlrına, gönül- lerini kaptırdıklarından karada- kilerle | aralarında bir kavga, “Bademünde meydan harbi,, pat- lak veriyor ve pek eğlenceli su- rette bastırılıyor. Her şey düzeliyor. | Yalnız resmi küşadı yapılan yeni çeşme gürültü arasında yıkılıyor. “Hans Herbert Ubrich, in idaresinde ,,Philipp Lothar May- çevrilen bu filmin musikisini“Rebert Gilbert,, bestelemiştir. “ Max Adalbert ;, den başka meşhur Alman komik- lerinden “Fritz Schulz, Paul Heide manın,,de oynuyorlar.Kadınlar “Clai re Rommer ile “Siselette Schaak, Adele Sadroch,, dur. Almanyada gösterilmekte olan “Aşka tövbe,, fiiminin Almanca nüshası çeviren Harry Liedtge vapurun kaptan köprüsünde (Bu filmin Fi çasını Andre I ve Lilian Harvey çevir dir.)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler