14 Nisan 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 2

14 Nisan 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 AKŞAM 3x 14 Nisan 1934 Böyle şaka olur mu? Arkadaşına kundu- ra çivisi yutturdu! Zavallı genç hastaneye kaldırıldı, hayatı tehlikededir Evvelki igün sün Toylsede bir vaka bi e i arkadaş arasında ya şaka, bir Vaka münasebetsiz bir facin a icelim. şudur Tepbanede Abdülbaki ve Fet- tah isimlerinde iki arkadaş bir kahvede otururlarken Abdülbaki- nin karnı acıkmış ve dükkândan ekmekle peynir alıp kahvede ye- meye başlamıştır. Yemek arasında bir aralık ar- kadaşı Fettah masanm üstünden Abdülbakinin ye lan kapıp kaç- mış ve kahvenin köşesi kadar gittikten sonra tekrar ski ge tirip masaya bırakmıştır. Abdülbaki tekrar ekmeği alıp yediği sırada Fettah mütemadiyen rek hiç aş etmeden ekmeğini pi sabah Abdülbaki mz sancılar içinde yataktan kalkmış ve ıztırabından bağırmaya başla- KE Aşikibeki Meri hasta- ok lâ. lar almışsa da sancı kesilmediği gibi bilâkis fazlalaşmıştır. Abdülbaki vaziyetinin gittikçe polise mü- fenalaştığını racaat etmiş ve derhal hâstaneye kaldırılmıştır. Yapılan muayenede adamcağı- bağırsağ mıştır. kikata başlamış ve neticede iş meydana çıkmıştır. Bir gün evvel kahvede yemek yerken arkadaşı Fettah ekmeğini kaptığı zaman lâtife olsun diye ei meğin içine bir kundura çi koymuştur. Abdülbaki de ei n ekmekle beraber bu çi- bağırsağına kadar inerek lanmış ve faciaya La ir. # Hasanede tedavi altına alınan Abdü in hayatı tehlikededir, Zabıta Fettahı yakalamıştır. Bağ meselesi Seferihisardada bu yüzden kanlı bir kavga oldu ie 12 vp — Bura- bağ lesind yı kanlı © kavga olmuştur. sm Ahmet isminde birile Nuri isminde diğer biri arasında bir bağ ihtilafı var- dır. Bu yüzden araları açıktır. Evvelki gün bu yüzden Er aralarında bir kavga Nuri bıçağını çekerek Ahmedi a tarafından ve koltuk altından ağır surette yaralamıştır. “Teket İli gönderi Fransız bütçe açığı Paris 13 — Fransız kabinesi açığın üç milyardan ii amiyane Bir © Mf eşhas tarafından İstanbulda ( Bu Sabahki Telgraflar | Gazi Hz. Ayvalık ve Edremitte Reisicumhur Hz. Bergamada kıtaatı teftiş ile bazı tatbikat yaptırdılar İzmir 13 (A.A.) — Reisicum- hur Hz danları ve İzmir valisi Kâzım paşa olduğu halde otomobille Berga- maya hareket ve saat 10,30 di Bergamaya muvasalat rdu- “lar. Kendilerini havadan iki tay- : yare Filösu da takip etti. Muvasalatlarında orada mevcut olan muhtelif kitaati teftiş ettiler ve bazı tatbikat yaptırdılar, Gü- zergâhta yollara dökülen civar | köyler halkı ellerinde bayraklarla aziz halâskârını selâmlıyor, alkış- lıyordu. Bergamanın bütün halkı ken- disini istikbal için şehir methalin- den Mü bütün caddeleri döl durmuşlardı alkın hi- zasma li otomobilden indi- ler ve bir sevinç ve kpienl dal- Kereste takası Suiistimal tahkikatı son safhaya geldi Ankara 13 (Telefon) — Muhte- kereste takası sutistimali rize kısmı i iye de ted- tahkikatı son safhaya gelmiştir. Tetkik işi bitmiştir. Gü müfetti; giden ziraat ve iktisat vekâleti Sürme evi manifestoları üzerinde yapılmıştır. 'Tahkikatın şimdiye kadar verdiği neticeye göre sujistimaİ yüz bin- “ Jerce Tlirayı aşmıştır. Misafirimiz geliyor | yi elti ya hariciye nazırı a günü Istanbulda olacak Belgrat sefirimiz Haydar bey 'dün Belgrattan gelmiş ve gi raya hareket etmiştir. firimizin gelişi üolaryı a ciye nazırı M. Yevtiçin ie alâkadardır. M. Yevtiç 20 da İstanbulda Sek ik A ilik Yu- goslav mebus heyeti Seriye. ie tir. Bundan başka Romanya yoli- le Yugoslavyadan bir seyyah ka- — lay bekleniyor. * Al Mu Muhtar m ar beyin konferansı ise bey da 30-40 ki : gı Su : map > meyi Danzig nistler ee nümayiş yl gası halinde bulunan ve ayakları altına çiçek demetleri ata Berga- malıların arasına karıştılar. Bu su- retle yaya olarak halkevini teşrif ettiler. Burada bir müddet istira- hat ettiken sonra şehir civarında- ki Eskulap harabesini ziyaret v. asarı atikayı alâka ile tetkik bu- yurdular, Verilen izahatı dinledi- o 14 te yollarma devam etti Ankara 13 (A.A.) — Reisi cumhur Hz. 14,45 te Dikiliye gel- Gazi sına gelince otomobilden indiler ve büyük tezahürat arasında yaya olarak Gençlik birliğine gittiler. Insull İzmire vasıl oldu Doğruca Amerikan vapuruna sevkedildi İzmir 13 (Hususi) — Müflis banker İnisull bugü: bindiği vapur gece saat Bandırmaya vâsıl ol- muştur. Banker bu aralık uyan- mış, kamarasının penceresinden şehrin gece manzarasını seyret- miştir. İnsull sabaha kadar uyu- yamamıştır.

Banker yolda Şikago darülfü- olan Balıkesir hanımla görüşmi . Ecnebi zetecilere beyanatta bulünma- ıştır. İnsul! trenin hareketine kırk 'dakikâ kala vapurdan eps Bu sırada birer saymıştır. Kendisi birinci. dele bir kompartimana inmiş! Tren öğle üzeri Balıkesire ve er trenden ii feye gitmiştir. Y sonrâ bir müddet lokanta önünde hava almıştır. Tren saat yirmide İzmire vâsıl oldu. İsatsyonda emniyet müdü- , Amerika konsolosu, vapur en vardı. Müflis banker bir irin binerek pasaport iskele- götürüldü. Oradan motörle Mitler an vapuruna sevk sevkedildi. İzmirde üç üç katil yakalandı nlar bir tütüncüyü Bu Jaykuda boğarak öldürdüler| Aydının “Karacaahmet mah öldü firarda bulunan Beyşehirli Hüse- yin oğlu Hasan ve Karacasu ka- zasından Mustafa oğlu marangoz İbrahim ile Uluburlu Ahmet İz- mirde yakalanmışlardır. ular, haklarında tanzim Suçlı edilen tahkikat evrakile i Aydma Orada ye yl Per ve > kililerle un ha > e DAM geçip bii elli hareket buyurdular. Ayvalıkta da yapılan istikbal pek muntazam R em 2 du. yine baştan başa don taklar oil “Erkek, halkı kâmi- 4 methalinde otomobilden eya bsi rüftn alkış tufanı koj m heyecani zaptedilmez ir Tile, gelmişti. Reisicumhur Hz. bu sevgi havası içinde uzun müddet yaya yürüdüler, ondan sonra oto- mobille Çam tepesine çıktılar. Oradan avdette cumhuriyet halk fırkası binasındaki çayda bulun- dular, 19,30 da Edremit istikame- tinde yollarına devam etmişler- dir. > Anne katili .Jandarma tarafından ormanda yakalandı Gireson 13 — Bundan bir müd. det evvel Mehmet isminde bir adam Tireboluda annesini öldür- müştü. Mehmet bundan sonra yanına külliyetli miktarda kurşun ve iki silâh alarak ormana kaçmıştı. Bir türlü Be mi Bu adam vuş “isminde rasgelmiştir. rmanda Emin Ça- bir jandarmamıza Katil jandarmanın üzerine ateş etmiğtir. eri bir müsadi sonra Emin Ça- vuş katili yakalamıştır. © Dün şehri yeri Tokatliyanda bir verildi ızda bulunan Japon gemileri zabitan ve efradı dün Öğleden sonra rafından Tokatlıyan otelinde bir çay ziyafeti verilmiştir. Dün akşam saat sekizde dağ ve kış sporları klübünde Japon mi- safirler tarafından Japon tarzında bazı iskrim o; apılmıştır. Bu Memesi klüpte bulunan spor- meraklı- hn m ayda ile karşılan- Rika Hz. seyahatte ol- duğund. an Ankaraya giden Japon amiralin! is reisi ve başvekil kabul kler Prens Bibeska m Konya 1 milel nin ei reisi prens Bi Bibesko b bu sabah saat 6 da en etmiştir. Tayyareci gelişinde olduğu gibi kalabalık ei ve it İN uğurlarmı Muhiddi in bey Vali ve e reisi Muhiddin Anlarada veki âletlerle e temasa Japon bahriyelileri| Yeni ni ölçüler — Yeri rn tatbik EN i tur. Esnaf okka fiatini kiloya t# bik etmektedir, bu muhakkaktif Takrirde, günlerce yapılan kikat neticesi ies farklarmı bildirdi Halbuki toptan Fer deği yoktur. Bazı lar üzerinâ tel vasati » fis dise dediğim gibi, esnafın ikitik rıdır.» Buna nasıl çare bulunabilir? nu j ğrusu fiatleri ilân ve diyeye ce bir şerde Fiat lerin semtlere göre değişeceği diası doğru değildir Dükkân ki rası pahalı olan esnaf, umu | masraflarını ileri sürerek için umumi bir fiat listesi o) yacağını iddia edebilirler. 5; a Fak snafm da cirosu fazla evhede tela Kuduz zannile köpeğe ate$ ederken kadın yaralandı * yy ın gün bura* R e birdenbire! — Yetişin kuduz... Sesleri yük selmiştir. y Bunun üzerine mahalle halki ellerinde saçma tüfekleri olduğü halde dışarıya fırlamışlar ve bir köpeğin kaçtığını görerek arka“. smdan ateş etmişlerdir. — Bu çıkan saç malikin bir ia Sonradan köpeğin de kuduz madığı bir şeyden ürkerek kaçı tığı anlaşılmıştır. © Talebe birliği Dün altı aylık kongre yapıldı Milli Türk talebe birliği dün. altı aylik kongresini yapmıştır. re edilmediğini söylemişler İbir yek izahat vermişlerdir. Münakaşalı görüşmeler netice” İlimle istifa eden eski heyeti idar€ gene yeniden intihap edilmişler” pi 5 Etfal hastahanesi asfalt olarak inşasına başlanmış e başlangıcı a haham Mikado efendi” bir dürülebilmiştir. Evin ve eşyasını! yi 1750 liraya sigortalı a eli mıştır. i devam ediyor. Muhiddin bey daha | şıl “bir kaç gün Ankarada kalacaktır. | sure

Aynı gün çıkan diğer gazeteler