13 Nisan 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

13 Nisan 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

I h Banker Insull dün ak- | şam Izmir yolu ile Ame- rikaya gönderildi. Sene 16 — No: 5569 — Fiafı her yerde 5 kuruş ru ME) gönderilmesine ait enstantaneler; Müflis banker elindeki muz Banker İnsullün İzmire pozda resimlerini çekmeğe muvaffak inerken, vapura binmek üzere iken, Gamma Insull dün akşam Band yolu ile Izmire gönderildi olmuştur. Soldan sağa doğru ve sıra ile Insull tevkifhaneden Amerikaya gönderilecektir CUMA — 13 Nisan 1934 ırma Orada Amerika bandıralı Exilona vapuruna bindirilerek Japon bahriyelileri dün Cumhuriyet âbidesine çelenk koydular. Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) EN i kendisini fotoğrafçılardan gizlemeğe çalışırken AKŞAM fotoğrafçısı muhtelif çıkarken, bali otomobilden indikten sonra, Seyrisefain yolcu salonundan j Ankara mektupları Mayıs iptidasında bütçe müzakeresi başlıyor Yeni bütçede sıhhiye, ziraat, iktisat Temyiz mahkemesi Insull hak- ; kındaki kararını vermiş ve karar dün sabah müddeiumumiliğe teb- liğ edilmiştir. Temyiz mahkemesi gönderilen evrakı tetkik etmiş, üçüncü ceza mahkemesinin -İnsuli hakkında verdiği tabiiyet ve cür- mün adi olduğu kararının kabi- liyeti temyiziyesi olmadığını karar- laştırmıştır, Temyiz kararının tebliği üzerine | ie Asama ve İwate isminde iki âpon mektep gemisi dün limanı» mza gelmiştir. Gemiler top | atarak şehri ve Hamidiye kruva- zörünü selâmlamış, © Selimiyeden v8 Hamidiye © krüvazöründen mukabele edilmiştir. Filoya ku- | manda eden Vis amiral Matsusbita vilâyeti ve. üçüncü kolordü kur mandanını ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler iade edilmiştir... Japon babriyelileri Taksim Cumhuriyet Abidesine büyük bir çelenk koy- muşlardır. İki kruvazör. bir çok muharebelere iştirak etmiş, son zamanlarda mektep gemisi haline konmuştur. Dün Japon bahriyeli- leri şehrimizi gezmişlerdir, Japon: zabitlerile efrattan bir kısmı dün öğleden sonra Kandilliye ! giderek Japon donanmasında staj | görmekte iken vefat eden ve geçende naaşı Istanbula nakle- l Bİ er. Ör İ eirememeşi eğin müddeiumümilik vilâyete müra- | İki Japon gemisi geldi Dün limanımıza gelen Japon amiralı Matsushita selâm vaziyetinde askerin önünden geçerken caatla Insullün teslimi hakkında artık adli bir mani kalmadığını ve bankerin alâkadar wemurlara teslimi hususunda lâzım gelen wuamelenin yapılabileceğini bil dirmiştir. “ Ayrıca, Insullü teslim almak üzere alâkadar memurlar geldiği zaman bankerin teslim edilmesi de tevkifhane “müdür- lüğüne bildirilmiştir, dilen yüzbaşı Cahit beyin kabrini ziyaret etmişlerdir. Amiral Ankaraya gitti Vis Amiraj Matsushita Japon sefiri ve gemilerin kumandanları ile birlikte dün akşam Ankaraya gitmişlerdir. Vis Amiral Ankarada başvekil İsmet paşa Hz. ile hariciye vekili Tevfik Rüştü, müdafaai milliye vekili Zekâi beyleri ziyaret ede- cektir. Hariciye vekili Tevfik Rüç- tü bey amiral şerefine bir ziyafet verecektir, Pazar günü Ankaradan şehri- mize dönecek olan amiral şerefi- ne öğleyin Perapalasta bir ziyafet verilecektir, Gemideki zabit namzetleri ile bahriyeliler şerefine konsolosha- mede süvare tertip olunacaktır. * Vilâyet, bu vaziyet Üzerine, Insullü alabileceklerini Amerika sefaretine bildirmiştir. İnsull dün gazeteleri getirterek kendisi hakkında yazılanları ter- cüme ettirmiştir. Öğle üzeri avukat Ahmet Esat ve Mango beyler tevkifhaneye g:- derek kendisile uzun müddet gö- rüşmüşlerdir. Öğleden sonra Ahmet Esat bey tekrar İnsullü ziyaret etmiş ve uzun müddet yanında kalmıştır. İnsullün gideceği haberini ga- zetelerde okuyan bir çok merak- lar öğleden sonra tevkifhanenin önüne toplanarak beklemeye baş- lamışlardır. Karar tebliğ edildi Saat beş buçukta polis ikinci şube müdürü beyle diğer polis me- murları tevkifhaneye gitmişlerdir. Tevkifhane müdürü Aziz bey biraz evvel İnsulle Adana vapı- rile İzmire gönderileceğini söyle miş olduğundan müflis * Barker, polis memurlarının kendisini ak maya geldiklerini anlıyarak bü- yük bir soğuk kanlılıkla memur- ları karşılamış ve: «— Gidiyor muyuz, buyurunuz, hazırım.» Demiştir. Müflis banker teessürünü gizle meğe çalışarak neşeli bir vaziyet- te tevkifhaneden çıkmış ve saat altıyı beş geçe bir otomobile bin- dirilerek zabıta memurlarının ne- zareti altında saat 6,15 te Topha- ne rıhtamına getirilmiştir. Bir oto- mobil de İnsullün bavullarıni va- pura getirmiştir. Vapurda İnsul için 22 numarali tek yataklı bir oda ayrılmıştı. İn- sullü İzmire kadar nezaret altında IDevamı ikinci sahifedel mmm Bugün Akgam'ı omüvezziden alirken ilâve olarak verilen -Syivla Sidney'in resmini İsteyiniz. Bunun içia aynca para verilmez. J kir ve profesörlerinin celbi ve ye vekâletlerine fazla tahsisat verilmiştir Ankara 12 (Hususi muhabiri. | © a - mizden) — Büyük millet meclisi ağlebi ihtimal .mayısın ilk haf- tasından itibaren 934 bütçesini müzakereye başlıyacaktır. Mali- ye vekâleti bütçe lâyihasını bas- tırmış ve lâyihe oalâkadarlara dağıtılmıştır. Geçen senelerde olduğu gibi mütevazin bir . şekilde tanzim edilmiş olan bu bütçede tahsisa- tın Oo 1933 “ senesine nazaran 3,305,933 lira * fazlasile «173, 780,727» lira teklif olunduğu mu İlâmdur. Yeni bütçe ile yapılan zamların 770 bin lirasi garbin, ik mi otoriteleri taninmiş mütefek- b ni teşkilât icrasi suretile temelden yenileştirilen üniversiteye, 305 bin lirasi sair maarif hizmetleri. (Devami 10 uncu sahifede) — Dün köye gelirken on iki arkadaşım vardı, bügün tek başıma dönüyorümi — Vah vah!.. Düğün mü vardı?,, r ye Pİ eme

Bu sayıdan diğer sayfalar: