13 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

13 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a — Telek —— T*lefon 23872 Sandalcı Mehmet karısını 15 yerinden yaraladı lki_ €v aşırı bir evden karısını gözetle- di ve sonra elindehi keserle hücum ederek kapıyı kırdı Geçen gün Kasımpaşada Ku- Ğ ıf Mevkiinde Barutçu çıkmaz | h ağında kanlr bir hâdise olmuş | * bir kaca İnayet Hanım isminde | m'ı;ııı:ı başından ağır suretle ya- | n, adı kfı sonra kaçmıştı. Zabıta- | N yaptığı sıkı takibat neticesinde Sandalcı Mehmet isminde — olan adam nihayet dün yakalanarak adliyeye verilmiştir. Vak'anın esasını anlamak için dün bir muharririmizi hidiıel Mahalline gönderdik. Yaptığımız TF ener -Beşiktaş maçını © kim idare tahkikatı aşağıya dercediyoruz: Kasımpaşanın sinde İstanbul yangınlarından na- sılsa kurtulmuş tahta bir mahalle., Sokaklar dar ve pis iki yanda sim siyah tahta evler... Sora sora hâdisenin cereyan et- tiği evi buldum. ücra bir köşe- Kapının önünde bir sürü çocuk oyun oynüyorlar.. —Lütfiye Hanmmın evi burası | mı?. — Evet.. Fakat evde kimse yok.. (Devamı ? nci sayıfada) edecek?.. AONRTNTTUmEN Senenin ne mühiü K a im futbol maçı bu- :lın :'_uoıeu..ıin intişar ettiği saatler- k n biraz sonra Kadıköyünde Fener- 'ahçe — Beşik(ı' takıml. #Oynanacak .. Şampiyonluğun bu i ) hararetli maçı İçin haftalardanberi dedikodular — de- vam etmektedi Di tedir. arı arasında ümit edilmektedir. j thcrvı_hı..nın.ık için iki tarafın a bütün dirayetile çalışacağına ğ he yoktur, M | inan Istanbulspor takımı çolı“ıîh'd müdafaasının da bugür eder, Nerin Vvetli bir oyun oynaması icap Gerek Beşiktaşm, gerekse Fe- a 'hı:ılı.ıcimlari kale önüne indikleri aman herân tehlik i üeü ehlike yaratabilecek ka- san (ÜERİN şampiyonunu yüzde —dok- AYin edecek olan bu maçın, dün Yazdığı ene GL maz k z iaerci gibi talihin yardım edeceği a| Tük’:'ıına. dır. yapılacak olan - Galata- saray — Te himdir. bulspor maçı da çok mü- 'hinde az bir farkla biteceğine | —— 13» Nisan Cuma 1934 Insul Banker dün Adana va- | puriyle Bandırma İzmir| Amerika yoluna çıktı Gazi Hz İzmir, 12 (A.A.) — Reisi- cümhurHazretleri bugün saat buyurdu 18 de ikametgâhlar n bir gezin- rasında yay l otomohile ti yaptıktan sonra binerek yeni yapılan G mektebini dan şehir na orada otur t sehrin, İz- mir Palas salonlarında verdiği çocuk balosunu teşrif buyurdu- lar. Bu aniziyaretleri tasviri güç bir sevinç heyecanı uyan- İnsul vapura ğgiderken Yunanistandan çıkdıktan sanra eolis vapurile limanımıza gelen Amerikalı mü'lis banker dokuz gününü İstarbul tevkifbanesinde geçirdikten sonra nihayet dün ak- şam Amerika hükümeti memurla- rma teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. İnsülün avukatr Ahmet Esai Bey dün tevkifhaneye iki kere uğ- ramış, ikincisinde temyiz mahke- mesinin, üçüncü ceza mahkemesi tarafından İnsul hakkında ittihaz edilen kararın temyiz kabiliyeti | olmadığı —mütaleasile talebinin reddedildiğini bildirmiştir. Bunun üzerine müflis banker yolculuk hazırlıklarına başlamıştır. İnsul kurtulma imkânlarmın ta- mamen ortadan kalktığını — anla- (Devamı 7 nci gayıfada) Recep Bey . ün inkılâp ensti istiklâlin ruhu ve mânasını anlattı C. H. F. Umumi kâtibi Recep | y dün de İnkılâp kürsüsündeki erslerine devam etmiştir. İnkı- âbm ruhu ve mânası hakkında tahat veren Recep Bey — ezcümle emiştir ki: | Müstakil olmak şartları şunlar, a"': n | 1— Bir müstakil devletin di Kilisten Istanbula Uyuşturucu maddeler kaçakçı- lığını şiddetle takip eden İstan- bul gümrük — muhafaza teşkilâtı, sini yakalamıştır. Hüâdise şöyle olmuştur: Kilisten İstanbula elmas getirip zengin tücarın esrar almak üzere Bursaya gittikleri muhafaza teşki- lâtı tarafından — haber alınmıştır. Memurlar bu zengin'eri takibe baş ladıkları gibi Bursa emniyeti mü- dürlüğü de bunların hallerinden şüphelenerek — takiplerine başla» ıştır. Dün bu iki tüccardan — Ahmet Bursadan Karaköye gidecek olan bir otobüse bir heybe — bırakmış, şoföre: talka-| Jar. İçten gelen bu dün mıntakası dahilinde bulunan ! Bursada bir esrar kaçakçı şebeke- | satan Akkâş ve Ahmet isminde iki | KUPON 99 13-4-934 Sene 3 Sayı: 701 . Izmirde Çocuk balosunu şereflendirdi ıyan bir coş Gazi Haz- el- dırdı. Zaptolunm kunlukla çocu retlerini sardılar — ve dan | lerini, yüzünü öpmeğe başladı- hareket alkım gönüllerini taşırdı. Re- i saat ak çocukla ettiler. Hita- dinlediler. Ve | t ttik iyongoya - işti- kadar balod rm oyunla İ sürur ve ha- t 22 rak ettiler. Ay raretle teşyi edilerek saai de ikametgâhlarına avdet bu. yurdular. Muhafaza teşkilâtı Bur- sada kaçakçılar yakaladı elmas getirip satan iki zengin tüccar Bursaya ne için gitmişlerdi “— Ben arkadan geleceğim. Bu | heybeyi Karaköyde senden alı- rım, demiştir. Şoför heybede ne olduğunu sorunca Kilisli Ahmet Cevap verememiş, uzaklaşmıya başlamıştır. Bunun üzerine kendisini takip eden — memurlar hemen tutmuşlar, heybeyi açmışp lar, içinden 14 kilo esrar çıkarmış- lardır. Ahmet bu esrarı Çırpnalı Meh- Tetten aldığımı söylemiş, bunun üzerine Çırpanlı Mehmedin evi a- ranmıştır, Evde hayli esrar ve esrar yapmıya mahsus vesait bu lunmuştur. Buradaki esrar ve ve- sait müsadere olunduğu gibi Meh- met ve adamlarından şoför Mus- tafa da yakalanmıştır. Kaçakçe lar mahkemeye verileceklerdir. Japon misafirler bu ak- şam Ankaraya gidiyor Amiral,Gazi Müstafakemal Türkiyesi- nin terakkisine karşı hissettiği hayret taraftan gelen tesirlere kı.ırgı koy: cak milli bir orduya hasip olma: (Devamı 7 nci i HABEE gezintisi kuyuç_ularımızdan iki sual soruyoruz lütfen cevap versinler okıı_n;nılıır:n'rr ğ * Yükarım.. mi Yöoruz, HABER”;; Ha: .d5 iktarını öğrenmek - isti. Vin büyük deniz gezintisi Üi 'Yı içinde yapılacaktır. Vycü 0_'. Zezintimize işdirak etmek is- ıı_-" & SUyucularımızdan sorüyoruz, HLA 'sx-uıjcrin cevaplarını Mayıs a- mizde “pa © Bününe kadar idarehane- € bildir “züh memurluğu,, adresi- T Denii tlerini rica ederiz: | *NİZ tenezzühünün nereye yapıl. masını lıhy"r'unu'l denndmiıden başka ailenizden veya nrkı_ aşlarınızdan kaç kişi iştirak ede- cektir? Bu suallerimize ziran 3 ağımız Cevap- lâzımdır.. Bu esası milli - ordu teşkil eden unsurlardan arami İyız. Bu unsurlar orduda bulunıT- ,lırdır. y Bundan sonra bir milletin silâh- hanma.. gelir. Burada — da gene . | milli-vergi-de istiklâlin belli baş> müstakil bir devlet kendi fııfllî or- dusu vasıtasiyle iş görmelidir. Fa- kat bir devletin diğer bir devletle | anlaşması başkadır. A 2 — Bir mahkemelerinin mil- K Kkanunlar — dahilinde hare- ket edebilmesi ve faaliyet göster- mesidir.- Yani adli istiklâldir. — 3 — İstiklâlin diğer - mühim şartlarından birisi de milli kültür K N g ve milli ı:ınıri'frlir- Fakat bir dev- | — Japon bahriye tatbikat mektebi let diğer bir devletin ilerlemiş bir | talebe ve zabit nıımxe!len:ı hâmil kolundan istifade için bir müte- ol?n .Aı.ınıf ve İvate me :;!, ge- 'hassıs celbedebilir: milerinin limanımıza - geldiğini, 4 — Milli hazine, saat on buçukta — amiral ve gemi süvarilerinin karaya. çıkarak ise tikbale gelen askeri kıtaatı teftiş ettikten — sonra binmelerine milli para, | h şartlarındandır. İ İ duygularını anlattı — Amiralın bulunduğu Asama kruvazörü ; bazırlanan otomobillerle Beşikta- şa doğru — hareket ettiklerini dünkü nüsahmızda yazmıştık. Bugünde bilâhare tesbit ettiği» miz hâdisatr sırasiyle yazıyoruzt Amiral ve maiyeti — bindikleri , otomobillerle — doğruca — Ayas- ( Devamı 7 nci sayıfada )

Bu sayıdan diğer sayfalar: