13 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

13 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; lk akm. sen hdi ve Annelere - Fosfatlı Şark Malt Hulâsas 18 sani 1934 Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Ç cukların kemikleriti kuvvetlendirir. (15177) Yaz ge'di Fayda ile tahrip ediniz Fiyatlarda müthiş tenzilat vardir Tahtakurusu. sinexler ve bütün haşarat uyanmadan yuvalarını behemehal 250 gramlık ktu evvelce 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gramlık kutu evvelce 75 şimdi 125. şimdi BO kuruşa, A'r tenekesile beraber 350 kuruş, Toptancılara tenzilât, TURKIYE ZIRAAT BANKASI 50 kuruşa, Bir kiloluk kutu evvelce litrelik büyük Dağa BiRiKTİREN RAHAT-EDER VAKIT neşriyatı Fevkalâde heyecanlı bir roman Suana'l: münkir Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauplmann'ın eseridir. Bir papazın fevkalâde heyecanlı, meraklı, aşkını, san'atkârane bir şekilde anlatır. levzi Yeri: Ankara Caddesinde Inkılâp Kütüphanesi Fiatı 25 kuruş. coşkun | tevfikan gayri menkul üzerindeki DOKTOR Nişanyan tw hergün aksama kadar atlıyvan <eli 35 Nuh eyes le tedavi eder. Tel. 40783 yanında Ismim Remzi iken beşinci hukuk mahkemesine müracaatla esas. ismim olani “Zeki,, ye tashih ettirmiş oldu- İ ğumdan ismimin Zeki olarak ilânı. Ases: Kabataş Mezarlık sokak No: Zeki 10 | Beyoğlu birinci sulh hukuk hâ- kimliğinden: 1 — Nikolaki ve Ali Efendilerle rd meşe. - AMA KANA KAKA tasarrıf oldukları 2562 1 z Selânik Bakici d z Tesis tarihi: 1888 | > Sermayesi: 30. 000.000 Frank © Oo İdare merkezi : ISTANBUL i e Türkiyedeki Şubeleri : Ö — Istanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmir &$İ Samsun. Mersin. Adana Yunanistandaki Şubeleri : Selânik. Kavula. Atina. Pire p Bilümum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap ları küşadı. OEsbam ve Tahvilât. Kasalar icarı. — E e bin beş yüz altmış iki ei ik En son çıkan Edebi aile esli kıymeti muhammeneli oOGalatada Yenicami mahallesinde Kürekçi- | ler caddesinde eski ve yeni 59 nu» | maralr'salaş halinde yapılmış kü- rekçi dükkânın tamamı şuyuu- nun izalesi zımnında © açıkarttır- mıya vaz'edileceğinden 16—5-— 934 tarihine müsadif (o çarşamba günü saat 15 ten 16 ya kadar Bey. oğlu su'h mahkemesinde bilmüza- yede satılacaktır. £ Arttırma be. deli kıymeti muhammenenin yüz- de yetmiş beşini bulursa o gün iha le edilecektir. Bulmadığı tak- dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak suretiyle ikinci artlır- ma 15inci güne tesadüf eden 31—5—934 perşembe günü saat 15 ten 16 ya kadir icra olunacak ve en çok arttırana ihale edilecek- tir. 2 — Tarihi ihaleyekadarki vergi, valwf icaresi, tellâliy& 'müğ- |” teriye ailtir. 3 — Arttırmıya iştirak edecek- ler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu (nisbetinde teminat akçesi veya milli bir bankanın te- minat mektubunu getirmeleri şart- tır. 4 — Arttırma (oObedeli tarihi ilândan beş gün zarfında mahke- me kasasına tediye (edilecektir. Aksi takdirde ihale fesh ve farkı fiat zarar ve ziyan (o faiz bilâ hü- hüküm kendisinden ( tahsil edile- cektir. İ 5 — 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126— ıncı maddesine | ipotek sahibi alacaklılar ile diğer alâkadarlırın gayri menkul üze rindeki haklarını (hususiyle faiz ve masrafa dair olan (iddialarını isbat için tarihi ilândan itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbi- teleriyle birlikte astış memuruna müracaat etmelidir, Aksi takdirde hakları tapu sicilliğile (o sabit ol- .Arasındaki cadde ve yakı Burhan Cahit Beyin Gurbet yolcusur» 75 ciltlisi 100K Kır çiçeği "75. 100 İhtiyat zabiti .». »4 Cephe gerisi »w , sx Sermet Muhtar Beyin di Harp zengininin gelini , 75 ,, 100 »f. Sedat Simavi Beyin b Fuji - Yama (o “ ) MATBUAT CEMİYETİ © MERKEZİ e ? İttihaz Edilmek Üzere: TAKSİM ŞİŞANE KARAKOLİ. TÜNEİ iy eri yle sokak içlerinde SATILIK i BİNA Veya ARSASI OLANLAR» ile böyle bir inşaat ? deruhte edebilecek e mayanlar satış bedelinin paylaş- masından hariç kalırlar. 6 — Şartname mahkeme divan- hanesinde herkesin (görebileceği bir yere asılmıştır. Fazla tafsilât almak istiyenlerin 933—32 numa» ra ile baş kitabete (o müracaatları ilân olunur, (2232) İstanbul altıncı icra memurlu- ğundan: Terzi Niko Efendiye olan borç- tan dolayı Türk lisesinde © tahtı hacze alınmış olan maruken takım ve masa ve yazıhaneler 16—4— 934 tarihine müsadif Pazartesi gü- nü saat 9 dan 10 kadar oparaya çevrilecektir. Taliplerinr mezkür günde ve mahallinde hazır bulum- maları ilân olunur. MİMAR Veya MUİEAHHIİLERİİ i Yazı ile 2o Nisana eği i Ankara caddesi Orhaf Bey Hânı adresinde: ISTANBUL MATBUAT CEMİYET « Müracaatları rica olunmaktadır. i Pe 20087 ç idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan elektrik, Demif: £ hırdavat, Bez hortum, ve Gres yâğı gibi 26 kalem mubhti a | eşyanın 18.4.34 Çarşamba günü saat İlde pazarlığı yapılacaktı" isteyenlerin mezkür saatte mağazaya müracaatla tabriren t€ lifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede (X) işare b malzeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabil b. edilmeyeceği ilân olunur. (6721) i ağ

Bu sayıdan diğer sayfalar: