14 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

14 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Talimhanede açılan yeni caddeler- 1 yeni apartmanların önleri sabah- in çok çirkin bir manzara arzetmek- lir, Apartman kapıcıları sabahları apart- © süprüntülerini tenekelerle kapı ön- birakmaktadırlar. Fakat çöp a- aN muntazam gelmediği için, ©o aç 'eki köpekler ve bilhassa Altın te- :î_"i:_'mı. 14 (Hususi) — İn- olan —Adana vapuru Sece saat iki buçukta limanı- '.' Miş, ve İnsul doğruca İz- "Ğ '©n trene binerek hareket r, ** vyapurda ve trende yal- Nriyeüne AŞ (#iha | İisesi İngilizce muallimi ble_ Hanımla görüşmüş kendi- Ni vapurla — hareket eden K ilerle kat'iyen konuşma - # b_'ktıir, 14 (Hususi) — İnsu- İdi, " Öği tren öğle üzeri buraya el ı L:k—'n'ıdı ü K 'N 1 yemeği yedikten sonr li .doirlı hareket etti. B?nk" he fevakalâde — nazikâne Sişli t a bir, "İ, ile bu N a "lhl..in' bu sabah üçüncü : D_’Hıeıindc devam olun - Stt kisiden ibaret — olan gitmekte olan | daha evvel 1s- | himmet bekliyoruz öparabalarının muntazam işlememesi hrin bir çok yerlerinde pislik yığın- ları kalmasına sebep oluyor kepler bu tenekeleri devirerek çöpleri sokaklara ve apartman kapılarına yay- | | saaktadırlar. Abdülhak Hamit cadde- sindeki apartmanlarda oturun karileri- | | gölzden biri bu sahneyi fotografla tes. pit ederek matbaamıza gelmiş ve çöp arabalarırın muntazaman — uğramadı- | ğandan pek haklı olarak $ikâyot etmiş- tir | " İ Belediyenin nazarı dikkatini celbe- derek bu hususta fazla söz söylemiye | İüzum görmiyoruz. Sabahları inen bir takım mer- | H d, e Kasımpaşada oturan bir kariimiz- den bir fetograf aldık. Cazeteye ko- nacak kadar iyi çokilmemiş olduğun- dan bu fotografı dercedemedik. Yal-, nız arkasındaki şikâyeti yazıyoruz: “— Kasımpaşada Bit namile tanı- lan YeT esnaf yatağı bir yerdir. Koku vesair pisliklerden geçilemez bir halde- dir. Çöpçü haftada bir uğruyor.. Ait olduğu makamın nazarı dikkatini cel- bediniz.,, Fotografta görülen manzara Şüy- du: Uç yol ağzında bir yığın çöp.. Bir tavuk ta çöplerin ortasında sağa, sola eşinip duruyor. Dükkâncılar da bu hali seyrediyorlar.. er-İnsul-İzmirden merikaya hareket etti andırma - İzmir seyahati boyunca hemacılar boyuna resim aldılar fakat Sazetecilerle asla konu şmadı It banker İnsulü hâmil sekizi otuz iki geçe İzmire varmış- tır. — İstasyonda Amerikan konso- Tosu, Emniyet müdürü, vapur â- centesi vardı. Halk trenden çık- tıktan ve etraf biraz tenhalaştık- tan sonra İnsul emniyet müdürü Fehmi Beyle beraber gardan çık- ti vedoğruca — otomobile binerek Pasaporta gitti. Ve limanın harici- ne demirlemiş — olan Amerikan Eksport Layn şirketinin yapuruna bindirilerek Türkiycdçn hareket etmiş oldu. Banker vapura giderken kendi- sine oraya kadar refakat eden İs- tanbul komiserlerine teşekkürler etmiş ve memleketimizden ayrıl- dığına müteessir olduğunu söyle- Mmiştir. Fotoğrafçılar ve sinema- cılar bütün seyahatte mertebe film almışlardır. olan tren mümkün Oyanların muhakemesi TAmvaylarından birine 4 mızn"":.r' gti l"“hlkmmld& e i taleplerine binaen yüzer lira aa M hmet | ki talep i:î .::_'W:' M:ücc:r | kefaletle serbest bırakılmışlar — ve Bey v; "&’ gz Beyin | şimdi gayri mevkuf olarak muha - Y ve Cevat y | kemelerine bakılmaktadır. Bugünkü çelsede birinci — $ube (Devamı 7 nci sayıfada) 14 =n'f_îrııı Cumartesi 1934 Japonlar Japon bahriye bandosu dün Gülhanede bir konser verdi İki — gündenberi limanımızda bulunmakta olan Japon gemileri kumandanı Vis amiral Makuskıta cenapları, Japon sefiri Muskaho leri kumandanları ile yüksek rüt- beli iki Japon bahriye zabiti mih« mandarlariyle birlikte dün akşam | ki trenle Ankaraya hareket etmiş- lerdir. Ankarada başvekil İsmet Paşa Haztetleriyle, hariciye vekili Tev- fik Rüştü, — milli müdafaa vekili Zekâi Beyleri ziyaret edecekler - din. Hariciye vekili — Tevfik Rüştü Bey şereflerine bir — ziyafet vere- | cek ve heyet pazar günü İstanbu- | la avdet ederek Japon sefaretinin o akşam vereceği süvarede hazır bulunacaklardır. Pazar günü amiral hükümet er. kânına veda — edecek ve gemiler tam sa>t 16 da limanımızdan ha - reket edeceklerdir. Japon bahriyelilerin bandosu dün öğleden sonra Gülhane pars kında halka — bir konser vermiş, ayni zamandâa Taksimde dağcılık V& yürüyücülük — klübünden bir spor müsımeresi tertip etmişler - dir Müsamere kendi aralarında 1s- kırım ve civcivsi güreşleri yapmış. | lardır. Bu akşam da saat 6 da | Türk ve Japon güreşçileri arasın- a bir kaç müsabaka yapılacak- tır. Güreşler Bu akşam, 18 de Gala- |tasaray klübünde son seçmeler var Bugün saat 18 de Galatasaray spor klübü salonunda Avrupa şam piyonluğuna iştirak edecek güreş takımımız için, son seçme müsa- | bakaları yapılacaktır. HABER Haziranda okuyucuları hazırladığı tenezzühe için şimdiden yucularının şu iki suale cevap ver- mesini rica ötmektedir: 1 — Tenezzühün ne tarafta ya- pılmasına taraftarsınız? 2 — Sizinle beraber kaç - kişi götürmek fikrindesiniz? Bu iki sualin'cevabını: 15 Mayıs 1934 Tarihine kadar HABER de Te- Nezzüh memurluğunâ bir mektup- |la bildiriniz, cenapları ve Asama, İvate gemi- | hazırlanmaktadırlar. Bütün oku- | Sene 3 Sayı: 702 | Gazi Hz. Ayvalık ve Dikiliyi gezdi Cümhurreisi Bergamada muhtelif kıtaatı teftiş tatbikat İzmir, 18 (AZA.) — Reisi- cümhur Hazretleri bu sahah saat 8 de refakatlerinde birinci ve ikinci ordu müfettişleri Fah- rettin ve İzzettin Paşalarla kol- ordu fırka kumandanları ve İzmir valisi Kâzım Paşa oldu- ğu halde otomobille Bergama ya hareket ve - saat 10,30 da Bergamaya muvasalat buyur- dular, Kendilerini — hâvadan Muvasaletlerinde orada mev-| Metresini Naime H. 6 sene ederek bazı yaptırdı LE zz eut olan muhtelif Krtaatr teftiş ettiler ve bazı tatbikat yaptırdı- lar. Güzergüâhta yollara dökü len civar köyler halkr ellerinde bayraklarla aziz — halâskârmı selâmlıyor, alkışlıyordu. Be!'- gamanın bütün halkı kendisini istikbal için şehir methalinden itibaren bütün caddeleri - dol- durmi ü Gâzi Hazretleri halkm hiza- iki-tayyare filosu da takip etti. | sına gelince otomohilden indi (Devamı 7 nci sayıfada) öldüren gardi- yanın idamı istendi Hasip Efendi ile yaşadıktan sonra başka birisine iltica etmişti N 'nırdlyan N;ılp Efendi çocuğu ile birlikte ve öldürdüğü metresi Naime Hanım 5 Şubat günü saat 14 raddele- rinde Sultanahmette Firuzağa cı- mii avlusunda 19 numaralı evde bir cinayet olmuş, hapisâzıne gar- diyanlarından Hasip Efendi met- resi Naime Hanımı tabanca ile öl- dürmüştü. f Cinayet hakkında üçüncü islin- tak dairesince yapılan tahkikat | nin karısı olmayıp altı — seneden beri metresi olduğu anlaşılmıştır. Altı sene evvel birleşen bu kadın- la erkek bir de çocukları olmuş- tur. Hasip Efendi vazifesinden çe kınca bedestene gidip eşya alıp sa- tıyordu. Orada Bekir Sami Efendi ile tanişmış, münasebetleri evle- j« | rine gidip eğlenmek — derecesine icelenmiş — evrak son tahki- | "ine gi Blemi ;::u :;lı:ın:u için ağır ceza mah- | Yarmış, hattâ bir çok — zamanlar kemesine verilmiştir. 'Tahkikat neticesinde cinayete tekaddüm eden vaziyet, cinayetin nasıl yapıldığı tamamen meyda- na çıkarmıştır. | Naime Hanımın Hasip Efend'ı-v Naime Naime Hanım Bekir Sami Efem dinin dükkânma gidip oturmıya başlamıştır. Bu hal Bekir Sami Efendi ile Hanımın — evine sık sık gelip birlikte vakit geçirmelerine ( Devamı 7 nci sayıfada ) *

Bu sayıdan diğer sayfalar: