15 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

—— On 23872 15 NMisan Pazar 1934 SONG S SEYI. V CScoo j7vc< Japonlar Mogolistanı Vapurculuk şirketi iki işgale hazırlanıyorlar yeni vapur aldı şg y Bunlardan biri 1613 te desgâha eni .İ apon kıt'aları Çin seddinin konmuş olan 5000 tonluk bir ! Ingiliz gemisidir 7)nı0ınfın M aü aa varin ö H ai loysa t mı—lnıınlın
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tülelsü Daera —-ltfon 23872 —T Japon istilâ kıt'alarından biri 0: n.,ık.î'."_ 15 (A.A.) — Havas | ğine göre, Japonlar, Çinin şima- Pa diriyor: | Hinde yeniden faaliyete geçmişler- | & gazetesinin haber verdi- | dir. — Japon erkânı harbiyesi, ümhurreisi Hazretleri Çanakkaleye vardılar — Adın erkek bütün halk Büyük Şefi şehrin haricinde karşıladı Cü Üemit, 14 (A.A.) — Reisi- | landıkları Gömeçte ilk mektebe ür Hazretleri Ayvalıktan | ve her tarafı taklar ve meşe Teçe çön:cç ve Burhani)'ed_e“ dallariyle donatrlıp bütün halkı Tamy, €€ Baat 20,40 ta Edremite | sokaklara dökülmüş olan Bur- Jmlâ“&jdat. buyurdular. Yollar, | haniyede hükümet konağına in- ta Şkârnr alkışlıyan köylüler- | diler, halkı selâmladılar ve ha- D'qî"llu_vdu' Gazi Hazretleri, | tırlarını sordular. a. büyük tezahüratla k&r!il-l (Devamı 7 nci sayıfada) Türk güreş takımı Omaya gidecek takımımızın son , Seçmeleri dün akşam yapıldı | ';m.y. gidecek Türk Milli lip. Hüseyin, Muzaffer — karşılaş- n unın son seçmeleri, dün ması da heyecanlı bir. müsabaka- Yapıl, Ataşaray klübü lokalin- dan sonra Muzaffer hükmen galip gy 56 kilo müsabakalari dün bu ka- Pai , Müsabaka ve neticeler | dar yapılmış fakat gene kat'i bir Ş fikir edinilemediğinden bü siklet- te bugün öğle üzeri dört güreşçiye tekrar müsabakalar yaptırılacak- I"İq_f trr. 8&._,;" (Harbiye) 9 dakika- h.,ı tuşla galip, Kenan, () dakikada tuşla ga- Sgnm î i 1 İ in, Kenana hükmen ga- 61 Kilodar ( Devamı 7 nti sayıfada ) . Japonlar Mogolistanı - işgale hazırlanıyorlar eni Japon kıt'aları Çin seddinin varında ve gayrı askeri mıntakada manevralar yapıyorlar 15 Nisan Pazar 1934 Şansı, Sui— Yuar, Çahar ve Ho- pey eyaletlerine dağıtılmak üzere 110 zabit göndermiştir. Japonyanın Pekin ateşemiliteri de, Şansi valisi ile görüşmek ve tatun demiryolunu gözden geçir- mek üzere bu havaliye gitmiştir. Zira, Alman fen müşavirlerinin yardımı ile şimalden Şansi cenubi garbisine uzanan yeni bir demir- yolu yapılmıştır. Filhakika, — Japonlar Şansi ve Şantung eyaletlerini, bütün şimali Çini işgal için üssülhareke olarak kullanmak niyetindedirler, Çin seddinin civarına ve Çö- har eyaletine kadar gelen ve ye- ni Japon — kıtaatı, buralarda ve hattâ gayri askeri mıntaka dahi - | Hinde, şimalden manevralara baş- | Tamışlardır. Çin matbuatma atfen, Pravda | gazetesi, — bütün bu hazırlıkların, Japonyanın Mogolistana — sokul- mak tasavvurunda, bulundukları- Har tebat edör olduğunu söylemek- Takas Bir Musevi komisyoncu daha memleket haricine çıktı Bir aydan fazla bir zamandan- beri gümrükte çalışan takas — sui- istimalini tetkike memur müfettiş- lerin tahkikatı son safhaya gelmiş- tir. Bütün kereste takas vesikaları le beyannamelerin — esaslı suretle tetkiki bitirilmiştir. Şimdi bütün takas vesikaları umumi bir tetkik- ten geçirilmiye başlanmıştır. Bu tetkikler kısa bir zamanda - bitiri- | lecek ve tetkikat neticesini göste- ren bir rapor hazırlanarak İktısat vekâleti tarafından tetkik çdildik- ten sonra takas suistimalinde alâ- (Devamı 7 inci sayfada) HABER Haziranda okuyucuları — için hazırladığı tenezzühe şimdiden hazırlanmaktadırlar. Bütün oku- yucularının şu iki suale cevap ver- mesini rita etmektedir: 1 — Tenezzühün ne tarafta ya- pılmasına taraftarsınız? ç 2 — Sizinle beraber kaç - kişi götürmek fikrindesiniz? Bu iki sualin cevabmı: 15 Mayıs 1934 Tarihine kadar HÂBER de Te- | ? Sene 3 Sayı: 703 ı Vapurculuk şirketi iki yeni vapur aldı Bunlardan biri 1613 te desgâha konmuş olan 5000 tonluk bir Ingiliz gemisidir f f J(f Şirketin yeni aldığı vapurlardan Dominika vapuru dan bu vapurları satın sarfın nazar ederek oradan Mar- Vapurculuk Türk anonim şir | keti tarafından vapur satın almak üzere Avrupaya bir heyet gönde - rildiğini yazmıştık. — Bu heyet ev- welâ İngiltereye gitmş, — matlüba muvafık bir iki gemi bulmuşsa da fiat hususunda uyuşulamadığın- almaktan silyaya gitmişti. Fakat — heyet Marsilyada istendiği gibi — vapur bulamadığından evvelce İngiltere» de beğenmediği vapuru sıatm al- (Devamı 7 nci sayıfada) “Dişçiler yeni vergiyi fazla buluyorlar — * Mekteplerde belman —çocukların yüzde doksanının dişlerinde çürüklük olduğu gö Suat İsmail B. Kazanç vergisinin tahsili ve ta- yini hususunda verilen son karar- rülmektedir lar üzerine diş tabipleri Salı günü Etibba odasındaki cemiyet merke- zinde toplanmağa karar vermiş - lerdir. Bu mesele hakkında cemi- yetin heyeti idare âzasından ve kıymetli diş tabiplerinden Suat tsmail Bey bir muharririmize şu beyanatta bulunmıqhu—. — Yeni kazanç vergisi kanunu- nun bizlere taallük eden kısmı hakkında bazı şayialar — çıkmış- | tır. Bu şayialara göre diş tabiple- ri senevi icar bedellerinin yüzde sekseni nisbetinde kazanç vergisi verecekler vebu vergi herhangi bir ihtikâra mabal kalmamak üzere 1933 senesinde tediye edilen be- deli icarlara göre tayin edilecek- tir. (Devamı 7 nci sayıfada) Beşi bir dyeı'deye bir çin- gene kızı satıldı Biz isteriz kızımızı-kızında gönlü var oğlanın da! iki beşlik altın verin uyuşalım! - haydi hayırli olsun Geçen perşembe günü, sabah- | leyin gayet erken.. Güneş henüz doğmuş.. Dükkânlar yeni açılı- yor.. Sokaklarda yolcular tek tük.. Fakat daha kargaların bile kah- valtı etmediği bu saatte Edirneka- pıdaki Hacı Muhiddinin biraha- nesi kıyamet gibi dolu. Masaların üstünde rakılar ve çeşit çeşit me- zöler.. Ve emsâlisiz bir cavultu, nezzüh memurluğuna bir mektup- la bildiriniz, cüvultu. — İçeridekilerin hepsi de kuşaklı, poturlu, çepkenli.. Kapı- nin önünde bir kaç tane de alaca basma şalvarlı ve omuzları heybe- li kadın.. Sabahın bu satinde ne oluyordu, burada ne vardı?. Günlerden per- şembe olduğu için bu manzara bir düğün mukaddemesine de benzi- yordu. Fakat ya bu asık suratlar, ça- tık kaşlarla yapılan — sert şamata ne içindi?. Eğer bir düğün veya başka bir eğlenti olsaydı her hal- de konuşmalar da zevkli ve keyif- (Devamı 7 nci sayrfada)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler